ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : โหลด ข้อสอบการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โหลด ข้อสอบการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2555

แชร์กระทู้นี้

พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

http://20d1ab1d.linkbucks.com

ความรู้เรื่อง power system

http://99695a25.linkbucks.com

ประวัติความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

http://8b7ac587.linkbucks.com

พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า

http://b79d8f9f.linkbucks.com

กรอบนโยบาย กฟภ

http://9ca17388.linkbucks.com

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

http://3303eea5.linkbucks.com

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://b886f02a.linkbucks.com

วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks 

จำหน่ายแนวข้อสอบเตรียสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย
1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483
2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ก. กรมอนามัย            ข. กองไฟฟ้าภูธร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม        ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ค.  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล        ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ     ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต
ก. 6 เขต                     ข. 76 เขต
ค. 14 เขต                 ง. 3 เขต
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                       ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial  Electricity  Authority     ง. Waterworks Authority Act
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.  EPA                ข. PEA    
ค. GDP                                  ง. APE

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด
ก. 19  สิงหาคม 2521            ข. 29  สิงหาคม 2526
ค. 28 กันยายน 2503                      ง. 29 กันยายน 2499
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ    
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ    
11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ
ก.  สำเนาบัตรประชาชน            ข. หนังสือมอบอำนาจ
ค. ใบเปลี่ยนชื่อ                ง. สำเนาทะเบียนบ้าน
12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
ก.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า     ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป    ง.  ถูกทุข้อ    
13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร
ก.  กำลังการใช้งาน            ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า
ค.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า            ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน
14. ค่า FT คือค่าของอะไร
ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า    
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน    
ง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือ ลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิต การส่ง
15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
ก.  35  คน                ข.  36  คน
ค.  40  คน                ง.   45  คน
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
ก.  250  คน                ข.  400  คน
ค.  480  คน                ง.   630  คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายประสพสุข บุญเดช
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ
19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
ก. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน            
ข. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน    
ค.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน            
ง. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน    
20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน            
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน    
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน    
21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.ประธานวุฒิสภา            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ. ปี 2554)
ก.  25                    ข. 27
ค.  28                    ง.   29
23. ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ตำกว่า
ก.  21  ปี                 ข.  25  ปี
ค.   30  ปี                 ง. 35  ปี
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก.  พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503    
ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2503
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2509        
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
25. เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก.  http://www.pea.co.th            
ข.  http://www.pae.co.th
ค.  http://www.pea.com    
ง. http://www. pea.ac.th    
26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  73  ปี ของกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522        
ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555        
ง.  สิงหาคม   พ. ศ. 2554
27. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th            
ข. www.ict.go.th
ค. www.ict.co.th            
ง. www.mict.go.th
28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 209  มาตรา            ข. 309  มาตรา
ค. 319  มาตรา            ง. 329  มาตรา
29. การรัฐประหารตรงกับชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Rebellion            ข. Coup D’etat
ค. Revolution            ง. Evolution
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เตรียมสอบในปี 2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในวงจรไฟตรง การต่อแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ควรทำอย่างไร
ก. ต่อขนานกับอุปกรณ์
ข. ต่อแบบใดก็อ่านค่ากระแสได้
ค. คำนึงขั้วบวก – ลบตามแหล่งจ่ายไฟ
ง. ต่อแบบกลับขั้วไฟฟ้า
ข้อที่ 2. ในวงจรไฟตรง การต่อโวลท์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรต้องทำอย่างไร
ก . ต่อขนานกับอุปกรณ์ คำนึงถึงขั้วบวก - ลบ ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ข. ต่อแบบใดก็อ่านค่ากระแสได้
ค. ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์ คำนึงถึงขั้วบวก - ลบ ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ง. ต่อแบบกลับขั้วไฟฟ้า
ข้อที่ 3. สายโคแอกเชียลที่ใช้เป็นสายเมนของระบบ MATV สายขนาดใดที่มีการสูญเสียต่ำที่สุด
ก. RG 11 ข. RG 59
ค. 5C-2V ง. RG 6/U
ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของ “ฉนวน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้น หรือขัดขวางต่อการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น ยางไฟเบอร์ พลาสติก ฯลฯ
ข. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น เงิน ทองแดง ฯลฯ
ค. หมายถึงค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย หรือสายกับดิน หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นๆ อีกแห่งหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลท์
ง. หมายถึงอัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีก จุดหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์
ข้อที่ 5. ระยะห่างตํ่าสุดในการปฏิบัติงานสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับระดับแรงดันไฟฟ้าจากสาย ถึงสายในระยะ 700 ถึง 765 (กิโลโวลท์) คือเท่าไหร่
ก. ระยะ 1.55 เมตร
ข. ระยะ 2.15 เมตร
ค. ระยะ 3.35 เมตร
ง. ระยะ 4.60 เมตร
ข้อที่ 6. วงจรทรานซิสเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. คอมม่อนเบส ข. คอมม่อนอีมิตเตอร์
ค. คอมม่อนคอลเลคเตอร์ ง. คอมม่อนซีเลคเตอร์
ข้อที่ 7. แรงดันที่จ่ายไบอัสตรง ให้ TR ทำงาน คือข้อใด
ก. VAA ข. VBB ค. VCC ง. Vout
ข้อที่ 8. จุดอิ่มตัวของทรานซิสเตอร์ หมายถึงข้อใด
ก. สภาวะที่รับแรงดันเต็มพิกัด
ข. สภาวะที่ไม่มีกระแสไหลผ่าน
ค. สภาวะที่ทำงานมีแรงดันที่ขา C กับ E
ง. สภาวะที่เกิดกระแสรั่วซึมที่ขา C กับ E
ข้อที่ 9. วงจรรักษาแรงดันคงที่ จำแนกได้เป็นกี่แบบ
ก. 1 แบบ ข. 2 แบบ ค. 3 แบบ ง. 4 แบบ
ข้อที่ 10. ตัวเก็บประจุทางด้านเอาท์พุตในวงจรรักษาระดับแรงดันต่อไว้เพื่อ
ก. ป้องกันการกระเพื่อม    ข. ป้องกันกระแสเกิน
ค. ป้องกันแรงดันเกิน       ง. ป้องกันการออสซิลเลท
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบ ปี2557
คำชี้แจง
 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 - 2566
ข้อที่ 1. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กําหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คําว่า ?
ก. SACCESS
ข. SBCCESS
ค. SECCUSS
ง. SUCCESS
ข้อที่ 2. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?
ก. ยึดหลักมาตรฐานสากลในการให้บริการด้าน ICT และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร
ข. การนําระบบ ICT มาใช้ขยายขอบเขตความสามารถในการทาํ งานขององค์กร
ค. การนําระบบ ICT มาสนับสนุนการทํางานร่วมกันของคนในองค์กร
ง. การให้บริการ ICT โดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เป็นหลัก
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ "พันธกิจ (Mission)” ของแผนนี้ ?
ก. พัฒนาระบบ ICT ให้สามารถรองรับการมุ่งสู่ระบบ Smart ต่างๆ ของ กฟภ. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ข. บูรณาการระบบ ICT ในทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งองค์กร
ค. ประสานงานกับทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินกิจการด้าน ICT ได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ง. พัฒนาระบบและดําเนินการด้าน Smart Gridเพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ข้อที่ 4. ข้อใดคือแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานโดยครอบคลุมการพัฒนาในส่วน Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Server Cloud และ Desktop Cloud
ข. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย และนําข้อมูลที่ได้ จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ค. การพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหลักและระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ นําระบบ ICT เข้ามาใช้สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดําเนินงานขององค์กร สู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) อยู่ในยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข้อที่ 6. ข้อใดเป็นแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ มาตรฐานที่ทําให้เกิดการบูรณาการทั้งกระบวนการ
ข. พัฒนา PEA Operation Center ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ/สั่งการของผู้บริหาร มีกรอบ การดําเนินงาน 4 งาน
ค. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการให้บริการลูกค้าทั้งกระบวนการและข้อมูลในทุกช่องทาง โดยเชื่อมต่อกับ ระบบหลักของ กฟภ.
ง. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย
ข้อที่ 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมี ทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ
ข้อที่ 8. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต และมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)
ข้อที่ 9. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 "บริการดี มีคณุธรรม" จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)
ข้อที่ 10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่ สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร

