ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

แชร์กระทู้นี้

ดาวน์โหลดใบระเบียบการสมัครที่นี่

แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 3 
ให้ยกเลิก
 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531
 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

2. ผู้รักษาตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  
ข้อ 4 
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. คณะเทศมนตรี
ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. ปลัดเทศบาล, ปลัดสุขาภิบาล
ค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลปลัดสุขาภิบาล หัวหน้าปลัดเมืองพัทยา และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
ค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 8 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้
 
1. เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนอประมาณรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
  
2. 
วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
 
3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. สภาท้องถิ่น
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ 
ค. สภาท้องถิ่น
 
ข้อ 11 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจต้องจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง
ข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ
ค. งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ 
ค. งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
  
ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจต้องจ่ายช่วยเหลือระหว่างกันได้

8. รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. หมวดค่าครุภัณฑ์ ข. ค่าที่ดิน
ค. ค่าสิ่งก่อสร้าง ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 14 
รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะ คือ
 
1. รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย
 ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  ข. หมาดค่าจ้างชั่วคราว
 ค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค
 จ. หมวดเงินอุดหนุน
 ฉ. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
 
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสร้างรายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

9. ประมาณรายนับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง
ก. หมวดภาษีอากร 
 ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 17 
ประมาณรายนับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น
 
1. หมวดภาษีอากร
 
2. 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
 
3. 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
 
4. 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
 
5. 
หมวดเงินอุดหนุน
 
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

10. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณ เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด
ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข. กรมการปกครอง
ค. สภาท้องถิ่น ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ 
ข. 
 
ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณ เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

11. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อ
ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย
ข. มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ 
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
 
ข้อ 21  การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทำได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องแสดงให้ปรากฏในลบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสินของประมาณการรับประจำปี

12. เมื่อคณะกรรมการผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่าย และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่านเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่เท่าใดของเดือนสิงหาคาม
ก. 
15 สิงหาคม ข. 20 สิงหาคม
ค. 
25 สิงหาคม ง. 30
สิงหาคม
ตอบ ก. 15 สิงหาคม 
 
ข้อ 22 ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมการเงินสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
 
ข้อ 23 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
15 สิงหาคม

13. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ค. สภาท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ตอบ 
ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
 
ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

14. การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจของใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. สภาท้องถิ่น
ค. คณะผู้บริหาร ง. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ตอบ 
ข. สภาท้องถิ่น
 
ข้อ 27 การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจสภาท้องถิ่น

15. การแก้ไข้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของใคร
ก. สภาท้องถิ่น ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
 
ข้อ 28  การแก้ไข้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

16. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการ รายรับและงบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อทราบภายในกำหนดกี่วัน
ก. 
7 วัน ข. 15 วัน
ค. 
20 วัน ง. 45
วัน
ตอบ ข. 15 วัน
 
ข้อ 32 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาตัดปี

17. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกัน
ก. ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน
ข. ควบคุมบัญชี รายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
ค. ตราเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเงินและการก่อหนี้ผูกพัน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้างานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ

18. องค์กรปกครองท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กำหนดในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขใด
ก. ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ข. หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ค. มีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 
ข้อ 34 องค์กรปกครองท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กำหนดในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

19. เงินใดต่อไปนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
ก. เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล
ข. สถานการศึกษา
ค. สถานที่อื่นใดที่อำนวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 36 
บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างอื่นอย่างใดโดยเฉพาะ ให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น และไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายนั้น และผู้อุทิศให้ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำส่งเป็นเงินรายได้
 การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการโดยเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ สำหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด
 เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
 เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดที่อำนวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินไปจ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เท่านั้น

20. เมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ให้ประธานทราบภายในกำหนดกี่วัน
ก. 
5 วัน ข. 20 วัน
ค. 
30 วัน ง. 45 
วัน
ตอบ ก. 5 วัน 
 
ข้อ 40 เมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย

จำหน่ายหนังสือแนวข้อสอบสถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 
- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎกมายท้องถิ่น

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 กฎหมายท้องถิ่น  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
decho  ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้