ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเก่า ธกส ความรู้ความสามารถทั่วไป
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่า ธกส ความรู้ความสามารถทั่วไป

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบเก่า
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป


ตอนที่  1  ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 ข้อ)1.     ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

        49  7  81  9  121  11  169  ....

             ก.  12                 ข.  13                 ค.  14                 ง.  15                 จ.  16

2.     ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

        3    4    7    5    6    11    7    8   ......

             ก.  9                   ข.  12                 ค.  13                 ง.  14                 จ.  15

3.     ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

        3    9    13    22    35    37

             ก.  9                   ข.  13                 ค.  22                 ง.  35                 จ.  57

4.     ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

        27    9   3   1   0    1/3

             ก.  9                   ข.  3                   ค.  1                   ง.  0                   จ.  1-3

5.     จงหาอนุกรมต่อไปนี้

        4    11    30    67    128  .....

             ก.  184               ข.  219               ค.  230               ง.  267               จ.  311

6.     ฟ้าร้อง :  ฟ้าแลบ                    ? : ?

             ก.  โทรศัพท์  :  ไฟฉาย                                ข.  โทรศัพท์ :  แผ่นเสียง

             ค.  วิทยุ :  จดหมาย                                    ง.  ฟ้าผ่า  :  ไฟไหม้

             จ.  โทรทัศน์  :  วิทยุ

7.     ปลา  :  นก                    ? : ?

             ก.  ท้องทะเล :  ต้นไม้                                  ข.  เรือดำน้ำ :  เครื่องบิน

             ค.  แพ  :  เครื่องร่อน                                   ง.  ปืน  :  รถ

             ง.  เรือ  :  รถไฟ

8.     จังหวัด  :  อำเภอ                          ? : ?

             ก.  เทศบาล  :  สุขาภิบาล                            ข.  นายอำเภอ  :  ผู้ว่าราชการจังหวัด

             ค.  กรุงเทพฯ :  พัทยา                                 ง.  กระทรวง  :  พัทยา

             จ.  กรม  :  สำนักงาน

9.     โอ่ง :  ขัน                     ? :  ?

             ก.  แคลาย  :  คอก                                          ข.  ขวด  :  แก้ว

             ค.  เหล้า :  บุหรี่                                            ง.  หม้อข้าว  :  ทัพพี

             จ.  ข้าว  :  นา

10.   ไก่  :  ไข่                  ? :  ?

             ก.  น้ำ  :  ปลา                                              ข.  รก  :  หนอน

             ค.  นา  :  ข้าว                                              ง.  ฝน  :  แม่น้ำ

             จ.  ต้นไม้  :  ผลไม้

11.   นโยบาย  :  แผน                          ? :  ?

             ก.  พระ  :  ศีล                                              ข.  กองทัพ  :  ทหาร

             ค.  การศึกษา  :  ความรู้                               ง.  การสอน  :  การสอบ

             จ.  นิติบัญญัติ  :  กฎหมาย

12.   สังคม  :  กฎหมาย                       ? :  ?

             ก.  คนดี  :  ศีลธรรม                                    ข.  ผู้ร้าย  :  ตำรวจ

             ค.  ประชาชน  :  บรรทัดฐาน                      ง.  ครู  :  นักเรียน

             จ.  นิติบัญญัติ  :  บริหาร

13.   รัฐมนตรี  :  ปลัดกระทรวง                     ? :  ?

             ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  :  สมาชิกวุฒิสภา     

             ข.   การบ้าน  :  การเมือง                             ค.  นโยบาย  :  ปฏิบัติ

             ง.  อาจารย์ใหญ่  :  ครู                                 จ.  กฎหมาย  :  อำนาจ

14.   กรม  :  กอง                        ? :  ?

             ก.  กระทรวง  :  ทบวง                                 ข.  แผนก  :  ฝ่าย

             ค.  พระ  :  วัด                                              ง.  มหาวิทยาลัย  :  คณะ

             จ.  รัฐสภา  :  นิติบัญญัติ

15.   จำเลย  :  คดี                     ? :  ?

