ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 - 5
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 - 5

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้วันใด
ก. 
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496
ข. 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496
ค. 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496

ง. 
7 มีนาคม พ.ศ. 2496
ตอบ ข. 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496
 มาตรา 
2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.ใด
ก. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2484 

ข. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2485 
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2486
ง. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2487
ตอบ  ค. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2486
 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2486 และบรรดากฎหมาย กฎข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

3. เทศบาลตำบลได้แก่ ท้องถิ่นที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น ให้ระบุถึงอะไรไว้ด้วยข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. ชื่อ ข. เขตเทศบาล
ค. ชื่อและเขตเทศบาล ง. ชื่อนายก
เทศบาล
ตอบ
 ค. ชื่อและเขตเทศบาล 
 
มาตรา 9  เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อเทศบาลไว้ด้วย

4. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก. 5,000 คน ข. 10,000 คน
ค. 
15,000 คน ง. 20,000 
คน
ตอบ ข. 10,000 คน
 
มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

5. เทศบาล ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก. 
20,000 คน ข. 30,000 คน
ค. 
15,000 คน ง. 50,000 
คน
ตอบ ง. 50,000 คน
 
มาตรา  11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป โดยราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย

6. การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศเป็น
ก. ประกาศกฎกระทรวง ข. เทศบัญญัติ
ค. พระราชกำหนด ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย

 
มาตรา 12 ภายในบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 การเปลี่ยนชื่อเทศบาลนครหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

7. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ก. หนึ่งในสี่ ข. สองในสาม
ค. สามในห้า ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. หนึ่งในสี่

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดทำประชามติในเขตเทศมนตรีผลของประชามติให้นำมาใช้เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ และให้ใช้รูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิอย่างอื่น

8. สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
ข. สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
ค. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวนดังต่อไปนี้
 1) สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
 
2) 
สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
 
3) สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน

9. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 
2 ปี ข. 4 ปี
ค. 
6 ปี ง. 9 
ปี
ตอบ ข. 4 ปี
 
มาตรา 16 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่าลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

10. สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง และรองประธาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาลกี่คน
ก. 
1 คน  ข. 2 คน
ค. 
3 คน ง. 4 
คน
ตอบ ก. 1 คน
 
มาตรา 20 
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
 ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล

11. ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาว่างลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ก. 
10 ข. 15
ค. 20 ง. 30
ตอบ ข. 15
 
มาตรา 22 ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น

12. หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. สภาเทศบาลเมือง
ค. สภาเทศบาลนคร ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ก. กระทรวงมหาดไทย  

 
มาตรา 23 ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้

13. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลกี่สมัย
ก. 
2 สมัย ข. 3 สมัย
ค. 
4 สมัย ง. 5
สมัย
ตอบ ค. 4 สมัย
 
มาตรา 24 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมครั้งแรกและประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้วและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
 กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาล

14. กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนด เวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งใด
ก. กำหนดวันประชุมใหม่ ข. แต่งตั้งประธานและรองประธาน

ค. ยุบสภาเทศบาล ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. ยุบสภาเทศบาล 
 กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยุบสภาเทศบาล 

15. ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
ก. 
15 วัน ข. 30 วัน
ค. 
45 วัน ง. 60 
วัน
ตอบ ข. 30 วัน
 สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

16. โดยปกติประธานประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้ใครเป็นผู้เรียกเปิดและปิดประชุม
ก. รองนายกเทศมนตรี
ข. สภาเทศบาลเลือกตั้งแทนกันเองหนึ่งคนเป็นประธานเฉพาะกรณี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมหรือเปิดหรือปิดประชุม
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมหรือเปิดหรือปิดประชุม

  
มาตรา 25 วรรค 2 
 ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้ใครเป็นผู้เรียกเปิดและปิดประชุม

17. เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกเทศบาล อาจยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญและประชุมวิสามัญให้มีกำหนดเวลาไม่เกินกี่วัน
ก. 
15 วัน ข. 30 วัน
ค. 
45 วัน ง. 60 
วัน
ตอบ ก. 15 วัน 
 สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

18. ในการประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม
ก. 3 ใน 5 ข. 3 ใน 4
ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ง. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 
มาตรา 27 การประชุมเทศบาลทุกคราว ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

19. ในการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี มีสิทธิจะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ที่มีการถามข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. เป็นเรื่องยังไม่เคยเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทศบาล
ข. เป็นเรื่องยังไม่เคยเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของเทศบาล
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ไม่มีข้อถูกต้อง
ตอบ 
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
มาตรา 31 ในการประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ของเทศบาล

20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการของสภาเทศบาล
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์วันเลือกตั้ง
ข. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ค. ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับเลือกตั้ง
ง. เคยเป็นสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ตอบ 
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์วันเลือกตั้ง
 
มาตรา 48 เบณจ 
บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
 
1) มีอายุต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 
2) 
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาท้องถิ่น 
 
3) 
 ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
 
4) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 - 5 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   

 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เทศบาล อบจ. ที่ม.ราม  ออกให้ใช้สอบ

- ข้อสอบระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข _ฉบับ 2 _ พ.ศ.2548
- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่าเทศบาล

- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

-รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้