ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร 
killer034 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร 

แชร์กระทู้นี้

ถาม – ตอบภาษีอากร*****************


1. สิทธิของผู้เสียภาษี ได้แก่

ตอบ  1 การผ่อนชำระภาษี


2 การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี


3 ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง


4 ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร


5 ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้
ตอบ
 1.ยื่นแบบฯ และเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ

จะต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

3. จัดทำเอกสารหลักฐาน และบัญชีใดๆตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ใบรับ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีบัญชีรายได้ รายจ่าย งบการเงิน บัญชีพิเศษ ฯลฯ แล้วแต่กรณี
4. ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน
เมื่อได้รับหนังสือเชิญพบ หรือหนังสือขอให้ยื่นเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพื่อประกอบในการเสียภาษีอากร ตลอดจนปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงาน
5. ชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในกำหนดเวลา หากมิได้ชำระภาษีหรือชำระไว้ไม่ครบถ้วน

เจ้าพนักงานมีสิทธิยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล

6. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร นอกจากต้องรับผิดทางแพ่งแล้ว ยังต้องรับผิดทางอาญาอีกด้วย
3. 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา        คือ

ตอบ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปuรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปสำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วนเพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

4. ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตอบ
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้


 1)   บุคคลธรรมดา 


        2)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 


        3)  ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 


        4)  กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 


        5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ


             หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

5. เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง

ตอบ   1.ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น กรณีเป็นผู้มีเงินได้
ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ เป็นคนต่างด้าว หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

เว้นแต่ ผู้มีเงินได้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชน แทนเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก2.ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 แห่ง หรือ สำนักสรรพากรพื้นที่ สาขา(อำเภอ)ทุกแห่งสำหรับในต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ (จังหวัด) และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง แล้วแต่กรณี
3.ยื่นแบบแสดงรายการ ปกติปีละ
1 ครั้ง เงินได้ ของปีใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป เว้นแต่ เงินได้ บางลักษณะ เช่น การให้เช่า ทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จาก การรับเหมา เงินได ้จากธุรกิจ การพาณิชย์ เป็นต้น จะต้องยื่นแบบฯ ตอนกลางปี สำหรับเงินได้ ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี
6. 
เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

ตอบ ตามกฎหมายเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึงประเมิน"หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ
หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่
1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษีได้แก่


1. เงิน


2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง


3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน


4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้


5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด


7. เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง


ตอบ  แหล่งที่มาของเงินได้ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ
นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้


1. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี
1.1 หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ
1.2 กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ
1.3 กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ
1.4 ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ


เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากร
กำหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้
ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศ
และไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม)


2. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย  หมายถึง
เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี


2.1 หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
หรือ

2.2 กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ
2.3 ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้

ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ
ดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีเงินได้เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ
(2) ผู้มีเงินได้ นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย
ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี

ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน* หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ
ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย


8. การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง 


ตอบ 1. ชำระด้วยเงินสด 


2. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้เฉพาะที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม)


2.1  บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย (KTC)  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)   ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

             2.2  บัตร TAX SMART CARD  ของธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทย

3. ชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์


3.1 เช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค 4ประเภท ได้แก


(1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย(เช็คประเภท ก.)


(2) เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน(เช็คประเภท ข.)

             (3) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย(เช็คประเภท ค.)

(4) เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย
และใช้ชำระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)


การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบัติดังนี้


(ก) กรณีใช้ชำระภาษีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาคร (เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน)
จังหวัดนครปฐม (เฉพาะอำเภอสามพราน)
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอบางปะอิน)
ต้องเป็นเช็คของธนาคาร หรือสาขาธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งข้างต้นเท่านั้น


(ข) กรณีใช้ชำระภาษีในจังหวัด
(อำเภอ) อื่นนอกจาก (ก) ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือ
สาขาธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดท้องที่อันเป็นภูมิลำเนาเท่านั้น

3.2 การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อมและสั่งจ่ายดังนี้

(1) ในกรุงเทพมหานครให้สั่งจ่าย กรมสรรพากรกับขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก

                    (2) ในต่างจังหวัด

(ก)          กรณียื่นแบบ
ภ.ง.ด.
90 หรือ ภ.ง.ด.91
และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือธนาคารด้วยเช็คประเภท ง. ให้สั่งจ่ายแก่ กรมสรรพากรถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข. ค. ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา


(ข)          กรณียื่นแบบ
ภ.ง.ด.
90 หรือ ภ.ง.ด.91
และชำระภาษีที่ธนาคาร- กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารกรุงไทย ให้สั่งจ่าย กรมสรรพากรและขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือออก- กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือ จาก
ธนาคารกรุงไทย ให้สั่งจ่าย  


สรรพากรอำเภอ..... (ระบุชื่ออำเภอ)และขีดฆ่าคำว่า
ผู้ถือออก


4. ชำระด้วยธนาณัติ

9. ภาษีเงินได้นิติบุคคล  คือ

ตอบ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้
ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพกร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
แนวข้อสอบเก่า กรมสรรพากร
การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
แแนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  1
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร   ชุดที่  2
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