             ก.  อัยการ  :  โจทก์                                      ข.  เชลย  :  สงคราม

             ค.  ครู  :  โรงเรียน                                         ง.  ศาล  :  อัยการ

             จ.  นักเรียน  :  ครู

16.   โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION)  มีความหมายตรงกับข้อใด

             ก.  สังคมที่ทันสมัยแบบตะวันตก                ข. สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ค.  สังคมแห่งการแข่งขัน                             ง.  สังคมคลื่นลูกใหม่

             จ.  สังคมแพร่กระจาย เข้าถึง  และไร้พรมแดน

17.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8  เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ

             ก.  ประชาธิปไตย                            ข.  เศรษฐกิจ                                  ค.  สิทธิเสรีภาพ

             ง.  ทรัพยากรมนุษย์                       จ.  โครงสร้างพื้นฐาน

18.   สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำห นด 240  วัน  นับตั้งแต่เมื่อใด

             ก.  วันที่เปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก

             ข.  วันที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน

             ค.  วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบจำนวนตามองค์ประกอบที่กำหนด

             ง.  วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญรายงานต่อตัวรัฐสภา

             จ.  วันที่ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

19.   การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภา

        ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยภายในกี่วัน

             ก.  7  วัน           ข.  10  วัน         ค.  30  วัน         ง.  60  วัน         จ.  90  วัน

20.   ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใด

             ก.  เสรีนิยม  (Laisser Faire)                     ข.  ทุนนิยม (Capitalism)

             ค.  สังคมนิยม (Socialist Economy)        ง.  พาณิชนิยม (Mercantilism)

             จ.  ผสม (Mixed Economy)

21.   พี่น้อง 3 คน อายุรวมกันได้ 50 ปี คนสุดท้องอ่อนกว่าคนกลาง 2 ปี  คนโตแก่กว่าคนกลาง 4  ปี  

        อยากทราบว่าคนสุดท้องอายุเท่าไร

             ก.  12  ปี           ข.  14  ปี           ค.  18  ปี           ง. 20  ปี              จ.  22 ปี

22.   สภาตำบลโสนงามมีรายได้ปีละ 180,000  บาท  สภาตำบลลำลูกเสือมีรายได้ปีละ 300,000  บาท 

        จงหาอัตราส่วนรายได้ของสภาตำบลโสนงามกับสภาตำบลลำลูกเสือ

             ก. 3a :  5b        ข. 3a :  4b        ค. 4a :  6b        ง. 4a :  5b        จ. 3a :  6b

23.   ถ้าความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งเท่ากับ 10  เซนติเมตร วงกลมนี้จะมีพื้นที่เท่าไร

             ก. 15.7  ตร.ซม.                             ข. 31.4  ตร.ซม.                             ค. 50.3  ตร.ซม.

             ง. 78.6  ตร.ซม.                             จ. 314.3  ตร.ซม.

24.   ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีพื้นที่ทุกด้านรวมกัน 96   ตารางเซนติเมตร  อยากทราบว่าลูกเต๋านั้นมีปริมาตรเท่าไร

             ก.  16  ลบ.ซม.                              ข.  27  ลบ.ซม.                              ค.  48  ลบ.ซม.

             ง.  64  ลบ.ซม.                               จ.  76  ลบ.ซม.จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 25 ถึงข้อ 27

        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนุนในปี พ.ศ. 2540  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท  จำแนกประเภทรายจ่ายได้ดังนี้


25.   ค่าใช้จ่ายสองประเภทใด  ที่รวมกันแล้วเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

             ก.  ค่าจ้างพนักงานและค่าประชุมสัมมนา

             ข.  ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบล

             ค.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบลและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

             ง.  ค่าประชุมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

             จ.  ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น

26.   ค่าใช้จ่ายด้านใดที่มากที่สุดมากกว่าด้านที่น้อยที่สุดอยู่เท่า ใด

             ก.  400,000  บาท                         ข.  680,000  บาท                         ค.  1,080,000  บาท

             ง.  1,280,000  บาท                     จ.  1,360,000  บาท

27.   มุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าประชุมสัมมนา  โตเป็นกี่เท่าของส่วนที่เป็นค่าตอบแทน

        ใช้สอยและวัสดุ

             ก.  1.7                ข.  2.8                ค.  3.1                ง.  4.2                จ.  5.2
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28 ถึง 30

