ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารติวสอบสำนักงานคุมประพฤติ  ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารติวสอบสำนักงานคุมประพฤติ  ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง

แชร์กระทู้นี้

1. ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด

. พ.ศ. 2473  . พ.ศ. 2483

. พ.ศ. 2490 . พ.ศ. 2495

2. สำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการ ยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อใด

. 15 สิงหาคม 2535   . 7 สิงหาคม 2535

 . 7 มีนาคม 2535     . 15 มีนาคม 2535

3. กรมคุมประพฤติสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม 

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงยุติธรรม 

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือใคร

. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ . พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

. นายชัยเกษม นิติสิริ . นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

5.  อธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน    . นางวรัญญา  ภวภูตานนท์

. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  ง. นางรัตนา กิจวรรณ

 

 

6. "วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ" ตรงกับวันที่เท่าใด

 . วันที่ 15 มีนาคม . วันที่ 16 มีนาคม

 . วันที่ 17 มีนาคม   . วันที่ 18 มีนาคม

7. อาสาสมัครคุมประพฤติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร

. อ.ค.พ.   . อ.ค.ป.

. อ.ค.ส.    . อ.ส.ส. 

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมคุมประพฤติ

. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 

. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด

. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน    

  . ให้การศึกษาผู้ถูกคุมประพฤติอย่างทั่วถึง

9. วิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติจะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปีใด

. พ.ศ. 2557 

. พ.ศ. 2559 

. พ.ศ. 2560 

. พ.ศ. 2565 

10. ข้อใดคือค่านิยมร่วมของกรมคุมประพฤติ

 . ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

. โปร่งใส ตรวจสอบได้

. ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

. ถูกทุกข้อ

 


11. เว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.probation.org[/url] 

. [url]www.probation.co.th[/url]

. [url]www.probation.go.th[/url] 

. [url]www.probation.[/url]com

12. เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.moj.org[/url] 

. [url]www.moj.ac.th[/url]

. [url]www.moj.net[/url] 

. [url]www.moj.go.th[/url] 

ตอบ  . [url]www.moj.go.th[/url] 

13. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

. ตุลาคม  2545     . 30  ตุลาคม  2545 

. 20  กันยายน  2545  . 30  กันยายน  2545 

14. สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  มีกี่แห่งในประเทศไทย

. 10 แห่ง 

. 20 แห่ง

. 30 แห่ง

. 40 แห่ง

15.  การคุมประพฤติแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน

. 1 ขั้นตอน  . 2 ขั้นตอน

. 3 ขั้นตอน  . 4 ขั้นตอน

16. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนก่อนศาลพิพากษาคดี 

. การควบคุมและสอดส่อง 

. การสืบเสาะและพินิจ 

.การคุมประพฤติ 

. ไม่มีข้อถูก

17 . บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใด

. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป   . มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน

. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป . ถูกทุกข้อ

18. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.ใด

. พ.ศ.2545 . พ.ศ.2546

. พ.ศ.2547 . พ.ศ.2548

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  
2554-2556 ข. 2556-2558 

 ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

 

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

. 17 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน 

. 18 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน 

. 19 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน 

. 20 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมคุมประพฤติ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบ กรมคุมประพฤติ 

แนวข้อสอบพนักงานควบคุมประพฤติปฏิบัติการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
4 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
5 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
10 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
11 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
12 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
5 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
4 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
5 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
6 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
11 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
12 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมคุมประพฤติ

ผลงานลูกค้าที่สอบได้

มี 2 รูปแบบ

-แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน)

-แบบหนังสือ+MP3 ส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์  ราคา 699 บาท

-แบบชุดติวVCD กับหนังสือ ราคา 1500 บาท ฟรีEMS  

 

   ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

 -โทร: 082-8551615  (คุณปาณิสรา)  

– Line ID : Panisara_test  

-หรือแอดมาที่  http://line.me/ti/p/%40dzo4443c

 

ชำระค่าสินค้าและบริการ

-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3

-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4

(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

โอนเงินแล้วแจ้ง    โทร 082-8551615

Line ID : Panisara_test

E-mail : panisara_1990@hotmail.com

 

