ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เเนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล วิชาเฉพาะตำเเหน่งประชาสัมพันธ์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เเนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล วิชาเฉพาะตำเเหน่งประชาสัมพันธ์

แชร์กระทู้นี้

โปรดทำเครื่องหมาย X ลงหน้าข้อที่ถูกต้อง
1. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของคนไทย
(ก)   ขยันขันแข็ง
(ข)   ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
(ค)   ยิ้มแย้มแจ่มใสโกรธใครไม่นาน
(ง)    นอบน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะผู้มีอาวุโส
2. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
        (ก)  บายศรี
(ข)  โนห์รา
        (ค)  เซิ้งบั้งไฟ
        (ง)  รดน้ำดำหัว
3. วัฒนธรรม หมายความว่าอย่างไร
         (ก)  ความเจริญงอกงามของสังคม
         (ข)  ความเป็นผู้มีการศึกษาดีรู้ดี
         (ค)  กฎเกณฑ์ของสังคมในอดีต
         (ง)  แบบแผนแห่งการครองชีวิตของมนุษย์ในสังคม
4. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย
         (ก)  คติธรรม
         (ข)  เนติกรรม
         (ค)  นามธรรม
         (ง)  สหธรรม
5. การเล่น “หนังใหญ่” เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใด
          (ก)  ภาคเหนือ
          (ข)  ภาคใต้
          (ค)  ภาคอีสาน
          (ง)  ภาคกลาง
6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีจำนวนกี่คน
         (ก)  357 คน
         (ข)  358 คน
         (ค)  359 คน
         (ง)  360 คน
7. สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือ
         (ก)  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
          (ข)  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
          (ค)  ภูเขาทอง
(ง)  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม8. การแสดงอะไรต่อไปนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
(ก)  ลิเก
(ข)  โขน
(ค)  ละครดึกดำบรรพ์
(ง)  ละครหญิง
9. “ถมนคร” ที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้ฟื้นฟูฝึกหัดช่างถมขึ้นใหม่อยู่ที่จังหวัด