        อำเภอตาลโตนดมีประชากรชายและหญิงในปี 2535 - 2537 ดังนี้

ปี
ชาย
หญิง
รวม
2535
5,040
6,960
12,000
2536
5,500
7,000
12,500
2537
5,760
7,040
12,800

28.   จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรหญิงระหว่างปี 2535  และปี 2536

        ก.  0.6                     ข.  1.1                ค.  4.7                ง.  9.1                จ. 14.3

29.   ประชากรชายเป็นร้อยละเท่าไรของประชากรทั้งหมดในปี 2536

             ก.  42                 ข.  44                 ค.  45                 ง.  55                 จ.  56

30.   ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในอำเภอตาลโตนดในปี 2538  เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง

        จากปี 2536  ถึง ปี 2537  จงหาจำนวนประชากรชายและหญิงในปี 2538

             ก.  5,898 และ 7,209  คน          ข. 5,962 และ 7,286  คน           ค. 5,996 และ 7,329  คน

             ง.  6,048 และ 7,392  คน           จ.  6,140 และ 7,505  คน

31.   ตัวเลขจำนวนใดที่นำมาเติมแทนเครื่องหมาย ?  แล้วจะทำให้อนุกรมของตัวเลขชุดนี้สมบูรณ์

             2,  3,  4,  6,  8,  12,  ?,  ?,  32,  48,  72,  96,.....

             ก.  15,22          ข.  16,23          ค.  18, 24         ง.  19, 25         จ.  20,26

32.   เลขอนุกรมในลำดับที่ 5,6,7  เป็นเท่าไร

             ก.  3,6,10,?,?,?                            ข.  12, 15, 21                              ค.  21, 32, 64

             ง.  6, 3, 1                                     จ.  5, 3,


33.   ภาพข้างล่างนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป

      
             ก.  9  รูป           ข.  10  รูป         ค.  11 รูป          ง.  14  รูป          จ.  21 รูป

34.   ตัวเลขจำนวนใดเมื่อนำมาใส่แทน ? ในตำแหน่งที่ (1,3), (2,3) และ (3,2)  ของจตุรัสสกลนี้แล้วจะทำ

ให้ผลรวมของตัวเลขในจัตุรัสกลในแต่ละแถว (row) ในแต่ละสถมภ์ (column) และในแต่ละด้านทแยงมุมของจัตุรัสกลมีค่าเท่ากัน

13

?


?
8
?

             ก. , ,                    ข. , ,                        ค. , ,

             ง. , ,                          จ.  7, 12 , 

35.   ตัวเลขจำนวนใดที่เมื่อนำมาเติมแทนเครื่องหมาย ?  ในตำแหน่งที่ (1,1), (2,1) และ (3,5) แล้วจะทำ

        ให้ตัวเลขในตารางสมบูรณ์และมีความหมาย

?
7
9
3
7
?
2
2
1
2
8
3
4
5
?
9
1
7
8
2
4
5
8
1
9             ก. 7, 1, 6          ข. 1, 7,2           ค. 2, 2, 9          ง. 7, 8, 3          จ. 4, 2, 7

36.   X  มีค่าเท่าไร

             ก. 4                    ข. 5                    ค. 6                    ง. 7                    จ. 8

37.   X  และ Y  มีค่าเป็นเท่าไร

                 16     24               40     44                     8     20                     32    92

                   7     5                  12   11                  6      3                        X      Y

             ก.  11, 9           ข.  24, 9           ค.  24, 80         ง.  23, 29         จ.  30, 19

