ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร พนักงาน อบต. เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร พนักงาน อบต. เทศบาล

แชร์กระทู้นี้

1.  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ให้ไว้เมื่อใด     

     ก. วันที่  24  กรกฎาคม 2534                                ข. วันที่ 24 สิงหาคม 2534

    ค. วันที่  26   กันยายน  2534                               ง. วันที่ 10 ตุลาคม 2534 

    จ. วันที่  14  พฤศจิกายน 2534 

2. พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534ให้ไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของใคร  

    ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                     ข. สภาผู้แทนราษฏร

    ค. วุฒิสภา                                                    ง. รัฐสภา         

    จ. นายกรัฐมนตรี 

3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

   นุเบกษา เป็นต้นไป 

    ก. 60 วัน                                                     ข. 90 วัน 

    ค. 120 วัน                                                    ง. 180 วัน       

    จ. 45 วัน 

4. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  การทะเบียนราษฎร  หมายถึงข้อใดถูกต้อง 

    ก. งานทะเบียนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

     ข. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา สถานการณ์สมรส 

    ค. เลขประจำตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคล 

    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 

    จ. ถูกทุกข้อ 

5. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร  หมายถึงข้อใดถูกต้อง 

    ก. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ                       ข. วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา 

     ค. ภูมิลำเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา                  

    ง. ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆ 

     จ. ถูกทุกข้อ 

6. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เลขประจำตัว หมายถึงข้อใดถูกต้อง 

    ก.  เลขประจำตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคลแต่ละคน 

     ข.  เลขที่ออกให้ในวันเกิดตามสูติบัตร                          ค. เลขที่ออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้จริง 

    ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค                                    จ. ถูกทุกข้อ 

7. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  บ้าน  หมายถึงข้อใดถูกต้อง

    ก. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง 

     ข. แพ 

    ค. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

    ง. สถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำ 

    จ. ถูกทุกข้อ 

8. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  ทะเบียนบ้าน หมายถึงข้อใดถูกต้อง

    ก. ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน           ข. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน 

     ค. ทะเบียนประวัติบุคคลที่อยู่ในบ้าน                           ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 

    จ. ถูกทุกข้อ 

9. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ทะเบียนคนเกิด หมายถึงข้อใดถูกต้อง 

    ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด 

    ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

     ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน 

     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค 

    จ. ถูกทุกข้อ 

10. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ทะเบียนคนตาย หมายถึงข้อใดถูกต้อง 

    ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย

    ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

     ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน 

     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค 

    จ. ถูกทุกข้อ 

11. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ทะเบียนบ้านกลาง หมายถึงข้อใดถูกต้อง 

    ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย

    ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

     ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน 

     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค 

    จ. ถูกทุกข้อ 

12. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เจ้าบ้าน  หมายถึงข้อใดถูกต้อง 

    ก. ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ            ข. ผู้เช่าบ้าน 

    ค. ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน   

    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 

    จ. ถูกทุกข้อ 

13. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 นายทะเบียน หมายถึงข้อใดถูกต้อง

    ก. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง                      ข. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ 

    ค. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น 

    ง. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 

    จ. ถูกทุกข้อ 

14. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 นายทะเบียนผู้รับแจ้ง หมายถึงข้อใดถูกต้อง

    ก. นายทะเบียนอำเภอ                                         ข.นายทะเบียนท้องถิ่น 

    ค.ผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางได้กำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ 

      การรื้อบ้าน และการกำหนดเลขประจำบ้านนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียน 

      กลางได้กำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน และ 

      การกำหนดเลขประจำบ้าน 

    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 

    จ. ถูกทุกข้อ 

15. ใครมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหรือยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้าย 

    ที่อยู่ การสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวหรือ 

    การอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติได้ 

    ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                          ข. อธิบดีกรมการปกครอง 

    ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                    ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

    จ. ไม่มีข้อไดถูก 

16.ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ใครรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงาน 

     เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

     ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                          ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                            ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 

