ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติวิชาชีพครู
nokkik11 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติวิชาชีพครู

แชร์กระทู้นี้แนวข้อสอบวิชาชีพครู

1.. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก.การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค.ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง.การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
               ตอบ       ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
                ก.เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้                             
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
                ค.เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น             
ง. ไม่มีข้อถูก
                ตอบ      ง.ไม่มีถูกข้อถูก
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ3 ประการคือ?
ก.ด้านความคิดด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
                ข.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
                ค.ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
                ตอบ      ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึกด้านพฤติกรรม
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
                ก.ประสบการณ์ความรู้สึก                                                 ข.อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
                ค.  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่                                                ง.การรับรู้และสิ่งเร้า
                ตอบ       ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
               ก.เจตคติเกิดจากการเรียนรู้                                               ข.เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
                ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ                                         ง.ไม่มีคำตอบ
                ตอบ       ง. ไม่มีคำตอบ6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
    ที่สุด
                ก.พฤติกรรม                                                                          ข.ความรู้สึก
               ค.ความคิด                                                                             ง.ไม่มีข้อถูก
ตอบ       ค. ความคิด
7.วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม                                                                    ข.การสังเกต
               ค.การตรวจผลงาน                                                              ง.ไม่มีข้อใดถูก
                ตอบ       ก. การสอบถาม
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?
               ก. Hilgacd                                                                             ข. .Anastasi
                ค. Frederic                                                                            ง. Good
                 ตอบ      ข. Anastasi
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
               ก. การระลึกได้                                                                     ข.การทดสอบ
               ค. การสอน                                                                           ง.การเรียนรู้
               ตอบ      ง. การเรียนรู้
10. ข้อใดหมายถึงเจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
               ก. กฎระเบียบของโรงเรียน              
                ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
               ค.เขียวเล่นคอมพิวเตอร์                                    
ง.แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
ตอบ       ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่งและเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
11. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
               ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน                                                   ข.อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
               ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน                      ง.อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
               ตอบ       ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?
               ก.เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
               ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
                ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
                ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
               ตอบ       ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว

13.เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?
               ก. การสัมผัส                                                                         ข.การซักถาม
               ค. การสังเกต                                                                        ง.การทดสอบ
               ตอบ       ค. การสังเกต
14.เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
               ก. วิทยุ                                                                                    ข.หนังสือพิมพ์
               ค. โทรทัศน์                                                                           ง.นิตยสาร
               ตอบ       ค. โทรทัศน์
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่การวัดของใคร?
                ก.Maslow                             ข. Likert                                                ค.Pavlova                             ง.Skinner
               ตอบ       ข. Likert
16. การวัดเจตคติโดยใช้ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้น
      เป็นแนวคิดของใคร?
                ก. Freud                                ข.Maslow                             ค. Likert                                                ง. Skinner
               ตอบ      ค. Likert
17. วิธีวัดเจตคติสามารถวัดได้จากพฤติกรรมใด?
                ก.ทางตรงอย่างเดียว                                                           ข.ทางอ้อมอย่างเดียว
                ค.ทางตรงและทางอ้อม                                                     ง.ทางบวกและทางลบ
                ตอบ       ค. ทางตรงและทางอ้อม
18. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมากคือข้อใด?
               ก.การสำรวจ                                                                        ข.การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
               ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย                                                     ง.การใช้ Projective Technique
               ตอบ      ก. การสำรวจ
19. ข้อใดเป็นวิธีการวัดแบบสำรวจ?
                ก.การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
                ข.การใช้แบบทดสอบถามที่มีหัวข้อให้เลือก
                ค.วิธีการทำจดหมาย โดยการจ่าหน้าซองถึงคนที่ต้องการจะวัด
                ง.การวัดโดยการสร้างภาพเพ้อฝัน
                ตอบ      ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
20. การใช้Projictivetenicques เป็นการวัดแบบเจตคติของใคร?
                ก.ทางตรง                             ข.ทางอ้อม                            ค. การสร้างภาพเพ้อฝัน                     ง.การสำรวจ
               ตอบ       ข. ทางอ้อม

21. Congruent Changeหมายถึงข้อใด?
               ก.การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง                                     ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
               ค.การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก                                   ง.การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
                ตอบ       ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
22. การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปคนละทางหมายถึงข้อใด?
                ก.CongruentChange                                                         ข. InCongruent Change
               ค. ThematicAppcarance Test                                           ง. Direct Experience
               ตอบ       ข. InCongruent Change
23. สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจำชั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจตคติ
      เปลี่ยนแปลงอย่างไร
                ก.เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา                                               ข.เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
                ค.เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง                                            ง.เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก
                ตอบ      ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
24. “ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้วและเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น”ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้านใด?