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จงอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 38 - 39
             “ ข้าราชการเป็นผู้มีหน้าที่การงานกว้างขวางต้องเกี่ยวกับคนจำนวน มากและการเกี่ยวข้องประสานประโยชน์กันนั้นต้องอาศัยมิตรจิตและค วามเข้าใจอันดีต่อกันเป็นพื้นฐานผู้ฉลาดจึงควรปรับปรุงการกระทำ ความคิดของตัวให้สุจริตผ่องใส  พยายามสร้างเสริมความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นให้สมบ ูรณ์  ทั้งพึงระลึกอยู่เสมอว่า ผู้อื่นเขาก็มีความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญเช่น เดียวกันกับเรา ถ้าหากทุกฝ่ายทุกคนประโยชน์อย่างยิ่งแก่การปัญหาของบ้านเมือง”
38.   ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเหมาะสมกับบทความข้างต้นมากที ่สุด
             ก.  ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ
             ข.  ข้าราชการที่ดีต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
             ค.  ข้าราชการเป็นบุคคลที่ใช้ปัญญาใช้เหตุผลมากกว่าอำนาจในการทำงาน
             ง.  ข้าราชการต้องไม่เป็นผู้ที่เอาเปรียบสังคม
             จ.  ข้าราชการต้องไม่ทำงานโดยลำพัง
39.   บทความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
             ก.  เล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติของข้าราชการ
             ข.  แนะนำทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการ
             ค.  เป็นการให้โอวาทแก่ข้าราชการในวันปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
             ง.  กล่าวเตือนสติข้าราชการผู้ที่ได้เลื่อนระดับตำแหน่งเป็นผู้บริห ารใหม่
             จ.  แสดงสุนทรพจน์เพื่อเป็นการประกาศแนวนโยบายที่รัฐบาลมีต่อข้าราช การในฐานะที่ข้าราชการ
                  เป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดิน


40.  จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
      “การปกครองท้องถิ่นนั้น  เป็นผลเนื่องมาจากกระจายอำนาจทางการปกครอง (Decentralization)  และทั้งนี้ตามทฤษฎีของการกระจายอำนาจทางการปกครองนั้นอาจเกิดลั กษณะหรือระบบการปกครองท้องถิ่นได้เป็น 2 ประเภท คือ
        1.  ระบบการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเรียกว่า  Local  State Government เป็นผลจากการใช้หลักการกระจายอำนาจทางการปกครองที่เรียกว่า การแบ่งอำนาจทางการปกครอง (Deconcentration)
          2.  ระบบการปกครองท้องถิ่น ซึ่งดำเนินโดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง  เรียกว่า     Loca Self Government  เป็นผลจากการใช้หลักการกระจายอำนาจทางการปกครองที่เรียกว่าให้อ ำนาจ (Deveolution)...”
จากบทความดังกล่าวข้างต้นนี้ อาจประเมินได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อบต. เป็นระบบการปกครองท้องถิ่นประเภทใด
             ก.  Local State Government                   ข.  Local Self Government
             ค.  Centralization By Government        ง.  Decentralization By Government
             จ.  ไม่สามารถระบุได้
41.   เด็กชายเอ็มใส่เสื้อสีขาว หรือนุ่งกางเกงสีน้ำเงิน อาจจะหมายถึงกรณีใดบ้าง
             ก.  เด็กชายเอ็มใส่เสื้อสีขาวอย่างเดียว
             ข.  เด็กชายเอ็มนุ่งกางเกงสีน้ำเงินอย่างเดียว
             ค.  เด็กชายเอ็มใส่เสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงสีน้ำเงิน
             ง.  เด็กชายเอ็มใส่เสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงสีน้ำเงิน
             จ.  ถูกทั้งข้อ ก,ข  และ ค
42.   ข้อความใดที่กล่าวไม่ถูกต้อง
             ก. “X+0=5”   เป็นประโยค
             ข.  “X ไปไหน” ไม่ใช่ประโยคเปิด และไม่ใช่ประพจน์
             ค.  “2+3=2x3”  ไม่ใช่ประโยคเปิด แต่เป็นประพจน์
             ง.  “กรุณาเปิดหน้าต่างด้วย” ไม่ใช่ประโยคเปิด แต่เป็นประพจน์
             จ.  "x [x>3]”  เมื่อเอกภาพสัมพัทธ์เท่ากับ {1,2,3} ไม่ใช่ประโยคเปิด แต่เป็นประพจน์
43.   จงตรวจสอบว่าการให้เหตุผลข้อใดไม่สมเหตุสมผล (invalid)
             ก.  เหตุ 1. นิสิตทุกคนฉลาด        2. คนฉลาดทุกคนเป็นนักศึกษา
                  ผล   นิสิตทุกคนเป็นนักศึกษา
             ข.  เหตุ  1. นิสิตทุกคนฉลาด        2. คนฉลาดทุกคนเป็นนักศึกษา
                  ผล   นิสิตบางคนเป็นนักศึกษา
             ค.  เหตุ 1. นิสิตทุกคนเป็นนักศึกษา          2. นักศึกษาทุกคนเป็นนิสิต
                  ผล   3.  แดงเป็นนักศึกษา
             ง.  เหตุ  1. แดงเป็นคนมีเงิน         2. ไม่มีคนมีเงินคนใดเลยที่ไม่มีความสุข
                  ผล   แดงมีความสุข
             จ.  เหตุ  1. แดงเป็นคนมีเงิน         2. คนมีเงินบางคนมีความสุข
                  ผล   แดงเป็นคนไม่มีความสุข
44.   ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าว ไม่ถูกต้อง
             ก.  ถ้ากำหนดให้ P,Q เป็นประพจน์ นั่นก็คือ P หรือ Q เป็นประพจน์ใหม่ที่เชื่อมด้วยตัวเชื่อม
                  หรือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P L Q
             ข.  ค่าความจริงของ P                 Q เป็นจริงก็ต่อเมื่อ P เป็นจริง  Q เป็นจริง
             ค.  ถ้า AÍ B และ BÍ A นั่นก็คือ A = B
             ง.  ตัวแปรคือสิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าได้ค่าที่แปรเปลี่ยนนั้นต้องอยู่ ในเขตชองเอกภาพสัมพัทธ์
     จ. ประโยคเปิด หมายถึง  ประโยตที่ประกอบด้วยตัวแปรเป็นโครงสร้างประโยคและเป็นประโยคที่
         ไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือเท็จ
45.   จากความจริงที่ว่า “คนที่สองขา สุนัขมีสี่ขา” สรุปได้ว่าอย่างไร
             ก.  ถ้า ก มีสองขาแล้ง ก เป็นคน                 ข.  ถ้า ก ไม่เป็นคนแล้ว ก ไม่มีสองขา
             ค.  ถ้า ก ไม่มีขาแล้ว  ก ไม่เป็นคน และไม่เป็นสุนัข
             ง.  ถ้า ก มีสี่ขาแล้ว ก เป็นสุนัข                   จ.  ถ้า  ก ไม่เป็นสุนัขแล้ว ก ไม่มีสี่ขา
46.   ประโยค "x  "y [xy = yx] เป็นจริง เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ {1,2,3}  เพราะอะไร
             ก.  1 x 1  = 1 x1                         ข.  2x1 = 1x2                               ค.  1 x3  = 3x1
             ง.  2 x 3  =  3 x 2                         จ.  ถูกทุกข้อ
47.   สิ่งที่กำหนดให้
        1.  A Ì B  2.  B  Ì C
          สรุป A Ì C
        ถ้าใช้ Venn Diagram  จะได้ดังข้อใด
             ก.  
                                                                    


