ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เฉลยข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 10 ก.ค. 2554 (100 ข้อ)
cher ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เฉลยข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 10 ก.ค. 2554 (100 ข้อ)

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย decho โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบ การไฟฟ้า กฟภ. การประปา กปน. คู่มือสอบ ติวสอบ เมื่อเวลา(2013-12-26)
1.       ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชน คือ การศึกษาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน การวางแผนโครงการ การดำเนินงานตามแผนและโครงการ การติดตามประเมินผล
2.       การแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยวิธี อริยสัจ 4
3.       ประเทศไทยมีอำเภอทั้งหมด 878 อำเภอ
4.       คำว่า มืดก็จุดเทียน หมายความว่า ปัญหามีทางออกเสมอ
5.       สัญลักษณ์กระต่ายที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
6.       สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่ม ตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง
7.       ผู้อำนวยการ IMF มีสัญชาติ ฝรั่งเศส
8.       ต้นไม้ประจำชาติไทย คือ ราชพฤกษ์
9.       คำว่า ระเบิดจากข้างใน หมายถึง ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
10.   ภารกิจใหม่ของกรมฯ มี 5 ประการ คือ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน, ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มั่นคง, สนับสนุนจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ, ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน, และ สุดท้าย ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน
11.   วิสัยทัศน์ของกรมฯ คือ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
12.   วันครอบครัวตรงกับ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี
13.   คำว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ……………………..
14.   เครื่องมือชี้วัด จปฐ. มี 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด
15.   กชช. 2 ค จัดเก็บข้อมูล ทุก 2 ปี
16.   จปฐ. ให้ อาสาสมัครเป็นคนเก็บข้อมูล
17.   ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดแผนชุมชนและร่วมในการวิเคราะห์ ต้องมี ครัวเรือนร้อยละ 70% ขึ้นไป
18.   ข้อใดที่ไม่ใช่หลักของการพัฒนาชุมชน คือ การยึดความถูกใจของทุกคน
19.   หลักคุณธรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีอยู่ 5 ประการคือ ความซื่อสัตย์, ความเสียสละ, ความรับผิดชอบ, ความเห็นอกเห็นใจ, และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
20.   ผู้ที่ต้องมีบัตรประชาชน คือ อายุ 7-70 ปีบริบูรณ์
21.   เกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้าน คือ พออยู่ อยู่ดี กินดี และมั่งมี ศรีสุข
22.   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกณฑ์ 6*2 ข้อใดไม่ใช่ การเพิ่มรายได้
23.   สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถกู้ได้รายละ20,000 บาท ใช้คืนภายใน 2 ปี
24.   เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในพื้นที่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายผู้ผลิต OTOP หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง, และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
25.   การคัดเลือกสุดยอด OTOP คือ สามารถส่งออกได้ , ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม, มีมาตรฐาน มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า, มีประวัติความเป็นมาของสินค้า
26.   เหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP คือ .........
27.   รายได้ขั้นต่ำของแต่ละครัวเรือน คือ ..........................
28.   องค์ประกอบของแผนธุรกิจ คือ การบริหารจัดการ , การผลิต, การตลาด ,การพัฒนาสินค้า
29.   มชช. แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ผู้นำชุมชน ,กลุ่มองค์กร /ชุมชน , เครือข่ายองค์กรชุมชน ,ชุมชน
30.   หน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายที่ชัดเจนที่สุดคือ ศอช.
31.   อาสมัครพัฒนาชุมชนคัดเลือกจากเวทีประชาคม มี หมู่บ้านละ 4 คน ชาย 2 หญิง 2 คน
32.   ข้อใดที่ไม่ใช่หลัก 4 ป ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ปฏิบัติ
33.   สีเทาในสัญลักษณ์ของกรมฯ หมายถึง ประสานงาน
34.   คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ,ซอล์ฟแวร์ ,พีเพิ้ลแวร์, และก็อะไรอีกไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
35.   ระบบ GFMIS คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
36.   ประโยชน์โดยตรงของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ...............................
37.   OTOP ที่สามารถลงทะเบียนได้ มี 5 ประเภท คือ อาหาร ,เครื่องดื่ม ,เครื่องแต่งกาย, ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก ,สมุนไพรแต่ไม่ใช่อาหาร
38.   โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิด ชื่อ ฟูโกะชิมะ
39.   พายุที่ทำให้จังหวัดน่านน้ำท่วมคือ ไหหม่า
40.   การพัฒนาชุมชนมีภารกิจคล้ายกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
41.   วันที่จะครบรอบ 50 ปีของกรมฯ คือ 1 ต.ค. 2555
42.   วันทอดผ้าป่าของกรมฯ คือ วันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี
43.   สัญลักษณ์ของกรมฯ คือ ประชาชน ,ประหยัด ,ประชาธิปไตย ,ประสานงาน
44.   ในเว็บไซต์ที่เปิดช่องทางให้พูดคุยกับอธิบดีกรมฯ ใช้ชื่อว่า คุยกับผมสุรชัย ขันอาสา
45.   ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ คือ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ, เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงโครงสร้างการปกครองประเทศ , วางหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและกำหนดหน้าที่ของประชาชน, ทำให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน
46.   ข้อใดไม่ใช่การลงโทษของข้าราชการ คือ.....................
47.   พรรคการเมืองที่ลงสมัครมีทั้งหมด 40 พรรคการเมือง
48.   ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง คือ ...............................
49.   ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด คือ ..................................
50.   งานพัฒนาสตรีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ หมู่บ้าน,อำเภอ,จังหวัด
51.   ศอช. มี อธิบดีกรมฯเป็น เลขานุการ
52.   หน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค. 54 มากที่สุด คือ .......................
53.   การจัดเก็บ กชช. 2 ค ทำอย่างไร ..................................
54.   การจัดเก็บ จปฐ. ทำอย่างไร .......................................
55.   การหาหน่อไม้จากในป่าแล้วนำไปขาย เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร ....................
56. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  คือ พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีเหตุผล 2 เงื่อนไขคือ ความรู้ และคุณธรรม
57.   หนังสือใดไม่ใช่หนังสือราชการ คือ หนังสือชี้แจง
***หมายเหตุ สีแดง   คือ คำตอบที่ตรวจทานแล้ว

                         เส้นประ คือ ไม่รู้คำตอบ หรือไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าเลยไม่ได้ใส่คำตอบ
**เราจำได้ไม่หมดหรอกนะบ้างข้อเราจำคำถามได้แต่ไม่ครบถ้วนเลยไม่ได้ลงให้อย่าว่ากันนะ**

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
รวมข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน 300 ข้อ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- แนวข้อสอบเก่านักพัฒน์กรมพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ถาม ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
kapooklook ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไปสอบมาเหมือนกัน ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
onelove ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลยผิดก็มีนะ
aoynoy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดีค่ะ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
รวมข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน 300 ข้อ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- แนวข้อสอบเก่านักพัฒน์กรมพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ถาม ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้