ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หาแนวข้อสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา แจกแนวข้อสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หาแนวข้อสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา แจกแนวข้อสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา
1. คร์อด Cmaj7 ไม่มีโน้ตเสียงใดต่อไปนี้
ก. โด ข. มี
ค. ที ง. ทีแฟลต
2. บรรทัด 5 เส้น มีไว้เพื่อ
ก. บอกความสูงต่ำของเสียง
ข. บอกความสั้นยาวของเสียง
ค. เขียนเนื้อร้อง
ง. บอกลักษณะการร้องเพลง
3. หัวของกุญแจฟาเบสคาบเส้นที่เท่าไร ของ
บรรทัด 5 เส้น
ก. 5 ข. 4
ค. 3 ง. 2
4. PP มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. Pianissimo ข. Piamno
ค. Forte ง. Fortissimo
5. ข้อใดให้ความหมายของลักษณะตัวโน้ตที่บันทึก
ลงบนบรรทัด 5 เส้น
ก. โน้ตตัวกลมมีค่า 4 จังหวะ
ข. โน้ตตัวขาวมีอัตราจังหวะสั้นกว่าตัวกลม ¼
จังหวะ
ค. โน้ตตัวคำประจุด มีอัตราจังหวะเท่ากับ 3
จังหวะ
ง. ตัวโน้ตจะมีอัตราจังหวะเคาะสั้นหรือยาวให้
ดูที่เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
6. การปฏิบัติการเคาะจังหวะในข้อใดถูกต้อง
ก. ข.
ค. ง.
7. จากเดิมใช้บรรทัด 11 เส้น เส้นโดกลาง จะบัน
ทึกที่จุดใดของบรรทัด 5 เส้น
ก. คาบเส้นที่ 11 ของบรรทัด 5 เส้น
ข. คาบเส้นที่ 8 ของบรรทัด 5 เส้น
ค. คาบเส้นที่ 6 ของบรรทัด 5 เส้น
ง. คาบเส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น
8. เมื่อบรรเลงเพลงแล้วเจอคำว่า Uni_ ให้ปฏิบัติ
อย่างไร
ก. การบรรเลงเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติ
ข. หยุดบรรเลง
ค. ให้บรรเลงพร้อมกันทั้งหมด
ง. หากได้ยินเครื่องดนตรีอื่นให้หยุด
9. เครื่องหมาย มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ถ้าบันทึกไว้หน้าตัวโน้ตใด โน้ตตัวนั้นจะมี
เสียงต่ำลงครึ่งเสียง
ข. โน้ตที่ถูกเครื่องหมายแปลงเสียงอื่นกลับสู่
สภาพปกติ
ค. ถ้าบันทึกไว้หน้าตัวโน้ตใด โน้ตตัวนั้นจะมี
เสียงสูงขึ้นครึ่งจังหวะ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ก่อนที่เราจะบรรเลงเครื่องดนตรี เราควรปฏิบัติ
ตามข้อใดเป็นสิ่งแรก ก่อนที่จะบรรเลงเครื่อง
ดนตรีตามโน้ตสากล
ก. ดูว่าโน้ตที่ได้ Key อะไร
ข. ดูว่า อยู่ตรงไหน
ค. ดูว่า อยู่ตรงไหน
ง. ดูว่าโน้ตมีกี่ห้องเพลง
11. บันไดเสียงเมเจอร์จะมีตัวโน้ตกี่ขั้น
ก. 13 ขั้น ข. 11 ขั้น
ค. 8 ขั้น ง. 7 ขั้น