(ก)  นครศรีธรรมราช
(ข)  นครราชสีมา
(ค)  นครสวรรค์
(ง)  นครพนม
10. ข้อต่อไปนี้ข้อใดคือคุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525
(ก)  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
(ข)  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
(ค)  ทาน ปิยะวาจา สมานัตตา  อุตถจริยา
(ง)  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
11. วันสถาปนากรุงเทพมหานคร คือวันที่
(ก)  1   เมษายน
(ข)  16 มกราคม
(ค)  14 ธันวาคม
(ง)   9  สิงหาคม
12. สถาบันที่มีความสำคัญในการกำหนดสถานภาพของปัจเจกบุคคลตั้งแต่เริ่ม คือ
(ก)  สถาบันการศึกษา
(ข)  สถาบันเศรษฐกิจ
(ค)  สถาบันครอบครัว
(ง)  สถาบันการปกครอง
13. ประเพณีการลงแขกที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมชนบทนั้นจัดว่าเป็น
(ก)  บรรทัดฐานของสังคมชนบท
(ข)  ความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจ
(ค)  การต่อรองในทางเศรษฐกิจ
(ง)  วิธีการควบคุมของสังคมชนบท
14. ในรัชกาลใดที่เริ่มนำศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทยอย่างเห็นได้ชัดเป็นครั้งแรก
(ก) รัชกาลที่ 1
(ข)  รัชกาลที่ 2
(ค)  รัชกาลที่ 3
(ง)  รัชการที่ 4
15. ข้อใดไม่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งพฤติกรรมรวมหมู่ประเภทฝูงชน
(ก)  บุคคลแต่ละคนไม่สนใจมีความสัมพันธ์กันเพียงชั่วคราว 
(ข)  บุคคลแต่ละคนพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อถูกชักจูง
(ค)  กลุ่มคนที่รวมตัวกันมีจำนวนแน่นอนตายตัวเสมอ
(ง)  กลุ่มคนที่มารวมกันต่างมุ่งความ
16. พระธรรมจักรขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐมจัดเป็นพุทธเจดีย์ประเภทใด
(ก)  อุทเทสิกะเจดีย์
(ข)  ธรรมเจดีย์
(ค)  บริโภคเจดีย์
(ง)  ธาตุเจดีย์
17. ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายช่วยปลูกฝังคุณธรรมในข้อใด
(ก)  มีมานะอดทน
(ข)  ความขยันหมั่นเพียร
(ค)  เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
(ง)  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
18. อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สังคมไทยมีลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม
(ก)  ทำเลที่ตั้งของประเทศต่างจากประเทศอื่น
(ข)  มีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมต่างกัน
(ค)  มีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนถึงการสร้างสมความเจริญต่าง ๆ กันเป็นเวลานาน
(ง)  ประชาชนไม่มากไม่น้อยเกินไป
19. “การฟ้อนเทียน” เป็นศิลปะของภาคใด
(ก)  ภาคเหนือ
(ข)  ภาคใต้
(ค)  ภาคตะวันออก
(ง)  ภาคกลาง
20. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น..........คน
(ก)  24 คน
(ข)  37 คน
(ค)  35 คน
(ง)  36 คน
21. จังหวัดที่จัดประเพณี “บุญบั้งไฟ” จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน
           (ก)  อุบลราชธานี
          (ข)  หนองคาย
           (ค)  อุดรธานี
           (ง)  ยโสธร
22. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้ “แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร” ฉบับที่
          (ก)  ฉบับที่ 2
          (ข)  ฉบับที่ 3
          (ค)  ฉบับที่ 4
          (ง)  ฉบับที่ 5
23. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบันคือแผนที่ใช้ในปี
          (ก)  พ.ศ. 2536 – 2540
          (ข)  พ.ศ. 2534 – 2539
          (ค)  พ.ศ. 2535 – 2539
          (ง)  พ.ศ. 2533 – 2537
24. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
            (ก)  ฉบับที่ 4
            (ข)  ฉบับที่ 5
            (ค)  ฉบับที่ 6
            (ง)  ฉบับที่ 7
25. แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันประกอบด้วยแผนสาขาทั้งสิ้น
             (ก)  4 สาขา
             (ข)  5 สาขา
             (ค)  6 สาขา
             (ง)  7 สาขา
26. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจของประชาชนด้านค่านิยม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบาย เรียกว่า
             (ก)  คุณธรรม 4 ประการ
             (ข)  ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
             (ค)  ค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
27. ศิลปะ “ศรีวิชัย” เป็นศิลปะที่ปรากฏมากในภาค
             (ก)  ภาคเหนือ
             (ข)  ภาคใต้
             (ค)  ภาคตะวันออก
             (ง)  ภาคกลาง
28. ข้อต่อไปนี้ ข้อใดคือนโยบายของ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
           (ก)  สะอาด เขียวสด ลดมลพิษ
           (ข)  ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษแก้ปัญหารถติด ทำให้ทุกชีวิตรื่นรมย์
           (ค)  โรงงานร่วมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
29. กรุงเทพมหานครเป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษจัดตั้งมาแล้วเริ่มตั้งแต่ปี
          (ก)  พ.ศ. 2515
          (ข)  พ.ศ. 2518
          (ค)  พ.ศ. 2528  
          (ง)  พ.ศ. 2525
30. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง คราวละ
         (ก)  4 ปี
         (ข)  5 ปี   
         (ค)  6 ปี
        (ง)  8 ปี
31. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาขายสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ
         (ก)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่แตกต่างในรูปแบบ
         (ข)  ไม่เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
         (ค)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ต่างกัน
         (ง)  เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
32. ผู้บริหารกับงานประชาสัมพันธ์
           (ก)  ผู้บริหารควรเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าผลงาน
           (ข)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์
           (ค)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานเท่า ๆ  กับการประชาสัมพันธ์
            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
33. การประชาสัมพันธ์จะต้องมีอุดมการณ์ ไม่ควรใช้กลวิธีแบบโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาปะปน
           (ก)  ถูกต้องแล้ว เพราะสีขาวไม่ควรปนสีดำ
           (ข)  ไม่ถูกต้อง ควรเอาเยี่ยงกา แต่ไม่เอาอย่างกา
       (ค)     ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำกลวิธีการ
         (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
34. นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์
            (ก)  หน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่ต้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เหมือน ๆ กัน
            (ข)  นักบริหารวางนโยบาย ส่วนนักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
            (ค)  ร่วมกันวางนโยบาย แต่นักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
            (ง)  นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติแต่นักบริหารเป็นผู้ตรวจสอบประเมินผล
35. การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่
          (ก)  การประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั่นเอง
          (ข)  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่
          (ค)  การแถลงผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นการเผยแพร่
          (ง)  นักประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์
36. ข้อความใดเป็นการประชาสัมพันธ์
         (ก)  น้ำมันขึ้นราคาอีกลิตรละ  50 สตางค์
         (ข)  สบู่หอมไก่ฟ้าขึ้นราคาอีก 1 บาท  แต่เพิ่มคุณค่า 2 บาท
         (ค)  รักเมืองไทย ชูชาติไทย ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
         (ง)  กทม. เพิ่มรถเก็บขยะมูลฝอยอีก  50 คัน
37. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ
         (ก)  เสมาธรรมจักร
         (ข)  ดอกบัว
         (ค)  ต้นโพธิ์
         (ง)  ถูกทุกข้อ
38. ศูนย์กลางของอาณาจักร “ศรีวิชัย” อยู่ที่เมือง
         (ก)  นครปฐม
         (ข)  นครพนม
         (ค)  นครราชสีมา
         (ง)  นครศรีธรรมราช
39. ข้อใดถูกต้องที่สุด
          (ก)  ปัจจุบันมีการดำเนินการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ข)  ปัจจุบันมีการดำเนินการประชา สัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ค)  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
          (ง)  เป็นไปไม่ได้ทั้งข้อ ก. และ ข.
40. MC. ในการประชาสัมพันธ์ ย
  (ก)  Manager Control
(ข)  Member of Congress
(ค)  Master of Ceremonies
(ง)  Master of Coordination
41. การจัดแถลงข่าวออกโทรทัศน์ ข้อใดถูกที่สุด
          (ก)  ควรแจกเนื้อหาข่าวให้สื่อมวลชนหลังการถ่ายทำแล้ว เพราะถ้าแจก
ก่อนสื่อมวลชนจะรีบกลับ
          (ข)  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายวีดีทัศน์ให้กับสื่อมวลชน สถานีที่
                  มิได้มาทำข่าวด้วย แต่ห้ามติดตั้งตราสถานี (Logo) ของสถานีนั้น
                  ให้ปรากฏเบื้องหน้าผู้แถลงข่าว  เพราะสถานีนั้นมิได้มา
(ค)  การแถลงข่าว ที่มีผู้ใหญ่ของงานหลายคนร่วมอยู่ด้วย ควรให้เกียรติได้พูดแถลงทุกคน
           (ง)  ควรจัดน้ำดื่มให้ผู้แถลงข่าวด้วย
42. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร
           (ก)  ตั้งอยู่ที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลื่นความถี่ FM 864
            (ข)  ตั้งอยู่ที่สวนสราญรมย์  คลื่นความถี่ AM 864
            (ค)  ตั้งอยู่ในศาลาว่าการ กทม.  คลื่นความถี่ FM 864
            (ง)  ตั้งอยู่ที่สวนลุมพินี  คลื่นความถี่ AM 864
43. รายการ “เมืองหลวงของเรา”  ซึ่งปกติ ผว.กทม. จะปออกรายการโทรทัศน์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่
            (ก)  ช่อง 11 เวลา 20.30 – 21.30 น.
            (ข)  ช่อง   3 เวลา 21.00  – 22.00 น.
            (ค)  ช่อง 11 เวลา 21.00 – 22.00 น.
            (ง)  ช่อง    7 เวลา 20.30 – 21.30 น.
44. ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ควรดำเนินการอย่างไร
           (ก) ให้ความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้
           (ข)  ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ
           (ค)  ต้องให้ยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้ และเข้าใจ
           (ง)  ต้องให้รับรู้ก่อน จึงจะเข้าใจและยอมรับ
45. ข้อใดถูก
           (ก)  การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว   
                 โดยทุ่มทุนระยะสั้น ๆ ก็พอ
           (ข)  ในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดจนสับสนวุ่นวาย เหมาะที่สุดในการประชาสัมพันธ์                                                 
เพราะผู้คนขาดสติ ชักจูงได้ง่าย
            (ค)  เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ต้องพูดหมดทุกเรื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์คือการพูดความจริง
            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
46. คำว่า Image ที่ใช้ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดถูก
(ก)  กรมตำรวจกำลังเร่งสร้างภาพพจน์ใหม่
(ข)  เขาประพฤติตนไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ข้าราชการ กทม.      
(ค)  ภาพพจน์ของหญิงไทยใน สายตาชาวต่างประเทศ กำลังเป็นไปในทางไม่สู้ดีนัก

