ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ครู กศน. (ศรช.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ครู กศน. (ศรช.)

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ถ้าจะจบระดับประถมศึกษาตามหลักสูตร กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำกิจกรรม กพช. ไป 130 ชั่วโมง เมื่อมาเรียนระดับ ม.ต้น ต้องทำกิจกรรม กพช. กี่ชั่วโมง
ก. 
30 ชั่วโมง
ข. 
70 ชั่วโมง
ค. 
100 ชั่วโมง
ง. 
430 ชั่วโมง
2. 
จำนวนหน่วยกิจระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม. ปลาย ตามลำดับ คือข้อใด
ก. 
32 – 54 – 67
ข. 35 – 56 – 67
ค. 36 – 56 – 76
ง. 48 – 56 – 76
3. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบหลักสูตร
ก. ผ่านการประเมินคุณภาพชีวิต
ข. ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ค. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ง. ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านครบตามโครงสร้างหลักสูตร

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4
a. ทักษะการเรียนรู้ f. วิทยาศาสตร์
b. การคิดเป็น g. การประกอบอาชีพ
c. คณิตศาสตร์ h. เศรษฐกิจพอเพียง
d. ความรู้พื้นฐาน i. ทักษะการดำรงชีวิต
c. การพัฒนาสังคม j. การพัฒนาสังคมและชุมชน

3. ข้อใดคือชื่อสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. a – b – e – g – j
ข. a – d – e – g – i
ค. b – c – f – I – j
ง. c – e – g – h – i
4. 
รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยู่ในสาระใด
ก. ความรู้พื้นฐาน
ข. การพัฒนาสังคม
ค. การประกอบอาชีพ
ง. ทักษะการดำเนินชีวิต
5. 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนหน่วยกิจเท่าใด
ก. 
3
ข. 4
ค. 5
ง. 7
6. 
จากรหัสวิชาที่กำหนด B มีความหมายตามข้อใด
อช 
12 001
 
  C
 B
 A

ก. ลำดับที่ของรายวิชา
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค. รายวิชาเลือกที่ส่วนกลางพัฒนา
ง. รายวิชาเลือกที่สถานศึกษาพัฒนา

7. 
รายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์จะอยู่ในสาระใด
ก. ความรู้พื้นฐาน
ข. ทักษะการเรียนรู้
ค. การประกอบอาชีพ
ง. ทักษะการดำเนินชีวิต
8. 
ข้อใดเป็นหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก. จัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนในภาคเรียนแรก
ข. จัดให้ผู้เรียนยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมโครงการในภาคเรียนแรก
ค. นำความรู้และประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆ มาเทียบโอนได้
ง. ถูกทุกข้อ
9. 
ข้อใดเป็นกิจกรรมตามหลักการของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตร
ก. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ข. การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ค. การทำความสะอาดสนามของสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

10. 
ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ครู
ก. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข.
 เป็นที่ปรึกษา และติดตามการดำเนินงาน
ค. จัดทำแผนและกิจกรรมร่วมกับผู้เรียน
ง. เป็นผู้อนุมัติโครงการ

11. แนวทางการฝึกให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเป็นควรจัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด
ก. สอดแทรกในการพบกลุ่มและทำโครงงาน
ข. จัดให้เรียนในรายวิชาคิดเป็น ในรูปแบบการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม
ค. บูรณาการในทุกรายวิชา ยกเว้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ง. เรียนรู้กระบวนการคิดเป็น และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆเชื่อมโยงเข้า

12. 
การจัดการเรียนรู้ในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ดารเรียนรู้แบบชั้นเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ข. การเรียนแบบพบกลุ่มควรเน้นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
ค. การเรียนรู้แบบทางไกลจะเน้นการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้างานเดี่ยว
ง. การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบสถานศึกษาจะต้องจัดทำปฏิทินการจัดการเรียนรู้แจ้งให้ผู้เรียนทราบ

