ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สายพนักงานสอบสวนและนิติกร ปี 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สายพนักงานสอบสวนและนิติกร ปี 2557

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ สายพนักงานสอบสวนและนิติกร ใหม่ล่าสุด 
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย


- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550

แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

       - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

          - แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


รูปภาพ: ตำรวจสัญญาบัตรสายสอบสวน (Large).jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ชุด 1
*******************

1.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มีสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางอย่างไร
    ก.    การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
    ข.    การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
    ค.    การขยายสิทธิ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
    ง.    ถูกทุกข้อ
    คำตอบ  ง.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระสำคัญคือ มุ่งที่จะแก้ไขปัญหา
    โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ การคุ้มครอง ส่งเสริม และขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
    การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส
    มีคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้ระบบการตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.    รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งกี่คน
    ก.    75  คน                         ข.  76  คน    ค.    80  คน    ง.    85  คน
    คำตอบ  ข.  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน
    (76 คน)  และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้น (150 คน)  หักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภา
    ที่มาจากการเลือกตั้ง
3.    รัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจำนวนเท่าใด
    ก.    400 คน    ข.    450 คน
    ค.    480 คน    ง.    500 คน
    คำตอบ  ง.  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
            เขต  375 คน และแบบสัดส่วน 125 คน
4.    ประชาชนจำนวนกี่คนมีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
    ก.    10,000 คน    ข.    20,000 คน
    ค.    30,000 คน    ง.    50,000 คน
    คำตอบ  ข.  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน
    วุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งได้
5.    บุคคลที่ไม่มีรายได้ แต่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากรัฐ บุคคลนั้นต้องมีอายุตามข้อใด
    ก.    เกิน 50  ปี    ข.    เกิน  55 ปี
    ค.    เกิน 60  ปี    ง.    เกิน  70 ปี
    คำตอบ  ค.  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพมีสิทธิได้รับ
           สวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจาก
           รัฐ
6.    รัฐธรรมนูญจำกัดการผูกขาดและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาล โดยมให้นายกรัฐมนตรีดำรง
    ตำแหน่งอยู่ได้ไม่เกินกี่ปี
    ก.    4  ปี        ข.    8  ปี
    ค.    12  ปี    ง.    16ปี
    คำตอบ  ข.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ให้มีหน้าที่บริหารราชการ
           แผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน และนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 8 ปี ไม่ได้
7.    สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
    ก.    4  ปี        ข.    5  ปี
    ค.    6  ปี        ง.    7  ปี
    คำตอบ  ค.  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละ 6 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่
    คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลสรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดำรงตำแหน่ง
            ติดต่อกันเกิน 1 วาระไม่ได้
8.    ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างไร
    ก.    ชุมนุมเป็นจำนวนมาก    ข.    ชุมนุมร่วมกันในหลายอาชีพ
    ค.    ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล    ง.    ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ
    คำตอบ  ง.  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
9.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
    ก.    24  สิงหาคม 2550    ข.    24  กันยายน  2550
    ค.    25  สิงหาคม 2550    ง.    25  กันยายน  2550
    คำตอบ  ก.  รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 24
           สิงหาคม 2550
10.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มีบทบัญญัติทั้งสิ้นกี่มาตรา
    ก.    309  มาตรา    ข.    310  มาตรา
    ค.    311  มาตรา    ง.    312  มาตรา
    คำตอบ  ก.  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มีทั้งสิ้น 15 หมวด 309 มาตรา
11.    บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
    ก.    นายซ้ง อายุ 25 ปี ได้สัญชาติไทยมาแล้ว 3 ปี    
    ข.    นายดำ อายุ 17 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
    ค.    นายเด่น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา 1 ปี
    ง.    ไม่มีข้อใดถูก
    คำตอบ  ค.  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(1)    มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
    ไม่น้อยกว่า  5 ปี
(2)    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
(3)    มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้