                ก.เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน                                   ข.เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
                ค.เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา                                         ง.ไม่มีข้อใดถูก
                ตอบ      ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
                ก.เจตคติทางบวกจะได้คะแนนมาก                                                ข.เตคติทางลบจะได้คะแนนมาก
                ค.เจตคติทางลบจะได้คะแนนน้อย                                  ง.ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก
                ตอบ      ง. ข้อ ก. ข้อ ค.ถูก
26. ตามปกติของคนเราเมื่อถูกวัดเจตคติตรงๆคำตอบที่ได้คือข้อใด?
                ก.อาจเสี่ยงที่จะตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกว่า
                ข.อาจได้ข้อมูลตามตรง
               ค.อาจได้ข้อมูลจากใจจริง
               ง.อาจได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง
                ตอบ       ก. อาจเสี่ยงที่ตอบตามตรงตอบตามที่สังคมชอบมากกกว่า
27.การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กำกวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร?
                ก.การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์                                     ข.การสร้างเพ้อฝัน
                ค.การสำรวจประชามติ                                                      ง.การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
               ตอบ      ข. การสร้างภาพเพ้อฝัน
28.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากที่สุดคือข้อใด?
               ก. พ่อแม่                                                                               ข.ญาติสนิท
                ค.เพื่อน                                                                                 ง.ครูและเพื่อน
                ตอบ       ง. ครูและเพื่อน
29. อารมณ์ของบุคคลเกิดจากเจตคติในด้านใด?
                ก.BehavioralComponent                                 ข. Affective
               ค. CongnitiveComponent                                 ง. Imitaiton
               ตอบ       ข. Affective
30.เด็กได้รับเจตคติจากการเรียนรู้ที่ใดเป็นลำดับแรก?
                ก.บ้าน                                                                                   ข.โรงเรียน
                ค.ครู                                                                                      ง.เพื่อน
               ตอบ       ก. บ้าน
31.การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
                ก.เนื้อหา                                                                               ข.กิจกรรม
                ค.จุดประสงค์                                                                      ง.การตอบสนอง
                ตอบ      ค. จุดประสงค์
32. เจตคติหมายถึงอะไร?
               ก. ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
                ข.ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
                ค.ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
                ง.ถูกทุกข้อ
                ตอบ      ง. ถูกทุกข้อ
33.ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด?
                ก.สิ่ง หรือ เรื่องที่จำเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ
                ข.ภารกิจที่ต้องทำเสมอ
                ค.งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ
                ง.อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝน
                ตอบ      ง.อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา
34. คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตาม้อใด?
                ก.ไม่น้อยกว่า 1 ปี                ข.ไม่น้อยกว่า 2 ปี                ค.ไม่น้อยกว่า 3 ปี                ง.ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
                ตอบ  ง. น้อยกว่า 4 ปี


35.ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง?
                ก.มีจรรยาบรรณ                                                                  ข.มีสถาบันวิชาชีพ
               ค. มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง                               ง. ถูกทุกข้อ
               ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ
36. สถาบันวิชาชีพคู คือ ข้อใด?
               ก. คุรุสภา
                ข.สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
                ค.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ง.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               ตอบ       ก. คุรุสภา
37. ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
                ก.เคารพ                                                                                ข.ผู้ควรแก่การเคารพ
                ค.หนัก                                                                                  ง.ผู้สั่งสอนศิษย์
               ตอบ       ง. ผู้สั่งสอนศิษย์
38. วินัยเป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัยประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?
               ก. ปิโย                                                                                    ข.ครุ
               ค. ภาวนีโย                                                                            ง.วัตตา
               ตอบ       ค. ปิโย
39.ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ?
               ก.ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
               ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น
               ค.ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย
               ง.  ถูกทุกข้อ
               ตอบ       ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
40. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
                ก.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
                ข.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
                ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
                ง.ถูกทุกข้อ
                ตอบ        ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
41.อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?
                ก.400 บาท                                                                           ข.500 บาท
                ค.600 บาท                                                                           ง.700 บาท
                ตอบ       ข. 500บาท
42.คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด?
                ก.15 คน                                ข. 19คน                                ค. 29 คน                                ง. 39 คน
                ตอบ       ง. 39 คน
43. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด?
               ก. 15 คน                                ข. 17 คน                                ค. 23 คน                                ง. 39 คน
               ตอบ       ข. 17 คน
44.ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร?
               ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
               ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
               ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
               ง.คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
               ตอบ       ค.รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
45.ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร?
                ก.คณะกรรมการคุรุสภา
                ข.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
                ค.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
                ง.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                ตอบ       ง.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
46. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
                ก.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์                                                   ข.ไม่ต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์
               ค. ไม่ต่ำกว่า 21ปีบริบูรณ์                                                   ง.ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
               ตอบ       ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
47. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด?
                ก.นักศึกษาฝึกสอน                                                             ข.วิทยากรพิเศษ
                ค.ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                            ง.ถูกทุกข้อ
                ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ
48.ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งใดได้รับการยกเว้นมีใบ
      ประกอบวิชาชีพครู?
                ก.อาจารย์                                                                              ข.อธิการบดี
                ค.เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                ง.ได้รับการยกเว้นทุกข้อ
                ตอบ       ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ
49.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?
               ก. อายุไม่ต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์                                            ข.มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
               ค.ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี      ง.ไม่มีคำตอบ
                ตอบ       ก. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
50. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด?
               ก.เลขาธิการคุรุสภา                                                             ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
               ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 ง.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               ตอบ       ก. เลขาธิการคุรุสภา
51.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
                ก.3 ปี                                     ข.5 ปี                     ค. 10 ปี                   ง. 15 ปี
               ตอบ       ข. 5 ปี
52.กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
               ก. 1 ปี                                     ข. 2 ปี                     ค. 5 ปี                     ง. 7 ปี
               ตอบ       ค. 5 ปี
53. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
               ก.มาตรฐานการปฏิบัติตน                                                 ข.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
               ค.มาตรฐานการปฏิบัติการสอน                                       ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
               ตอบ       ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน
54. หน้าที่ของครู คือ ?
               ก.จัดประสบการณ์ให้นักเรียน                                         ข.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
               ค. เป็นผู้นำชุมนุมเพื่อพัฒนาชุมชน                                               ง.พัฒนาโรงเรียน
               ตอบ       ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
55.ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
               ก.  ครูเวร                                                                               ข.ครูใหญ่
               ค. ครูฝ่ายปกครอง                                                                ง.ครูทกคน
               ตอบ       ง. ครูทุกคน
56.ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจำชั้นสมุดประจำตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจำชั้นคือ?
               ก. ครูวิชาการ                                                                        ข.ครูใหญ่
               ค. ครูฝ่ายปกครอง                                                                ง.ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ
               ตอบ       ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ

57.ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
                ก. นักเรียน                                                                            ข.ครูวิชาการ
                ค.ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                ง.ครูผู้สอน
               ตอบ       ง. ครูผู้สอน
58.ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
                ก.ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้                                                                ข.ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
               ค.ช่วยพัฒนาคนในชุมชน                                                                ง.ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
                ตอบ       ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
59. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
                ก.โรงเรียน                                                                           ข.นักเรียน
                ค.ผู้ร่วมงาน                                                                          ง.ชุมชน
                ตอบ       ข. นักเรียน
60.แนวทางที่ทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ทำได้อย่างไร?
                ก.จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน                            ข.จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
                ค.เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่                                              ง.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่
                ตอบ       ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
61.ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน?
               ก.บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน                                 ข.บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
                ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร                                            ง.บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน
                ตอบ       ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
62. โรงเรียนดอนไผ่มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดมาสมควรคิด?
                ก.สถานที่ราการไม่มีกิจห้ามเข้า                      
                ข.ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น
               ค.ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้                                                 
ง.เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามกำลังศรัทธา
               ตอบ       ก. สถานที่ราชการไม่มีกิจห้ามเข้า
63. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
               ก. สอนเก่ง                                                                            ข.มีความรับผิดชอบสูง
               ค. รักนักเรียน                                                                       ง.ชอบช่วยเหลือ
               ตอบ       ข. มีความรับผิดชอบสูง
64. ผลการวิจัยครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือ ข้อใด?
               ก. ขาดความยุติธรรม                                                           ข.ขาดความรับผิดชอบ
               ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์                                                           ง.ประจบสอพลอ
               ตอบ       ข. ขาดความรับผิดชอบ
65.ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
                ก.ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน
                ข.คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
                ค.คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทำใจวางเฉย
                ง.คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
                ตอบ       ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
66.การที่รัฐประกาศให้เด็กพิการามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด?
                ก.เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ
                ข.เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
                ค.ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ
                ง.ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร
                ตอบ       ข. เหมาะสมเพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
67. ด.ช. แอ๊ค  กรุ๊ป มีผลการเรียนดีกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากได้คำแนะนำในการวางแผน
     เรียนต่อ ถ้าท่านมีโอกาสให้คำแนะนำด.ช.มานะ ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร?
