ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น‏
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น‏

แชร์กระทู้นี้

สรุปพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ .. 2505

1. โรงรับจำนำสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน
- หนึ่งแสนบาท
 

2. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ประกอบด้วย
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ
 

3.  การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมีกรรมการมาประชุม
- น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
- ให้ถือเสียงข้างมาก
 

5. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
- ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 

6. ตามมาตรา ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำ เว้นแต่
- เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

7. ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
- สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
 

8. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่
- วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
 

9. ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่า
- โรงรับจำนำ ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำ
 

10. ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจำนำ เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนคำว่า โรงรับจำนำก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจาก
- คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

11. ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราเงินต้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ
- 
2 ต่อเดือน

12. การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกินสิบห้าวัน
- ให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
 

13. ห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์จำนำในระหว่างเวลาตั้งแต่
- 
18.00 น – 8.00 น.

14. ในกรณีที่ผู้จำนำไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย
- ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จำนำแทนบัตรประชาชน
 

15. ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต  
- สี่เดือน
 

16. ผู้รับจำนำมิได้ขอไถ่ภายในกำหนดเวลา
- สามสิบวันนับแต่วันประกาศ
 

17. ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในระยะเวลา
- ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน
 

18. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีกำหนดไม่เกิน
- สามเดือน
 

19. ผู้รับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
- ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
 

20.  ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจำนำไม่น้อยกว่า
- เจ็ดวัน

21. ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตายจนล่วงเลยกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจำนำตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต
- ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจำนำ
 

22. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
- ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
- 
จอมพล ส. ธนะรัชต์ 


จำหน่ายหนังสือแนวข้อสอบสถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 
- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎกมายท้องถิ่น

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 กฎหมายท้องถิ่น  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
decho  ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้