ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

แชร์กระทู้นี้

1. ข้อใดคือหนังสือราชการ?
ก. เอกสารของทางราชการ
ข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น
ค. เอกสารโต้ตอบในราชการ
ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

2. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?
ก. คำแนะนำ
ข. แถลงการณ์
ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
ตอบ ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

3. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?
ก. เรียน ข. เสนอ
ค. กราบเรียน ง. ขอประธานกราบเรียน
ตอบ ก. เรียน

4. งานสารบรรณ มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
ค. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
ง. งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
ตอบ ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

5. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด คือข้อใด?
ก. หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ข. หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ค. หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
ง. ผิดทุกข้อ
ตอบ ง. ผิดทุกข้อ

6. กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?
ก. 
2 คน ข. 3 คน
ค. 
4 
คน ง. เท่าใดก็ได้
ตอบ ข. 3 คน

7. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?
ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ของแสดงความเคารพนับถือ
ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ตอบ ก.  ขอแสดงความนับถือ

8. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?
ก. วันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ข. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ค. วันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ง. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ตอบ ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526

9. หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?
ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ข. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

10. ประกาศ จัดเป็นหนังสือชนิดใด?
ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือแถลงข่าว
ค. หนังสือแถลงการณ์ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

11. หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร?
ก. ด่วน ข. ด่วนที่สุด
ค. ด่วนมาก ง. ด่วนภายใน
ตอบ ค. ด่วนมาก

12. หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?
ก. ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด
ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
ค. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด

13. อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?
ก. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
10 ปี
ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
10
ปี
ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
5
ปี
ง. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า
3
ปี
ตอบ ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?
ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
ข. ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือ
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

15. รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?
ก. สด และ สภ ข. ตง และ รส
ค. ตผ และ สภ ง. สตง และ สลร
ตอบ ค. ตผ และ สภ

16. คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้า นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?
ก. สมเด็จพระบรมราชชนนี
ข. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
ค. สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

17. คำว่า คำสั่ง มีความหมายตรงตามข้อใด?
ก. คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
ง. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง
ตอบ ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

18. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
ค. เลขาคณะรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

19. หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?
ก. 
2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 
4
ประเภท ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. 3 ประเภท

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?
ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง
ด่วน อยู่แล้ว
ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

บรรณ พ.ศ. 2526
  ค.เรียกว่า "ระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526
  ง.เรียกว่า "ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 ตอบ      ข.เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(ข้อ 1)
      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
       ข้อ 2      ข้อ 2  ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเมื่อไ?
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ตอบ      ตอบ ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
           
ข้อ 3 ข้อ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับใดบ้างที่ถูกยกเลิก ข้อใดผิด ?
 ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
               ข.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2517
                  ค.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2516
                     ง.ระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปงานสารบรรณ พ.ศ. \2526
ตอบ          ง.ระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปงานสารบรรณ พ.ศ. \2526
                               ข้อ 3 ให้ยกเลิก
                                                    3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
                                                    3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2517
                                                    3.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2516
                                          บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใด    ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ 5
ข้อ 4     หากหน่วยราชการใดมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัตนอกเหนือไปจากที่ระเบียบนี้กำหนดควรทำอย่างไร?
ก.ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 ข.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ค.ขอทำความตกลงกับหน่วยงานนั้น
ง.ขอทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่ใช้ถึงกัน
ตอบ  ก.ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
                                          ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ
                                          ส่วนราชการใดมีความจำเป็น   ที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 5  ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ        กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่นหากต้องการปฏิบัติให้ทำอย่างไร?
ก.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ข.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบงานสารบัญกลาง
คให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ง.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ
ตอบ คให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
                                          ข้อ 5* ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ        กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 32
ลงวันที่ 23 กันยายน 3548
    ข้อ 6    ว่าที่ ร.ต.ต. decvaet  อยากถามว่าข้อใดไม่ใช่ความหมาย คำว่างานสารบรรณ ?
ก. งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร
ข. งานที่เกี่ยวกับการ  การจัดทำ การรับ การส่ง
ค. งานที่เกี่ยวกับ การเก็บรักษา
ง. งานที่เกี่ยวกับ การยืม จนถึงการทำลาย
ตอบ   ก. งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร (อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6)
        ข้อ 6* ในระเบียบนี้
                                          "งานสารบรรณ"  หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่       การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
                                          "หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
     “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
(ข้อ*6แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 32
ลงวันที่ 23 กันยายน 3548)

  ข้อ 7     ข้อ  7  ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ขนมน้ำ  อยากถามว่า คำว่างานสารบรรณ หมายความว่าอะไร?
ก. งานที่เกี่ยวกับการการจัดทำเอกสาร
ข. งานที่เกี่ยวกับการ  การรับ การส่ง
ค. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ง. ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ ง.  ถูกหมดทุกข้อ (อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
ข้อ 8     ข้อ 8   จงให้ความหมายของคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์ ” ในขอบเขตเนื้อหาวิชานี้นะ  น้อง von คุณแม่ขอร้อง ?
ก.หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางเทคโนโลยี่ และ วัตถุทางวิทยาศาสตร์
              ข.หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี่ สมัยใหม่
               ค. หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
 ง.ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ        ค. หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น(อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
ข้อ 9     ข้อ 9  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ อีเล็กทรอนิกส์ ?
       ก..หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี่ อิเล็กทรอนิกส์
ข.หมายความว่า หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ค. หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
ง.หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ตอบ  ก..หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี่ อิเล็กทรอนิกส์
(ข้อนี้ขออนุญาตครับ แม้ว่า คำตอบจะตอบให้ความหมายที่ถูกหรือใกล้เคียงกันก็จริง แต่ คำตอบที่ถูกที่สุดก็คือทุกคำพูดที่อ้างตรงกับตัวบท จึงจะถูกต้อง)(อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
                                 ข้อ 6* ในระเบียบนี้
                                          "งานสารบรรณ"  หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่       การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
                                          "หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
     “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ข้อ 10     ข้อ 10 ถามแบบตรงไปตรงมา หนังสือหมายความว่าอะไร?
 ก.หมายความว่าเอกสารทุกชนิด
               ข.หมายความว่าหนังสือราชการ
              ค.หมายความว่าเอกสารราชการ
              ง.หมายความตามทุกข้อที่กล่าวมา
ตอบ ข.หมายความว่าหนังสือราชการ( อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้