ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

แชร์กระทู้นี้

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ 3
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ 3
(1) ความรู้ในทางงานการคลังและวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
7. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
8. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.2538
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
14. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)


มีกรรมการหลายคน ไม่แน่ใจว่าจะจับคำถามได้ของท่านใด ก็เลยลองทำไว้อีกข้อ  ลองตอบดูเผื่อได้ข้อสอบประมาณนี้  มีทำไว้อีก 2-3 ข้อถ้ามีเพื่อนสนใจอยากได้ก็จะโพสให้ดูนะคะ


                                                         หากคุณสอบได้เป็นนักบริหารแล้วคุณจะพัฒนารายได้เข้าสู่เทศบาลได้อย่างไร

   
      หัวใจหลักของการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจคือการจัดหารายได้ให้กับเทศบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และเสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ซึ่งการพัฒนารายได้เข้าสู่องค์กรนั้น หากมีการกำหนดนโยบาย  การ ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บภาษีให้ดียิ่งขึ้น ก็จะสามารถทำให้เทศบาล จัดเก็บภาษี ได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม แก่ประชาชนผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น
      อันดับแรก คือการพัฒนาคน ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล เมื่อเจ้าหน้าที่มีความพร้อมแล้ว ก็จะสามารถประเมินการเก็บภาษี  การ สืบค้น และการเร่งรัดภาษีค้างชำระ เพื่อสนองนโยบายของเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว นั่นเอง
      เมื่อมีการพัฒนาคนแล้วก็ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลด้วย ต้องนำเอาระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน ทำให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอกับการพัฒนาเทศบาลให้เจริญยิ่งขึ้นไป รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางประมาณการรายรับ ในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลได้อีกทางด้วย แต่ที่สำคัญระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะสามารถก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน
      การนำระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้แล้ว ระบบสารสนเทศของเทศบาลต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาด้วยเช่นกัน เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของผู้ชำระภาษี และใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามสำหรับผู้ค้างชำระภาษี อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้ชำระภาษี หากเครื่องมือไม่มีการพัฒนา ข้อมูลที่ ได้รับอาจไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งทางด้านการวางแผน และการจัดเก็บภาษี ก่อให้เกิดผลเสียต่อเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง
      การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมความเข้าใจให้แก่ประชาชน แจ้งระยะเวลาในการชำระภาษีให้แก่ประชาชนได้รับทราบ กระตุ้นความเข้าใจในหน้าที่ การชำระภาษี รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการที่เทศบาลจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย  ควรทำหนังสือ ขอความร่วมมือไปยังชุมชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทาง
ให้ประชาชนในชุมชนมาชำระภาษี หากชุมชนใดมาชำระในอัตราส่วนที่มากที่สุด เทศบาลก็ควรจัดรางวัลให้เป็นขวัญและกำลังใจ รางวัลอาจเป็นงบประมาณเพื่อช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เช่น เงินอุดหนุนร้านค้าหรือสหกรณ์ของชุมชน
      นอกจากการพัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาสาระสนเทศ และการประชาสัมพันธ์แล้ว การบริการก็ถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในการพัฒนารายได้เข้าสู่เทศบาล  เมื่อมีการนำระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เพื่อความ สะดวกและคล่องตัวสูงสุดในการให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนที่มายื่นเสียภาษี ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ในส่วนของการบริการ พนักงานต้องมีความกระตือรือร้น ในการต้อนรับ สอบถามผู้มาติดต่อ โดยให้คำแนะนำ ให้ความรู้อย่างถูกต้อง หากไม่ใช่งาน ในหน้าที่ของตนก็ควรเป็นธุระประสานงานให้ ด้วยจิตมิตรไมตรี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
บริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เปรียบเสมือนญาติของตนเอง สร้างความประทับใจและเต็มใจให้กับประชาชน ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชนและหรือเทศบาล ตามนโยบายด้านการบริการสาธารณะ  นั่นเอง..


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 _ชุด 124 ข้อ_
ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
ข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
ข้อสอบ พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน อปท. 2547สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
meaw ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
? หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
++คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
++.มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
++.คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
++.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
++.ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
++.มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
? ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
++หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
++จำนวน 35 %
? หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
++ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
? แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
++พ.ศ.++2545++2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
++เทศบาล
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
++สุขาภิบาล
? ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
++คณะผู้บริหารท้องถิ่น
? กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
++ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
? ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
++ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
++6 คน
? อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
++การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
? ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
++พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
? ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
++ภาษีการค้า
? คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
++ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
? พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
++2525
? วัน  อบต. วันที่เท่าไร ?
++2 มีนาคม ของทุกปี
? รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
++ฉบับที่ 16
? รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
31 กรกฎาคม 2546
? การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
++การแบ่งอำนาจ
? องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
++คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
? ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
++ให้ออก
? อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
++กฏหมายมหาชน
? ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
++1,000 บาท
? ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
++กพ.
? หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
++กพร.
? แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
++แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
? กชช.2 ค คืออะไร?
++ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
? พัสดุ คืออะไร?
++วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
? ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
++ค่าใช้สอย
? ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
++75 แห่ง
? ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
++6,737 อบต.++++++++++++++ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
? คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
++การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
? การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
++รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
? เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
++เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง
? ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
++เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
? .คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
++คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
? หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
++ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
? ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
++เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
? .กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
++ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
? ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ?
++ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
43.ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
++ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
++ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
++ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
? ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
++สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
? เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อใดถูกต้อง
++เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
? ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
++หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
? องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลต้องทำอย่างไร
++ประกาศกระทรวงมหาดไทย
? ใครเป็นตัวแทนของอบต.
++นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
? ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต.
++มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเอง และไม่ใช้สมาชิกสภาอบต.
? เมื่อมีหนังสือเข้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
++ประทับตรารับหนังสือ
++ลงทะเบียนในหนังสือรับ
++จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
? บุคคลใดที่ต้องใช้คำราชาศัพท์เช่นเดียวกับชั้นหม่อมเจ้า
++สมเด็จพระสังฆราช

บางข้ออาจจะไม่ถูกให้เพื่อนๆ ลองตรวจคำตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้