                ก.เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานทำมากที่สุด
                ข.เลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว
                ค.ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
                ง.เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด
                ตอบ       ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด
68.ปัจจุบันนักเรียนจำนวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ?
                ก. อบรมให้สำนึกในวัฒนธรรมไทย
                ข.ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
                ค.ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
                ง.จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน
                ตอบ       ค.ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
69. วันนรัตน์     : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอก
      สุวรรณรัตน์ : แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพี่สาว
       ท่านมีความรู้สึกต่อคำสนทนานี้อย่างไร?
                ก.ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือด
                ข.อาชีพครูเหมาะสำหรับผู้หญิง
                ค.อาชีพครูทำประโยชน์ให้แก่สังคม
                ง.ควรเรียนครูด้วยใจรัก
                ตอบ       ง. ควรเรียนครูด้วยใจรัก
70. สมหญิง : อาชีพครูมีแต่ความจำเจซ้ำซาก ดูอย่างพี่สาวของฉันซิตื่นเช้ายืนหน้าเสาธง...
      ค่ำลงตรวจการบ้าน                นักเรียน...แล้วเธอยังคิดจะเป็นครูอีกหรือ?
      สมศรี : ...........................................”?”..........................................................
      ถ้าท่านเป็นสมศรีจะตอบสมหญิงว่าอย่างไร
                ก.อาชีพครูจำเจก็จริงแต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ
                ข.พี่สาวของเธอคงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครูคนอื่นๆ
                ค.งานของครูน่าเบื่อก็จริงแต่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นมากนัก
                ง.ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
               ตอบ       ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครูความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
71. สมชาย : นายคิดดีแล้วหรือ ที่คิดอยากจะเป็นครู ใครๆก็รู้ว่าครูเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย
.    สมหวัง :........................................”?”.............................................................
     ถ้าท่านเป็นสมหวังจะตอบสมชายว่าอย่างไร?
               ก. ก็เป็นจริงอย่างที่นายพูดแต่วิชาชีพครูเรียนจบง่าย
                ข.ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
                ค.เห็นด้วยกับที่นายพูด แต่พ่อแม่ต้องการให้ผมเป็นครู
                ง.แม้ว่าจะมีเงินเดือนน้อยแต่ถ้าขยันสอนพิเศษก็จะร่ำรวยเอง
                ตอบ       ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
72. อันว่าห่วงใดใดในสงสารจะเปรียบปานห่วงลูกหามีไม่
      แต่ถึงห่วงถึงรักสักเพียงใดก็วางใจให้อยู่กับครูเอย
     ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับบทร้อยกรองนี้?
                ก.เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
                ข. เห็นด้วย เพราะครูมีหน้าที่สอนเด็ก
                ค.ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
                ง.ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีปัญหาส่วนตัว
                ตอบ       ข. เห็นด้วยเพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
73.ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังในตัวครูสูงมากนอกจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้ว
     ครูจะต้องเป็น        แบบอย่างที่ดีให้กับเด็กดังนั้นครูจะต้องไม่ประพฤติไปในทางเสื่อมเสียในๆ
     ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร?
               ก.การเป็นครูยากลำบากกว่าที่คิด
                ข.อาชีพครูอยู่ภายใต้ความกดดันของสังคม
                ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
                ง.ครูเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจกระทำผิดได้
                ตอบ       ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
74.ในปัจจุบันมีข่าวในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับครูบ่อยๆ เช่น ลงโทษเด็กด้วยวิธีการทารุณข่มขืน/ อนาจารเด็ก
      เป็น ท่านมีความคิดเห็นต่อข่าวเหล่านี้อย่างไร?
                ก.อาชีพครูเสี่ยงต่อการกระทำความผิดได้ง่าย
                ข.เป็นข่าวที่ทำลายความรู้สึกในทางที่ดีต่อครูอย่างมาก
                ค.เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย
                ง.ในปัจจุบันครูมักผิดวินัยและไร้จริยธรรมกันมาก
                ตอบ       ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย
75.ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องไม่เป็นแค่เพียงเรือจ้างแต่จะต้องทำหน้าที่เป็นยิ่งกว่าจิตแพทย์เพื่อขัดเกลา
      นักเรียนที่เป็นบัวอยู่ใต้โคลนตมให้ผุดขึ้นมาเหนือน้ำให้ได้
      ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่าไร?
