ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแนวข้อสอบ ธกส.ด้วย
phitsamai108 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแนวข้อสอบ ธกส.ด้วย

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ นโยบาย สินเชื่อ ธกส. แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน
1.ข้อใดไม่ใช่ทิศทางนโยบายสำคัญของ ธ.ก.ส.
ก. นโยบายพัฒนาระบบกลุ่มลูกค้าและเครือข่ายโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ข. นโยบายสนับสนุนสินเชื่อเชิงรุก
ค. สร้างโครงข่ายข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
ง. นโยบายเร่งพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
ตอบ ข้อ ค.สร้างโครงข่ายข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
2.ข้อใดคือ ค่านิยมขององค์กร ธ.ก.ส.
ก. การมีส่วนร่วม (Participation: P) ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Accountability: A)
ค. ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น (Respect: R)
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
3. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ธ.ก.ส. น้อมนำปรัชญาใดมาบริหารงาน
ก.เศรษฐกิจพอเพียง ข. การบริหารจัดการที่ดี
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ง. การสร้างธนาคารเพื่อการเรียนรู้
ตอบ ก. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ข้อใดคืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากที่สุดของ ธ.ก.ส.
ก. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนแก่ภาคชนบทในการดำเนิน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
ค. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจเครือข่ายชุมชน
ง. จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
ตอบ ข้อ ข. การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
5. ข้อใดคืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์น้อยที่สุด ของ ธ.ก.ส.
ก. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนแก่ภาคชนบทในการดำเนิน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
ค. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจเครือข่ายชุมชน
ง. จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
ตอบ ข้อง. จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
6.ข้อใดไม่ใช่โครงการลงทุนที่สำคัญของ ธ.ก.ส.
แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน
ก. โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจหลัก
ข. โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจเสริม
ค. โครงการปรับปรุงระบบบัญชีการเงิน
ง. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ตอบ ข้อ ข. โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจเสริม
7. ธ.ก.ส.ตระหนักดีว่าการบริหารสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบ ธุรกิจธนาคาร
ก. บริหารลูกค้า ข. บริหารผลิตภัณฑ์
ค. บริหารความเสี่ยง ง. บริหารองค์กร
ตอบ ข้อ ค. บริหารความเสี่ยง
8. ข้อใดหมายถึง “ครอบครัว” ตาม พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ. ๒๕๐๙
ก. บุตรของเกษตกร ข. บิดาของเกษตรกร
ค. มารดาของเกษตรกร ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
9.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ใด มาตรา ๗ (๔) ธนาคารจึงประกาศให้ทราบ ว่าธนาคารมีข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องมี
ก. พ.ศ. 2540 ข. พ.ศ. 2541
ค. พ.ศ. 2542 ง. พ.ศ. 2543
ตอบ ข้อ ก. พ.ศ. 2540
10.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับที่ 5 คือข้อใด
แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน
ก. ว่าด้วยหุ้น
ข. ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ค. ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงินระยะสั้นและระยะปานกลางสำหรับการเกษตร
ง. ว่าด้วยเงินสงเคราะห์ในกรณีผู้จัดการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างตาย
ตอบ ข้อ ข. ว่าด้วยการรับฝากเงิน
11.เปิดตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นมาตรการของนโยบายการเงินด้านใด
ก. เครื่องมือควบคุมการเงิน ข. เครื่องมือในการควบคุมด้านราคา
ค. เครื่องมือในการควบคุมด้านคุณภาพ ง. รูปแบบนโยบายการเงิน
ตอบ ข้อ ก. เครื่องมือควบคุมการเงิน
12. ธนาคารกลางมักประกาศเพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย เพื่อชะลอมิให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น ในกรณีใด
ก. ในกรณีเงินเฟ้อ ข. ในกรณีเงินฝืด
ค. ในกรณีเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ตอบ ก. ในกรณีเงินเฟ้อ
13. ธนาคารประกาศซื้อหลักทรัพย์คืนจากท้องตลาด เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เป็นการเปิดซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ในกรณีใด
ก. ในกรณีเงินเฟ้อ ข. ในกรณีเงินฝืด
ค. ในกรณีเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ตอบ ข. ในกรณีเงินฝืด
14. ธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับธนาคารพาณิชย์ เมื่อธนาคารพาณิชย์มากู้ยืม เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์เร่งปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ในกรณีใด
ก. ในกรณีเงินเฟ้อ ข. ในกรณีเงินฝืด
ค. ในกรณีเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ตอบ ข. ในกรณีเงินฝืด
15. ข้อใดคือ รูปแบของนโยบายการเงิน
ก. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ข. นโยบายเงินตึงตัว
ค. นโยบายเงินคล่องตัว ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ก. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน
16.หากธนาคารกลางเห็นว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินและสินเชื่อมากเกินไป สภาพคล่องในตลาดเงินมีมากธนาคารจะต้องทำให้สภาพคล่องในตลาดลดลง โดยใช้มาตรการสำคัญใด
ก. เปิดให้มีการขายหลักทรัพย์ ข. เพิ่มอัตราเงินสำรองตามกฎหมาย
ค. เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
17.เพื่อลดแรงจูงใจธนาคารพาณิชย์ในการขอกู้เงินจากธนาคารกลาง คือมาตรการใด
ก. เปิดให้มีการขายหลักทรัพย์ ข. เพิ่มอัตราเงินสำรองตามกฎหมาย
ค. เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
18. ผลของการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ทำให้สภาพคล่องในตลาดลดลง อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น การกู้ยืมทำได้ยากมากขึ้น ต้องเสียต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น จึงเรียกนโยบายนี้ว่าอะไร
ก. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ข. นโยบายเงินตึงตัว
ค. นโยบายเงินคล่องตัว ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ข. นโยบายเงินตึงตัว
19. Expansion Money Policy หมายถึงนโยบายใด
ก. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ข. นโยบายเงินตึงตัว
ค. นโยบายเงินคล่องตัว ง. นโยบายการเงินแบบขยายตัว
ตอบ ข้อ ง. นโยบายการเงินแบบขยายตัว
20. ผลของการดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัว จึงทำให้สภาพคล่องมีสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยลดลง การกู้เงินทำได้สะดวกขึ้น จึงเรียกนโยบายดังกล่าวว่าเรียกว่าอะไร
ก. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ข. นโยบายเงินตึงตัว
ค. นโยบายเงินคล่องตัว ง. นโยบายการเงินแบบขยายตัว
ตอบ ข้อ ค. นโยบายเงินคล่องตัว

แนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554 แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน

1. สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ

ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง
ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา

2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด

ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง

ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา

3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื่อ

ก. ความเชื่อใจ ข. ความเที่ยง
ค. เวลาในอนาคต ง. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

4. สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใดเรียกว่า

ก. สินเชื่อ ข. สภาพคล่อง
ค. เครดิต ง. การพาณิชย์

5. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมีกี่ขั้นตอน

ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน

7. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี

1. จัดทำงบทดลอง แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน

2. จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น

3. จัดทำงบการเงิน

4. ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท

ก. 2 , 3 , 4 ,1 ข. 2 , 1 , 4 ,3
ค. 1 , 2 , 4 ,3 ง. 2 , 4 , 1 ,3

8. ท่านสามารถทราบข้อมูลจำนวนเงินของกำไรของกิจการสำหรับระยะเวลาหนึ่งๆจากที่ไหน

ก. รายงานการผลิตเกี่ยวกับจำนวนที่ผลิต
ข. รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
ค. งบกำไรขาดทุน
ง. กรมสรรพากร

9. กำไรสะสม หมายถึง

ก. กำไรในอดีตทั้งหมดที่คงสะสมไว้ในธุรกิจ
ข. ความเติบโตในอนาคตของธุรกิจ
ค. เงินที่เจ้าของนำมาลงทุนในธุรกิจทั้งหมด
ง. จำนวนเงินที่สะสมไว้จ่ายเจ้าหนี้

10. ข้อใด มิใช่ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี

ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข. กรมสรรพาสามิต
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. สภาวิชาชีพบัญชี

11. ใครที่นำแม่บทการบัญชีมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ข. ผู้จัดทำงบการเงิน
ค. ผู้สอบบัญชี ง. ผู้ใช้งบการเงิน

12. หากการได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องติดต่อหน่วยงานใด

ก. สภาวิชาชีพบัญชี ข. กรมบัญชีกลาง
ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ง. กรมสรรพากร

13. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินต่างๆ

ก. กรมบัญชีกลาง ข. กระทรวงการคลัง
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. แม่บทการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร

ก. ทำให้ทราบข้อมูล แนวทางในการกำหนดมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ข. สามารถเข้าใจความหมายที่แสดงในงบการเงินที่จัดทำขึ้นได้
ค. ใช้เป็นแนวทางในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าตรงตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใด เป็นประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน

ก. ช่วยในการตรวจสอบ ข. ป้องกันข้อผิดพลาด
ค. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ง. ถูกทุกข้อ

16. ส่วนของเจ้าของ ได้มาจากอะไร

ก. สินทรัพย์ทั้งหมด หักด้วย หนี้สินทั้งหมด ข. รายได้ หักด้วย รายจ่าย
ค. รายได้ หักด้วย หนี้สิน ง. สินทรัพย์ หักด้วย รายจ่าย

17. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของงบการเงิน

ก. รายได้ ข. ค่าใช้จ่าย
ค. งบดุล ง. สินทรัพย์

18. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สินทรัพย์

ก. เงินเดือน ข. ลิขสิทธิ์
ค. สินค้า ง. ลูกหนี้

19. หนี้สิน หมายถึง แนวข้อสอบ ธกส 2554 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน

ก. หุ้นกู้ ข. เงินกู้
ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ง. ถูกทุกข้อ

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 2 แนวข้อสอบ ธกส ที่กำลังจะเปิดสอบ แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส ฟรี 2554

http://www.ziddu.com/download/15292323/2.doc.html

http://www.ziddu.com/download/15292337/4.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 3 พร้อมเฉลย สินเชื่อ ฟรี ธกส ตําแหน่งพัฒนาธุรกิจ สินเชื่อ

http://www.ziddu.com/download/15292341/5.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 4 แนวข้อสอบ ธกส ที่กำลังจะเปิดสอบ แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส ฟรี 2554

http://www.ziddu.com/download/15292343/6.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 5 พร้อมเฉลย สินเชื่อ ฟรี ธกส ตําแหน่งพัฒนาธุรกิจ สินเชื่อ

http://www.ziddu.com/download/15292345/7.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 6 แนวข้อสอบ ธกส ที่กำลังจะเปิดสอบ แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส ฟรี 2554

http://www.ziddu.com/download/15292357/8.doc.htmlสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

konluk ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้