แนวข้อสอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. กรรมการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (ประชาชน) และผู้ร่วมงาน
ข. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. กรรมการต้องบริหารงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันมิชอบจากการทํางานไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
ข้อที่ 2. ข้อใดคือจรรยาบรรณของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?
ก. ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา
ข. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. รักษาระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนไปในทาง เสื่อมเสียทั้งต่อตนเอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 3. ข้อใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพหลักในตำแหน่งวิศวกร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?
ก. เต็มใจให้บริการและมีความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
ข. ไม่รับสิ่งของหรือสินบนจากผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต การเชื่อใจกันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันและผู้รับบริการ
ง. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทําอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
ข้อที่ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมี ทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ
ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตรงกับข้อใด ?
ก. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
ข. ความสํานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
ค. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้นําและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ข. ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
ค. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ
ง. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 7. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. มีทั้งหมด 2 ข้อ
ข. มีทั้งหมด 3 ข้อ
ค. มีทั้งหมด 4 ข้อ
ง. มีทั้งหมด 5 ข้อ
ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
ข. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ (รัฐบาล)
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อรายได้ของตนเอง
ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 การให้ความร่วมมือกับรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการจัดเป็นความรับผิดชอบตามข้อใด ?
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
ข. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ (รัฐบาล)
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อรัฐ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
aomammjaru ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ก.ฟ.ภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นิติกร
- นักตรวจสอบภายใน
- นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- เศรษฐกร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักการเงินและบัญชี
- นักบริหารงานทัวไป
- พนักงานพัสดุ
- และตำแหน่งอื่นๆ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หหห
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
poo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ II
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้