ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

แชร์กระทู้นี้

๐ สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
ชื่อไฟล์ : national_secu_thailocalmeet.pdf
http://www.mediafire.com/?umyhjgfmjdl
๐ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
ชื่อไฟล์ : national_secu_testBythailocalmeet.pdf
http://www.mediafire.com/?unuzvytgm3m
๐ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ชื่อไฟล์ : informationRegulation_Bythailocalmeet.pdf
http://www.mediafire.com/?eom4ownndme

ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายกรัฐมนตรี รักษาการณ์ตามระเบียบนี้
ข้อมูลข่าวสาร คือข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองของรัฐ
ประโยชน์แห่งรัฐ คือ การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบด้วย
ทุก 5 ปี ให้นายกรัฐมนตรี จัดให้มีการทบทวนระเบียบนี้
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ประธานสภาตำบล ผู้บริหารรัฐกิจ
องค์การรักษาความลับคือ 1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 2. ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร มี 3 ชั้น คือ
1. ลับที่สุด (Top Secret) เป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
2. ลับมาก (Secret) เป็นข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐอย่างร้ายแรง
3. ลับ (Confidential) เป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแกรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่กำหนดชั้นความลับ แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดได้ แต่ให้รีบแจ้งผู้มีอำนาจ เพื่อสั่งการภายหลังทันที
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้อักษรขนาดใหญ่กว่าปกติ โดยใช้สีแดงหรือสีอื่นที่เด่นชัด
การแสดงชั้นความลับ ให้แสดงกลางหน้าทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้า ให้ปฏิบัติเช่นนี้กับวัสดุประเภทอื่นด้วย
การปรับชั้นความลับ ต้องทำโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานอาจปรับชั้นความลับได้ ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม แต่ต้องแจ้งเจ้าของเรื่องเดิมด้วย
การแก้ไขให้ขีดฆ่าเครื่องหมายเดิม แล้วเขียนเครื่องหมายใหม่ไว้ใกล้เครื่องหมายเดิม
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุม เรียกว่า นายทะเบียน
นายทะเบียนลับ ให้มีหน้าที่เก็บรักษา ดำเนินการทางทะเบียน ประสานงานและปฏิบัติงานทุกด้านเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลข่าวสาร
แบบทะเบียนรับ/ส่ง/ควบคุมข้อมูล ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย นายทะเบียน เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 6 เดือน และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
ข้อมูลข่าวสารให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐของ เรื่อง เลขที่ชุด ของจำนวนชุดทั้งหมด เลขที่หน้าและแสดงชื่อหน่วยงานส่วนย่อยไว้ด้วย
การสำเนา การแปล ต้องบันทึกจำนวนชุด ยศ ชื่อ ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการและชื่อหน่วยงานของรัฐ
การส่งข้อมูลข่าวสาร ต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสาร ถ้าส่งออกนอกบริเวณให้บรรจุซองหนาทึบแสง
การส่งออกนอกประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลม
การเก็บรักษา ให้เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย
การยืมจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องก่อน ให้นายทะเบียนทำบันทึกการยืม
การทำลาย ให้ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อน
ในการทำลายให้มีคณะกรรมการการทำลาย ประกอบไปด้วย นายทะเบียนเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องอีกไม่น้อยกว่า 2 คน เมื่อทำลายแล้ว ให้จัดทำใบรับรองการทำลายไว้เป็นหลักฐาน
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2544

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    คณะรัฐมนตรีมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยอาศัยกฎหมายข้อใด
ก.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28
ข.     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26
ค.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29
ง.      ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง
จ.     ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง
ตอบ จ
2.       ผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คือ
ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                              ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.  นายกรัฐมนตรี
จ.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง
ตอบ ง
3.       ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า
ก.    ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย
ข.     ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ
ค.    ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของรัฐ
ง.      ข้อ ก และข้อ ข  ถูกต้อง                              จ.  ข้อ ข และข้อ ค  ถูกต้อง
ตอบ ง
4.           หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข.  ปลัดจังหวัด            ค.  นายกเทศมนตรี    
ง.  ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย                        จ.  ประธานสภาตำบล
ตอบ ข
5.           ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งประเภทชั้นคือ
ก.    แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด          ข.  แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ลับเฉพาะ
ค.  แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ                  ง.  แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับสุดยอด ลับมาก ลับ
จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ ค
6.           ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือ
ก.  ชั้นความลับที่สุด         ข.  ชั้นความลับมาก        
ค.  ชั้นความลับ              ง.  ชั้นความลับเฉพาะ      จ.  ชั้นความลับสุดยอด
ตอบ ข
7.           ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ
ก.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                                   ข.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ค.  นายตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป                           ง.  ปลัดจังหวัด
จ.  ประธานสภาตำบล
ตอบ จ
8.           หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ จะดำเนินการอย่างไร
ก.    แสดงชั้นความลับลงเอกสารกลางหน้ากระดาษบนและล่างทุกหน้ากระดาษด้วยหมึกสีแดง
ข.     แสดงชั้นความลับลงแผนที่หรือภาพเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ำเงิน
ค.    แสดงชั้นความลับลงที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือจานบันทึกด้วยหมึกสีแดง
ง.      ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ จ
9.    ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก.    การปรับชั้นความลับต้องให้ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ข.     การแก้ไขความลับให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมหรือลบออกแล้วแสดงเครื่องหมายชั้นความลับทกำหนดใหม่ใกล้ชั้นความลับเดิม
ค.    ข้อมูลข่าวสารที่มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยให้มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับนั้นแล้ว
ง.      ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง                        5.   ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง
ตอบ จ
10.   ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ก.    หัวหน้าส่วนราชการ                                    ข.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กำหนดชั้นความลับ
      ค.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ                         ง.  รองนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมอบหมาย
      จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ ค
11.   ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก.    การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องบรรจุซองทึบแสงมั่นคงข้อข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ข.     การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงระบุชั้นความลับให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านล่าง
ค.    การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต
ง.      ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง                               จ.   ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง
ตอบ ค
12.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.    การยืมข้อมูลข่าวสารลับจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน
ข.     ชั้นความลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลให้ผู้กำหนดชั้นความลับสั่งทำลายได้
ค.    ชั้นความลับชั้นลับทำลายได้ต้องส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนจึงมีคำสั่งทำลายได้
ง.      คณะกรรมการการทำลายข้อมูลข่าวสารลับประกอบกรรมการไม่เกิน 3 คน
จ.     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดให้กระทำได้เมื่อมีคำสั่งให้เปิดเผยโดยไม่มีเงื่อนไข
ตอบ ง
13.   ใบปิดทับข้อมูลข่าวสารลับชั้นความลับที่สุดเป็นสีใด
ก.  สีแดง                   ข.  สีน้ำเงิน                   ค.  สีเหลือง               ง.  สีดำ
จ.  สีใดก็ได้ตามที่หัวหน้าหน่วยราชการสั่งการ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้