  (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

47. สปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ โดยทั่วไป
            (ก)  กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที
           (ข)  กำหนดความยาวไม่เกิน  30 วินาที
            (ค)  กำหนดความยาวไม่เกิน 45 วินาที
            (ง)  กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที
48. อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันช่วงเวลาใดที่แพงที่สุด คือ
          (ก)  ก่อนเสนอข่าวประจำวัน
          (ข)  หลังเสนอข่าวประจำวัน
          (ค)  ระหว่างข่าวประจำวัน
          (ง)  ระหว่างการถ่ายทอดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
49. ปัญหาที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ทำการโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันคือ
          (ก)  ค่าโฆษณาแพงมาก
          (ข)  โทรทัศน์มีหลายช่องเกินไป
          (ค)  โฆษณามากเกินไป
          (ง)  Remote Control
50. การเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กทม.นั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ควรกระทำดังนี้
          (ก)  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เป็นหลัก
          (ข)  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเป็นหลัก
          (ค)  ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย  คลัชเอาต์
        
(ง)  การแจกแผ่นพับ แผ่นปลิว และเชิญชวนตามบ้านสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
giftza ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
รบกวนขอ เฉลยได้มั๊ยค่ะ
giftza ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพส 1 โพสของ (giftza)
รบกวนขอ เฉลยได้มั๊ยค่ะ
E-mail: gj_gift@hotmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้