12. ประกอบด้วยตัวโน้ต 13 ตัว โน้ตแต่ละขั้นห่างกัน
ครึ่งเสียง มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. บันไดเสียงเมเจอร์
ข. บันไดเสียงไมเนอร์
ค. บันไดเสียงโครมาติก
ง. บันไดเสียงเมเจอร์ฮาร์โมนิก
13. บันไดเสียง Bm Relatlve กับบันไดเสียงใด
ก. C เมเจอร์ ข. D เมเจอร์
ค. E เมเจอร์ ง. F เมเจอร์
14. ขั้นที่ 4 ของบันไดเสียง ตรงกับข้อใด
ก. โทนิก ข. ดอมินันท์
ค. ซับคอมินันท์ ง. ลิดิ้งโน้ต
15. ขั้นที่ 2 ของบันไดเสียง ตรงกับข้อใด
ก. โทนิก ข. ซุปเปอร์โทนิก
ค. มีเดียนท์ ง. คอมินันท์
16. บันไดเสียง 3 มีกี่แฟรต
ก. 2 แฟลต ข. 3 แฟลต
ค. 4 แฟลต ง. 5 แฟลต
17. หากโน้ตในบทเพลงมี C#F# E และ G# น่าจะเป็น
บันไดเสียงใด
ก. F เมเจอร์ ข. G เมเจอร์
ค. F# ไมเนอร์ ง. F ไมเนอร์
18. บันไดเสียงใดเป็นบันไดเสียงเดียวกัน
ก. B เมเจอร์ กับ Cb เมเจอร์
ข. B เมเจอร์ กับ C# เมเจอร์
ค. Bb เมเจอร์ กับ C เมเจอร์
ง. B เมเจอร์ กับ C เมเจอร์
19. แนวเพลงที่รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดมากที่สุดคือ
ก. ป๊อป ข. คลาสสิค
ค. แจ๊ส ง. โรแมนติก
20. ลุดวิก ฟาย เบโนเฟน เป็นผู้นำดนตรีประเทศใด
ก. อังกฤษ ข. เยอรมัน
ค. ฝรั่งเศส ง. สหรัฐอเมริกา
21. ใครได้ชื่อว่าคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของไทย
ก. พระเจน ดุริยางค์
ข. ครูเอื้อ เอื้อสุนทรสนาน
ค. ครูมนตรี ตราโมท
ง. ครูนารถ ถาวรบุตร
22. การขับร้องประสานเสียงหรือเรียกว่า
ก. คอรัส ข. ยูนิสัน
ค. คอนคอร์ก ง. เมโลดี
23. ข้อใดมีความหมายตรงกับการร้องประสานเสียง
มากที่สุด
ก. ร้อง 2 คน เปลี่ยนกันร้องคนละท่อน
ข. ร้องพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป
ค. ร้องพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป
ง. ร้องพร้อมกัน 4 คนขึ้นไป
24. การขับร้องเพลงประสานเสียงจะแบ่งออกเป็นกี่
แนว
ก. 2 แนว ข. 3 แนว
ค. 4 แนว ค. 5 แนว
25. เป็นเสียงระดับเสียงต่ำผู้ชายมีความหมายตรง
กับข้อใด
ก. โซปราโน ข. อัลโต
ค. เทเนอร์ ง. เบส
26. ระดับเสียงต่ำสุดของผู้หญิง มีความหมายตรง
กับข้อใด
ก. โวปราโน ข. อัเลโต
ค. เทเนอร์ ง. เบส
27. ข้อใดสำคัญที่สุดในการร้องเพลง
ก. ร้องถูกจังหวะ
ข. ร้องไพเราะ
ค. ร้องถูกอักษร
ง. มีลูกคอในการร้องเพลง
28. กลุ่มเสียงใดเป็นกลุ่มเสียงกลมกลืนกัน
ก. C – F – B ข. C – E – D
ค. C – E – G ง. C – D – G
29. ขั้นคู่ใดเป็นขั้นคู่กระด้าง
ก. C – C ข. E – B
