ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ

แชร์กระทู้นี้

 1. การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516                                         ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

ข. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516                                         ง.  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

 1. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐ                                                                                   ค. รัฐวิสาหกิจ

ข. เอกชน                                                                           ง. มหาชน

 1. การเคหะแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด

ก. ฉบับที่  1                                                                       ค. ฉบับที่   3

ข. ฉบับที่  2                                                                       ง. ฉบับที่   4

 1. หน่วยงานใดที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกของของการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ก. กองเคหะสถานสงเคราะห์                                        ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข. สำนักงานอาคารสงเคราะห์                                      ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการเคหะแห่งชาติ

ก. [url]www.sso.go.th[/url]                                                            ค. http://www.nha.co.th  

ข. http://www.mol.go.th                                               ง. http://[url]www.nha.go.th[/url]

 1. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายสมชัย  เชาว์พฤติพงศ์                                         ค. นายพงศ์พัท    จิตรสำเริง

ข. นางจำเนียร   ดุริยประณีต                                         ง.  นายวิฑูรย์   เจียสกุล

 1. รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน

ก. 3  คน                                                                             ข.  4  คน

ค.   5   คน                                                                            ง.   6  คน

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการเคหะแห่งชาติ

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. National  Housing  Authority

ค. Housing  Authority  National

ง. Security   Social    Office

 1. การเคหะแห่งชาติ   มีชื่อย่อว่าอย่างไร

ก. กกช.                                                                              ค. กห.ช.

ข. กคช.                                                                              ง.  กค.ช.

 1. ข้อใดคือหมายเลข  Call  Center  การเคหะแห่งชาติ     

ก. 1651                                                                               ข. 1615

ข. 1515                                                                               ง. 1525

 1. หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ ต้องติดต่อที่ e-mail ใด

ก. info@labour.mail.go.th                                            ค. osh1@labour.mail.go.th

ข. experts@labour.mail.go.th                                      ง.  prdi@nha.co.th 

 1. การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก. กรุงเทพมหานคร                                                        ค. สระบุรี

ข. นนทบุรี                                                                         ง. สมุทรปราการ

 1. การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. บางนา                                                                           ค. ตลิ่งชัน

ข. บางกะปิ                                                                        ง. ดอนเมือง

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ  ปี 2554 - 2558

ก. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  และมีธรรมาภิบาล

ข. เป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค. พัฒนาและเผยแพร่องค์กรความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ

ง. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. ข้อใดคือภารกิจของการเคหะแห่งชาติ

ก. ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ข. บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสูด

ค. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ง. ถูกทุกข้อ

 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ  ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2556

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ 679 บาท พร้อม VCD ติวภาษาไทย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้