               ก.แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
                ข.ภาระหน้าที่ของครูในยุคปฏิรูปมีมากมาย แต่เงินเดือนเลี้ยงกายมีน้อยนิด
                ค.งานของครูในยุคปฏิรูปมีแนวโน้มบั้นทอนสุขภาพและจิต
                ง.เฉพาะคนที่กินอุดมคติแทนข้าวเท่านั้นที่อยากเป็นครูในยุคปฏิรูป
                ตอบ       ก. แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
76.                                                                      ประกาศ
ลำไย ขยันสอน
โรงเรียนบ้านหนองเสือได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาไทย
เนื่องจากเป็นครูที่อุทิศตนเพื่องานการสอนภาษาไทยโดยแท้จริง
                                                            ขอแสดงความยินดี
                                                              สปอ. ชายแดน
    ท่านมีความรู้สึกต่อข้อความที่ปรากฏในประกาศข้างต้นอย่างไร?
                ก.เหมาะสมแล้วที่ครูลำไยจะได้รับรางวัลก่อนเกษียณ
                ข.ครูที่ทำความดีควรได้รับรางวัล
                ค.ครูกับคนอื่นๆ ควรยินดีกับครูลำไย
                ง.ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างครูลำไย
                ตอบ       ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างรูลำไย
77.ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ทำให้รู้สึกกันโดยทั่วไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงหันไป
     ห่วงยศ   ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิและค่อนข้างร้ายคือห่วงรายได้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
                ก.เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญ
                ข.เศรษฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องกระทำเช่นนั้น

                ค.ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ยังมีอยู่น้อย
                ง.การทำงานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน
                ตอบ       ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ยังมีอยู่ไม่น้อย
78.ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
                ก.คนเป็นครูนั้นต้องรู้จักเลือกตัดสินใจ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง
                ข.ครูเป็นคนที่ไม่มีราคาแต่เป็นคนที่มีค่า ขายตัวไม่ได้ ไม่เป็นทาสใคร
                ค.อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
                ง.อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
                ตอบ       ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
79.หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่องมากที่สุด?
                ก.หมู่บ้านทับสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของจังหวัด 5 คน
                ข.หมู่บ้านแสมดำได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้านดีเด่นของจังหวัด
                ค.หมู่บ้านสมอลายมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสูงสุดระดับภาค
               ง.หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
               ตอบ       ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
80. ครูศรีนวล :ครูนวลปรางฉันได้ยินข่าวจากครูใหญ่ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา
     ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาปฏิรูปอะไรกันเธอมีความเห็นอย่างไร
     ถ้าท่านเป็นครูนวลปรางท่านจะตอบครูสมศรีว่าอย่างไร?
                ก.โรงเรียนเราจะได้มีชื่อเสียงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเขาบ้าง
                ข.ครูใหญ่ท่านคิดก้าวหน้าดีที่จะให้โรงเรียนอื่นๆ เขาบ้าง
                ค.เราคงต้องช่วยกันเตรียมการกันอย่างดีนักเรียนของเราจะได้เก่ง
                ง.เราควรให้ความร่วมมือกันทางโรงเรียน
                ตอบ       ง. เราควรให้ความร่วมมือกันในทางโรงเรียน
81. จากคำกล่าวที่ว่า”สายอาชีพครูเดี๋ยวนี้ผู้เรียนจบกันมาก ทำให้หางานยาก”
       ท่านมีความคิดอย่างไรกับคำกล่าวเล่านี้?
                ก.คนเราจะเรียนอะไรก็ได้เพราะการเรียนจะทำให้คนมีความคิดกว้างขึ้น
                ข.ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
                ค.ขอให้ได้เรียนไปก่อน การแก้ปัญหาเป็นเรื่องข้างหน้า คนมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้
                ง.เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแล้วหางานทำไม่ได้
                ตอบ       ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียนเพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
82. ครูปราณี :เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนำมาใช้
     สอนนักเรียน
     ครูนิดา :  เป็นครูที่มีชื่อเสียงมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3
     ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดีให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ
     ครูมานะ :เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
    จุดเด่นของครูคนใดที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด?
ก.      ครูปราณี                          ข. ครูนิดา                              ค.ครูสมชาย                          ง. ครูมานะ
ตอบ ก.ครูปราณี
83. “ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์” สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด?
                ก.ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง                                    ข.ศิษย์เป็นพลเมืองดี
                ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู                                               ง.ศิษย์เป็นพลเมืองดี
                ตอบง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
84. ศิษย์เก่า :ดีใจที่ได้พบอาจารย์นึกถึงตอนที่หนูกับพีรศักดิ์ถูกลงโทษให้ยืนคาบไม้บรรทัดหลังห้อง
                     อาจารย์บอกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุยแต่ถึงจะถูกลงโทษ เราก็ยังแอบคุยจนได้
                     พออาจารย์เผลอเราก็เอาไม้บรรทัดออกแล้วรีบคุย
       อาจารย์ : ครูก็ดีใจที่พบเธอทำให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศักดิ์ได้ข่าวว่าเขากำลังลำบาก
       ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอย่างไร?
