ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย  ใหม่ล่าสุด
phitsamai108 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย  ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ที่กำลังเปิดสอบล่าสุด


สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก. พ.ศ. 2473                    ข. พ.ศ. 2499

ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2509

ตอบ     . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

 ก. พุทธศักราช 2475          ข. พุทธศักราช 2490

   ค. พุทธศักราช 2502         ง. พุทธศักราช 2486

ตอบ     พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงการคลัง

ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์                      ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 

ค.  อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               ง.  กิตรัตน์ ณ ระนอง

ตอบ     ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ.2555

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง                    ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

ค. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 

ตอบ     ก.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  


6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

            ก. นาย
เอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         ข. นาง
พูนสุข มุสิกลัด

            ค. นาย
สมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นาย
ลักษณ์ วจนานวัช

ตอบ     ง. นาย
ลักษณ์ วจนานวัช


7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. ค. Bank for Agriculture            

ข. Bank for Agricultural Cooperatives 

ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

             ง. Bank Authority Meteorological  

ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ก.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      

ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                             

             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                     

ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

              ก.ซื่อสัตย์สุจริต     

ข. มีสำนึกรับผิดชอบ

ค. ตอบสนองเป็นทีม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ 


11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

www.baac.com                                           

www.baac.co.th

www.baac.or.th         

. www.baac.org

ตอบ     www.baac.or.th           


12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. www.tgs.go.th                                             

. www.maco.go.th

.www.moct.org                              
. [url]www.moac.go.th[/url]

ตอบ     ง. [url]www.moac.go.th[/url]

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา

ก.  850  สาขา                   ข.  980 สาขา

ค.  1ม002  สาขา                   ง.   1,101 สาขา

ตอบ     .   1,101 สาขา   ณ.ปี 2553


ก. 6 ด้าน               

ข. 5 ด้าน

ค. 4 ด้าน

ง. 3 ด้าน

ตอบ     . 3 ด้าน 

15.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด

ก.  ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร                  ข.  ให้ความรู้ด้านการเกษตร

ค.  ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น        ง.   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

ตอบ     .   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

ข. ประธานวุฒิสภา

ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ                   

ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ     ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

ก.  อุบลราชธานี                                   ข.  สกลนคร

ค.  หนองคาย                                        ง.   อุดรธานี

ตอบ     คหนองคาย 

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ

ก.  นาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง. นายชัย  ชิดชอบ

ตอบ     .  นาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์


19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      

 ค.  2555-2559          ง.  2555-2560
  ตอบ ข้อ ค.    2555-2559       


20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  มุ่งเน้นเรื่องใด

ก.  การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น                         

ข. การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ                                             

ง. ถูกทุกข้อ

  ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

siwa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
โหลด ธกส ไม่ได้ ทำอย่างไร
nana1234 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
nitcenter ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะคะ
conan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากๆค่ะ
aomkiko ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
tualektuanoy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคร๊า
noomingkhwan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
m_bas ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
tkzcript ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะคะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้