ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 - 5
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 - 5

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มีผลบังคับใช้วันใด
ก. 
17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ค.  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496

ง.  
7   มีนาคม   พ.ศ. 2496
ตอบ  ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
         มาตรา 
2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2.       พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.ใด
ก.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2484 

ข.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2485 
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2486
ง.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2487
ตอบ    ค. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2486
         
มาตรา  3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2486  และบรรดากฎหมาย  กฎข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

3.       เทศบาลตำบลได้แก่  ท้องถิ่นที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น  ให้ระบุถึงอะไรไว้ด้วยข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  ชื่อ                                                                     ข.  เขตเทศบาล
ค.  ชื่อและเขตเทศบาล                                       ง.  ชื่อนายก
เทศบาล
ตอบ
  ค.  ชื่อและเขตเทศบาล            
            
มาตรา  9  เทศบาลตำบล  ได้แก่  ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อเทศบาลไว้ด้วย

4.       เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  5,000  คน                                                        ข.  10,000  คน
ค. 
15,000  คน                                                      ง.  20,000 
คน
ตอบ  ข.  10,000  คน
 
มาตรา 10  เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัด  หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป  ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

5.       เทศบาล  ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก. 
20,000  คน                                                      ข.  30,000  คน
ค. 
15,000  คน                                                      ง.  50,000 
คน
ตอบ  ง.  50,000  คน
         
มาตรา   11  เทศบาลนคร  ได้แก่  ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป  โดยราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย

6.       การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศเป็น
ก.  ประกาศกฎกระทรวง                                    ข.  เทศบัญญัติ
ค.  พระราชกำหนด                                             ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

          
มาตรา  12  ภายในบังคับมาตรา  9  มาตรา 10  และมาตรา  11  การเปลี่ยนชื่อเทศบาลนครหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

7.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ก.  หนึ่งในสี่                                                         ข.  สองในสาม
ค.  สามในห้า                                                        ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ก.  หนึ่งในสี่

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดทำประชามติในเขตเทศมนตรีผลของประชามติให้นำมาใช้เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ  และให้ใช้รูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิอย่างอื่น

8.       สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
ข.  สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
ค.  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

           
มาตรา  15  สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวนดังต่อไปนี้
            1)  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
           
2) 
สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
           
3)  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน

9.       สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 
2  ปี                                                                   ข.  4  ปี
ค. 
6  ปี                                                                   ง.  9 
ปี
ตอบ  ข.  4  ปี
            
มาตรา  16  สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ถ้าตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่าลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

10.    สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง  และรองประธาน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาลกี่คน
ก. 
1  คน                                                                ข.  2  คน
ค. 
3  คน                                                                ง.  4 
คน
ตอบ  ก.  1  คน
        
มาตรา  20 
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
           ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล

11.    ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาว่างลง  เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา  20  ทวิ  ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ก. 
10                                                                                      ข.  15
ค.  20                                                                                      ง.  30
ตอบ  ข.  15
         
มาตรา  22  ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น

12.    หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
ก.  กระทรวงมหาดไทย                                                      ข.  สภาเทศบาลเมือง
ค.  สภาเทศบาลนคร                                                           ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ       ก.  กระทรวงมหาดไทย                     

            
มาตรา  23  ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้

13.    ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลกี่สมัย
ก. 
2  สมัย                                                                              ข.  3  สมัย
ค. 
4  สมัย                                                                              ง.  5
สมัย
ตอบ  ค.  4  สมัย
               
มาตรา  24 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมครั้งแรกและประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด
               ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้วและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
                กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาล

14.    กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนด เวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้   ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งใด
ก.  กำหนดวันประชุมใหม่                                 ข.  แต่งตั้งประธานและรองประธาน

ค.  ยุบสภาเทศบาล                                                              ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  ยุบสภาเทศบาล   
                กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยุบสภาเทศบาล       

15.    ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
ก. 
15  วัน                                                                              ข.  30  วัน
ค. 
45  วัน                                                                              ง.  60 
วัน
ตอบ  ข.  30  วัน
             สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

16.    โดยปกติประธานประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม  และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม  ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้ใครเป็นผู้เรียกเปิดและปิดประชุม
ก.  รองนายกเทศมนตรี
ข.  สภาเทศบาลเลือกตั้งแทนกันเองหนึ่งคนเป็นประธานเฉพาะกรณี
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมหรือเปิดหรือปิดประชุม
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมหรือเปิดหรือปิดประชุม

              
มาตรา  25  วรรค 2 
             ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้ใครเป็นผู้เรียกเปิดและปิดประชุม

17.    เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกเทศบาล  อาจยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญและประชุมวิสามัญให้มีกำหนดเวลาไม่เกินกี่วัน
ก. 
15  วัน                                                              ข.  30  วัน
ค. 
45  วัน                                                              ง.  60 
วัน
ตอบ  ก.  15  วัน  
           สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

18.                ในการประชุมสภาเทศบาล  ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม
ก.  3 ใน 5                                                              ข.  3  ใน  4
ค.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                                        ง.  ไม่น้อยกว่า  1  ใน 3
ตอบ  ค.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง            
            
มาตรา  27  การประชุมเทศบาลทุกคราว  ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม

19.                ในการประชุมสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี  มีสิทธิจะไม่ตอบ  เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ  ที่มีการถามข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  เป็นเรื่องยังไม่เคยเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทศบาล
ข.  เป็นเรื่องยังไม่เคยเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของเทศบาล
ค.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง.  ไม่มีข้อถูกต้อง
ตอบ 
ค.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
              
มาตรา  31  ในการประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ  อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ  เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ  ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ของเทศบาล

20.                ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการของสภาเทศบาล
ก.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์วันเลือกตั้ง
ข.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ค.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับเลือกตั้ง
ง.  เคยเป็นสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ตอบ 
ก.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์วันเลือกตั้ง
              
มาตรา  48  เบณจ  
บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
             
1)  มีอายุต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
             
2) 
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาท้องถิ่น 
             
3) 
 ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
           
4)   เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 - 5 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   

 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เทศบาล อบจ. ที่ม.ราม  ออกให้ใช้สอบ

- ข้อสอบระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข _ฉบับ 2 _ พ.ศ.2548
- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่าเทศบาล

- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

-รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้