ก.      นักเรียนมักจดจำเหตุการณ์                                     
ข.      การลงโทษไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
ค.      ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
ง.       ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์
ตอบ ค.ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
85. เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็นซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร?
                ก.บอกให้เด็กเลิกร้องพร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน
                ข.บอกให้เด็กเลิกร้องพร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
                ค.ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
                ง.ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก
                ตอบค.  ให้กำลังใจเด็กพร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
86.ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปีพบว่าเด็กหญิงพิกุลพออ่าน
      ได้บ้างเล็กน้อยไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ครูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่าเด็กหญิง
     พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง?
                ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกุลต่อไปครบ1 ปี
                ข.ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม
                ค.เด็กหญิงพิกุลได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
                ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆตามความก้าวของเด็กหญิงพิกุล
                ตอบง. ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวหน้าของเด็กหญิงพิกุล
87.ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว
      ...........ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่
      ...........ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู
     ...........รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ
       ..........ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่องกลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ
      ............จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา
     ...........ก็จากลูกศิษย์มาตามหาเล่าถึงความสำเร็จของเขาและเหตุการณ์ในอดีตที่รู้สึกดีๆ
      ...........ตกลงผมผมอยากจะสรุปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า ผมโชคดีที่ได้เป็นครู
      ท่านคิดว่า “ความเป็นครู” ของคนนี้เกิดได้อย่างไร?
                ก.จากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนเล่าเรียน                           ข.จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
   ค. จากอิทธิพลของสังคม                                                                    ง.จากความคาดหวังของพ่อแม่
ตอบ ข.จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
88. อาจารย์นภดลเล่าว่า”ผมลดและตัดงานในแผนงานปีนี้ลงเกือบหมดเหลือแค่งานสอนตามหน้าที่และดูภรรยา
       ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง””งานอบรมครูตามที่คาดหวังให้ครูต้นแบบทำหรือครับผมของดและตัดออกโดยสิ้นเชิง
       เพราะต้องใช้เวลาและต้องทิ้งบ้าน””งานพาลูกศิษย์ไปแสดงตามคำเชิญก็เช่นกันผมขอให้ลูกศิษย์ตัดสิน
       ใจตอบรับตามความพร้อม โดยไม่ต้องมีผม””ส่วนงานสอนเด็กที่เรียนเช้ายังคงช่วยเหลืออยู่แต่ขอให้
       เด็กตั้งใจเรียนในเวลาและให้เพื่อนช่วยเหลืออธิบาย แนะนำ แต่ไม่ใช่ทำการบ้านแทนกัน
       ท่านคิดว่าอาจารย์นพดลเป็นคนเช่นไร?
ก.      เห็นแก่ตัวรักครอบครัว                                                            ข.พูดเก่ง สร้างภาพ
                ค.   มักน้อย สมถะ                                                                                ง.มีเหตุผล รับผิดชอบ
                ตอบก. เห็นแก่ตัว
89.ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน?
                ก.การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ
                ข.สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2ปี
                ค.สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
                ง.จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่นๆ
                ตอบค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
90. ข้อใดเน้นการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด?9 s: f& N3 i& I0 |8 ~
        ก.นักเรียนอ่านทำนองเสนาะตามตัวอย่างที่ครูเปิดเทปให้ฟัง6 Q5 Q& @. e' B+ n. `! H
        ข.นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน9w; Y+ J2 N7 s% b  u
        ค. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย4 _, m: s/ J8 g5 T9 Y9 o
        ง.นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่มกับเพื่อน
: ]0 k  |5 k& e: H5 I3 h,a8 k        ตอบ ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน
4 r1 q9 r) P2 j2 P/ u5 ]3 _; K91.ข้อความในข้อใดกล่าวถึง “โอลิมปิกวิชาการ”ไม่ถูกต้อง?
