ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบพนักงานราชการ ที่ต้องสอบ
rattana25 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบพนักงานราชการ ที่ต้องสอบ

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว คลิบVCDการติวสอบรับราชการต่างๆ เมื่อเวลา(2011-08-24)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547
1.       การจัดทำกรอบพนักงานราชการสามารถขอเพิ่มมากกว่ามติ ครม. ครั้ง. แรกได้หรือไม่
ตอบ  สามารถดำเนินการได้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี


2.      
กรอบอัตราพนักงานราชการทีลูกจ้างประจำถือครองอยู่สามารถนำไปของบประมาณมาจ้างพนักงานราชการได้หรือไม่
ตอบ  ไม่ได้  จนกว่าลูกจ้างประจำนั้นจะเกษียณ  ตาย  หรือลาออก


3.      
อัตราตามภารกิจเร่งด่วน  จะมีวิธีขอ
ตอบ  ต้องเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติก่อน


4.       ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในกรณีลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ซึ่งส่วนราชการไม่ได้จ้างเหมาเอกชน
  สามารถรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ได้หรือไม่
ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากจ้างพนักงานราชการจะไม่รวมลักษณะงานจ้างเหมา

5.       อัตรากำลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการใช้ในปัจจุบันจะขอปรับปรุงในส่วนของการกำหนดจำนวนอัตรากำลังได้หรือไม่ กระทำได้เมื่อ

ตอบ  กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

6.       การกำหนดเลขทีต่ำแหน่งของพนักงานราชการทำได้หรือไม่

ตอบ  ส่วนราชการสามารถกำหนดได้เอง เนื่องจากเป็นการบริหารงานบุคคลภายในพนักงานราชการทั่วไปหากอายุเกิน 60 ปี จะต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่ ใช้กฎหมายฉบับใด
ตอบ  อาจต่อสัญญาได้ โดยส่วนราชการอาจกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุขัน สูงของพนักงานราชการในการสรรหาและเลือกสรรได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานซึ่งกำหนดตามประกาศฯ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และการจ้างพนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปี จะต้องเป็นกรณีทีไม่อาจสามารถหาได้จากในส่วนราชการ และต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ในระดับสูง

7.       ส่วนราชการหากทำได้จะจ้างได้หลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุไปแล้วทันที หรือต้องเว้นระยะเวลากี่ปี

ตอบ  จ้างได้ไม่เกิน 1 ปี (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

8.       ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินรายรับสถานพยาบาลกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

9.       พนักงานราชการ  หมายถึง

ตอบ   
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน


10.      ระเบียบ/กฎหมาย

ตอบ 
ขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


11.    ลักษณะงาน

ตอบ  ภารกิจหลัก - ภารกิจรอง - ภารกิจสนับสนุน Technical / งานช่วยอำนวการ มีการใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนด

12.   
ประเภทการจ้าง
ตอบ  ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)


13.    ค่าตอบแทน

ตอบ  บัญชีเงินเดือน   บัญชีเงินประจำตำแหน่ง   บริหาร   เชี่ยวชาญเฉพาะ  วิชาชีพเฉพาะ   เงินเพิ่ม


14.    สิทธิประโยชน์

ตอบ 
ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ - ค่ารักษาพยาบาล - การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน
         ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
          บำเหน็จ บำนาญ


15.    การเลื่อนเงินเดือน

ตอบ  ปีละ 2 ครั้ง   เลื่อนขั้น 0.5  ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น

16.    คุณสมบัติบางประการ

ตอบ  • สัญชาติไทย
         • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖๐ ปี(ตำแหน่งทั่วไปปกติ)

17.    วันเวลาทำ งาน

ตอบ  ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
2535

18.    ในกรปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
   อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ส่วนราชการควรกำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ     
ตอบ  ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน 

19.    ผู้ใดมีหน้าที่ตรวจสอบ ว่างานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

ตอบ  ก. ผู้บังคับบัญชา

20.   
การจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ต้องจัดตามระบบเดียวกับหน่วยงานใด
ตอบ  ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกานสื่อสาร


wiros ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เยี่ยม
t-virus ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
jailporpar2 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
tunooedum ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สุดยอด
tunooedum ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อืม
ไม่เห็นอารัยเลย
jaxky ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบใจ
jaxky
neung_2008 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณเจ้า

lovemymind ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
benze0709 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้