31. ภงด. 94 ใช้กับผู้มีเงินได้ประเภทใด

                ก.  ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (1) และ (2)

                ข.  ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (5) (6) (7) และ (8)

                ค. ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (4) (5) (6) (7) และ (8)

                ง.  ผู้มีเงินได้ทุกประเภท

32. ธนาคารพาณิชย์ต้องเสียภาษีใดบ้าง

                ก.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

                ข.  ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม  และภาษีได้นิติบุคคล

                ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

                ง.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ

33.  การหาแหล่งภาษีใหม่และรักษาไว้ให้นานตามนโยบายควรสนับสนุนธุรกิจใด ต่อไปนี้

                ก.  ธุรกิจชนบท

                ข.  ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม

                ค.  ธุรกิจใหม่ๆ

                ง.  ถูกทุกข้อ

34.  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบให้การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ก.  การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

                ข.  การที่ภาวะเงินเฟ้อในภาคธุรกิจ

                ค.  การที่น้ำมันขึ้นราคามีแนวโน้มให้เศรษฐกิจชะลอตัว

                ง.  การที่มีอุปสงค์ชะลอตัวและขายหยุดชะงัก

35. การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกี่วัน

                ก. 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเสียภาษี

                ข. 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเสียภาษี

                ค.  30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งการเสียภาษี

                ง. 30 วัน  นับจากวันที่เจ้าพนักงานประเมินภาษี

36.  ภาษีชนิดใดที่กรรมสรรพากรไม่จัดเก็บ

                ก.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

                ข.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

                ค.  อากรแสตมป์

                ง.  ภาษีบำรุงท้องถิ่น

37.  บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีหน้าที่เสียภาษี

                ก.  มูลนิธิ

                ข.  พระสงฆ์

                ค.  คนวิกลจริต

                ง.  ไม่มีข้อถูก

38.  ข้อใดเป็นการลงโทษตามประมวลรัษฎากร

                ก.  ค่าปรับ

                ข.  เงินเพิ่ม

                ค.  จำคุก

                ง.  ถูกทุกข้อ

39.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย

                ก.  โครงสร้างขององค์กร

                ข.  บุคลากรขององค์กร

                ค.  คุณภาพของผลผลิต

                ง.  สิ่งแวดล้อมต่างๆ ขององค์กร

40.  กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

                ก. รับจำนองที่ดิน

                ข. ธนาคาร

                ค.  รับจำนำสังหาริมทรัพย์

                ง.  การรับประกันชีวิต

41.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร

                ก.  เพื่อใช้สำหรับการวางแผนทางเศรษฐกิจ

                ข.  เพื่อลดการใช้จ่ายของผู้เสียภาษี

                ค.  ใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ

                ง. เพื่อความมั่นคงของรัฐบาล

42.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการเสียภาษีให้แก่ นาย ก. ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำที่มีรายได้เดือนละ 150,000 บาท

                ก.  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

                ข.  เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

                ค.  เสียภาษีนิติบุคคล

                ง.  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีมูลค่าเพิ่ม

43.  การจัดเก็บภาษี ไม่ยึดหลักใดในการจัดเก็บ

                ก.ความสามารถ

                ข. ความประหยัด

                ค. ความแน่นอน

                ง. ความยุติธรรม

44.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันจัดเก็บอัตราใด

                ก.  แบบคงที่

                ข.  แบบก้าวหน้า

                ค.  แบบถดถอย

                ง. แบบผสม

45.  นิติบุคคลคำนวณภาษีจาก

                ก. กำไรสุทธิ

                ข. รายได้จากการขนส่งผ่านประเทศ

                ค.  การโอนกำไรไปต่างประเทศ

                ง. ถูกทุกข้อ

46.  การลงโทษใดมิได้ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร

                ก.  ริมทรัพย์

                ข.  จำคุก

                ค. เสียเบี้ยปรับ

                ง.  เสียเงินเพิ่ม

47. บริษัทภาพยนตร์จ้างนักแสดงจากต่างประเทศเข้ามาทำการแสดงในประเทศไทยเป็นเวลา 120 วัน และจ่ายเงินได้ให้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีในต่างประเทศจำนวน 400,000 บาท

                ก. ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากอยู่ประเทศไทยไม่ครบ 180 วัน จึงไม่เป็นผู้อยู่ใน           ประเทศไทย

                ข.  ได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติ

                ค.  ได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติ

                ง.  ต้องเสียภาษี เนื่องจากถือเป็นดารจ่างเงินจากประเทศไทย

48.ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากบริษัท จำกัดและมหาชน เก็บจากฐานภาษีใด

                ก. กำไรสุทธิ

                ข. รายได้

                ค. รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

                ง.  ส่วนแบ่งกำไร

49.ข้อใดเป็นภาษีทางตรง

                ก.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

                ข.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

                ค.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

                ง.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

50.  เดือนที่เราไม่มีรายการภาษีขาย เราจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือไม่

                ก.  ไม่ต้องยื่น เนื่องจากไม่มีรายได้

                ข. ไม่ต้องยื่น  เนื่องจากจะยื่นในกรณีที่มีรายการภาษีขายเท่านั้น

                ค.  ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน

                ง.  ยื่น หรือไม่ยื่นก็ได้
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้