    จ. ถูกทุกข้อ 

17. ข้อใดเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง 

    ก.ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง                                   ข. รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง 

    ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง                            ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 

    จ. ถูกทุกข้อ 

18. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลางมีหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง

    ก. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 

     ข. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ค. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกจังหวัด 

     ง. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกอำเภอ 

    จ. ถูกทุกข้อ 

19. ให้ใครเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลาง 

    ก. อธิบดีกรมการปกครอง                                     . ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

    ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด                               ง. นายอำเภอทุกอำเภอ 

    จ. ถูกทุกข้อ 

20. ใครเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

    ก. นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร                               ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

    ค. รองผู้อำนวยการทะเบียนกรุงเทพมหานคร                   ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 

    จ. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร พนักงาน อบต. เทศบาล ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (เนื้อหา)
- ข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ.เทศบาล
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม_ปรนัย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ให้ไว้เมื่อใด                                                                           

    ก. วันที่  29  มีนาคม 2526                                    ข. วันที่ 10 เมษายน  2526

    ค. วันที่  27  พฤษภาคม 2526                               ง. วันที่ 27 กรกฎาคม 2526

      จ. วันที่  15 พฤศจิกายน 2526

2. พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  ให้ไว้เมื่อใด 

    ก. 29  มีนาคม 2554                                          ข. 10 เมษายน  2554

    ค. 15 พฤศจิกายน 2554                                      ง. 27  พฤษภาคม 2554

      จ. 9  พฤษภาคม 2554

3. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554 มีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติใด

    ก. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526           ข. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2534

    ค. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2534         ง. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2540

    จ. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2542

4. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526  บัตร หมายถึง ข้อใดถูกต้อง

     ก. บัตรที่ทางราชการออกให้                                    ข. บัตรที่สำนักทะเบียนอำเภอออกให้

    ค. บัตรประจำตัวประชาชน                                              ง. ถูกทั้ง ข้อ ข และ ข้อ ค

    จ. ถูกทุกข้อ

5. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ผู้ถือบัตร หมายถึง ข้อใดถูกต้อง

    ก. ผู้ที่มีรูปอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน                        ข. ผู้ที่ถือบัตรไว้

    ค. ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตร                                       ง. ถูกทั้ง ข้อ ข และ ข้อ ค

    จ. ถูกทุกข้อ

6. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526  ทะเบียนบ้าน  หมายถึง ข้อใดถูกต้อง

     ก. ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร.       

    ข. ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

    ค. ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

    ง. ถูกทุกข้อ

    จ. ผิดทุกข้อ

 

7. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526  เจ้าพนักงานออกบัตร ใครเป็นคนแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

    ก. อธิบดีกรมการปกครอง                                     ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                          ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

    จ. นายกรัฐมนตรี

8. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526  เจ้าพนักงานตรวจบัตรใครเป็นคนแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

    ก. อธิบดีกรมการปกครอง                                     ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                          ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

    จ. นายกรัฐมนตรี

9. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526  พนักงานเจ้าหน้าที่ ใครเป็นคนแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

    ก. อธิบดีกรมการปกครอง                                     ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                          ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

    จ. นายกรัฐมนตรี

10. ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่กี่ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินกี่สิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตร

    ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 

    ก. อายุตั้งแต่  15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 บริบูรณ์             ข. อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

    ค. อายุตั้งแต่  15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 บริบูรณ์                      ง. อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์

    จ. อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์

11. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554 ข้อใดกล่าวถูก

    ก. ผู้ซึ่งมีอายุเกิน 70 ปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นจะขอมีบัตรก็ได้

    ข. ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ อายุตั้งแต่  15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 บริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตร

       ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 

      ค. ผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ที่มีรูปอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน

    ง. ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ อายุตั้งแต่  7 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประชาชน

    จ. ถูกทุกข้อ

12. ผู้ซึ่งต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตาม พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดกี่วัน นับแต่ วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