ค. E – G ง. B – D
30. การร้องประสานเสียงแบบคอนทราเมร์ลดี มี
ความหมายตรงกับข้อใด
ก. ร้องเพลงเดียวกัน 2 แนวพร้อมกัน
ข. ร้องเพลงสลับกันคนละท่อนจนจบเพลง
ค. คนที่ 1 ร้องจนจบเพลง คนที่ 2 จึงจะร้อง
ตาม
ง. ร้องเพลง 2 เพลงพร้อมกัน
31. เพลงสรรเสริญพระบารมีที่ร้องในปัจจุบันใคร
เป็นคนแต่งเนื้อร้อง
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระเจนดุริยางค์
ง. พันเอก หลวงสารานุประกันธ์
32. เพลงชาติไทยที่ร้องอยู่ในปัจจุบัน ใครเป็นคน
แต่งเนื้อร้อง
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระเจนดุริยางค์
ง. พันเอก หลวงสารานุประกันธ์
33. “Bb….. คอนเสิร์ต” เมื่อได้ยินคำนี้ คีบอร์ดจะ
ปฏิบัติเสียงใด
ก. เสียง Bb ข. C
ค. D ง. E
34. เมื่อ Key Baord ปฏิบัติ Bb….คอนเสิร์ต ทรัม
เปิต Bb จะต้องเป่าเสียงใด
ก. เสียง B ข. เสียง C
ค. เสียง D ง. เสียง E
35. เมื่อ Key BOARD เล่นโน้ตเพลง Key Gm
ทรัมเป็ต Bb จะเล่น Key ใด
ก. Key Bm ข. Key Dm
ค. Key Cm ง. Key Am
36. ถ้า Bb ทรัมเป็ต เล่นโน้ตเพลง Key Am
ก. Key Dm ข. Kcy Em
ค. Key Fm ง. Key Gm
37. กีตาร์สายที่ 1 เป็นโน้ตเสียงใด
ก. เสียง E ข. เสียง B
ค. เสียง G ง. เสียง D
38. กีตาร์คอร์ด C นอก นิ้วชี้กดกีต้าร์เสียงใด
ก. เสียงโด ข. เสียงเร
ค. เสียงมี ง. เสียงฟา
39. Key D ไม่มีกลุ่มคอร์ดใดต่อไปนี้
ก. G ข. A7
ค. C ง. Bm
40. Trumpet Bb เสียงเราปฏิบัติตามข้อใด
ก. กดนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ข. กดนิ้วนาง
ค. กดนิ้วชี้กับนิ้วนาง ง. กดทุกนิ้ว
41. เลข 1 จะเป็นนิ้วใด เมื่อเล่น คีย์บอร์ด
ก. นิ้วหัวแม่มือ ข. นิ้วชี้
ค. นิ้วกลาง ง. นิ้วนาง
42. คีย์บอร์ด ใช้มือขวาไล่เสียง Key Bb เริ่มต้นด้วย
นิ้วใด
ก. นิ้วหัวแม่มือ ข. นิ้วชี้
ค. นิ้วกลาง ง. นิ้วนาง
43. กดคีย์บอร์ดเสียง G Bb C E เป็นเสียงคอร์ดใด
ก. คอร์ด C ข. คอร์ด Cm
ค. คอร์ด C7 ง. Cm7
44. คอร์ด D7 ต้องกดคีย์บอร์ดเสียงใดบ้าง
ก. D – F – A ข. D – F – G
ค. D – F – A ง. D – F – A – C
45. คอร์ด A+ ต้องกดคีย์บอร์ดเสียงใดบ้าง
ก. A C F ข. A C#F
ค. A C#F# ง. A C F#
46. คอร์ด Cm6 จะต้องกดคีย์บอร์ดเสียงใดบ้าง
ก. G C E ข. G C E
ค. G C E A ง. G C E A
47. เครื่องดนตรีที่ผู้เล่นใช้ระบบประสาทสั่งงานมาก
ที่สุด คือ
ก. กีตาร์ ข. คีย์บอร์ด
ค. กลองชุด ง. เบส
48. เครื่องหมาย มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ข.
