ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ

แชร์กระทู้นี้

1. จงอธิบายสาระสำคัญของข้อความดังต่อไปนี้
1.1 นางสาวม้วยมรณ์  นอนตื่นสาย ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของสหกรณ์ แต่เธอยังขาดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  เธอมักจะเกิดคำถามในหัวใจขึ้นเสมอว่า "สกรณ์คืออะไร?"  ในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนรักของนางสาวม้วยมรณ์ ท่านจะช่วยตอบข้อสงสัยของเธอได้อย่างไร (25 คะแนน)
1.2 สหกรณ์มีความแตกต่างจากบริษัทหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย (25 คะแนน)
2. จงอธิบายสาระสำคัญของข้อความดังต่อไปนี้
 2.1 การกำหนดปัญหาเป็นหัวใจที่สำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์ อยากทราบว่าปัญหาสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนการจัดตั้งสหกรณ์มีอะไรบ้าง? จงตอบมาอย่างน้อย 7 ประเด็น (35 คะแนน)
2.2 เพราะเหตุใดการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการจัดตั้งสหกรณ์ (15 คะแนน)
3. จงอธิบายถึงโครงสร้างของสหกรณ์ท้องถิ่น (สหกรณ์ขั้นปฐมภูมิ) มาอย่างละเอียด

4. สหกรณ์ที่เป็นสากลสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง? จงอธิบาย

5. จงอธิบายเรื่องราวต่อไปนี้

5.1 จงอธิบายแนวความคิดของสำนักฟิสิโอแครทหรือคลาสสิคอย่างใดอย่างหนึ่งมาพอสังเขป (20 คะแนน)
 5.2 จงอธิบายมาพอสังเขปกับแนวความคิด ดังต่อไปนี้ (30 คะแนน)
    (ก) สหกรณ์เป็นเครื่องมือแห่งการให้การศึกษา
    (ข) สหกรณ์เป็นศูนย์กลางของความกลมกลืนในสังคม
    (ค) สหกรณ์เป็นองค์การที่จัดสรรรายได้สุทธิเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรมในสังคม
6. สหกรณ์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทยเป็นเวลา 70 ปีแล้ว แต่สหกรณ์ก็ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปัญหาต่าง ๆ นับว่ามีมากมาย ท่านคิดว่าปัญหาที่ทำให้สหกรณ์ไม่พัฒนาเท่าที่ควรนั้น เนื่องมาจากสาเหตุอะไรบ้าง และท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร?

7. สุคนธามีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่า เพราะเหตุใดสหกรณ์ทั่วโลกใช้หลักสหกรณ์ที่เป็นสากลเหมือนกัน แต่ประสบความสำเร็จได้ไม่เหมือนกัน  เธอจึงถามสุภาพร  แต่สุภาพรก็ตอบไม่ได้ ในฐานะที่ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาด้านสหกรณ์มาเป็นอย่างดีแล้ว โปรดช่วยสุคนธาและสุภาพรตอบปัญหานี้ด้วยว่าเป็นเพราะเหตุใด?

8. "ความสำเร็จในการดำเนินของสหกรณ์นั้น ความร่วมมือจากสมาชิกก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญ"   อย่างไรก็ตาม อาภัสรามักจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับแนวความคิดนี้เสมอ โดยเธอมีความเห็นว่า สหกรณ์นี้ช่างไม่เหมาะกับนิสัยใจคอของคนไทยเอาเสียเลย  เนื่องจากคนไทยมีลักษณะนิสัยเป็นแบบตัวใครตัวมัน (individualism)  ความร่วมมือจึงไม่ค่อยมีความสำเร็จของ สหกรณ์จึงเกิดขึ้นได้ยาก ท่านเห็นด้วยกับแนวความคิดของอาภัสราหรือไม่?  จงให้เหตุผล

9. ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จงวงกลมล้อมรอบข้อที่เห็นว่ามีความถูกต้องมากที่สุดสำหรับเหตุการณ์หรือแนวความคิดดังต่อไปนี้