    ก. 15 วัน                                                                                         ข. 30 วัน

    ค. 45 วัน                                                     ง. 60 วัน

    จ. 90 วัน

 

13. ผู้ซึ่งต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่ เมื่อใด

    ก. วันที่อายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์                               

    ข. วันที่ได้สัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

       ให้ได้สัญชาติไทย

     ค. วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

    ง. วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น

    จ. ถูกทุกข้อ

14. บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุใช้ได้กี่ปี

     ก. 4 ปี                                                        ข. 5 ปี

    ค. 6 ปี                                                        ง. 7 ปี

    จ. 10 ปี

15. ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

    ก. การนับอายุบัตรประจำตัวประชาชน หนึ่งให้นับตั้งแต่วันออกบัตรไปจนครบหกปีบริบูรณ์    

     ข. หากวันที่บัตรประจำตัวประชาชน มีอายุหกปีบริบูรณ์ไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตร ให้นับระยะเวลาต่อไป

       จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป เป็นวันบัตรหมดอายุ

     ค. บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต

     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค

    จ. ถูกทุกข้อ

ส่วนใหญ่จะเป็นระเบียบปฏิบัติ จะค่อนข้างยากหน่อย เอาเท่าที่จำได้  ยังไม่มีเวลาไปเปิดระเบียบ ตำรา เช่น
1. แบบพิมพ์ ต่าง ๆ ของงานทะเบียนราษฎร คืออะไร  อาทิเช่น แบบ ทร.31-คำร้องทั่วไป แบบ ทร.1-สูติบัตรเป็นบุคคลประเภท 1 ทร.1/1 นส.รับรองการเกิด ทร.1ตอนหน้า-ใบรับแจ้งการเกิด ทร.2-สูติบัตรเกิดเกินกำหนดเป็นบุคคลประเภท2
ทร.3-สูติบัตรของบุคคลที่เกิดโดยเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นบุคคลประเภท7 (บุตรของบุคคลประเภท6) ทร.4-มรณบัตร...... เป็นต้น
2. นายทะเบียน หมายถึงใคร ...ตอบมี นายทะเบียนกลาง นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น
3. งานทะเบียนราษฎร หมายถึงงานใด ...สรุปงานที่สำคัญ คือ เกี่ยวกับการรับแจ้งบ้าน การรับแจ้งการเกิด รับแจ้งการตาย รับแจ้งการย้าย การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
4. อำนาจใดเป็นอำนาจของนายอำเภอ ...ตอบ...นายอนุมัติแจ้งเกิดเกินกำหนดขอบุคคลสัญชาติไทยที่อายุเกินกว่า 7 ปี ...การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าร กรณีไม่มีเอกสาร...เป็นต้น
5. การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา เป็นอำนาจของใคร....ตอบ นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น
6. นายทะเบียนท้องถิ่น หมายถึงใคร....ตอบ ปลัดเทศบาล...รวมถึง ปลัด กทม....พัทยา (หน.สป.)......
7. ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น แต่งตั้งจากใคร .....
8. ผู้ปฎิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น แต่งตั้งจากใคร ..........
9. เลขประจำตัว 13 หลัก มีความหมายเพียงใด ....ตอบ เช่น หลักที่ 1 หมายถึงประเภทของบุคคล มีกี่ประเภท... มี 8 ประเภท.....
10. นายทะเบียนผู้รับแจ้งหมายถึงใคร ...............
11. ข้าราชการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับใด สามารถแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยนายทะเบียนได้....ตอบ ตั้งแต่ระดับ 3
12. ความผิดตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร ต้องระวางโทษเพียงใด.....
13. ผู้ใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร.......
14. อาจมีคำถามเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เพราะ เทศบาลเมือง และ เทศบาลตำบลเดิม(มิใช่ประเภทยกฐานะ) จะมีงานบัตรประจำตัวประชาชนด้วย......
================================

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้