13.  สิ่งสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ
ก. สถานศึกษาต้องจัดเตรียมสื่อให้พร้อม
ข. มีการวางแผนการเรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อน
ค. จัดทำสัญญาการเรียนระหว่างครูและผู้เรียน
ง. ครูควรวางแผนจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์และแจ้งผู้เรียนทราบ
14. 
ถ้าจะให้ผู้เรียน กศน. ที่เป็นผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ครูควนคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
ก. ควรศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ข. ควรจัดการเรียนการสอนให้ต่างจากโรงเรียน
ค. ควรให้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาในทุกโอกาส
ง. ควรให้ได้เรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

15. 
หลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นนั้น กำหนดสอดคล้องกับข้อใด
ก. สภาพ ปัญหาของผู้เรียน และชุมชน
ข. สภา ปัญหาในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. สภาพแวดล้อมในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง. สภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
16. 
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ปรัชญา “คิดเป็น”
ข. การติดตามและประเมินผล
ค. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผลการเรียน

17. 
ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา
ค. คณะกรรมการของแต่ละระดับการศึกษา
ง. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
18. 
จงเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนพันธกิจ
 
1. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
 
 2. มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
 
3. สถานศึกษาจะทำอะไร
 4. มีวิธีดำเนินการอย่างไร
ก. 
1 – 2 – 3 -4
ข. 2 – 3 – 4 -1
ค. 3 – 1 – 2 – 4
ง. 3 – 2 – 1- 4
19. 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรเริ่มต้นจากการกำหนดในเรื่องใด
ก. การกำหนดพันธกิจ
ข. การกำหนดวิสัยทัศน์
ค. การวิเคราะห์ปรับพื้นฐาน
ง. การกำหนดกรอบโครงสร้าง
20. 
ทำไมไต้องมีการเทียบโอน
ก. ผู้เรียนต้องการ
ข. กฎหมายกำหนด 
ค. หลักสูตรกำหนด
ง. สถานศึกษาต้องการ


เอกสารแนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

ประกอบด้วย

1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ

2 ความสามารถทางด้านเหตุผล

3 ความสามารถด้านภาษาไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

7 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

8.แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

9 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

10 แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

13 แนวข้อสอบการจัดทำฐานข้อมูล


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รูปภาพ: 8f065c20c820b6d2e685bfff0ae17e18.jpg 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ก.  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข.  เทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น
ค.  ผลการเรียนจากการเรียนที่จัดเป็นระดับไม่กำหนดอายุของผลการเรียน
ง.  เทียบโอนผลการเรียนได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดในแต่ละระดับ
2.    ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ก.  เมื่อเทียบโอนแล้วให้ค่าระดับผลการเรียน
ข.  หลักฐานศึกษาที่นำมาเทียบโอนต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0  ร. มส.
ค.  ต้องพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาที่นำมาเทียบกับรายวิชาที่จะเทียบโอนให้ด้วย
ง.  จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเทียบโอนได้
3.    การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่องข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  นับจำนวนชั่วโมงที่อบรม 40 ชั่วโมงเป็น 1 หน่วยกิต
ข.  เมื่อเทียบโอนแล้ว  ให้ระดับผลการเรียนเป็น “ผ่าน”
ค.  เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเท่านั้น
ง.  สถานศึกษาต้องสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
4.    หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้หรือไม่
ก.  ได้  เพราะ   กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด
ข.  ได้  เพราะ  เป็นหลักสูตรที่ประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตรรับรองอยู่แล้ว
ค.  ได้เฉพาะโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่ได้  เพราะ  รายวิชาให้หลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก
5.    การวัดและประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อใด
ก.  ประเมินเป็นรายสาระการเรียนรู้
ข.  ประเมินเป็นรายมาตรฐาน
ค.  ประเมินเป็นหมวดวิชา
ง.  ประเมินเป็นรายวิชา
6.    หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการวัดประเมินผลการเรียน
ข.  การวัดและประเมินผลต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ค.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
ง.  การวัดและประเมินผลการเรียน  ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7.    ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด
ก.  ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
ข.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา
ค.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา
ง.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
8.    การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อปลายภาคเรียนตามที่สำนักงาน กศน.  กำหนดคือ
ก.  30 : 70
ข.  40 : 60
ค.  60 : 40
ง.  70 : 30
9.    ข้อใดเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาตนเอง
ก.  ขยัน  ประหยัด
ข.  สะอาด  สุภาพ
ค.  สามัคคี  มีน้ำใจ
ง.  ซื่อสัตย์  กตัญญูกตเวที
10.    ข้อใดคือขั้นตอนลำดับแรกในการสร้างข้อสอบ
ก.   เลือกแบบของข้อสอบ
ข.  กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัด
ค.  วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ
ง.  เขียนร่างข้อสอบให้ครบทั้งฉบับ
11.    การวัดความสามารถในการวินิจฉัยและสรุปอย่างมีหบักเกณฑ์  จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก.  ความเข้าใจ
ข.  การนำไปใช้
ค.  การวิเคราะห์
ง.  การประเมินค่า
12.    การวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการระลึกถึงเรื่องราวข้อความที่เคยเรียนมาได้  จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก.  ความรู้ความเข้าใจ
ข.  ความเข้าใจ
ค.   การนำไปใช้
ง.  การวิเคราะห์
13.    การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่จะใช้ในภาคเรียนที่ 1/53 มีกี่หลัก
ก.  5  หลัก
ข.  6  หลัก
ค.  7  หลัก
ง.  8 หลัก
14.    การลงทะเบียนนักศึกษา  ได้กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาไว้กี่หลัก
ก.  10  หลัก
ข.  11  หลัก
ค.  12  หลัก
ง.  13  หลัก
15.    การย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนสามารถทำได้โดยวิธีใด
ก.  ตาย
ข.  ลาออก
ค.  ถูกไล่ออก
ง.  ถูกให้ออก
16.    การรายงานผู้จบหลักสูตรใหม่แต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการเมื่อใด
ก.   หลักจากผู้เรียนเสร็จสิ้นการสอบแล้ว
ข.  หลังจากการอนุมัติผลการจบหลักสูตร
ค.  หลังจากผู้เรียนสอบผ่านทุกกระบวนการแล้ว
ง.  หลังจากทราบผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนแล้ว
17.    ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
ก.  ประกาศนียบัตร
ข.  ระเบียบแสดงผลการเรียน
ค.  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ง.  แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
18.    ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป
ก.  ประกาศนียบัตร
ข.  สมุดทะเบียนนักศึกษา
ค.  รายงานสรุปผลการเรียน
ง.  บันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เอกสารทางการศึกษา  สามารถทำลายได้หรือไม่  เพราะเหตุใด
ก.  ไม่ได้  เพราะเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
ข.  ไม่ได้  เพราะ  สถานศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ค.   ได้  เพราะ  นักศึกษาจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไป
ง.  ได้  เพราะ  เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณกำหนดไว้
1.    ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ก.  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข.  เทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น
ค.  ผลการเรียนจากการเรียนที่จัดเป็นระดับไม่กำหนดอายุของผลการเรียน
ง.  เทียบโอนผลการเรียนได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดในแต่ละระดับ
2.    ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ก.  เมื่อเทียบโอนแล้วให้ค่าระดับผลการเรียน
ข.  หลักฐานศึกษาที่นำมาเทียบโอนต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0  ร. มส.
ค.  ต้องพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาที่นำมาเทียบกับรายวิชาที่จะเทียบโอนให้ด้วย
ง.  จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเทียบโอนได้
3.    การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่องข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  นับจำนวนชั่วโมงที่อบรม 40 ชั่วโมงเป็น 1 หน่วยกิต
ข.  เมื่อเทียบโอนแล้ว  ให้ระดับผลการเรียนเป็น “ผ่าน”
ค.  เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเท่านั้น
ง.  สถานศึกษาต้องสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
4.    หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้หรือไม่
ก.  ได้  เพราะ   กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด
ข.  ได้  เพราะ  เป็นหลักสูตรที่ประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตรรับรองอยู่แล้ว
ค.  ได้เฉพาะโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่ได้  เพราะ  รายวิชาให้หลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก
5.    การวัดและประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อใด
ก.  ประเมินเป็นรายสาระการเรียนรู้
ข.  ประเมินเป็นรายมาตรฐาน
ค.  ประเมินเป็นหมวดวิชา
ง.  ประเมินเป็นรายวิชา
6.    หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการวัดประเมินผลการเรียน
ข.  การวัดและประเมินผลต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ค.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
ง.  การวัดและประเมินผลการเรียน  ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7.    ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด
ก.  ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
ข.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา
ค.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา
ง.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
8.    การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อปลายภาคเรียนตามที่สำนักงาน กศน.  กำหนดคือ
ก.  30 : 70
ข.  40 : 60
ค.  60 : 40
ง.  70 : 30
9.    ข้อใดเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาตนเอง
ก.  ขยัน  ประหยัด
ข.  สะอาด  สุภาพ
ค.  สามัคคี  มีน้ำใจ
ง.  ซื่อสัตย์  กตัญญูกตเวที
10.    ข้อใดคือขั้นตอนลำดับแรกในการสร้างข้อสอบ
ก.   เลือกแบบของข้อสอบ
ข.  กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัด
ค.  วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ
ง.  เขียนร่างข้อสอบให้ครบทั้งฉบับ
11.    การวัดความสามารถในการวินิจฉัยและสรุปอย่างมีหบักเกณฑ์  จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก.  ความเข้าใจ
ข.  การนำไปใช้
ค.  การวิเคราะห์
ง.  การประเมินค่า
12.    การวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการระลึกถึงเรื่องราวข้อความที่เคยเรียนมาได้  จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก.  ความรู้ความเข้าใจ
ข.  ความเข้าใจ
ค.   การนำไปใช้
ง.  การวิเคราะห์
13.    การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่จะใช้ในภาคเรียนที่ 1/53 มีกี่หลัก
ก.  5  หลัก
ข.  6  หลัก
ค.  7  หลัก
ง.  8 หลัก
14.    การลงทะเบียนนักศึกษา  ได้กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาไว้กี่หลัก
ก.  10  หลัก
ข.  11  หลัก
ค.  12  หลัก
ง.  13  หลัก
15.    การย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนสามารถทำได้โดยวิธีใด
ก.  ตาย
ข.  ลาออก
ค.  ถูกไล่ออก
ง.  ถูกให้ออก
16.    การรายงานผู้จบหลักสูตรใหม่แต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการเมื่อใด
ก.   หลักจากผู้เรียนเสร็จสิ้นการสอบแล้ว
ข.  หลังจากการอนุมัติผลการจบหลักสูตร
ค.  หลังจากผู้เรียนสอบผ่านทุกกระบวนการแล้ว
ง.  หลังจากทราบผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนแล้ว
17.    ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
ก.  ประกาศนียบัตร
ข.  ระเบียบแสดงผลการเรียน
ค.  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ง.  แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
18.    ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป
ก.  ประกาศนียบัตร
ข.  สมุดทะเบียนนักศึกษา
ค.  รายงานสรุปผลการเรียน
ง.  บันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เอกสารทางการศึกษา  สามารถทำลายได้หรือไม่  เพราะเหตุใด
ก.  ไม่ได้  เพราะเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
ข.  ไม่ได้  เพราะ  สถานศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ค.   ได้  เพราะ  นักศึกษาจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไป
ง.  ได้  เพราะ  เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณกำหนดไว้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบภาษาไทย

แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต

แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครพนม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสกลนคร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดมุกดาหาร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดหนองคาย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดหนองบัวลำภู
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุดรธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดยโสธร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเลย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดมหาสารคาม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุรินทร์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดขอนแก่น
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชัยภูมิ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครราชสีมา

ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเชียงใหม่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัด-เชียงราย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพะเยา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลำพูน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดน่าน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลำปาง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดแพร่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตาก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพิษณุโลก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพิจิตร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครสวรรค์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุทัยธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชัยนาท
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลพบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสระบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครนายก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอ่างทอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดราชบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอยุธยา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสระแก้ว
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตราด
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดจันทบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดระยอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชลบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเพชรบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชุมพร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดระนอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพังงา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกระบี่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตรัง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพัทลุง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดภูเก็ต
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสงขลา
รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
nuachavee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้