(1) กำไรคือสิ่งที่ชั่วร้าย
       ก. วิลเลียม คิง                              ข. หลุยส์  บลังค์ 
       ค. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์                        ง. โรเบอร์ต  โอเวน
(2) มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ "นักสหกรณ์"
      ก. วิลเลียม คิง                                 ข.โรเบอร์ต  โอเวน
      ค. หลุยส์  บลังค์                             ง. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์
(3) จัดตั้งร้านสหกรณ์ที่เมืองไบรตัน
       ก. โรเบอร์ต  โอเวน                     ข. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์
       ค. หลุยส์  บลังค์                            ง. วิลเลียม คิง
(4) สิ่งแวดล้อมทางสังคมใหม่จะต้องผลิตให้พอเพียงแก่การบริโภคเท่านั้น
      ก. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์                            ข. โรเบอร์ต  โอเวน
      ค. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง                   ง. ทั้ง ก และ ข
(5) ทรัพย์สินของสิ่งแวดล้อมทางสังคมใหม่จะต้องเป็นของส่วนรวม
       ก. วิลเลียม คิง                                      ข. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์
       ค. โรเบอร์ต  โอเวน                            ง. ไม่มีคำตอบถูกต้อง
 (6) ปฏิเสธการช่วยเหลือจากรัฐ
       ก. หลุยส์  บลังค์                                     ข. โรเบอร์ต  โอเวน
       ค. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์                                   ง. ทั้ง ข และ ค.
 (7) กำไรแบ่งออกเป็น 12 ส่วน (ทุน 4 ส่วน แรงงาน 5 ส่วน และผู้ดำเนินการ 3 ส่วน)
        ก. โรเบอร์ต  โอเวน                                 ข. วิลเลียม คิง
        ค. ชุลท์เซ เดลิตซ์                                     ง. ชาร์ลส์ ฟูริเอร์
 (8) รัฐจะต้องให้การช่วยเหลือในระยะแรก
        ก. โรเบอร์ต  โอเวน                                 ข. หลุยส์ บลังค์
        ค. ชาร์ลส์   ฟูริเอส์                                     ง. ชุลท์เซ เดลิตซ์
 (9) ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
         ก. โรเบอร์ต  โอเวน                                 ข. หลุยส์ บลังค์
         ค. ชาร์ลส์   ฟูริเอส์                                     ง. วิลเลียม คิง
 (10) "โรงงานสังคม"
         ก. หลุยส์  บลังค์                                          ข. โรเบอร์ต โอเวน
         ค. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์                                         ง. ชุลท์เซ  เดลิตซ์
    (11) "ฟาลังซ์"
         ก. ชาร์ลส์ ฟูริเอร์                                         ข. วิลเลียม คิง
         ค. หลุยส์ บลังค์                                             ง. ชุลท์เซ เดลิตซ์
 (12) แบ่งกำไรออกเป็น 3 ส่วน  (แบ่งให้กับคนงาน เป็นสวัสดิการต่าง ๆ และขยายกิจการ
         ก. หลุยส์ บลังค์                                             ข. ชาร์ลส์  ฟูริเอร์
         ค. วิลเลียม คิง                                                 ง. ชุลท์เซ  เดลิตซ์
 (13) "สหกรณ์หาทุนสำหรับผู้ประกอบการในเมือง"
        ก. วิลเลียม คิง                                                 ข. หลุยส์ บลังค์
        ค. ชุลท์เซ เดลิตซ์                                             ง. ไรฟ์ไฟเซน
 (14) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่ 1-2 หมู่บ้าน
       ก. ชุลท์เซ เดลิตซ์                                         ข. ไรฟ์ไฟเซน
       ค. โรเบอร์ต โอเวน                                         ง. หลุยส์ บลังค์
 (15) "บิดาของการสหกรณ์"
       ก. ชาร์ลส์ ฟูริเอร์                                             ข. วิลเลียม คิง
       ค. หลุยส์ บลังค์                                                 ง. โรเบอร์ต โอเวน
10. ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จงวงกลมล้อมรอบข้อที่เห็นว่ามีความถูกต้องมากที่สุดสำหรับเหตุการณ์  ช่วงเวลา  หรือแนวความคิดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในยุคใด"
(1) มีการรวมตัวกันในรูปบริษัทเพื่อสำรวจและจัดตั้งอาณานิคม
       ก. ยุคกำเนิดศาสนาอิสลาม                           ข. ยุคกลาง
       ค. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม                               ง. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