**เพิ่มเพื่อนรับข่าวสาร แนวข้อสอบฟรี**

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเก่า

1 กรมที่อยู่ในภารกิจเดียวกับกรมคุมประพฤติ ตอบ ราชทัณ
2 วันสถาปนากรม 15 มีค 35
3 ลาดหลุมแก้ว จำโจทย์ไม่ได้ แต่ชัวร์
4 บำบัดไม่เสร็จ ต่อได้อีก 6 เดือนแต่ไม่เกิน3 ปี
5 ยาเสพติดที่พึ่งประกาศในราชกิจจา สารระเหย
6เยาวชนมีอายุตั้งแต่ 14-18
7คุมประพฤติแบ่งเป็น ส่วนกล่วง และภูมืภาค
8 วิสัยทัศ คือ น่าจะได้ทุกคน
9ศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤตทำรายงาน ในกี่วัน ตอบ 15วัน
10 ถ้าไม่เสร็จ ขออนุญาติต่อศาล ขยายเวลา ได้อีกแต่ไม่เกิน30 วัน
11 ศาลคุมประพฤติได้ไม่เกิน 5ปี
12 ผู้ที่เพิกถอน อาสา สมัครคุมประพฤติ รัฐมรตรี ว่าการยุติธรรม
13 ใครคือผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ ตอบ อาสา
14 พนักงานคุมประพฤติเข้าไปสอดส่อง ในสถานบันเทิงตอน21.30 ต้องขอศาล
15 ผู้ที่พักการลงโทษต้องไปรายงานตัวภายในกี่วัน ตอบ สามวัน
16 นาย d ติดคุกมา 6 ปี ต้องรับโทษเท่าไรแล้ว... ตอบ1ใน3
17 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ ต่อการทำงานบริการสังคม ตอบ ทำให้ครอบครัวร่ำรวย
18 ข้อใดไม่ใช่การทำงานบริการสังคม ตอบ บริจาคทรัพย์สิน
19 งานที่บริการสังคมต้องปรับไม่เกิน 800000
20 และต้องทำในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

21 การขอสงเคราะห์ต้องทำภายในกี่ปี ตอบ 1 ปี
22 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
23 ซิกมันฟรอยต์ id ego superEgo คือกลไกการป้องกันตัวเอง(ใครเถียงผมมีหลักฐานยืนยัน)
24 free will เจตจำนงเสรี ตอบที่ค้ายาเพราอยากรวย แต่ที่เหลือมีเหตุบังคับเพราะจนบ้างอะไรบ้างอย่างนั้น
25 คดีที่ไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู คือ มียาไว้ครอบครองอย่างเดียว ถ้ามีเสพอยู่ด้วยต้องบำบัด
26ข้อใดไม่ใช่ผล การทำงานบริการสังคมของผู้กระทำผิด คืออะไรสักอย่างที่ตอบแปลกเค้าน่ะครับ
27 จำโจทย์ไม่ได้แต่ ตอบว่า ต้องสืบประวัติทางสังคม และพนักงานคุมประพฤติ ทำความเห็นต่อศาล
28 นักโทษ เด็ดขาด เป็นการพิจารณาหลังมีคำพิพากษา
29 คุมประพฤติใช้ครั้งแรกกับ เด้กและเยาวชน
30คุมประพฤติกลางเป็นหน่วยงานแรกที่ ใช้คุมประพฤติผู้ใหญ่ (ถ้าสงสัยสองข้อนี้ไปอ่านเล่มฟ้าของกรมหน้าแรกๆ)
31คุณธรรมเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของคุมประพฤติตอบข้อที่เค้ารพผู้อาวุโส
32 สืบเสาะและพินิจคือ
33 สอดส่อง
34 ที่ถามว่าหน่วยงานใดทำงานเกี่ยวกับฟื้นฟูผู้ติดยาเสฟติด ตอบ ในข้อสอบบอกสำนัก ในหนังสือเรียกว่าศูนย์
35 วข้อใดไม่ใช่วิธีบังคับบำบัด ตอบ ข้อที่ปราบปรามให้สิ้นอะไรเนี้ยเพราะเค้าแค่ต้องการแยกผู้เสฟจากผู้ค้าและอะไรอีกสองอย่าง
36ทำผิด ฐานอื่นที่ไม่รอลงอาญาเอามาฟื้นฟูไม่ได้
37 การทำงานบริการสังคมกลุ่มที่ทำไม่ได้ ผมเดาว่าน่าจะเด้กและเยาวชน เพราะเยาวชนทำได้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเซ้นแต่เด็กต่ำกว่า15 ปี เค้าว่าไม่ควนรทำนะ
38 การทำอะไรจำโจทย์ไม่ได้ คือต้องให้ประชาชนมีความร่วมมือ
40 อำนาจคณะกรรมการฟื้นฟู
41 บ้านกึ่งวิถี คือ สำหรับผู้ไม่มีที่ไปหรือไม่มีงาน
42 พนักงานคุมประพฤติ เป็นเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายอาญา
43 ผู้ที่ฟื้นฟูอุทรภายใน14วัน
44 คณะกรรมการมี นักสังคม แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีนักอาชญาวิทยา
45 อัยการไม่ต้องผัดฟ้อง
46 คุมประพฤติมีหน้าที่คัดกรองผู้ฟื้นฟู
47 ขั้นตอนการอุทรของผู้ฟื้นฟูว่าอุทรเรื่องใดไม่ได้ ตอบ ที่ได้ก็เรื่องเสพไม่เสฟ และเรื่องขยายเวลา
48 วัตุประสงค์การฟื้นฟูคือให้กลับตัวเป็นคนดี
49 after care ผมจำโจทย์ไม่ได้
50 ผู้มีอำนาจอนุมัติสถานบำบัด หรือสถานอะไรเนี้ยผมตอบรมว ยุติธรรม
51 จำโจทย์ไม่ได้แต่ตอบ neo classic
52 พนักงานคุมประพฤติ ที่ไม่จำเป็นอะไรเนี้ย ผมตอบ เป็นคนที่มีท่าทางศรัธทา
53 อีกข้อ เป็นผู้ดูมีอายุ
54 การฟังทีดีคือ ผมตอบฟังอย่างสงบ
55 การพบกันครั้งแรกของพนักงานคุมประพฤติกับผู้ที่มาหา ต้องสร้างสัมพันธภาพรึเปล่า
56 สัมพันธภาพ และเรียงไปผมว่าแก้ไขปัญหา
57 อีกข้อที่ถามเกี่ยวกับคุมประพฤติผมตอบว่าคุมอย่างเคร่งครัดไม่น่าใช่
58 ประเภทผู้รับการสงเคราะห์ในกรณีใดบ้างผมว่าค่าปลงศพเมียไม่มีในกฎหมายนะ
59 คุมประพฤติต้องไปที่เรือนจำเพื่อสืปประวัตินักโทษไหมผมตอบว่าต้องไปนะ
60 อายเด็กนับตั้งแต่วันไหน ที่มีการจับกุม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
aitthipol ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพส 1 โพสของ (admin)

1. ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2483
ค. พ.ศ. 2490 ง. พ.ศ. 2495
2. สำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการ ยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อใด

ก. 15 สิงหาคม 2535 ข. 7 สิงหาคม 2535

ค. 7 มีนาคม 2535 ง. 15 มีนาคม 2535

3. กรมคุมประพฤติสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม 
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงยุติธรรม 
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ข. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
ค. นายชัยเกษม นิติสิริ ง. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
5. อธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นางวรัญญา ภวภูตานนท์
ค. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ง. นางรัตนา กิจวรรณ


6. "วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ" ตรงกับวันที่เท่าใด
ก. วันที่ 15 มีนาคม ข. วันที่ 16 มีนาคม
ค. วันที่ 17 มีนาคม ง. วันที่ 18 มีนาคม
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. อ.ค.พ. ข. อ.ค.ป.
ค. อ.ค.ส. ง. อ.ส.ส. 
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมคุมประพฤติ
ก. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 
ข. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
ค. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 
ง. ให้การศึกษาผู้ถูกคุมประพฤติอย่างทั่วถึง
9. วิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติจะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปีใด
ก. พ.ศ. 2557 
ข. พ.ศ. 2559 
ค. พ.ศ. 2560 
ง. พ.ศ. 2565 
10. ข้อใดคือค่านิยมร่วมของกรมคุมประพฤติ
ก. ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
ข. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ค. ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ


11. เว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ มีชื่อว่าอะไร
ก. [url]www.probation.org[/url] 
ข. [url]www.probation.co.th[/url]
ค. [url]www.probation.go.th[/url] 
ง. [url]www.probation.[/url]com
12. เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมมีชื่อว่าอะไร
ก. [url]www.moj.org[/url] 
ข. [url]www.moj.ac.th[/url]
ค. [url]www.moj.net[/url] 
ง. [url]www.moj.go.th[/url] 
ตอบ ง. [url]www.moj.go.th[/url] 
13. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด
ก. 1 ตุลาคม 2545 ข. 30 ตุลาคม 2545 
ค. 20 กันยายน 2545 ง. 30 กันยายน 2545 
14. สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ มีกี่แห่งในประเทศไทย
ก. 10 แห่ง 
ข. 20 แห่ง
ค. 30 แห่ง
ง. 40 แห่ง
15. การคุมประพฤติแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน
ก. 1 ขั้นตอน ข. 2 ขั้นตอน
ค. 3 ขั้นตอน ง. 4 ขั้นตอน
16. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนก่อนศาลพิพากษาคดี 
ก. การควบคุมและสอดส่อง 
ข. การสืบเสาะและพินิจ 
ค.การคุมประพฤติ 
ง. ไม่มีข้อถูก

17 . บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใด

ก. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ข. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
ค. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ง. ถูกทุกข้อ
18. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2545 ข. พ.ศ.2546
ค. พ.ศ.2547 ง. พ.ศ.2548
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556 ข. 2556-2558 
ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก. 17 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน 
ข. 18 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน 
ค. 19 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน 
ง. 20 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
 

แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด-เชียงราย
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
 
แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้