ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฎิบัติงาน  กรมศุลกากร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฎิบัติงาน  กรมศุลกากร

แชร์กระทู้นี้

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบแล้ว รับเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก. กพ.

วันเปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
 รายละเอียดดูได้ตามเอกสารนี้

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. กิจการศุลกากรของไทยเริ่มครั้งแรกในสมัยใด

 ก.  สมัยสุโขทัย  ข.   สมัยอยุธยา

 ค. สมัยธนบุรี  ง. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

คำตอบ  ก. กิจการศุลกากรของไทยมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว ในสมัยสุโขทัยได้อาศัยการค้าขายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งของรัฐ จึงให้งดเว้นการเก็บภาษีศุลกากร  ดังปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึก

 หลัก 1 ความว่า เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว พ่อเมือง บ่ เอา จกอบ ในไพร่ลู่ทาง เพื่อจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า คำว่า จกอบ หรือจังกอบ คือภาษีที่เก็บจากสินค้าเข้าออก

2. ในสมัยอยุธยาภาษีศุลกากรนับว่าเป็นรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่ง อัตราที่จัดเก็บในชั้นแรกคืออะไร

 ก. สิบชักสี่   ข. สิบชักสาม

 ค. สิบชักสอง  ง. สิบชักหนึ่ง

 คำตอบ ง.  สิบชักหนึ่ง คือ สิบชัก

3. พันธกิจกรมศุลกากรคืออะไร

 ก. ยกระดับศุลกากรไทยสู่ศุลกากรมาตรฐานโลก ข. สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน

 ค. ปกป้องความปลอดภัยของสังคม ง. ถูกทุกข้อ

 คำตอบ  ง.  พันธกิจกรมศุลกากรไทย คือ

 1. ยกระดับศุลกากรไทยสู่ศุลกากรมาตรฐานโลก

 2. สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน

 3. ปกป้องความปลอดภัยของสังคม

4. นายเรือ หมายถึงใคร

 ก. บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือควบคุมเรือ

 ข. บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเรือ

 ค. บุคคลที่ถือท้ายเรือ

 ง. ไม่มีข้อถูก

 คำตอบ ก.  นายเรือหมายถึง บุคคลใดๆซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ

5. ในปี พ.ศ.2369 ได้จัดทำสัญญาเบอร์นี่ขึ้น  ให้เก็บภาษีขาเข้า และขาออกจากปากเรือวาละกี่บาท

 ก. 1,500 บาท ข. 1,600 บาท

 ค. 1,700 บาท ง. 1,800 บาท

 คำตอบ  ค.  1,700 บาท

6. สัญญาเบอร์นี่ได้กำหนด หากเป็นเรือเปล่า ให้เก็บภาษีวาละ เท่าใด

 ก. 1,500 บาท  ข. 1,600 บาท

 ค. 1,700 บาท  ง. 1,800 บาท

7. สัญญาเบอร์นี่จัดทำขึ้นในสมัยรัชกาลใด

 ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 คำตอบ   ค.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. ในการทำสัญญาเบาว์ริ่งกำหนดให้มีการเก็บภาษีสินค้าขาเข้าในอัตราร้อยชักสามเกิดขึ้นในสมัย

 รัชกาลใด

 ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 คำตอบ   ก.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปี พ.ศ. 2398 ได้ให้มีการสร้างสัญญาเบาว์ริ่ง กำหนดให้เก็บภาษีสินค้าขาเข้าในอัตราร้อยชักสาม ส่วนสินค้าขาออกให้เก็บตามระบุในท้ายสัญญาเป็นชนิดไป

9. ตราพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับแรก เกิดขึ้นเมื่อใด

 ก. 13 สิงหาคม พ.ศ. 2469 ข. 13 กันยายน พ.ศ. 2469

 ค. 13 กันยายน พ.ศ. 2469 ง. 13 ตุลาคม พ.ศ. 2469

 คำตอบ  ก.   13 สิงหาคม 2469 ในปี  พ.ศ. 2452  พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช

 อธิบดีกรมศุลกากร และ มร.วิลเลี่ยม นันท์ ที่ปรึกษาได้จัดร่างกฎหมายวางระเบียบพิธีศุลกากร

 โดยอาศัยหลักกฎหมายของอังกฤษเป็นแม่แบบ แล้วส่งร่างดังกล่าวให้นานาประเทศพิจารณา

 ขอรับความเห็นชอบ ซึ่งใช้ระยะเวลาเพื่อการนี้ถึง 14 ปี จึงสามารถตราพระราชบัญญัติศุลกากร

 ฉบับแรกขึ้นได้

10. พิกัดอัตราศุลกากร ได้ออกกฎหมายฉบับแรกขึ้นเมื่อใด

 ก. 26 มีนาคม 2469 ข. 26 เมษายน 2469

 ค. 26 มิถุนายน 2469 ง. 26 สิงหาคม 2469

 คำตอบ ก. 26 มีนาคม 2469 

 

11. สถานที่ทำการศุลกากร โรงภาษีแห่งแรกตั้งอยู่ที่ใดและมีลักษณะเช่นใด

 ก. ตั้งอยู่ปากคลองตลาด เรือนปั้นหยา ข. ปากคลองผดุงกรุงเกษม เรือนปั้นหยา

 ค. ปากคลองมหานาค เรือนทรงไทย ง. ปากคลองภาษีเจริญ เรือนทรงไทย

 คำตอบ   . ปากคลองผดุงกรุงเกษม มีลักษณะเป็นเรือนปั้นหยาชั้นเดียว หันหน้าลงแม่น้ำ

12. สถานที่ทำการศุลกากร ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกชื่อว่าอะไร

 ก. ศุลกสถาน ข. สุลกสถาน

 ค. ษุลกสถาน ง. ไม่มีข้อใดถูก

 คำตอบ  ก.  ศุลกสถาน โรงภาษีแห่งแรกตั้งอยู่ที่ปากคลองผดุงกรุงเกษม มีลักษณะเป็นเรือนปั้นหยาชั้นเดียว หันหน้าลงแม่น้ำ  เมื่อ พ.ศ. 2431 ได้ย้ายมาตั้งที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอบางรัก เดิมเป็นตึกแบบจีน ต่อมาสร้างเป็นเรือนปั้นหยา 2 หลัง หลังหนึ่งเป็นที่ทำการภาษีร้อยชักสาม อีกหลังหนึ่งเป็นที่บัญชาการข้าวขาออก ภายหลังได้สร้างที่ทำการศุลกากรขึ้นที่เดิมใช้ชื่อว่าศุลกสถาน แปลว่า ที่เก็บอากรขาเข้า ขาออก

13. ข้อใดหมายถึงพนักงานศุลกากร

 ก. บุคคลใดๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร

 ข. นายทหารแห่งราชนาวี   หรือนายอำเภอ  หรือผู้ช่วยนายอำเภอ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษให้

 กระทำแทนศุลกากร

 ค. พนักงานใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระทำการเป็นพนักงานศุลกากร

 ง. ถูกทุกข้อ

 คำตอบ ง. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2  กล่าวว่า พนักงานศุลกากร หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแห่งราชนาวีหรือนายอำเภอ หรือผู้ช่วยนายอำเภอ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษให้กระทำแทนศุลกากร และมาตรา 3  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2480 พนักงานศุลกากรให้ความหมายรวมถึง พนักงานใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระทำการเป็นพนักงานศุลกากรด้วย

14. กรมศุลกากรไทยได้รับการยกร่างครั้งแรกในสมัยของใคร

 ก. พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช

 ข. พระบรมไตรโลกนาถ

 ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 ง. พระเจ้าบรมวงศ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

 คำตอบ ก.

 

 

15. การร่างได้ยึดถือแนวกฎหมายศุลกากรของประเทศใด

 ก. ฝรั่งเศส ข. อังกฤษ

 ค. เยอรมนี ง. ตุรกี

 คำตอบ    ข.