ค. ง.
49. 1 ห้องเพลง มี 3 จังหวะ ตัวดำตัวละ 1 จังหวะ มี
ความหมายตรงกับข้อใด
ก. ข.
ค. ง.
50. โน้ตเสียง C กับ Eb เป็นโน้ตขั้นคู่ใด
ก. คู่ 3 ไมเนอร์ ข. คู่ 3 เมเจอร์
ค. คู่ 3 ดิมมินิช ง. คู่ 3 เฟอร์เฟก
51. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. ฟลุต – ปิคโคโล – โอโบ
ข. ทรอมโบน – ทรัมเป็ท – บาสซูน
ค. แซกโซโฟน – โอโบ – บาสซูน
ง. ฮาร์ป – วิโวลา – ไวโอลิน
52. เครื่องดนตรีใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป่าลมผ่านลิ้น
ก. บาสซูน ข. โอโบ
ค. คลาริเน็ต ง. ปิคโคโล
53. หลังเป่าทรัมเป็ท ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ไล่น้ำลายออกจากท่าลม
ข. นำกำพรวดไปล้างน้ำ
ค. เช็ดทำความสะอาดเก็บเข้ากล่อง
ง. ถูกทุกข้อ
54.
ข้อใดกล่าวถึงหมายเลข 4 ได้ถูกต้องที่สุด
ก. จังหวะตก ข. จังหวะยก
ค. โน้ตเสียงซอล ง. โน้ตเสียงมี
55. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. โน้ตเสียงโดกลาง ข. โน้ตเสียงโดสูง
ค. โน้ตเสียงโดชาร์ปสูง ง. โน้ตเสียงเร
56. โน้ตเสียงมีเขียนเป็นโน้ตสากลมีจังหวะ
เคาะแบบใด
ก. ข.
ค. ง.
57. เครื่องหมาย + ที่เขียนไว้บนตัวโน้ตไทย มีความ
หมายตรงกับข้อใด
ก. ตีกลองจังหวะหนัก ข. ตีกลองจังหวะเบา
ค. ตีฉิ่งจังหวะฉิ่ง ง. ตีฉิ่งจังหวะฉับ
58. การเก็บรักษาซอ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. แขวนกับตะปูข้างฝาผนัง
ข. ทำความสะอาดหลังเล่น
ค. ผ่อนสายหลังเล่น
ง. ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบคำถาม ข้อ (59 – 62)
ก. ข.
ข. ง.
59. คู่ 4 เปอร์เฟ็คท์
60. คู่ 5 เปอร์เฟ็คท์
61. คู่ 8 เปอร์เฟ็คท์
62. คู่ 1 เปอร์เฟ็คท์
63. ข้อใดคือคู่ 2 ไมเนอร์
ก. ข.
ค. ง.
