ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

แชร์กระทู้นี้

ดาวโหลดข้อสอบเก่าตำรวจปี 52
http://fd94978b.linkbucks.com
ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
วิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
1. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 1. สมชัยไปแจ้งเกิดที่อำเภอหลังคลอดโดยรีบด่วน
 2. สมหมายไปแจ้งความที่โรงพักเพราะถูกทำร้ายร่างกาย
 3. สมบูรณ์ไปแจ้งอำเภอหลังจากนายจ้อยตายแล้ว  2  วัน
 4. สมชายพาลั่นทมไปจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงาน  1  ปี
2. กฎหมายเอกชน  คือข้อใด
 1. กฎหมายแพ่ง – พาณิชย์
 2. กฎหมายปกครอง
 3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 4. กฎหมายอาญา
3. กลุ่มบุคคลคณะใดเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
 1. คณะรัฐมนตรี
 2. องคมนตรี
 3. รัฐสภา
 4.  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
4. มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์”ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้
 1. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 3. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม
 4. ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา
5. บุคคลใดไม่ใช่ผู้เกี่ยงข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
 1. ตำรวจ
 2. พนักงานอัยการ
 3. ศาลและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 4. เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
6. ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์”
 1. รัฐต้องบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ประชาชนเป็นผู้ตรากฎหมายโดยตรง
 3. พระมหากษัตริย์ทรงตรากฎหมายขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
 4. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
7. ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา  คือ
 1. วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
 2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการ
เลือกตั้งขึ้นมามีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
 4. ประธานวุฒิสภา
8. ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางถือเป็นศาลประเภทใด
 1. ศาลชั้นต้น
 2. ศาลอุทธรณ์
 3. ศาลฎีกา
 4. ศาลทหาร
9. กรณีซึ่งกฎหมายยกเว้นโทษให้เป็นกรณีซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการ
กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ  คือ
 1. เด็กอายุกว่า  7  ปี  แต่ยังไม่เกิน  14  ปี  กระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด
 2. ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
 3. การกระทำผิดโดยประมาท
 4. การกระทำผิดด้วยความจำเป็น  เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้
  อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
 10. หนี้อาจระงับไปด้วยเหตุดังนี้
 1. เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้
 2. ลูกหนี้ตาย
 3. ลูกหนี้ทำสัญญายอมตาย
 4. ลูกหนี้ล้มละลาย
11. กฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาแล้วไม่ได้ใช้นานๆ มีผลดังนี้
 1. เสียไปไม่ได้ผล
 2. ต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้
 3. ยังใช้บังคับได้อยู่เสมอ
 4. อาจจะใช้ได้ถ้าประชาชนยอมรับ
12. องค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีดังนี้
 1. เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยทุจริต
 2. เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของขาดความระมัดระวัง
 3. เอาไป  โดยฉกฉวยขณะที่เจ้าของทรัพย์ขาดความระมัดระวัง
 4. เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยเจตนา
13. ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก 
ผู้ใดกระทำความผิดในคดีอาญา  อุกฉกรรจ์  จะต้องขึ้นศาลทหาร  ซึ่งมีผล
อย่างไร
 1. การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร
 2. ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร
 3. โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า
 4. ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ
14. สิทธิหรือการกระทำข้อใด  ที่บุคคลธรรมดามีได้  แต่นิติบุคคลไม่อาจมีได้
หรือไม่อาจกระทำได้
 1. การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 2. การเป็นทายาทโดยธรรม
 3. การทำนิติกรรมสัญญา
 4. การกระทำความผิดอาญา
15. นายทองดีไปทำงานต่างจังหวัดแล้วหายสาบสูญเป็นเวลานานเกินกว่ากี่ปี  ทาง
ฝ่ายภรรยาจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง
 1. 3 ปี   3. 10 ปี
 2. 5  ปี   4. 15 ปี
16. กฎหมายอาญาและกำหมายแพ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องความเคร่งครัดใน
 1. การเสนอร่างกฎหมาย
 2. การตีความกฎหมาย
 3. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
 4. การประกาศใช้
17. “บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
 1. กฎหมายใช้บังคับได้กับทุกคน
 2. บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันย่อมได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับโทษ เช่นเดียวกัน
 3. บุคคลมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามใจสมัครเสมอเท่าเทียมกัน
 4. ไม่มีบุคคลใดมีอำนาจเหนือกฎหมาย
18. นาย  ก. ยืมเงินนาย  ข.  เป็นเงิน  60  บาท  โดยมิได้ทำสัญญากู้กันไว้  นาย  ก.  ไม่คืนเงินยืมเมื่อถึงกำหนด
 1. นาย  ข.  ต้องติดตามทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.  เอง
 2. นาย  ข.  ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง  นาย  ก.  คืนเงินให้  นาย 
ข.
 3. นาย  ข.  ต้องจ้างทนายความให้ช่วยทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.
