ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด

แชร์กระทู้นี้

1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด

ก.   ฉบับที่  3                                    ค.  ฉบับที่   4

ข.   ฉบับที่  5                                    ง.   ฉบับที่  2

2.  “เด็ก”  ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง

ก. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์                        ค. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์

ข. บุคคลอายุน้อยกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์                          ง. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

 

3. เยาวชน ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง

ก. บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์

ข.  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์

ค.  บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์

ง. บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

 

4. ข้อใด  คือ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

ก. การรับคำปรึกษาแนะนำ                            ค. การเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด

ข. การฝึกอาชีพ                                               ง.  ถูกทุกข้อ

5. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีใดบ้าง

ก. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด

ข. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

ค. คดีครอบครัว

ง. ถูกทุกข้อ

6. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบด้วยใครบ้าง

ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ

ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ถูกทุกข้อ

 

7. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกี่คน

ก.  1  คน                                                                            ค.  3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง.  4   คน

 

8. เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน

ก.  รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ค.  เลขานุการ

ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

 

9. เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน

ก. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                   ค.  เลขานุการ

ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

 

10. ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร

ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ

ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล

11. ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาจำนวนเท่าใด

ก. 2   คน                                                                            ค. 1  คน 

ข. ไม่น้อยกว่า  2  คน                                                      ง.  3  คน

12. ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาสมทบจำนวนเท่าใด

ก. 2   คน                                                                             ค. 1  คน 

ข. ไม่น้อยกว่า  2  คน                                                       ง.  3  คน

 

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์คณะพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

ก. มีผู้พิพากษาจำนวน  1  คน

ข. มีผู้พิพากษาสมทบ  2  คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสอง

ค. มีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า  2  คน

ง. มีผู้พิพากษาสมทบจำนวนเท่าใดก็ได้

 

14. ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบ

ก. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์

ข. มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

ค. ทำงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน

ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของข้าราชการการเมือง

 

15. ผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้และผ่านการทดสอบในเรื่องใด

ก. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา                                ค.  การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว

ข. การให้คำปรึกษาแนะนำ                              ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553
5 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
6 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

12 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding

13 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ


 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553
5 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
6 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
13 แนวข้อสอบหลักการบัญชี


ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 
 ระเบียบข้าราชการพลเรือน ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. นครพนม 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สกลนคร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. มุกดาหาร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อุบลราชธานี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. หนองคาย 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. หนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อุดรธานี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ยโสธร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. เลย 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. กาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. มหาสารคาม 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สุรินทร์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ขอนแก่น 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. บุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. เพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ชัยภูมิ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. นครราชสีมา 

แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. เชียงใหม่ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. -เชียงราย 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. แม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พะเยา 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ลำพูน 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. น่าน 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ลำปาง 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. แพร่ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ตาก 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พิษณุโลก 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. กำแพงเพชร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พิจิตร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. นครสวรรค์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อุทัยธานี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ชัยนาท 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ลพบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สิงห์บุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สระบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. นครนายก 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อ่างทอง 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ราชบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อยุธยา 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สมุทรสาคร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สระแก้ว 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ตราด 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. จันทบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ระยอง 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ชลบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. เพชรบุรี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ชุมพร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ระนอง 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พังงา 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. กระบี่ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ตรัง 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พัทลุง 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ภูเก็ต 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สงขลา 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้