48.   ข้อความใดที่เป็น Tautology
             ก.  P L Q ->~ P                            ข. P v Q ->~ P                              ค. P -> Q v P
             ง.  (P v Q) L P                              จ.  Q -> P v Q
49.   Negation   ของประพจน์ $ x [ x e I Ù x เป็นเลขคี่] คือข้อใด
             ก.  ~ $ x [ x e I Ù x  เป็นเลขคี่]
             ข.  "x [ ~(x e I Ù x  เป็นเลขคี่]
             ค.  "x [ x e I Ú x  เป็นเลขคู่]      
             ง.  ~ $ x [ x e I Ù x เป็นเลขคู่]
             จ.  ถูกทั้งข้อ ก.ข. และ ค.
50.   x  เป็นเลขคู่  Ù x เป็นเลขคี่ เมื่อ U = I เซตผลลัพธ์ของประโยคนี่คือข้อใด
             ก. {1,2,3,4,5}                                ข. {1,3,5,7,9}
             ค. {2,4,6,8,10}                             ง.  Æ
             จ. {0,1,2,3,4}
ตอนที่ 2 ภาษาไทย
51.   “อิโหน่อิเหน่” หมายความว่าอย่างไร
             ก.  ไม่รับรู้                                        ข.  เรื่องราว                                    ค.  ไม่สนใจ
             ง.  ไม่เกี่ยวกับข้อง                           จ.  ไม่ต่อเนื่อง
52.   “อัจฉริยะ” หมายความว่าอย่างไร
             ก.  มีความสามารถเป็นเลิศ                         ข.  ประสบความสำเร็จสูงสุด
             ค.  มีความเชี่ยวชาญ                                   ง.  มีความชัดเจน
             จ.  มีความชำนาญ
53.   “พูดจากลับกลอก เชื่อถือไม่ได้” เป็นความหมายของข้อใด
             ก.  สัพยอก        ข.  สัปดน          ค.  สัปคับ          ง.  สับปลับ        จ.  สับสน
54.   “เขาเป็นคนดันทุรังเสมอ” คำที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร
             ก.  ดี้อแพ่ง         ข.  ดื้อด้าน         ค.  ดื้อดึง           ง.  ดื้อรั้ง              จ.  ถูกทุกข้อ
55.   “เป็นอเนกประการ” มีความหมายว่าอย่างไร
             ก.  ประการแรก                               ข.  หลายประการ                            ค.  ประการสำคัญ
             ง.  ประการพิเศษ                            จ.  ประการใดประการหนึ่ง
56.   “มโนสาเร่” มีความหมายว่าอย่างไร
             ก.  เรื่องตลกขบขัน                         ข.  เรื่องตื่นเต้น                               ค.  เรื่องเบ็ดเตล็ด
             ง.  การแสดงพื้นเมือง                    จ.  บทความประเภทสารคดี
57.   ทิวาวาร  มีความหมายว่าอย่างไร
             ก.  เวลาเช้า        ข.  เวลาบ่าย      ค.  เวลาสาย      ง.  เวลาเย็น       จ.  เวลากลางวัน
58.   คำศัพท์บัญญัติ “ระเบียน” หมายถึงอะไร
             ก.  แบบสอบถาม                            ข.  บันทึกประวัติ                             ค.  รายชื่อหนังสือ
             ง.  รายงานผลการค้นคว้า              จ.  ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ
59.   ถ้าอ่านค้างก็เอาอะไร.........หนังสือไว้ก่อน
             ก.  ขั้น                 ข.  คั่น                 ค.  ขั่น                 ง.  คั้น                 จ.  กั้น
60.   พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีซอ......หนึ่ง  ชื่อสายฟ้าฟาด
             ก.  เลา                ข.  ตัว                 ค.  องค์               ง.  เครื่อง           จ.  คัน
61.   วิสัยบัณฑิตย์.......
             ก.  พึ่งพามิได้                                 ข.  คิดแต่เรื่องกรรม                       ค.  สูงดั่งดวงดารา
             ง.  ขยันเพื่อมนุษย์                           จ.  มักถ่อนอาตม์


62.   บริสุทธิ์เหมือน......
             ก.  หยาดน้ำค้าง                             ข.  แตงร่มใบ                                  ค.  เพชร
             ง.  น้ำเพชร                                    จ.  กุหลาบแรกแย้ม
63.   กระแสข่าวการเมืองไทยในระยะนี้ค่อนข้างจะ.....
             ก.  วุ่นบวาย                                   ข.  สับสน                                        ค.  วกวน          
             ง.  ชุลมุน                                         จ.  อลวล
64.   ตำรวจสงสัยว่าอาจมีผู้ร้าย                  
             ก.  ซ่อนตัว                                      ข.  แฝงตัว                                      ค.  ซุกซ่อน
             ง.  แอบแฝง                                   จ.  ซ่อนเร้น
65.   จงเล่าเรียนหนังสือไว้.....หาเลี้ยงชีพในภายหน้า
             ก.  สำหรับ                                      ข.  เพื่อ                                            ค.  เผื่อ
             ง.  ในการ                                        จ.  โดย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
yayah ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลยดูที่ไหนค่ะ
khanung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลย...ดูตรงไหนค่ะ
kanthicha_to ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลยค่ะ
qc_lp ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลยด้วยครับ
m_bas ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เฉลยจังเลย
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้