(2) มีการรวมตัวกันทำอุตสาหกรรมการผลิตเนย
       ก. ยุคกลาง                                                         ข. ยุคโรมัน
       ค. ยุคจีนโบราณ                                                 ง. ยุคศาสนาคริสต์ตอนต้น
 (3) มีสมาคมกู้ยืมเงินเกิดขึ้น
        ก. ยุคบาบิโลเนียน                                            ข. ยุคโรมัน
        ค. ยุคกรีกตอนต้น                                              ง. ยุคจีนโบราณ
 (4) มีการรวมตัวกันเช่าที่นา
        ก. ยุคกรีกตอนต้น                                             ข. ยุคบาบิโลเนียน
        ค. ยุคจีนโบราณ                                                 ง. ยุคอียิปต์โบราณ
 (5) มีการทำการเกษตรบนพื้นที่ขนาดใหญ่ (latifundia)
        ก. ยุคอนารยธรรม                                             ข. ยุคโรมัน
        ค. ยุคศาสนาคริสต์ตอนต้น                              ง. ยุคกลาง
 (6) มีช่างฝีมือ 8 หมู่เกิดขึ้น
         ก. ยุคโรมัน                                                       ข. ยุคกรีกตอนต้น
         ค. ยุคกลาง                                                         ง. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
 (7) เกิดเป็นระบบขุนนาง (manorial system)
        ก. ยุคศาสนาคริสตอนต้น                                ข. ยุคกลาง
        ค. ยุคโรมัน                                                         ง. ยุคอนารยธรรม
 (8) มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับพิธีศพ
        ก. ยุคบาบิโลเนียน                                            ข. ยุคศาสนาคริสต์ตอนต้น
        ค. ยุคกรีกตอนต้น                                              ง. ยุคโรมัน
 (9) มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือคนอ่อนแอในสังคม
        ก. ยุคโรมัน                                                       ข. ยุคกลาง
        ค. ยุคกำเนิดศาสนาอิสลาม                            ง. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
 (10) มีการรวมตัวของช่างฝีมือเป็นครั้งแรกของโลก
          ก. ยุคบาบิโลเนียน                                          ข. ยุคกรีกตอนต้น
          ค. ยุคอียิปต์โบราณ                                          ง. ยุคจีนโบราณ

จงทำเครื่องหมาย 4 หน้าข้อความที่ถูกต้องทั้งหมดและทำเครื่องหมาย 8 หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 

 1. ความสำเร็จในฐานะธุรกิจของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับสมาชิก คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ
 2. สมาชิกมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์
 3. เมื่อสมาชิกไม่พอใจในสหกรณ์ควรนำเสนอความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วย
 4. คณะกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ในการกู้ยืมเงินจากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในกิจการ สหกรณ์
 5. ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำการศึกษา วางแผน และวิจัยถึงปัญหาของสหกรณ์ที่สำคัญอยู่เสมอ
 6. การกำหนดนโยบายของสหกรณ์เป็นหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์โดยตรง
 7. การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยย่อยในสหกรณ์จะทำให้สหกรณ์มีความสำเร็จทางธุรกิจได้
 8. การได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิชาการเป็นบริการพิเศษที่สหกรณ์ควรจัดให้แก่สมาชิก
 9. สหกรณ์มีเจ้าของและผู้ควบคุมกิจการเป็นคนเดียวกัน
 10. เราวัดผลการดำเนินงานในการติดต่อสื่อสารทางสหกรณ์ได้จากการลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ
 11. การศึกษาสหกรณ์มีความสำคัญในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 12. เราให้การส่งเสริมสหกรณ์แก่สมาชิกเพราะจะช่วยให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและมีส่วนในการดำเนินงานสหกรณ์
 13. การให้การส่งเสริมสหกรณ์แก่สาธารณชนไม่จำเป็นเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่ได้ผล
 14. การตัดสินใจว่าจะยอมรับสิ่งที่ได้รู้มานำมาปฏิบัติหรือไม่ เกิดขึ้นหลังจากการทดลอง
 15. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐจะมีความสำคัญแก่กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดในขั้นการปฏิบัติ
 16. ในขั้นการทดลองเพื่อนและเพื่อนบ้านจะมีความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
 17. กลุ่มเป้าหมายในระดับที่ 7 คือ เกษตรกรและเยาวชน
 18. การส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่พนักงานสหกรณ์เพื่อต้องการให้เกิดการเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
 19. ความสำเร็จในการส่งเสริมสหกรณ์ต้องครอบคลุมทั้งด้านกฏหมายและการบริหาร
 20. ในการส่งเสริมการเกษตรผู้เข้าร่วมในการรับการส่งเสริมไม่ต้องให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ข้อ 10 คำสั่ง  จงวงกลมรอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ความสำเร็จในฐานะที่เป็นสหกรณ์จะเกิดขึ้นได้จะต้องมาจากความร่วมมือกันจากฝ่ายใด
     ก. สหกรณ์กับบุคคลภายนอก
     ข. คณะกรรมการดำเนินงาน  สมาชิกสหกรณ์  ฝ่ายจัดการสหกรณ์
     ค. ผู้จัดการสหกรณ์  พนักงาน  สมาชิก
     ง. พนักงาน  สมาชิก  บุคคลภายนอก  กรรมการจัดการสหกรณ์

จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 2-5
     1. ควบคุม ดูแล เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินงาน
     2. กำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
     3. เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินงาน
     4. เรียกประชุมตามวาระ
     5. คัดเลือกผู้จัดการที่มีความสามารถ
     6. พัฒนาธุรกิจ
     7. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทน
2. ข้อใดคือบทบาทของสมาชิกในการจัดการสหกรณ์
     ก. ข้อ 2 และข้อ 4
     ข. ข้อ 5, 3 และข้อ 2
     ค. ข้อ 1 และข้อ 3
     ง. ข้อ ก และข้อ ค. ถูก
3. ข้อใดคือความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานทางด้านธุรกิจ
     ก. ข้อ 5 และข้อ 6
     ข. ข้อ 6 และข้อ 2
     ค. ข้อ 7, 6 และข้อ 5
     ง. ข้อ 2 และข้อ 4
4. ข้อใดเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์
     ก. ข้อ 7
     ข. ข้อ 5
     ค. ข้อ 4
     ง. ข้อ 2
5. ผู้จัดการสหกรณ์จะมีส่วนในการจัดการสหกรณ์อย่างไร
     ก. ข้อ 1 และข้อ 3
     ข. ข้อ 6 และข้อ 7
     ค. ข้อ 3, 6 และข้อ 7
     ง. ข้อ 1, 3 และ 5
6. การดำเนินธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพจะต้องให้ความสำคัญต่อข้อใด
     ก. การพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
     ข. จำนวนสมาชิกหากมีจำนวนมากจะยิ่งพัฒนาธุรกิจได้ดี
     ค. การพัฒนาสิ่งก่อสร้างและเครื่องอำนวยความสะดวก
     ง. สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของสมาชิก
7. ขั้นตอนที่จะนำสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จในทางธุรกิจมีหลายขั้นตอน การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อย อยู่ในขั้นตอนใด
     ก. การจัดรูปองค์การ
     ข. การวางแผน
     ค. การอำนวยการ
     ง. การควบคุม
8. ข้อควรคำนึงถึงในการจัดการสหกรณ์ที่ดีคือข้ดใด
     ก. ต้องมีกำไรในแต่ละปีดำเนินการจำนวนมาก
     ข. ต้องหาสมาชิกให้ได้เพิ่มขึ้นทุกปี
     ค. ต้องมีเงินออมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี
     ง. ต้องมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
9. ความจำเป็นที่สหกรณ์ต้องมีการติดต่อสื่อสารคืออะไร
     ก. สหกรณ์ตั้งอยู่ห่างไกลจากสมาชิก
     ข. สหกรณ์มีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่มาก
     ค. สหกรณ์มีจำนวนมาชิกมาก
     ง. สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอยู่เสมอ
10. เราวัดผลของความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารได้จากข้อใด
     ก. จำนวนเงินในการดำเนินการ  จำนวนสมาชิก
     ข. ทัศนคติของผู้รับข่าวสาร  การลาออกจากการเป็นสมาชิก
     ค. ผลการดำเนินงานในรอบปี  จำนวนคณะกรรมการดำเนินงาน
     ง. ขนาดของสถานที่ก่อสร้างสหกรณ์  จำนวนหนังสือเรียน
11. รูปแบบในการติดต่อสื่อสารของสหกรณ์มีอะไรบ้าง
     ก. แบบทางเดียว  แบบสองทาง
     ข. แบบใช้สื่อ  แบบไม่ใช้สื่อ
     ค. แบบให้การศึกษา แบบส่งเสริม
     ง. แบบเป็นกลุ่ม  แบบไม่เป็นกลุ่ม
12. ในระยะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในช่วงทดลองแหล่งข่าวสารจากที่ใดมีผลมากที่สุด
     ก. โสตทัศนูปกรณ์
     ข. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
     ค. พนักงานขาย
     ง. เพื่อนหรือเพื่อนบ้าน
13. โสตทัศนูปกรณ์มีความสำคัญมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงระยะใด
     ก. สนใจ
     ข. ปฏิบัติจริง
     ค. ทดลอง
     ง. ประเมินผล
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยคือหน่วยงานใด
     ก. สันนิบาตสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร
     ข. กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
      ค. สันนิบาตสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
     ง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตร
15. สถานีวิทยุ โทรทัศน์ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์มีรายการ "5 นาทีกับสหกรณ์การเกษตร" ทุกวัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวถือเป็นวิธีการใดในการติดต่อสื่อสารของสหกรณ์
     ก. แบบกลุ่ม
     ข. แบบมวลชน
     ค. แบบบุคคลต่อบุคคล
     ง. ไม่มีข้อถูก
16. นายชอบชู ชี้ชวน ได้ไปเข้าร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์ประจำเดือน เป็นการรับรู้ข่าวสารของสหกรณ์โดยวิธีใด
     ก. แบบมวลชน
     ข. แบบบุคคลต่อบุคคล
     ค. แบบกลุ่ม
     ง. แบบไม่เป็นทางการ
17. นางสาวบุญทัย  ทองแท่ง ได้พูดคุยกับผู้จัดการสหกรณ์เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์วิธีการแบบใด เป็นวิธีการที่นางสาวบุญทัย ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
     ก. แบบบุคคลต่อบุคคล
     ข. แบบเป็นทางการ
     ค. แบบทางเดียว
     ง. แบบมวลชน
18. ข้อใดเป็นข้อที่เหมือนกันสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มและแบบมวลชน
     ก. ราคาแพง
     ข. ต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก
     ค. ใช้กลุ่มเป้าหมายมากในขณะเดียวกัน
     ง. ใช้สื่อช่วยในการสื่อสารโดยต้องเป็นสื่อเฉพาะ
19. กลุ่มเป้าหมายในระดับที่ 3 ในงานส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยคือใคร
     ก. ผู้นำสหกรณ์
     ข. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
     ค. ผู้จัดการสหกรณ์
     ง. สมาชิกสหกรณ์
20. ในการส่งเสริมสหกรณ์ของประเทศไทย การส่งเสริมในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรและเยาวชนเราจะทำการส่งเสริมในด้านใด
     ก. ให้มีความสนใจและเข้าร่วมสหกรณ์
     ข. ให้เกิดความเข้าใจในสหกรณ์
     ค. ให้เป็นผู้นำสหกรณ์ที่ดี
     ง. ให้สามารถดำเนินงานได้
21. สหกรณ์มีการจัดการส่งเสริมเผยแพร่ในแบบอื่นนอกจากให้การศึกษาอบรม เช่นอะไรบ้าง
      ก. จับรางวัล
      ข. จัดฉายภาพยนต์
      ค. จัดรถโฆษณา
      ง. จัดทำเอกสารเผยแพร่
22. ปัญหาในการส่งเสริมสหกรณ์คือข้อใด
      ก. สมาชิกมีจำนวนน้อย
      ข. เผยแพร่ได้ในสื่อที่จำกัด
      ค. มีการต่อต้านจากธุรกิจอื่น
     ง. ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล

