ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม

แชร์กระทู้นี้

1.  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมนั้น

 มีขอบเขตการใช้เพียงใด

 ก. ใช้กับผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของข้าราชการ

 ทั่วประเทศ

 ข. ใช้กับข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของคณะรัฐมนตรี

 ค. ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ

 ง. ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประเมิน

 คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะรัฐบาล

 ตอบ ค.

2. คำว่า ธรรมัตตาภิบาล หมายถึงอะไร 

 ก.  การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดี ตามระเบียบ 

  สำนักนายกรัฐมนตรี

 ข. การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดีตามหลักคำสอนทาง

 พระพุทธศาสนา

 ค. การควบคุมดูแลกรอบการบริหารประเทศและสังคมอย่างมีความเป็นธรรม

 ง. การบริหารบ้านเมืองและประเทศชาติโดยใช้หลักนิติรัฐ

 ตอบ ก.

3. ใครบ้างเป็นผู้ใช้ผลตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ก. รัฐสภา ข. รัฐบาล

 ค. นักวิชาการ ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง.

4. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน

 ก. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต

 ข. มีอิสระ รักษาประโยชน์ของประชาชน

 ค. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้ผลงานอย่างเคร่งครัด

 ง. ต้องดำเนินการตามหลักธรรมัตตาภิบาล

 ตอบ ค.

 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคล 

 ก. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ซื่อสัตย์สุจริต ถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือ

 ประโยชน์ส่วนตัว

 ข. ต้องประพฤติตนอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ผิดศีลธรรม และจารีตประเพณี

 ค. ต้องทำการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานรับตรวจ

 ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ข.

6. ข้อใดเป็นความประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมสำหรับหน้าที่ผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ก. แต่งเครื่องแบบข้าราชการเข้าไปในร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น

 ข. รับของขวัญเป็นรถยนต์จากผู้รับตรวจ

 ค. ชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้าน

 ง. ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

 ตอบ ข.

7. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพควรเป็นอย่างไร

 ก. มีการวางแผนงานตรวจสอบก่อนนำไปปฏิบัติ

 ข. ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบที่ตนรับผิดชอบอย่างเพียงพอ

 ค. ต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความขยันขันแข็ง

 ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง.

8. ข้อใดบุคลากรในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถกระทำได้

 ก. เสนอความลับของหน่วยงานที่รับตรวจ

 ข. ยืมเงินจากผู้รับตรวจ

 ค. มีอิสระในการเสนอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระที่ได้จากการตรวจสอบ

 ง. ขอรับบริจาคจากหน่วยรับตรวจ

 ตอบ ค.

9. ในการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตผู้ตรวจสอบควรมีหลักการใดบ้าง

 ก. หลักความเป็นอิสระ หลักการของจุดยืนวิชาชีพ 

 ข. หลักนิติรัฐ หลักการของจุดยืนวิชาชีพ

 ค. หลักธรรมัตติบาล หลักการของความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

 ง. หลักจารีตประเพณี หลักสุจริต

 ตอบ. ก.

 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

 ก. ผู้ตรวจสอบไม่อาจล่วงละเมิดความลับของหน่วยรับตรวจได้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามที่

  กฎหมายกำหนด

ก. ผู้ตรวจสอบสามารถเสพสุราและของมึนเมาในสถานที่ราชการได้ทุกกรณี หากเป็นการทำ

 นอกเวลาราชการ

 ค. ผู้รับตรวจสามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้ตรวจสอบเพื่อตอบแทนการตรวจสอบนั้นได้

 ง. ผู้ตรวจสอบสามารถแต่งชุดข้าราชการเข้าไปตรวจสอบสนามม้านางเลิ้งขณะมีการแข่งขันม้าได้

 ตอบ ก.

11. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 

 การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

 ก. องค์การบริหารราชการส่วนตำบล ข. เมืองพัทยา 

 ค. กรุงเทพมหานคร ง. อำเภอ

 ตอบ ง.

12. หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการ

 ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ให้แล้วเสร็จ
 ภายในเวลาเท่าใด

 ก. 6 เดือน ข. 1 ปี 

 ค. 2 ปี ง. 10 ปี

 ตอบ ข.

13. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องแสดงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

 ก. ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจ

 ข. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

 วัตถุประสงค์

 ค. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน

 ง. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

 ตอบ ง.

14. หน่วยรับตรวจต้องรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและ

 คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเท่าใด

 ก. ทุก 30 วัน ข. ทุก 60 วัน

 ค. ทุก 90 วัน ง. ทุก 120 วัน

 ตอบ ข.

 

15. ผู้รับตรวจต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ

 เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในกี่วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปี

 แห่งปฏิทิน

 ก. 30 วัน ข. 60 วัน

 ค. 90 วัน ง. 120 วัน

 ตอบ ค.

16. ผู้รับตรวจต้องรายงานครั้งแรกต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ

 เกี่ยวกับการควบคุมภายในระยะเวลาเท่าใดนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

 ก. 100 วัน ข. 120 วัน

 ค. 180 วัน ง. 220 วัน

 ตอบ ง.

17. ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดของรายงาน

 ก. ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบฯ หรือไม่

 ข. รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 ค. รายงานผลการประเมินความน่าจะเป็นของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 ง. จุดอ่อนของระบบพร้อมข้อเสนอแนะ

 ตอบ ค.

18. กรณีใดบ้างที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา

 ของหน่วยรับตรวจได้

 ก. หน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยมีเหตุผลสมควร

 ข. หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีเหตุผลอันสมควร

 ค. หน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่มีเหตุผลสมควร

 ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค.

 ตอบ ง.

19. หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอความเห็นพร้อมข้อสังเกตไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยรับ

 ตรวจแล้ว ก็ยังมีการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการฯ ต้องรายงานต่อไปยังหน่วยงานใดก่อน

 ก. ประธานรัฐสภา 

 ข. คณะกรรมาธิการรัฐสภา

 ค. คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐสภา

 ง. คณะรัฐมนตรี

 ตอบ ก.

 

20. เหตุใดจึงต้องมีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

 พ.ศ. 2544

 ก. เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

 ข. เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดงบประมาณรายจ่ายสำหรับหน่วยรับตรวจ

 ค. เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

 ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง.

21. “INTOSAI” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการตรวจเงินแผ่นดิน

 ก. เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดิน

 ระหว่างประเทศ

 ข. เป็นรายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง

 ค. เป็นรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

 ง. เป็นระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

 ตอบ ก.

22. “INTOSAI”  ย่อมาจากอะไร

 ก. Inter Nations Training of Supreme Audit Institutions

 ข. Inter National Organization of Supreme Assessment Institutions

 ค. Inter Nations Training of Supreme Assessment Institutions

 ง.  International Organization of Supreme Assessment Institutions

 ตอบ ข.

23. ข้อใดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 ก. เกิดขึ้นโดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจเอง

 ข. เกิดขึ้นโดยบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ค. เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในกรณีพิเศษ ไม่ต่อเนื่อง

 ง. ผิดทุกข้อ

 ตอบ ก.

24. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง

 ก. การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ถูกต้อง กระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ

 ข. ฝ่ายบริหารไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดระบบการควบคุมภายใน

 ค. แม้การควบคุมภายในจะอออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทำให้การดำเนินงาน

 บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์

 

 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

 ตอบ ง.

25. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ทำให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

 ก. Compliance Objectives ข. Financial Reporting Objectives

 ค. Operation Objective ง. Control Objective

 ตอบ ค.

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
luechai_88 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดีมากเลย ขอบคุณคับ


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้