ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แชร์กระทู้นี้

  1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ก. [url]www.sso.go.th[/url]                                                            ค.[url]www.disaster.go.th[/url]

  ข. [url]www.mol.go.th[/url]                                                          ง. [url]www.disaster.or.th[/url]

  1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ก. ปภ.                                                                                 ค. ปบภ.

  ข. กปภ.                                                                              ง. บภ.

  1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คนปัจจุบันคือใคร

  ก. นายประสงค์ พูนธเนศ                                              ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

  ข. นางโสมสุดา     ลียะวณิช                                         ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

  1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีกี่คน

  ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน

  ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน

  1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

  ก. 27  เมษายน พ.ศ.2454                                              ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454

  ข. ตุลาคม พ.ศ. 2545                                                   ง. ตุลาคม พ.ศ. 2545

  1. ข้อใดคือเบอร์สายด่วนนิรภัย

  ก. 1664                                                                               ค. 1784

  ข. 1785                                                                               ง. 1968

  1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากกี่หน่วยงาน

  ก. 5  หน่วยงาน                                                                ค. 3  หน่วยงาน

  ข. 4  หน่วยงาน                                                                                ง. 2  หน่วยงาน

  1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

  ข. Department of Disaster Prevention and  Mitigation

  ค. Department of  Fisheries

  ง. Department  The Customs

  1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

  ก. ดุสิต                                                                                ค. พระนคร

  ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. บางนา

   

  1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ก. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

  ข. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

  ค. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ง. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

  1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ก. ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่ 

  ข. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

  ค. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนา ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

  ง. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ

  1. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น 

  ข. การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

  ค. ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย

  ง. ถูกทุกข้อ

   

  จำหน่ายไฟล์เอกสาแนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกตำแหน่ง
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
  ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
  สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
  แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  การสอบสัมภาษณ์
  เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
  ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  พนักงานประจำสำนักงาน  
  พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา 

  สั่งซื้อที่

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
  ธ.กสิกรไทย  
  ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

  ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
  ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมป้องกันฯ เปิดรับ รวม  4 ตำแหน่ง จำนวน 138 อัตรา สมัคร 5-15 สค.นี้

3 ตำแหน่ง คือ

1.ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน  จำนวน 35  อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 50  อัตรา

3.พนักงานประจำสำนักงาน    จำนวน 35  อัตรา

4.พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน  18 อัตรา

ยื่นสมัครดว้ยตนเอง  5-15 สค. 56  ในวันและเวลาราชการที่ห้อง  352  อาคาร 3 ชั้น 5


หนังสือ http://61.19.100.58/person/data/july56/260756_2.html

รายละเอียดประกาศสอบ http://61.19.100.58/person/data/july56/2013_07_26_09_08_04.pdf 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้