ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด

แชร์กระทู้นี้

1.  ข้อใดคือหนังสือราชการ 

 ก. เอกสารของทางราชการ ข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น 

 ค. เอกสารโต้ตอบในราชการ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

 ตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

2. หนังสือประตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด 

 ก. คำแนะนำ ข. แถลงการณ์ 

 ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ 

 ง. การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

 ตอบ ง. การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

3. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร 

 ก. เรียน ข. เสนอ 

 ค. กราบเรียน ง. ขอประธานกราบเรียน 

 ตอบ ก. เรียน 

4. งานสารบรรณ มีความหมายตรงกับข้อใด

 ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น 

 ข. งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

 ค. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย 

 ง. งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ,ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ, 

 สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา 

 ตอบ ข. งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

5. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ มี 6 ชนิด คือข้อใด 

 ก. หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 

 และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

ข. หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา หนังสือราชการ 

ที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน 

ค. หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา 

และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 

ง. ผิดทุกข้อ 

 ตอบ ง. ผิดทุกข้อ 

6. กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน 

 ก. 2 คน ข. 3 คน 

 ค. 4 คน ง. เท่าใดก็ได้ 

 ตอบ ข. 3 คน 

7. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร 

 ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ขอแสดงความเคารพนับถือ 

 ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

 ตอบ ก. ขอแสดงความนับถือ 

8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด 

 ก. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ข. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516 

 ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ง. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 

 ตอบ ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 

9. หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป 

 ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ข. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 

 ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

10. ประกาศ จัดเป็นหนังสือชนิดใด

 ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือแถลงข่าว 

 ค. หนังสือแถลงการณ์ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์ 

 ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์ 

11. หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร 

 สีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือแอละบนซองว่าอย่างไร 

 ก. ด่วน ข. ด่วนที่สุด 

 ค. ด่วนมาก ง. ด่วนภายใน 

 ตอบ ค. ด่วนมาก 

12. หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด 

 ก. ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ และด่วนที่สุด ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

 ค. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

13. อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด 

 ก. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 ง. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ 

 ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 ตอบ ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ 

  ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

14. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด 

 ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

 ข. ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

 ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

15. รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด 

 ก. สต และ สภ ข. ตง และ รส 

 ค. ตผ และ สภ ง. สตง และ สลร 

 ตอบ ค. ตผ และ สภ 

16. คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้า นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 และพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังใช้ได้ตามข้อใด 

 ก. สมเด็จพระบรมราชชนนี ข. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า 

 ค. สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์ ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

17. คำว่า คำสั่ง มีความหมายตรงตามข้อใด 

 ก. คำสั่งด้วยวา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ 

 ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร 

 ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ง. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง 

 ตอบ ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

18. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

 ก. เลขาธิการ ก.พ. ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ค. เลขาคณะรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ตอบ ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

19. หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น 

 ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท 

 ค. 4 ประเภท ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ ข. 3 ประเภท 

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจึงให้ทุกกระทรวง ทบวง 

 กรม ถือปฏิบัติอย่างไร 

 ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ว้างบน ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

 ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง ด่วน อยู่แล้ว

 ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ 

 ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือ 

  ราชการ 

21. ทะเบียนงานสารบรรณ มี 3 ประเภท คือข้อใด 

 ก. ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

 ข. ทะเบียนรับ-ส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง, และทะเบียนย่อเรื่อง 

 ค. ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ 

 ง. ผิดทุกข้อ 

 ตอบ ก. ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

22. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด     

 ก. ปลัดกระทรวง ข. สำนักงาน ก.พ. 

 ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 

 ตอบ . ปลัดกระทรวง 

23. หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร 

 ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

 ข. หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน 

 ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ . หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

24. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น 

 หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน 

 ก. 30 วัน ข. 45 วัน 

 ค. 60 วัน ง. 90 วัน 

 ตอบ . 60 วัน 

25. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการ 

 แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 ก. 1 ปี ข. 2 ปี 

 ค. 3 ปี ง. กี่ปีก็ได้ 

 ตอบ . 1 ปี 

26. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดกระทรวง 

 แต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน 

 ก. อธิบดีหรือเทียบเท่า ข. รองอธิบดีหรือเทียบเท่า 

 ค. หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

 ตอบ . ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

27. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด 

 คนหนึ่งปฏิบัติ..... 

 ก. ทำการแทน ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ค. รักษาราชการแทน ง. ปฏิบัติราชการแทน 

 ตอบ . ปฏิบัติหน้าที่แทน 

28. ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง 

 ก. เอ 3, เอ 4, เอ 5 และดีแอล ข. เอ 4, เอ 5, เอ 6 และดีแอล 

 ค. ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล ง. ผิดทุกข้อ 

 ตอบ . ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล 

29. หนังสือภายนอก คือหนังสืออะไร 

 ก. ติดต่อส่วนราชการ ข. ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

 ค. ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ 

 ง. ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ  

 ตอบ . ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ  

30. ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด 

 ก. ก.พ. ข. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. กระทรวงมหาดไทย ง. สำนักนายกรัฐมนตรี 

  ตอบ . สำนักนายกรัฐมนตรี


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

- การสอบสัมภาษณ์

- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

- คู่มือการใช้ Microsoft Office  2007

- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
jufper ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด-เชียงราย
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

 

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

*****************
1. ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. ใด
. พ.ศ. 2473                   ข. พ.ศ. 2483
. พ.ศ. 2490                ง. พ.ศ.2495
ตอบ     ง. พ.ศ. 2495 โดยมาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก่อน
2. สำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อใด
. 15 สิงหาคม 2535            ข. 7 สิงหาคม 2535
. 7 มีนาคม 2535               ง. 15 มีนาคม 2535
ตอบ     ง. วันที่ 15 มีนาคม   2535
3. กรมคุมประพฤติสังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม                                       
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงยุติธรรม       
. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ     ค.  กระทรวงยุติธรรม          
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือใคร
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ                               ข. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
.  นายชัยเกษม นิติสิริ                          ง.  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
ตอบ     ค.  นายชัยเกษม นิติสิริ                 เริ่มดำรงตำแหน่ง 30 มิ.ย. 56
5. อธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบันคือใคร
. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                            ข. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ                  ง. นางรัตนา กิจวรรณ
ตอบ     ข. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
6. "วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ" ตรงกับวันที่เท่าใด
. วันที่ 15 มีนาคม                              ข. วันที่ 16 มีนาคม
. วันที่ 17 มีนาคม                           ง. วันที่ 18 มีนาคม
ตอบ     ก. วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี


7. อาสาสมัครคุมประพฤติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
. อ.ค.พ.                                               ข. อ.ค.ป.
. อ.ค.ส.                              ง. อ.ส.ส.
ตอบ     ค. อ.ค.ส.  อาสาสมัครคุมประพฤติ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้