ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่ง

แชร์กระทู้นี้

1. ข้อใดคือคุณสมบัติของวุฒิอาสา  ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา .. ๒๕๕๔ 

ก. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือของสังคมและชุมชน

ข. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง

ค. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ง. ถูกทุกข้อ

2. หากวุฒิอาสาเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องลาออกหรือพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก.  5  ปี ค. 3 ปี

ข.  4 ปี ง.  2 ปี

 3. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของวุฒิอาสา

ก. เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

4. วุฒิอาสา มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 ก. 1 ปี ค. 3 ปี

ข. 2  ปี ง. 4 ปี


5. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา .. ๒๕๕๔ 

ก. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ข. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

.. ๒๕๕๒

6. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.. ๒๕๕๒ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับใด

ก. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.. ๒๕๔๒

ข. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.. ๒๕๔0

ค. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.. ๒๕๔๙

ง. ถูกเฉพาะ  และ 

7. ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด

ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

ค. ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ก.  ลาออก  

ข.  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ 

ค. วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาตำแหน่ง

ง. ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ

9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ก. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน

ข. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ค. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

ง. ถูกทุกข้อ

10. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทำได้โดย

ก. วาจา ค. ด้วยวิธีการอื่น

ข. ทำเป็นหนังสือ ง. ถูกทุกข้อ

 มาตรา ๒๔ การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทำได้โดยทำเป็นหนังสือ ด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่น

11. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรายละเอียดในกรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ

ก. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ค. ใช้ถ้อยคำสุภาพ

ข. ไม่ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ง. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน

12. ผู้ตรวจการแผ่นดินทำ ต้องทำรายงานประจำ ปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาภายในเดือนใด

ก.  มกราคมของทุกปี ค. มีนาคมของทุกปี

ข.  กุมภาพันธ์ของทุกปี ง. เมษายนของทุกปี

13. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.. ๒๕๕๒ คือใคร

ก.  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ค. นายชวน หลีกภัย

ข. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ง. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

14. พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.. ๒๕๕๒ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก.  14 พฤศจิกายน  2552 ค. 14  ธันวาคม  2552

ข.  13 พฤศจิกายน  2552                                                                         ง.  13 ธันวาคม  2552

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม 

- แนวข้อสอบการวิเคราห์สรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
6. เจ้าหน้าที่สอบสวน
7. นิติกร
8. นักวิชาการ (งานติดตามประเมินผลการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ)
9. นักวิชาการ (งานวิจัย)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ข้อใด ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับรายละเอียดในกรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ

ก. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน                                                    ค. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
ข. 
ไม่ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน                                                             ง.ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน
ตอบ   ข. ไม่ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน


                ในกรณีร้องเรียนเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

()ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
()ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียนพร้อมด้วยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ตามสมควร
()ใช้ถ้อยคำสุภาพ

() ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน

2. 
ผู้ตรวจการแผ่นดินทำ ต้องทำรายงานประจำ ปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภาภายในเดือนใด

ก.   มกราคมของทุกปี                                                                          ค. มีนาคมของทุกปี
ข. 
  กุมภาพันธ์ของทุกปี                                                                      ง.เมษายนของทุกปี
ตอบ
  ค. มีนาคมของทุกปี

3. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.. ๒๕๕๒ คือใคร

ก.  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ                                                              ค. นายชวน  หลีกภัย
ข. 
พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร                                                                  ง.  นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ตอบ   ก.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ        พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.. ๒๕๕๒


4. พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.. ๒๕๕๒ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก.  14 พฤศจิกายน  2552 ค. 14  ธันวาคม  2552
ข. 
 13 พฤศจิกายน  2552 ง.  13 ธันวาคม  2552
ตอบ 
 ข. 13 พฤศจิกายน  2552    
5. 
ใครคือผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่น

ก. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                      ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน        

         ข. นายกรัฐมนตรี                                                                                  ง.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตอบ   ก. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

6. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นตรงต่อใคร

ก. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                        ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน


ข. นายกรัฐมนตรี                                                                                    ง.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน


ตอบ  ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

7. ข้อใด ไม่ใช่

คุณสมบัติของเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. 
เป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง
ค. 
มีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสำเร็จในการบริหาร
ง. 
มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

ตอบ   ง.มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

มาตรา ๘    เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง

มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสำเร็จในการบริหาร ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้