" L( d* B. \, N5 D6 s5 |0 r5 u       ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
7 e3 e7 |3 f3 h9 W6 m& p' T3 G       ข. จัดการแข่งขันหลากหลายวิชาทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในประเทศต่างๆ
. |& X1 F2 ^+ F2 ~       ค. ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยมรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
. u( z1 e) y+ S; c% u6 _; u       ง. ปี พ.ศ.2546 เด็กไทยสามารถพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี
. B0 X5 v' I+ \  V5 j( z0 C#q        ตอบ  ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก8 i# y, m4 a( P& {
92. ขณะที่ครูสมศรีดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมะยมศึกษา 3 ห้องหนึ่ง ระหว่างนั้นพบว่า ด.ช. แมน
1 |" U& M& b/ S( g5 x6 t     แอบดูคำตอบของเพื่อน ถ้าท่านเป็นครูสมศรีท่านจะปฏิบัติอย่างไร?
" ^7 G# D6 F/ F+ |ก.        ยกเลิกการสอบของ ด.ช.แมนเพราะถือว่าทุจริตต่อการสอบ5 D+ u3 p* W" U8 V: A& \1 l
ข.        แจ้งผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามระเบียบ+ [/ u5 j: }- n
ค.         ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเก็บข้อสอบคืนทันที0 \2 H" C- G( q6 v4U* R! n! \1 o( \
ง.        ว่ากล่าวตักเตือนบันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ
$ R0 a9 I4 ]6 ?( t$ `ตอบ ง. ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ
9 B. D+ k' k7 o9 H/ _* z1 k93. ครูนพมาศ : “ด.ช.”แดงนักเรียนห้องที่เธอเป็นครูประจำชั้น ระยะนี้ไม่ตั้งใจเรียน นั่งเหม่อลอย  
( o# j- F& _5 H3 R0 E     ไม่ค่อยส่งการบ้าน
3 z, d' v( k8 l+ u$ ^8 K* H# y; H; _6 d     ครูสมศรี : “อ๋อ!ฉันได้สอบถามแล้วแกมีปัญหาทางบ้าน พ่อตกงาน พ่อกับแม่มีเรื่องได้เถียงกันเรื่อย . K. s% r2 m' u1 p
      เด็กจึงไม่สบายใจ คงต้องให้กำลังใจแกหน่อย”
9 y' c( ~% z+ g2 ]" a2 Q     คำสนทนานี้สะท้อนถึงลักษณะของครูในด้านใด?
  K5 X6 ?4 |* \  V1I- xก.        ความรับผิดชอบ                              ข. ความเอื้ออาทร               (?  K0 f- H* _7 T& z4 \
ค.   ความเป็นผู้นำทางปัญญา                       ง. ความเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์+ ?9 N+A' W3 s8 U6 g9 F! l0 P
ตอบ ข. ความเอื้ออาทร) L" `)\( t0 ^; Z: i
94. ท่านมีความเห็นต่อใบประกอบวิชาชีพครูอย่าไร?$ I5 D! p. f7 ^6 ?0 P5 Y) }
        ก. ทำให้คนอยากเรียนครูเพิ่มขึ้น                       ข. เงินเดือนครูสูงขึ้นกว่าเดิม
2 C8 S! @, h) C0 u& Y  [;w) C        ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ                              ง. มีศักดิ์ศรีเท่าอาชีพแพทย์
0 |+ o2 c: l8 m& k       ตอบ ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ( t; G, |2 `4 M6 _6 @* |
. l( w. b; O+ Y6 D8 J8 @
' A% b' K* z/ c* g: l
95. ครูนิภา: ขยันขันแข็ง ใช้เวลาว่างทำอาชีพเสริม
" a3 o& I" u$ O     ครูวีระ : พบปะผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน- T$ ^% q5 W$ t& f: L8 L2 X
      ครูนารี :แต่งตัวสวยใจดีสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน
+ y" A$ T) ]; \+ c3 H( @     ครูวิชิต : เข้าร่วมอบรมเทคนิควิธีสอนใหม่และผลงานอย่างเป็นระบบ
+ `' q* A' N7 j* h     ท่านชื่นชมพฤติกรรมของครู 2 คนใดมากที่สุด?2 n" I& U5 K!G; M/ b2 Y
        ก. ครูนารี กับ ครูวีระ                              ข. ครูวีระ กับ ครูนารี
. \% q) Y* H' K' {       ค. ครูนารี กับครูวิชิต                              ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา+ y0 N; ?# F$ W5 N
        ตอบ ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา
3 Z4 D8 k! r( Q$ ^. d, X+ v96. นักเรียน : อาจารย์ครับผมทำงานส่งอาจารย์ไม่ทัน อยากมากเลยครับ คงต้องใช้
! Z# {. z- \3 s0 I; L; K                   เวลามากว่าที่อาจารย์กำหนด?
9 t  @" I7 H0 K% M+ R)C2 X# Z      อาจารย์ :...........................................................