16. ในช่วงที่ทำการยกร่างกฎหมายศุลกากรขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ชาวต่างชาติที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาในขณะนั้นคือใคร

 ก. นายวิเลี่ยม นันท์ (MR.WILLIAM NUM) ข. นายจอห์น เดนเวอร์ คลาส์

 ค. นายเคริก์ ดักลาส นอร์ตัน ง. นายอาร์โนด์ คลากส์

 คำตอบ   ก.

17. ในขณะที่ทำการยกร่างกฎหมายศุลกากร จะต้องหารือและเจรจากับนานาประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรี และพาณิชย์กับไทย เพื่อขอความเห็นชอบ ประกอบกับได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1  ทำให้ การเจรจาจะทำความตกลงกับนานาประเทศได้ต้องกินเวลานานถึงกี่ปี

 ก. 12 ปี  ข. 13 ปี ค.  14 ปี  ง. 15 ปี

 คำตอบ   ค.

18. พระราชบัญญัติศุลกากร ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อใด

 ก. 13 สิงหาคม 2469 ข. 14 สิงหาคม 2469

 ค. 15 สิงหาคม 2469 ง. 16 สิงหาคม 2469

 คำตอบ   ก.

19. ปัจจุบันนี้แบบใบขนสินค้าขาเข้ามีความจำเป็นที่จะต้องถูกกำหนดโดยกฎหมาย ศุลกากรหรือไม่

 ก. ไม่จำเป็นเพราะปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงใบขนสินค้ากรมศุลกากรสามารถกระทำได้โดยไม่ต้อง

 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายศุลกากร

 ข. ไม่จำเป็น กรมศุลกากรอาจกำหนดขึ้นได้ตามที่เห็นสมควรตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482

 ค. ไม่จำเป็น  เพราะ พระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่9)  พุทธศักราช 2482  ให้ยกเลิกมาตรา 42

 ง. ถูกทุกข้อ

 คำตอบที่ถูก  คือ  ข้อ  ง.

20. ลักษณะพิเศษของกฎหมายศุลกากรมีกี่ประเภท

 ก.  5  ข. 6 ค. 7     ง. 8

 คำตอบ  ค.

21. นางสายใจพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรในการนำสินค้าเข้ามา ตามมาตรา 27  

 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 โทษที่ได้รับคืออะไร

 ก. ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว

 ข. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 ค. ปรับเงิน 10 เท่าของมูลค่าของ

 ง. ถูก ข้อ ก และ ข

 คำตอบ  ง.

22. พนักงานศุลกากร หรือ พนักงาน หมายถึง

 ก. บุคคลใดๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร  

 ข. นายทหารแห่งราชนาวี

 ค. นายอำเภอ หรือผู้ช่วยนายอำเภอซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษให้กระทำการแทนกรมศุลกากร

 ง. ที่กล่าวมาทั้ง ข้อ ก  และ  คือความหมายของพนักงานศุลกากร หรือพนักงาน

 คำตอบ  ง.

23. อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง

 ก. ออกระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับเกี่ยวกับการศุลกากร

 ข. กำหนดสนามบินที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นสนามบินศุลกากร

 ค. มุ่งสู่มิติใหม่ในการควบคุมทางศุลกากร

 ง. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศต่อรัฐบาล

 คำตอบ   ก. อธิบดีมีอำนาจมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 2469 ออกข้อบังคับสำหรับกรม

 ตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังคับให้เป็นไปตามระเบียบนั้น

24. การขอคืนภาษี ในกรณีที่มิได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักรให้กระทำได้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน

 แต่ไม่เกินกี่วันนับแต่วันที่ออกใบขนสินค้าให้

 ก. 30 วัน  ข. 40 วัน ค.  50 วัน  ง.  90 วัน

 ตอบ    ง.  การขอคืนภาษีในกรณีที่มิได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักร ให้กระทำได้เมื่อพ้นกำหนด

