ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจ
kapooklook ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจ

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว

 และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2534  แก้ไขเพิ่มเติม

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534  ให้ใช้บังคับตามข้อใด
ก.  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  
30  วัน  นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  
60  วัน  นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค.   ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  
90  วัน  นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง.   ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  
120  วัน  นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอลบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด
ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2534
ข.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2534
ค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2534
ง.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2534

3. ข้อใด คือ ความหมายของคำว่า “เด็ก”
ก.  บุคคลอายุเกิน 
ปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่เกิน  16  ปีบริบูรณ์
ข.  บุคคลอายุเกิน 
ปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่เกิน  15  ปีบริบูรณ์
ค.  บุคคลอายุเกิน 
ปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่เกิน  14  ปีบริบูรณ์
ง.  บุคคลอายุเกิน 
ปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่เกิน  13  ปีบริบูรณ์

4. บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึง  18  ปีบริบูรณ์  หมายถึงบุคคลตามข้อใด
ก.  เด็ก                                                                                    ข.  เยาวชน
ค.  เด็กไร้ที่พึ่ง                                                                       ง.  เยาวชนไร้ที่พึ่ง

5. คดีใดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาพระราชบัญญัตินี้
ก.  คดีแพ่ง                                                                             ข.  คดีอาญา
ค.  คดีธรรมดา                                                                      ง.  คดีเยาวชนและครอบครัว

6. ใคร คือ พนักงานคุมประพฤติ
ก.  บุญช่วยเป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ข.  บุญธรรมเป็นผู้ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งให้มีอำนาจหน้าที่
ค.  บุญส่งเป็นผู้ซึ่งศาลสั่งให้มีอำนาจหน้าที่
ง.  บุญช่วย  บุญธรรม  และบุญส่ง  เป็นพนักงานคุมประพฤติ

7. “สถานพินิจ”  หมายความตามข้อใด
ก.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
ข.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ค.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด
ง.  ข้อ ก, ข และ ข้อ ค หมายความถึงสถานพินิจ

8. “ผู้มีอำนาจหน้าที่สืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  ควบคุมและสอดส่องความประพฤติเด็กและเยาวชน  ให้คำแนะนำและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ตลอดจนครอบครัวของเด็กและเยาวชน  รวมทั้งมีอำนาจสืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”  หมายถึงใคร
ก.  พนักงานคุมประพฤติ                                                   ข.  ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ
ค.  ผู้อำนวยการสถานพินิจ                                                ง.  พนักงานสังคมสงเคราะห์

9. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2534
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง.  ทุกข้อเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัววและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2534

10. จังหวัดใดยังไม่มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
ก.  จังหวัดสงขลาและจังหวัดอุบลราชธานี
ข.  จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงราน
ค.  จังหวัดนครราสีมาและจังหวัดระยอง
ง.  จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

11. จังหวัดที่ไม่มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดจะเปิดทำการเมื่อใด  ให้ดำเนินการอย่างไร
ก.  ให้ประกาศโดยพระราชบัญญัติ                                  ข.  ให้ประกาศโดยพระราชกำหนด
ค.  ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา                               ง.  ให้ประกาศโดยกระทรวง

12. ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว  หรือศาลยุติธรรมอื่น  ไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่น  ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ก.  ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัย
ข.  ให้ประธานศาลปกครองเป็นผู้วินิจฉัย
ค.  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย
ง.  ให้ประธานศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้วินิจฉัย

13. ในระหว่างการพิจารณาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  แม้จำเลยจะมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือเกิน 20 ปีบริบูรณ์  หรือบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรสแล้วแต่กรณี  ให้ดำเนินการอย่างไร
ก.  ให้ศาลนั้นคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไปจนเสร็จสำนวน
ข.  ให้ศาลนั้นงดพิจารณาคดีที่พิจารณาอยู่ทันที
ค.  ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของศาล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น

แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม

แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ระเบียบกรมพินิจ ว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุม

ระเบียบกรมพินิจ ว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว

ระเบียบกรมพินิจว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

หนังสือ +MP3 
ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ราคา  679  บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: กรมพินิจ (Large).jpg
coffeeprince ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจด้วยครับ
ringkoestar ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านแม่บ้าน) ของกรมพินิจค่ะ
atm88 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
spoon ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนขอแนวข้อสอบ  "แม่บ้าน"   ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้า ค่ะ
kapooklook ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ แต่น่าจะมีเยอะกว่านี้เนอะ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้