64. เป็นโน้ตขั้นคู่ใด
ก. ขั้นคู่ 4 อ้อกเมนเต็ท ข. ขั้นคู่ 4 ดิมินิช
ค. คู่ 4 เปอร์เฟ็ค ง. คู่ 4 ไมเนอร์
65. เป็นคอร์ดใด
ก. FM7 ข. D7
ค. D6 ง. Bmb5
66. เป็นคอร์ดใด
ก. AM7 ข. A7
ค. Am7 ง. A sus4
67. เป็นคอร์ดใด
ก. Cusu4 ข. C sus5
ค. C6 ง. C9
68. เป็นคอร์ดใด
ก. Em ข. Ebm
ค. Em7 ง. Eb
69. เครื่องดนตรีไทยชนิดใด ที่เริ่มเล่นกันในภาค
เหนือ
ก. ซออู้ ข. ซอด้วง
ค. ละล้อ ง. จะเข้
70. การจับซอไล่เสียงของสายเอกนิ้วนางจะให้ระดับ
เสียงใดของซอด้วง
ก. ซอล ข. ลา
ค. ที ง. โด
71. อังกะลุง ทำขึ้นจากวัสดุใด
ก. พลาสติกแข็ง ข. ไม้ประดู่
ค. กระดาษชานอ้อย ง. ไม้ไผ่
72. วงอังกะลุงสากล จะต้องเพิ่มดนตรีชนิดใดเข้าไป
จึงจะทำให้การบรรเลงมีรสชาติเพิ่มมากขึ้น
ก. กีตาร์ ข. กลองชุด
ค. คีย์บอร์ด ง. เบส
73. ผู้ตีเสียงประสานของวงโปงลางมีชื่อเรียกอีก
อย่างว่าอย่างไร
ก. หมอเสิบ ข. หมอเทียบ
ค. หมอเสริม ง. หมอประสาน
74. เครื่องเล่นทำนองชนิดใดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ก. โปงลาง ข. สะล้อ
ค. แคน ง. ระนาด
75. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีไทยที่นิยมเล่นในภาค
เหนือ
ก. ซึง ข. พิณ
ค. โปงลาง ง. ซอ
76. ละครชาตรี เป็นศิลปะการแสดงของไทยภาคใด
ก. ภาคอีสาน ข. ภาคกลาง
ค. ภาคเหนือ ง. ภาคใต้
77. รำกลองยาว เป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใด
ก. ภาคอีสาน ข. ภาคกลาง
ค. ภาคเหนือ ง. ภาคใต้
78. ข้อใดที่ไม่ใช่การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ
ก. ฟ้อนเทียน ข. ฟ้อนภูไท
ค. ฟ้อนสาวไหม ง. ฟ้อนเล็บ
79. งานศพควรใช้ดนตรีไทยประเภทใดบรรเลง
ก. วงปี่พาทย์ไม้นวม ข. วงปี่พาทย์ชาตรี
ค. วงปี่พาทย์สามัญ ง. วงปี่พาทย์มอญ
80. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์สามัญเครื่อง
ห้า
ก. กรับ ข. ระนาดเอก
ค. กลองทัด ง. ฆ้องวงใหญ่
81. วงเครื่องสายเครื่องคู่ จะประกอบไปด้วยขลุ่ย
เพียงออกี่เลา
ก. 4 ข. 3
ค. 2 ง. 1
82. ฆ้องคู่ ใช้ตีประกอบการแสดงพื้นเมืองชนิดใด
ก. โนราห์ ข. เซิ้งบั้งไฟ
ค. แห่นาค ง. งานสมรส
83. วงเครื่องใดที่ใช้ซอด้วงบรรเลง
ก. วงเครื่องสายไหม ข. วงเครื่องสายผสม
ค. วงมโหรี ง. ถูกทุกข้อ
84. ข้อใดให้ความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
ก. ซอด้วงเปรียบได้กับระนาดทุ้ม
ข. ซออู้จะบรรเลงในท่วงทำนองที่สนุกสนาน
ค. ซออู้เปรียบได้กับระนาดเอก
ง. ซอด้วงเป็นดนตรีประเภทต่ำ
85. จะเข้เป็นเครื่องดีดที่ดัดแปลงมาจากดนตรีชนิด
ใด
ก. กีตาร์ ข. โปงลาง
ค. พิณ ง. ขิม
86. สายเอกของจะเข้ เทียบได้กับเสียงใด
ก. โด ข. ซอล
ค. ลา ง. เร
87. เพลงต่อไปนี้เพลงใดไม่ใช่เพลงรำวงมาตรฐาน
ก. ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ข. รำเทพประทับทรง
ค. งามแสงเดือน ง. มาซิมารำ
88. ท่ารำที่ใช้ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรง
กลด เหมาะสมใช้กับเพลงใด
ก. เพลงกราวอาสา
ข. เพลงดอกไม้ของชาติ
ค. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ง. เพลงมาซิมารำ
89. เพลงงามแสงเดือด จะใช้ท่ารำแบบใด
ก. รำส่าย ข. รำยั่ว
ค. สอดสร้อยมาลา ง. พรหมสี่หน้า
90. เครื่องดนตรีชนิดใดที่ไม่ใช่เครื่องตีที่ทำนอง
ก. กลองชุด ข. ไซโลโฟน
ค. เบลไลรา ง. ระฆังราว
91. กลองแอว นิยมใช้ตีประกอบกิจกรรมใด
ก. งานศพ ข. กระบวนการแห่
ค. รำอวยพร ง. ฉลองอัฐิ
