ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักสันทนาการ อปท. อบต. เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักสันทนาการ อปท. อบต. เทศบาล

แชร์กระทู้นี้

1. นันทนาการตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า อย่างไร

ตอบ   Recreation

2. นันทนาการ  คือ อะไร

ตอบ กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

3. นันทนาการ เป็นคำมาจากคำเดิมคือคำใด

ตอบ สันทนาการ

4. ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคืออะไร

ตอบ      1. ไม่เป็นงานอาชีพ

2. ไม่เป็นอบายมุข

3. ไม่มีผลตอบแทน

4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม

5. คุณลักษณะของผู้นากิจกรรมนันทนาการควรเป็นอย่างไร

ตอบ       1. ต้องสัมพันธ์กับสมาชิก บุคคลต่างๆ ตลอดเวลา

2. สานึกในคุณค่าแห่งงาน ยอมรับศักดิ์ศรีความคิดผู้อื่น

3. มีความตื่นตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ

4. คำนึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล

5. สร้างบุคลิกภาพเฉพาะตน

6. ส่งเสริมให้สมาชิก ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง

7. ยกย่องส่งเสริมให้สมาชิกยอมรับสังคมอย่างเสมอภาค

8. ชี้แนะให้บุคคลรู้จักการวางแผน และนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

9. ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างมนุษยสัมพันธ์

10. ส่งเสริมกลุ่มเข้าแก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม

11. ส่งเสริมความเป็นระเบียบ สร้างประสบการณ์ชีวิต

6. จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ       1. เพื่อพัฒนาอารมณ์

                2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่

                3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

                4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

                5. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก

                6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                7. เพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ

                8. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

7. Hobbies  เป็นนันทนาการประเภทใด

ตอบ งานอดิเรก  เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยให้การดำ เนินชีวิตประจำ วัน มีความสุข เพลิดเพลิน งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกได้ตามความสนใจ

8. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมพลศึกษา เช่นเดิมเมื่อปี พ.ศ. ใด

ตอบ   พ.ศ. 2553

9. นักพัฒนาการกีฬา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตอบ  Sports Development  Officer

10. กรมพละศึกษาสังกัดหน่วยงานใด

ตอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

11. สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการสังกัดหน่วยงานใด

ตอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12. นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะอย่างไร

ตอบ ไม่หักโหมหรือแข่งขัน แต่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี ส่วนร่วมในกิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมงานอดิเรก


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสันทนาการ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย 160 หน้า
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- แนวข้อสอบ เรื่องนันทนาการ _ถาม- ตอบ
- แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- พรบ.ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
- แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการศึกษา  คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม  วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

วิชาที่จะสอบ          

(1)  ความรู้ในทางงานสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีสรุป นะครับ
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
7.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
9. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
11. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม)
  

ดาวโหลดที่นี่  
http://www.testthai1.com/thread.php?fid=9
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้