ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
kameo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

แชร์กระทู้นี้

Normal
0

false
false
false
EN-US
X-NONE
TH
MicrosoftInternetExplorer4

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาจากคำภาษาอังกฤษว่าอะไร


 ก. Nature Tourism ข. Sustainable Tourism

 ค. Conservation Tourism ง. Eco-tourism

 ตอบ ง. Eco-tourism   

2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบใด


 ก. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ


 ข. การท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย


 ค. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม


 ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทรัพยากร และระบบนิเวศ


 ตอบ ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทรัพยากร และระบบนิเวศ


3. ข้อใดไม่จัดเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


 ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว

 ข. การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ค. การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ง. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและท้องถิ่นเดิม

 ตอบ ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว

4. ข้อใดมิใช่เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


 ก. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

 ข. เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้
 
ค. เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

 ง
. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ


 ตอบ ง. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ


5. แผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีเป้าหมายระยะยาวในปี
พ.ศ. 2555
 คืออะไร

     ก. ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนคนไทย 
     ข. 
ให้การท่องเที่ยวเป็นวิธีการให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน
     ค. 
การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศ
         ที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป
     ง. 
ให้การท่องเที่ยวของไทยได้มาตรฐานสากล

ตอบ ค. การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน
สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป


6. ข้อใดเป็นกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


 ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่

 ข. การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของท้องถิ่น

 ค. ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสัญจร

 ง. ส่งเสริมโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

 ตอบ ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่


7. ป่าดงดิบชื้น มีลักษณะเช่นใด


 ก. เป็นป่าที่พบในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า
1,000 เมตรขึ้นไป

 ข. เป็นป่าที่ปกคลุมด้วยป่าสนทะเล
 
ค. เป็นป่าผสมผลัดใบ

 
ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง

เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้

 ตอบ ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง

เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้

8. ป่าเต็งรัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าอะไร
ก. ป่าชายเลน ข. ป่าสนเขา
 ค. ป่าแดง ง. ป่าดิบแล้ง

 ตอบ ค. ป่าแดง


9. พื้นที่ใดไม่ใช่พื้นที่ชุ่มน้ำ

 ก. ป่าพรุดั้งเดิม ข. พรุเสม็ดหรือป่าเสม็ดขาว ค. พรุหญ้า ง. ป่าโกงกาง

 ตอบ ง. ป่าโกงกาง


10. ททท. ได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
(พ.ส.ท.) ขึ้นเมื่อใด


 ก. พ.ศ.2533
 ข. พ.ศ. 2534

 ค. พ.ศ.2535

 ง. พ.ศ. 2536 ตอบ ค. พ.ศ. 2535


11. การอนุรักษ์ปะการังที่เคย์
เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นในประเทศใด

 ก. ออสเตรเลีย ข. สหราชอาณาจักร ค. อเมริกา ง. เนปาล

 ตอบ ข.  สหราชอาณาจักร


12. องค์กรธงนานาชาติสีเขียว หรือ Green Flag
International จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด


 ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก

 ข. เพื่อพัฒนาชายฝั่งทะเล
 
ค. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้

 
ง. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ


 ตอบ ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก


13. แผนงานธงสีน้ำเงินขององค์กรการท่องเที่ยวโลก
มีฐานการทำงานอยู่ที่ประเทศใด ก. อังกฤษ ข. อเมริกา

 ค. เดนมาร์ก ง. เนเธอร์แลนด์

 ตอบ ค. เดนมาร์ก


14. องค์กรสีเขียวจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายใด


 
ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
 ข. เพื่อดำเนินงานเป็นรูปแบบต่างๆ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 ค. พยายามให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง
 
ง. เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยว


 ตอบ ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

15. แหล่งท่องเที่ยวใดของประเทศไทยได้ถูกเลือกให้อยู่ในโครงการโลกสีเขียว

: เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่


 ก. เกาะสมุย ข. เกาะช้าง

 ค. เกาะกูด ง. เกาะภูเก็ต

 ตอบ ก. เกาะสมุย

16. แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกเกี่ยวกับการดำเนินการใด ก. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน  ข. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
ค. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 

 
ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตอบ ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม


17. องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปีใด
เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 ก. ปีค.ศ. 2000 

 ข. ปี ค.ศ. 2001

 ค. ปีค.ศ. 2002 

 ง. ปี ค.ศ. 2003 ตอบ ค. ปี ค.ศ. 2002


18. Overseas Development Administration หมายถึงหน่วยงานใด


 ก. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรของพื้นที่ในท้องถิ่น

 ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร
 
ค. ฝ่ายบริหารการจัดการระหว่างประเทศ

 
ง. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ


 ตอบ ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร

19. ข้อใดมิใช่บทบาทของ ททท. ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8


 ก. ประสานงานการสร้างพื้นที่สีเขียว

 ข. ปรับกิจกรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เป็นภาระแก่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 
 ค. รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว
 ง. 
เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น

 ตอบ ง. เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น


20. ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล หมายถึงอะไร

 ก. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับป่าต่างๆ  ข. ระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่ของต้นน้ำลำธาร
 
ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเล

 
ง. ไม่มีข้อใดถูก


 ตอบ ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ททท.)


DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
000000000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
ploy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ค่ะ อยากทราบว่า สัญญาบัตร อำนวยการ นี่ เป็น ข้อ สอบ เล่ม เดียว กัน ไหม ค่ะ
chinchairyon ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบตำรวจ สาย อก.2 และั ปป. 1
สายอำนวยการ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– จริยธรรมทั่วไป
– คอมพิวเตอร์
สายป้องกันและปราบปราม
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
การสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายอำนวยการ และสายป้องกันปราบปราม โดยมีวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้
สายอำนวยการ
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร. จริยธรรมตำรวจ,สอบสวนข้อเท็จจริง,ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ภาษาไทย
สายป้องกันและปราบปราม
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร. จริยธรรมตำรวจ,สอบสวน ข้อเท็จจริง,ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
อนึ่ง ในการสอบแต่ละครั้ง ต้องมีการประชุมกำหนดขอบเขตวิชาที่จะใช้ออกข้อสอบ จึงไม่สามารถที่จะระบุรายวิชาที่จะใช้สอบในคราวต่อไปได้ชัดเจน ซึ่งการสอบครั้งที่ผ่านมาครั้งนั้น ใช้รายวิชาดังกล่าวข้างต้น
1.ข้อสอบงานสารบรรณ
2.ข้อสอบวิชาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.ติว พรบ. ตำรวจแห่งชาติ ข้อสอบตำรวจ ที่ออกบ่อย
4.แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
5.แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550 – 2554
6.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
7.วิชาแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
8.แนวข้อสอบงานสารบัญ พ.ศ. 2526
9.แนวข้อสอบ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
10.แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254611.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
12.แนวข้อสอบวิชาแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
13.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
14.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
15.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ดาว์นโหลด แนวข้อสอบตำรวจ
http://www.testthai1.com
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


makgaba ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
TH
MicrosoftInternetExplorer4

1. ข้อใดคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ก. ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว 

        ข. ธุรกิจนำเที่ยว
        ค. 
ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว
        ง. 
ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

      “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน
และหมายความรวมถึง


(๑) ธุรกิจนำเที่ยว


(๒) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว


(๓) ธุรกิจภัตตาคาร
สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว


(๔) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว


(๕)
ธุรกิจการกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว


(๖) การดำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง
งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่
หรือการดำเนินงานอื่นใดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่าอะไร


ก. ททท. ค. กทท.

        ข. ททช. ง. ทหท.

ตอบ ก. ททท.3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ททท.

      ก. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

      ข. ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว

และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

     ค. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
     ง. 
ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อมาตรา ๘ ททท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


    (๑)ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

    (๒) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา
และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว

            (๓)อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

   (๔) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว

  (๕)ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว
และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ ททท.


ก. ให้คำปรึกษา
แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

        ข. ส่งเสริมร่วมมือ หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ

เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

        ค. สำรวจและรวบรวมหลักฐานต่างๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
        ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อมาตรา ๙ ให้ ททท. มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ
ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ
องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร


(๒) ส่งเสริม ร่วมมือ
หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ
เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                (๓) ส่งเสริมการทัศนศึกษา
                (๔) สำรวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ

จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(๕) สำรวจกำหนดพื้นที่และสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของททท. โดยให้จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

                (๖) สำรวจ วางแผนและดำเนินการ

จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ(๗)ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จำเป็นรวมตลอดถึงการลงทุนหรือร่วมทุนเพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

                (๘)กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(๙) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

               (๑๐)ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

               (๑๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่าเช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง ทำการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน

หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
        

               (๑๒)กระทำกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

ททท.5. ข้อใด ไม่ใช่ ทุน ของ ททท.ก. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

        ข. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
        ค. 
เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินให้เป็นทุนหรือเพื่อดำเนินงานหรือเพื่อขยายกิจการ
        ง. เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา๔๑ และมาตรา ๔๒ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว


ตอบ ก. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน6. ข้อใดคือรายได้ของ ททท.


ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

        ข. รายได้จากการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
        ค. 
รายได้จากการลงทุนหรือการร่วมทุน
        ง. 
ถูกทุกข้อ


DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


 


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้