 สามสิบวัน แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ออกใบขนสินค้าให้

25. การกำหนดราคาศุลกากรในกรณีที่ไม่มีมูลค่าของรายการค่าประกันภัย หรือค่าขนส่งของที่นำเข้า

 มายังท่า หรือที่นำของเข้าหรือไม่มีค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นำเข้า

 มายังท่าเรือที่นำของเข้า  การกำหนดมูลค่าของรายการดังกล่าวใครเป็นผู้กำหนด

 ก. อธิบดี  ข. รัฐมนตรี ค. ปลัดกระทรวง ง.  ผู้อำนวยการ

 ตอบ  ก.  มาตรา 11 การกำหนดราคาศุลกากรในกรณีที่ไม่มีมูลค่าของรายการค่าประกันภัยหรือ 

 ค่าขนส่งของที่จะนำเข้ามายังท่าเรือที่ที่นำของเข้า ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่างๆ

 ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นำเข้ามายังท่าเรือที่นำของเข้า การกำหนดมูลค่าของรายการดังกล่าว

 ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด

26. การระบุเขตศุลกากร ณ  ท่าใด หรือสนามบินใดในราชอาณาจักร การกศุลกากรให้รัฐมนตรีมีอำนาจ

 อะไร

 ก. ออกพระราชกำหนด  ข. ออกพระราชกฤษฏีกา

 ค. ออกพระราชกำหนด  ง. ออกกฎกระทรวง

 ตอบ   ง.  กฎกระทรวง มาตรา 4 เพื่อประสงค์แห่งการนำเข้าหรือส่งของออกหรือนำของเข้าและ

 ส่งของออก หรือนำของเข้าและส่งของออก และการกุศลกากรให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง

27. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติศุลกากร

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ข. นายกรัฐมนตรี

 ค. อธิบดีกรมศุลกากร  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 ตอบ  ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย มีอำนาจออกกฎกระทรวง

 หรือประกาศ ซึ่งเป็นกฎหมายลูก

28. ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรในลักษณะของนำเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายที่ผู้นำเข้ามิได้เสียอากร

 และไม่นำออกไปจากเขตศุลกากรภายในเวลาที่กำหนดเราเรียกว่าอะไร

 ก. ของตกค้าง ข. ของหนีภาษี

 ค. ของที่ลูกค้าสั่งมาแล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องการแล้ว ง. ไม่มีข้อใดถูก

 ตอบ  ก.  ของตกค้างหรือของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  ก. ของนำเข้าที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือนโดยไม่มีใบขนของสินค้า

 อัน รับรองและไม่ได้เสียอากร หรือวางประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้นโดยบอก กล่าวไปยัง

 ตัวแทนเรือ ครบ 15 วันแล้ว

  ข. ของนำเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายที่ผู้นำเข้ามิได้เสียอากรและไม่นำออกไปจากเขต

 ศุลกากรภายในเวลาที่กำหนด

29. ในกรณีที่นำของเข้ามาในศุลกากรจำต้องกำหนดราคาค่าอะไรบ้าง

 ก. ค่าขนส่งของที่นำเข้ามา ข. ค่าขนของลง

 ค. ค่าประกันภัย ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ   ง.  มาตรา 11 การกำหนดราคาศุลกากรในกรณีนำของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่ง

 ของที่จำนำเข้ามายังท่า หรือที่ที่นำของเข้า ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้นลง ค่าขนของขึ้นและค่าจัดการ

 ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นำเข้ามายังท่าเรือที่ที่นำของเข้า

30. ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดภาษีสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  หรือกิจการ

 อื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศคือใคร

 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 ค. อธิบดีกรมศุลกากร ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 ตอบ  ค.  มาตร 97 อธิบดีมีอำนาจอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม

 หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานศุลกากร กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร
ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จากสนามจริง
แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
       สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
       ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ ราคา 679 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
       เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
       สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
decho  ออมทรัพย์ 
       โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้