ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของ สพฐ.ค่ะ
nssm ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของ สพฐ.ค่ะ

แชร์กระทู้นี้

1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล

. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล

. กรมที่ดิน . จังหวัดนครราชสีมา

. อำเภอโนนไทย . อบต.ไทยเจริญ

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด

. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

. ส่วนกลาง . ส่วนภูมิภาค

. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา . ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

 

6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. กระทรวงศึกษาธิการ

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สถานศึกษาหรือโรงเรียน

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง

. 175 แห่ง  . 178 แห่ง

. 256 แห่ง  . 295 แห่ง

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ

. งานบริหารงานบุคคล . กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ฝ่ายนิเทศการศึกษา . กลุ่มงานแผนและนโยบาย

ถูกทุกข้อ

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด

. การเจ้าหน้าที่ 
. การส่งเสริมกิจการนักเรียน

. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด

กี่คณะ

. 1 คณะ . 2 คณะ

. 3 คณะ . 4 คณะ

11. ....เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร

งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน

. 9 คน . 12 คน

. 15 คน . 27 คน

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คุรุสภา . กระทรวงศึกษาธิการ

. ... . ....

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. ใครเป็นประธาน ก...

. ผู้ทรงคุณวุฒิ

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย

. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ครูผู้ช่วย . ครู

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา red;">ง. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . .... เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพท.

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ...ศเขตพื้นที่การศึกษา

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด

. 3 เดือน . 6 เดือน

. 1 ปี . 2 ปี

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน

. การย้าย . การโอน

. การไปช่วยราชการ . การเปลี่ยนตำแหน่ง

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ระเบียบ . กติกา

. วินัย  . จรรยาบรรณ

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ . ซื้อขายตำแหน่ง

. รับจ้างทำผลงานราชการ . ขาดราชการ

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตักเตือน . ภาคทัณฑ์

. ตัดเงินเดือน . ลดขั้นเงินเดือน

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. .... เขตพื้นที่การศึกษา

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม

ข้อใด

. ครูผู้ช่วย  . อันดับค..1

. อันดับ ค..2 . ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล

. กระทรวง . กรม

. อำเภอ . อบจ.

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3 . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  . ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า . เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด

. หลักนิติธรรม . หลักคุณธรรม

. หลักการมีส่วนร่วม . หลักความคุ้มค่า

29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ

. 4 ประการ . 5 ประการ

. 6 ประการ . 7 ประการ

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย

. ฝ่ายนิติบัญญัติ . ฝ่ายบริหาร

. ฝ่ายตุลาการ . คณะรัฐมนตรี

31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง

. ศาลยุติธรรม . ศาลปกครอง

. ศาลทหาร . ศาลรัฐธรรมนูญ

 

32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง

. โรงเรียน . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค . มูลนิธิร่วมกตัญญู

33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้

. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ

. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

. ถูกละเมิดโดยเอกชน

. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการร้องขอ

34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง

. คำสั่งลงโทษทางวินัย . สัญญาซื้อจ้าง

. กฎ . หนังสือสั่งการ

35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด

. เมื่ออกคำสั่ง . เมื่อส่งคำสั่ง

. เมื่อรับทราบคำสั่ง . เมื่อได้รับแจ้ง

36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้อง

คดี

. 15 วัน . 30 วัน

. 60 วัน . 90 วัน

37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

. 15 วัน . 30 วัน

. 60 วัน . 90 วัน

38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นผล

. สั่งการ . ยกเลิก

. เพิกถอน . แก้ไข

39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหาย

จะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด

. เจ้าหน้าที่ . ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

. กระทรวงเจ้าสังกัด . กระทรวงการคลัง

40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชนกรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจาก

เจ้าหน้าที่ได้กรณีใด

. ความผิดชัดแจ้ง . ปฏิบัติตามหน้าที่

. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ . ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย

42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษา . ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา . ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. การบริหารงานบุคคล . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน . ตรวจสอบภายใน

44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การบริหารงานบุคคล . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน . ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . ศึกษานิเทศก์

. เจ้าหน้าที่ธุรการ . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ

. เจ้าพนักงานธุรการ . เจ้าหน้าที่ธุรการ

. บุคลากร . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

. ผอ. สพท. . รอง ผอ.สพท.

. ศึกษานิเทศก์ . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วนราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก

ที่สุด

. อำนวยการ . บุคคล

. นโยบายและแผน . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. เจ้าหน้าที่ธุรการ . บุคลากร

. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน . นักวิชาการศึกษา

50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป

. เจ้าหน้าที่ธุรการ . เจ้าพนักงานธุรการ

. เจ้าหน้าที่พัสดุ . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้