92. ลำกลอน จะมีลักษณะการละเล่นคล้ายกับ
การละเล่นชนิดใดมากที่สุด
ก. ลิเก ข. การแสดงโนราห์
ค. การแสดงโขน ง. ลำตัด
93. เต้นกำรำเคียว เป็นการละเล่นพื้นเมืองภาค
กลาง อยากทราบว่าเป็นการละเล่นที่สะท้อนให้
เห็นถึงเหตุการณ์ใด
ก. ความทุกข์ยากของชาวนา
ข. ความเป็นอยู่ของชาวนา
ค. ความดีใจของชาวนา
ง. เรียกร้องความเป็นธรรม
94. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของนักแสดง
ก. ความร่ำรวย ข. พรสวรรค์
ค. รสนิยมที่ดี ง. ความเข้าใจ
95. วิชาการแสดงละคร เป็นวิชาที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ทางด้านใด
ก. ทางอารมณ์ ข. ทางสมอง
ค. ทางจิตใจ ง. ถูกทุกข้อ
96. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีปี่พาทย์ สำหรับเล่น
ละครชาตรี
ก. กลองทัด ข. ปี่นอก
ค. โทนๆ ง. ฉิ่ง
97. ข้อใดไม่ใช่ละครไทย
ก. ละครรำ ข. ละครร้อง
ค. ละครเต้น ง. ละครพูด
98. เพลงบรรเลง จะไม่บรรเลงในกรณีใด
ก. เศร้าโศกเสียใจ
ข. บรรยากาศครึกครื้น
ค. การฟ้อนรำ
ง. ก่อนพระจะสวดมนต์เย็น
99. เพลงที่ใช้บรรเลงพิธีไหว้ครู เพื่ออัญเชิญฤาษี
เทวดา ควรใช้เพลงบรรเลงแบบใด
ก. เพลงหางเครื่อง ข. เพลงหน้าพาทย์
ค. เพลงโหมโรง ง. เพลงเรื่อง
100. รำโทน ใช้เครื่องดนตรีชนิดใดเป็นหลักในการ
เล่น
ก. โทน ข. กรับ
ค. ฉิ่ง ง. ถูกทุกข้อ

เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554
  ดาวโหลดที่ 
http://www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย แยกเป็นวิชาเอกทีจะสอบรวดเร็วทันใจส่งได้ทันทีพร้อมอ่านทุกเวลา
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
สนใจสั่งซื้อมาที่   
[email=decho.by@hotmail.com]decho.by@hotmail.com[/email]

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ข้อสอบเก่าวิชาเอกมากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย ให้ท่านรู้ทุกแง้ ทุกมุมข้อข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จะออกข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฎศิลป์  วิชาการศึกษา  วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์  วิชาเอกเคมี 
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอังกฤษ วิชาเอกสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงาน  วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกสุขศึกษาพละ
โหลดตัวอย่างข้อสอบ วิชาเอกนาฎศิลป์ วิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ วิชาเอกเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา


http://www.tempf.com/getfile.php?id=493278&key=4bcfc51105a5a

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   499 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ

วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html

วิชาชีพครู ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html

วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
http://www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.html
รายละเอียดไฟล์


แนวข้อสอบบรรจุครู

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
kasemsak ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีเฉลยไหมครับ อยากได้มากครับ ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้