 4. นาย  ข.  จะฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับคดีไม่ได้
19. การออกกฎกระทรวง  กรณีใดถูกต้อง
 1. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
 2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 3. ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
 4. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
20. ผู้ใดมียาเสพย์ติดให้โทษประเภทเฮโรอีน  ไว้เพื่อจำหน่าย  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
สถานใด
 1. ประหารชีวิต
 2. จำคุกตลอดชีวิต
 3. จำคุก  20  ปี
 4. ทั้งจำทั้งปรับ
21. เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ  ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตร
ใหม่ภายในกี่วัน
 1. 60 วัน    2. 90 วัน
 3. 120 วัน    4. กี่วันก็ได้
22. ในกรณีจำเลยถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษปรับเงินเป็นจำนวนหนึ่ง  แต่จำเลยไม่มีเงินเสียค่า ปรับ  จะต้องร้องขอศาลเปลี่ยนโทษปรับเป็นโทษสถานใด
 1. จำคุก     2. กักขัง
 3. กักกัน     4. ริบทรัพย์
23. ข้อใดเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
 1. กักขัง     2. กักกัน
 3. ห้ามเข้าเขตกำหนด   4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล
24. นาย  ก.  ได้แต่งงานกับนาง  ข.  และมีเด็กชาย  ค.  เป็นบุตร  ต่อมานาย  ก.  เกิดเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก  จึงได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์  หลังจากนั้นพระภิกษุ  ก.  ก็ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง  เมื่อรับเงินมาแล้วไม่นาน  พระภิกษุ  ก.  ก็ถึงมรณภาพ  ดังนั้นทรัพย์สินของพระภิกษุ  ก.  จะตกอยู่แก่ผู้ใด  เพราะสาเหตุใด
 1. นาง  ข.  ซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. นาง  ข.  และเด็กชาย  ค.  ซึ่งเป็นผู้รับมรดกตามกฎหมาย
 3. บิดามารดาพระภิกษุ  ก.  เพราะไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้
 4. วัด  เพราะไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้
 25. เหตุการณ์กรณีใดที่ใช่กฎหมายอาญาบังคับ
 1. แดง  ผู้กู้ไม่ชำระเงินให้ดำ  ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้
 2. หนึ่ง  ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง  แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่ง
โดยสารอยู่ในรถและกระสุนปืนถูกสองตาย
 3. เขียวเป็นนายจ้างต้องร่วมชดใช้ค่าสินค่าสินไหมทดแทนร่วมกับนาย
เหลืองลูกจ้างซึ่งขับรถไปในทางที่จ้างชนนายแดงตาย
 4. หนึ่ง  ซื้อปูนซีเมนต์จากสอง  50  กระสอบ  แต่สองส่งมอบให้เพียง  30 
กระสอบ  หนึ่งจะฟ้องสองให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายได้
26. ข้อใดคือหลักกฎหมายอาญา
 1. การตระเตรียมการกระทำความผิดทุกเรื่องไม่ถือเป็นความผิด
 2. การกระทำความผิดต้องมีเจตนา
 3. การตกลงใจที่จะกระทำความผิดยังไม่ถือว่าเป็นความผิด
 4. การกระทำโดยประมาทถือเป็นการกระทำผิดอย่างหนึ่ง
27. ปัญหาใดสำคัญที่สุดซึ่งทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
 1. ความได้หน้าหรือเสียหน้าของผู้เสียหาย
 2. การยอมความกันได้ง่ายๆ
 3. ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้กระทำกับเจ้าหน้าที่
 4. การไม่มีเจ้าทุกข์หรือไม่มีโจทย์
28. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
 1. เป็นคำสั่งของรัฐ
 2. เป็นข้อบังคับความประพฤติของบุคคล
 3. มีผลย้อนหลังได้  ถ้าไม่ขัดแย้งกับคนส่วนมาก
 4. ใช้บังคับกับประชาชนทั่วไป
 29. คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้องตามลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
 1. กฎหมายต้องใช้กับบุคคลทั่วไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 2. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)ฉบับต่าง ๆ  ที่
ออกมาใช้บังคับนั้น  ต่างถือเป็นกฎหมายจนกว่าจะได้มีการยกเลิกไป
 3. กฎหมายเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของบุคคลเท่านั้น
 4. คำสั่งผู้จัดการบริษัท  คำสั่งของผู้บังคับบัญชาในหน่วยราชการต่างถือ
เป็นกฎหมายทั้งสิ้น
30. นายเอกจ้างนายโทไปฆ่านายตรี  นายโทฆ่านายตรีตาย  นายเอกต้องรับโทษอย่างไร
 1. รับโทษมากกว่านายโท  เพราะเป็นผู้ใช้
 2. รับโทษ  1  ใน  3  ของนายโท  เพราะไม่ได้เป็นตัวการ
 3. รับโทษเท่ากับนายโท  เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ
 4. รับโทษน้อยกว่า  นายโท  เพราะเป็นผู้สนับสนุน
เฉลยข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
(1)     3 (2)     1 (3)     2  (4)     3 (5) 4
(6)     1 (7)     2 (8)     1 (9)     4 10) 1
(11) 3 12) 1 (13) 4 (14) 2 (15) 2
(16) 2 (17) 1 (18) 3 (19) 2 (20) 1
(21) 2 (22) 2 (23) 1 (24) 4 (25) 2
(26) 1 (27) 3 (28) 3 (29) 4 (30) 3
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้