ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

แชร์กระทู้นี้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25511. ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

ก. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. เป็นหลักสูตรที่สนองการกระจายอำนาจ
ค. เป็นหลักสูตรเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม
ง. เป็นหลักสูตรเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ


เฉลย   ค.


2. คำว่าซื่อสัตย์สุจริตกำหนดไว้ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. สาระการเรียนรู้                                                               ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                           ง. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

เฉลย  ค.

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและ สาระการเรียนรู้

ข. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและคุณลักษณะ

ค. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและสมรรถนะ

ง. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย


เฉลย   ก.


4. ขั้นตอนแรกของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ออกแบบหลักสูตร                                                     ข. กำหนดโครงสร้างหลักสูตร
ค. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์                             ง.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


เฉลย   ง.


5. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพข้อใดสามารถบ่งชี้คำว่าคุณภาพได้
ก. การนำหลักสูตรไปใช้                                                    ข. การใช้สื่อประกอบการสอน
ค. มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                ง.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น


เฉลย    ง.


6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ก. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ ตัวชี้วัด
ข. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ จุดประสงค์
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ จุดประสงค์

เฉลย   ก.

7. การเขียนสาระสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ ต้องสัมพันธ์กับ
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียน
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน ตัวชี้วัด
ง. สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด

เฉลย   ข.

8. 
11101" เข 1 ที่ขีดเส้นใต้หมายถึง
ก. รายวิชาพื้นฐาน                                                               ข. ลำดับรายวิชาที่ 1
ค. ระดับประถมศึกษา                                                         ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


เฉลย   ก.


9. การกำหนดเวลาเรียนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ต้องพิจารณาจากส่วนใด
ก. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

ข. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
ค. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง. โครงสร้างรายวิชา

เฉลย   ง.

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย
ข. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือภาระงานเป็นเป้าหมาย
ค. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ง. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนเป็นเป้าหมาย


เฉลย   ก.


11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อใดที่สัมพันธ์กันที่สุด


. ช่วงชั้นที่1 / เน้นการคิดวิเคราะห์ . ช่วงชั้นที่ 2 / เน้นตามความสนใจผู้เรียน
. ช่วงชั้นที่3 / เน้นความเป็นอิสระ .ช่วงชั้นที่ 4 / เน้นความพร้อมในการศึกษาต่อ


เฉลย   ง.


12. เป็นกระบวนการแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

              ก. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง .การกำหนดวิสัยทัศน์

. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา . การกำหนดสาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้เฉลย   ข.


13. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
 
.ผู้บริหารสถานศึกษา . ผู้ปกครอง ชุมชน
 
.คณะกรรมการสถานศึกษา . ทุกฝ่ายร่วมกัน


เฉลย   ง.

14. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
.ผู้บริหารโรงเรียน  ข.ครูผู้สอน
. สถานศึกษา . กรมวิชาการ


เฉลย   ข.


15. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง

 
.หลักสูตรของตนเอง                                                     
 ข. หลักสูตรท้องถิ่น
 
.การเรียนรู้และประสบการณ์ 

        ง.สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น


เฉลย   ค.


16. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา


. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้


. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณจริยธรรมสังคมและวัฒนธรรม


. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระ


. ถูกทุกข้อ


เฉลย   ง.


17. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำในด้านวิชาการ


. พัฒนาเป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ . จัดประชุมอบรมสัมมนา


. กำหนดครูพี่เลี้ยง ครูพัฒนาหลักสูตร .ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้


เฉลย   ง.18. การเทียบโอนผลการเรียนรู้สถานศึกษาต้องดำเนินการตามข้อใด

. เทียบโอนได้สำหรับการศึกษาทุกรูปแบบ .พิจารณาจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์
. เทียบโอนโดยยึดกฎกระทรวง . เทียบโอนตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กำหนด

เฉลย   ง.


19. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ


. ได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มและได้หน่วยกิตครบ ได้รับการตัดสินผลการเรียน


. ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน


. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์


. เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


เฉลย   ก.


20. ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
. กระทรวงศึกษาธิการ                                                      ข.กรมวิชาการ
. สถานศึกษา                                                                      ง.คณะกรรมการสถานศึกษา


เฉลย   ค.


21. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงว่านักเรียนจบการศึกษาในชั้นใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551. ชั้นประถมศึกษาปีที่4                                                    ข.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3                                                       ง.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เฉลย   ง.


22.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการเอง ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงกับข้อใด


. ปพ.4                                                                                  ข.ปพ.3

              ค. ปพ.2                                                                                  ง.ปพ.1

เฉลย   ก.


23. ผู้ปกครองทราบผลการเรียนตามเอกสารใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551


. ปพ.5                                                                                  ข.ปพ.6


. ปพ.7                                                                                  ง.ปพ.8


เฉลย   ข.


24. เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาคืออะไร


. คุณภาพของผู้เรียน                                                         ข.คุณภาพของหลักสูตร


. คุณภาพของผู้สอน                                                         ง.คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเฉลย   ก.


25. บุคคลในข้อใดที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา


. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา                                         ข.ผู้นำชุมชน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา


. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง                     ง. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


เฉลย   ง.

26. ข้อใดเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการก่อนนำหลักสูตรไปใช้

. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ชุมชนและผู้ปกครอง


. การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร


. การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง


. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนใช้หลักสูตร

เฉลย   ข.

27. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของหลักสูตร


. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา                                              ข.การวัดและประเมินผล


. การติดตามและประเมินผล                                           ง.การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา


เฉลย   ค.


28. การจัดโครงสร้างหลักสูตรระดับสถานศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด


. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา                                              ข.ความต้องการของชุมชน


. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                          ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย   ง.


29. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดทำสาระหลักสูตรสถานศึกษา
คืออะไร

              ก. ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                           ข.สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม

. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                          ง. ถูกทุกข้อเฉลย   ง.


30. ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการนำหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใช้คืออะไร


. ความตั้งใจจริง                                                 ข.ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา


. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา                             ง. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้ทราบถึง


เฉลย   ง.


การพัฒนาหลักสูตร


31. ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรข้อใดใช้ในการควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษา?ก. พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา                                  ข. พื้นฐานด้านจิตวิทยา


ค. พื้นฐานด้านสังคม                                                       ง.พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง


เฉลย   ก.


32. ข้อมูลด้านใดมีบทบาทในการกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนมากที่สุด?ก. ด้านปรัชญาการศึกษา                                                  ข.ด้านจิตวิทยา

            ค.   ด้านสังคมและวัฒนธรรม                                           ง. ด้านเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง

เฉลย   ข.


33. หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร ?

ก. ประถม ก กา                                                                 ข.จินดามณี
ค.   ปฐมมาลา                                                                        ง.ประถมจินดามณี


เฉลย   ก.

34. ปัจจุบันใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง ?

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        ข. กระทรวงศึกษาธิการ

 

             ค.    คณะกรรมการสถานศึกษา                                         ง. สถานศึกษา


เฉลย   ก.


35. ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร ?


ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        ข. กรมวิชาการ


              ค.   คณะกรรมการสถานศึกษา                                          ง. สถานศึกษา


เฉลย   ง.


36. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดเป็นหลักสูตรชนิดใด?ก. หลักสูตรท้องถิ่น                                                         ข.หลักสูตรเฉพาะ

              ค.   หลังสูตรแกนกลาง                                                       ง.หลักสูตรเสริม

เฉลย   ค.


37. จุดมุ่งหมายของหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้คนไทยได้พัฒนาด้านไหน ?


ก. เป็นคนดี                                                                        ข.มีความสุข


            ค.   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ                                          ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย   ง.

38. จุดมุ่งเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด ?ก. มุ่งให้คนไทยเป็นสากล


ข. มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล


ค. มุ่งให้คนไทยเสียสละเพื่อชาติ


ง. มุ่งให้คนไทยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง


เฉลย   ข.


39. เวลาและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดได้อย่างไร?


ก. เฉพาะช่วงกลางวัน                                                     ข.จัดได้ทุกรูปแบบ

             ค.   จัดได้ตามแบบของโรงเรียน                                       ง. จัดตามที่ท้องถิ่นกำหนด

เฉลย   ข.


40. ข้อใดกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง?


ก. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง                        ข. เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

              ค.   เพื่อให้รักการเขียนการค้นคว้า                  ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย   ง.


การจัดการเรียนรู้


41. ข้อใดไม่ใช่การนำจริยธรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ก.  สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก                                ข.  พัฒนาตนเองภายในตัวผู้เรียน
ค.  เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น                                          ง.  ผู้เรียนมีวุฒิภาวะตามวัย


เฉลย   ง.


42. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เกิดจากข้อใด
ก.  กำหนดเนื้อหาสาระที่จะนำมาจัดการเรียนรู้            ข. กำหนดเจตคติ และค่านิยมมาจัดการเรียนรู้
ค.  ศึกษาความสามารถของนักเรียน                                 ง.  ความมีทักษะทางกายของนักเรียน


เฉลย   ก.


43. องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่ไม่ควรมองข้ามคือข้อใด
ก.  วิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ                                    ข.  สื่อการเรียนรู้
ค.  การวัดผลและประเมินผล                                            ง.  คุณลักษณะของครูผู้สอน


เฉลย  ง.


44. การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย  หมายถึงข้อใด

ก. การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้แบ่งกันเป็นกลุ่มเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ข. การจัดการเรียนรู้ที่ได้เรียนจากส่วนย่อยข้อสรุปเป็นกฎเกณฑ์
ค. การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนจากกฎเกณฑ์ไปสรุปความเข้าใจ
ง. การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนคิดค้นการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เฉลย  ข.

45. แนวความคิดของ จอห์น 
ดิวอี้ ทำให้เกิดวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใด
ก.  การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน                   ข.  การจัดการเรียนรู้โดยแก้ปัญหา
ค.  การจัดการเรียนรู้แบบอนุมาน                                     ง.  การจัดการเรียนรู้แบบอุปมาน

เฉลย   ข.

46. ข้อจำกัด ของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปมัย คือข้อใด

ก.  ครูต้องมีความเข้าใจในเทคนิควิธีการแบบนี้อย่างดี
ข.  ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างแจ่มแจ้ง
ค. ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
ง.  ผู้เรียนรู้จักค้นหา  พิจารณา แยกแยะ

เฉลย  ก.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกประถมศึกษา  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรอบรู้ชุดที่ 1-4

-  แนวข้อสอบวิชาชีพครูชุดที่ 1-4

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่ 1-4

- สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

- แนวข้อสอบวิชาเอกประถมศึกษา ชุด 1 - 2


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
laengsing ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
คะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้