 จงใช้ตัวเลือกตัวต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 23-25
     1. ความสำเร็จขั้นกับความร่วมมือของทุกคน
     2. การต้านทาน คัดค้าน เกิดจากบุคคลบางคน
     3. ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ในบุคคลเดียว
     4. การบริหารและกฏหมายจะมีอิทธิพลต่อความสำเร็จ
     5. ต้องอาศัยทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด
     6. เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่
23. ข้อใดเป็นลักษณะในงานส่งเสริมสหกรณ์ทุกข้อ
     ก. 2, 4, 6
     ข. 1, 3, 5
     ค. 5, 4, 1
     ง. 4, 6, 3
24. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างงานส่งเสริมสหกรณ์และงานส่งเสริมการเกษตร
     ก. 3, 4 กับ 1, 6
     ข. 2, 6 กับ 4, 3
     ค. 1, 4 กับ 5, 3
     ง. 6, 3 กับ 4, 5
25. ตัวเลือกใดเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับการส่งเสริมการเกษตรที่ว่า "มีลักษณะเป็นรูปธรรมใช้การแสดงสาธิต"
     ก. ข้อ 6
     ข. ข้อ 5
     ค. ข้อ 3
     ง. ข้อ 1

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบการบัญชี
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
สรุปประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รวม 40 อัตรา <รับออนไลน์>(23 ก.พ.-15 มี.ค.55)

ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  จำนวนที่รับรวม 40  อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,140 - 9,690 บาท   วุฒิการศึกษาที่รับ  ระดับ ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :ได้ รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 
 
 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์

size="4">  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ  
 
 
 
   


 

 


 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 115.25 KB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้