ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเก่าครูเทศบาล  (หนองคาย) พึ่งไปสอบมา 55 คับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่าครูเทศบาล  (หนองคาย) พึ่งไปสอบมา 55 คับ

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบครูเทศบาล 
(หนองคาย)
ธันวาคม  2555

ภาค   ก.  ( 100 
ข้อ ) มี   5  ตัวเลือก   ก -   จ


1. เทศบาลนคร ประกอบไปด้วยท้องถิ่นชุนชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป


ตอบ   50,000  คน  ขึ้นไป


2. สภาเทศบาลตำบล ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน


ตอบ    12   คน


3. สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี


ตอบ   4  ปี


4. ในปีหนึ่งให้มีสมัยการประชุมสามัญเทศบาลกี่สมัย


ตอบ   4  สมัย

5. ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆมีกำหนดไม่เกินกี่วัน

ตอบ   30   วัน


6. การประชุมสมัยวิสามัญ มีกำหนดเวลาไม่เกินกี่วัน

ตอบ   15  วัน
7. 
การประชุมเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม

ตอบ     ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (แต่ในตัวเลือกไม่มี มีแต่  1 ใน  2
, 2 ใน 3 , 3 ใน 
4)


8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี

ตอบ    1   ใน   4

9. ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในกี่วัน


ตอบ    30   วัน


10. การยื่นถอดถอนนายกเทศมนตรี
ต้องมีรายนามผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด


ตอบ   3   ใน   4


11. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาล
ให้เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลใหม่ภายในกำหนดกี่วัน


ตอบ    45   วัน


12. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุเท่าใด


ตอบ   ไม่ต่ำกว่า  30 ปีบริบูรณ์


13. หนังสือราชการมีกี่ชนิด


ตอบ   6   ชนิด


14. ข้อใดคือหนังสือราชการที่ใช้สำหรับติดต่อส่วนราชการ


ตอบ     หนังสือภายนอก   หนังสือภายใน    หนังสือ...........(ไม่แน่ใจ)


15. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้คือ

ตอบ    ด่วน

16. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติต้องระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีใด


ตอบ   สีแดง


17. หนังสือชนิดใดต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า   5  ปี


ตอบ    หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว


18. ส่วนราชการ หมายถึง


ตอบ   กระทรวง  ทบวง 
กรม   สำนักงาน  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย


19. หนังสือประทับตรามีขนาดเท่าใด


ตอบ     เอ   4


20. สิ่งที่ใช้สำหรับลงรายการหนังสือโดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ
มีขนาด เอ 4 พิมพ์สองหน้า  มี  2  ชนิด
คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น


ตอบ   ทะเบียนหนังสือรับ


21. คณะกรรมการทำลายหนังสือประกอบด้วย


ตอบ     ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย  2  คน
แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  โดยการแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม


22. 6002    7004    8006   ...............


ตอบ     9008   (แต่ในตัวเลือกไม่มี   ดังนั้นตอบไม่มีข้อถูก)


ภาค  ข. 
(100  ข้อ) มี   5 
ตัวเลือก   ก -   จ1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  คือปี พ.ศ.ใด


ตอบ  พ.ศ.2545


2. สหกิจศึกษา คืออะไร


ตอบ    การศึกษาที่ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา 


3. หมวดที่  8 ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติคือเรื่องอะไร


ตอบ   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา


4. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการ


5. บุคคลใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ


ตอบ   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ


6. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาภาคบังคับตอบ   การศึกษาชั้นปีที่  1 ถึง  9


7. ข้อใดคือการศึกษาในระบบ


ตอบ    การศึกษาขั้นพื้นฐาน    การศึกษาระดับอุดมศึกษา


8. ข้อใดคือการศึกษาระดับอุดมศึกษา


ตอบ    ปริญญาตรี   
ปริญญาโท   ปริญญาเอก


9. ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนมีโทษอย่างไรตอบ   ปรับไม่เกิน 1,000  บาท


10. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณถาพการศึกษา  มีฐานะเป็นอะไร


ตอบ   องค์การมหาชน


11. ผู้บริหารการศึกษา 
หมายถึง


ตอบ  
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป12. ข้อใดคือมาตรฐานวิชาชีพ


ตอบ   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   มาตรฐานการปฏิบัติตน


13. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ


ตอบ  คุรุสภา


14. สถานศึกษาปฐมวัยห่างจากถนนกี่เมตร


ตอบ


15. จำนวนของเด็กนักนักเรียนต่อสถานศึกษาปฐมวัยเป็นเท่าใด


ตอบ   


16. Neo – Humanist

ตอบ 

17. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี
ควรใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม

ตอบ   ประมาณ 40 – 60 นาที

18. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด
ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควร ใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่ากี่นาที


 ตอบ    20 นาที 


19. การเรียนรู้ คือตอบ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้