, c  w0 J" J4 [. v% @% S     ท่านคิดว่าคำตอบข้อใดตรงกับใจของท่านมากที่สุด?
7 |/ U* e: K; L. K       ก. เธอทำเสร็จแค่ไหนก็ส่งแค่นั้นก็แล้วกัน เพราะต้องส่งงานตามเวลา  X  ~  t7 @3 G) ]
        ข. ครูไม่เห็นกลุ่มอื่นๆ เขาบ่นเลยทำไมเขาจึงทำเสร็จล่ะ- f4 S1 G3 Z# U
        ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ0 ?) I5 p2 I; b! }: x
        ง. เถอะน่า พยายามเข้าเดี๋ยวก็ทำเสร็จเอง พยายามหน่อย.T  a  q1 k. E. ~3 c( R
        ตอบ ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ
5 O% g9 ^" w; `5 p6 E( G7v  U97. จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์มีครูบางคนล่วงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอาคะแนนมาขู่ เอาสิ่งของมาล่อ
$ i5 {8 V$ _" n* B     ท่านมีความคิดเห็นอย่าไร?- }4 r! C- I8 x
        ก.เป็นความพึงพอใจระหว่างบุคลที่ป้องกันได้ยาก0s  `" L& F" a' n, C7 {8 H
        ข.เป็นเรื่องครอบครัวต้องดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง
6 H7 @9 u# |. v; b5 i& o$ L       ค. ในสังคมของคนหมู่มากก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา
( x+ h4 W! L$ S! w" f       ง. ครูทุกคนต้องช่วยกันดูแลเด็กๆถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาทางแก้ไข
3 S2 ]( v( m0 P0 {) N       ตอบ  ค. ในสังคมของคนหมู่มากก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา1 E0G& p# C* d, P
98. ครูรัชนีพบว่านักเรียนในชั้นคนหนึ่งเริ่มมีกิริยาท่าทางกระเดียดไปทางเพศตรงข้าม3 |- E" J; Z- [; w$ X
      ท่านคิดว่าครูรัชนีควรจะทำอย่างไร?
7 Y# n1 O$ s* N" b       ก. ทำใจให้ได้ว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่มีสิทธิเป็นได้ตามใจหวัง8 S/ d" r% c) q% ^
        ข. ขอให้ผู้ปกครองดูแลและให้ความสำคัญกับลูกให้มากขึ้น
7 C: n. p9 |) J0 m& n+ W9 z       ค. แยกนักเรียนคนนี้ออกจากกลุ่มแล้วส่งให้อยู่ในความดูแลของครูแนะแนว
4 ~$ R$ i3 b6 h8 J       ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไข้พฤติกรรมนั้น
& u1 {! f8 X  w# J. q! Z       ตอบ  ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนั้น
# t# h& \4 X! `4 O( e& A' Z% N/ S# A8 ]: K& x8 \7 Z4 V

9 P9 D% q- t$ r1 r" b7 h6 M6 t99.ที่ประชุมผู้บริหารสถาบันฝึกหัดครูได้ลงมติว่า ในอนาคตคนที่จะต้องใช้ระยะเวลาเรียน
: T9 I0 {- O4 v# N) A     ถึง 5 ปีและได้รับเงินเดือนสูขึ้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?- ^6 F6 A8 V5 r* ]1 R
        ก. เมื่อใช้เวลาเรียนมากขึ้นย่อมมีค่าความสามารถสูงขึ้น
$ R" b6 G8 B0 l- G8 a7 p* ?       ข. การเพิ่มเวลาเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างครูดี0 M6 k6 f3 D* y, T
        ค. การเพิ่มเวลาเป็นการลดโอกาสของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำ5 i( S4 {% |- O8 V; f+ e& ?4 f
        ง. การเรียน 4 หรือ5 ปีก็ไม่ต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตสำนึกของความเป็นครู
# \& w- W9 F.\  E  V$ |- H3 t        ตอบ  ง. การเรียน 4 หรือ5 ปีก็ไม่แตกต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตรสำนึกของความเป็นครูaree38 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอข้อสอบบบรรจุครูวิชาเอกภาษาอังงกฤษ
เมล์kapom12333@hotmail.com
addmod ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ค่ะ  ขอด้วยคนค่ะ  
-
chaiwut ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สวัสดีครับ

        ผมอยากจะได้แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ของการสอบ กศน.ตำบล ปี 2552 หรือ 2553 ขอขอบคุณที่กรุณาล่วงหน้าครับ
loeiotop ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
,มีของเอกคอมพิวเตอร์ ไม่ครับ  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้