ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนายร้อยตำรวจ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนายร้อยตำรวจ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547

แชร์กระทู้นี้

อ 1       “ประธานกรรมการ”  ในความหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.

2547  คือข้อใด                      ก.  ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ                    

                      ข.  ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
                      ค.  ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน

                      ง.  ประธานกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติ


ข้อ 2       วันหยุดวันที่
15 -18 กรกฎาคม 2554 
ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประเพณี ใครหรือหน่วยงานใดกำหนด


ก. นายกรัฐมนตรี                                                        

                   ข.  คณะรัฐมนตรี
                  ค.
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ        
                 
ง. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ        


ข้อ 3       ใครเป็นหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก. นายกรัฐมนตรี                   ข.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี      ง. จเรตำรวจแห่งชาติ  

 

ข้อ 4       ข้อใดไม่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

ก. เป็นที่ปรึกษาของข้าราชการการเมืองหรือของ
ส.ส. หรือ สว. ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

                  ข. เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐ
                  ค. 
เป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจำกัด
                  ง. 
เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในการกระทำผิดโดยประมาท

ข้อ 5       กรรมการข้าราชการตำรวจตามข้อใด
เมื่อเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นแล้ว 
จะต้องมีขั้นตอนการของการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือก 
ซึ่งอยู่ในอันดับถัดจากผู้ได้รับเลือกลงมาตามลำดับตามจำนวนที่ ก.ตร.
เห็นสมควรไว้ด้วยและเมื่อมีการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระก็จะนำผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้อันดับแรกเข้ามาแทน


ก. กรรมการข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในจำนวนสี่คน

                   ข. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยรับราชการตำรวจในตำแหน่งผู้บัญชาการหรือ  เทียบเท่าขึ้นไปในจำนวนห้าคน
                   ค. 
กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นข้าราชการในจำนวนหกคน
                   ง. 
ต้องผ่านขั้นตอนการขึ้นบัญชีไว้ทั้งข้อ  ก ข  และ  ค

ข้อ 6       ใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการก. พลตำรวจตรีขึ้นไป                 

                   ข. รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

                   ค.  พลตำรวจโทขึ้นไป 
                  ง.
ผู้บัญชาการสำนักคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ข้อ 7  ให้ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนตามมาตรา
44 ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามข้อใด


ก. ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

                  ข. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร. กำหนด
                  ค. 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
                  ง. 
ตามที่กำหนดในระเบียบ  ก.ตร. โดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง

ข้อ 8       พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ
ส.6  อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้วพร้อมทั้งมีตำแหน่งว่างให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ต้องดำรงตำแหน่งนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเท่าใด


ก. สองปี                                                                         ข.  สามปี

                   ค.  สี่ปี                                                                              ง.  ไม่มีข้อถูก

ข้อ 9       การบรรจุบุคคลที่ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขั้นเป็นข้าราชการตำรวจ  ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ


ก. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72

                   ข. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 หรือผู้บังคับบัญชาอื่นที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
                   ค. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
                  ง. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข้อ 10     การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจระดับใดลงมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
ก. ระดับ  ส.6  ลงมา  
ข.  ระดับ  ส.5  ลงมา                                           
ค. ระดับ 4 ลงมา

ง.  ระดับ  ส.3 ลงมา               
ข้อ 11     การสั่งรักษาราชการแทน                                        

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือตำแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาใด


ก. นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่

                  ข. นับแต่เวลาที่ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายงาน
                  ค. 
นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเดินทางมาถึง
                 ง. 
นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารายงานตัว

ข้อ 12     ข้อใดเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง


ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

                  ข. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิ  ควรได้ 
                  ค. 
กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
                  ง. 
กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ  ก.ตร.

ข้อ 13     ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว 
ผู้ใดมีอำนาจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่  ตามความจำเป็นได้


ก. ก.ต.ช.                                                       

                   ข. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

                  ค.  ก.ตร.                                                          
                 ง.
ผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวิจัย

ข้อ 14     ข้อใดเป็นโทษทางวินัยของข้าราชการตำรวจ 7 สถาน


ก. จำขัง                                                          ข.  ลดขั้นเงินเดือน

                   ค.  ให้ออก                                                       ง.  ตัดเงินเดือน

ข้อ 15     ตามพ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ 2547 ข้าราชการตำรวจผู้ที่อาจถูกสืบสวนหรือสอบสวนว่ามีความผิดทางวินัย
  แต่ได้ออกจากราชการไปแล้วก่อนการก่อนดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวน  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตาม ม.72 
สามารถสั่งให้มีการสืบสวนหรือสอบสวนต่อไปได้หรือไม่


ก. ไม่ได้ทุกกรณี                                          

                  ข.  ได้ทุกกรณี
                 
ค.  ได้ ถ้าหากกลับเข้ารับราชการใหม่ภายใน 5 ปี
                  ง.  ได้  ถ้าหากกลับเข้ารับราชการใหม่หลังจาก 5 ปี

ข้อ 16     กรณีข้าราชการตำรวจที่ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ  ผู้บังคับบัญชา ยศหรือตำแหน่งใด
ที่เห็นว่ามีมูล 
ถ้าหากรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
โดยให้ผู้มียศหรือตำแหน่งนั่นสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า


ก. ยศพันตำรวจเอกขึ้นไป

                   ข. ยศพันตำรวจตรีขึ้นไป
                   ค. 
ตำแหน่งผู้กำกับการ  หรือเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไป
                  ง. 
ตำแหน่งผู้กับการ  และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อ 17     ข้อใดไม่ได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  กรณีที่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ

ก. ตาย                                                            
ข.
ถูกสั่งลงโทษปลดออก

ค. ถูกสั่งลงโทษกักขัง          
ง.
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ                    ข้อ 18     ร.ต.ท.สมชาย  สวป.สภ.บางกรวย  ภ.จว.นนทบุรี 
สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติได้ในกรณีใด


ก. ผบก.ภ.จว.นนทบุรี  สั่งลงโทษกักขัง ร.ต.ท.สมชาย  มีกำหนด 3 วัน 
ตามอำนาจของตนโดย 
  ร.ต.ท.สมชายเห็นว่าไม่เหมาะสมกับโทษที่ตนได้รับ

 ข. ผบช.ภ.1  สั่งย้าย ร.ต.ท.สมชาย ไปดำรงตำแหน่ง รองสวป.เมืองปทุมธานี  เหตุผลว่าขาดแคลน
          กำลังโดย ร.ต.ท.สมชายไม่สมัครใจ
                   ค. ร.ต.ท.สมชาย  ถูกลงโทษทัณฑกรรม  ให้ทำงานโยธา วันละ 6 ชั่วโมง
                   ง. มีหนังสือร้องเรียนต่อ .ว่า ร.ต.ท.สมชาย  มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับภรรยาของ ด.ต.

          สมหมาย  ผู้ใต้บังคับบัญชา ร.ต.ท.สมชาย ให้ความคิดเห็นต่อ
ก.ตร.ว่าถูกกลั่นแกล้งจากผู้ร้องซึ่ง


          เคยมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนกับ
ร.ต.ท.สมชาย

ข้อ 19     กระทำผิดฐานใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี

ใน พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547


ก. ข้าราชการตำรวจแต่งเครื่องแบบในขณะกระทำความอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ใน
ป.อ.
ซึ่งกำหนดโทษอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

 ข. แต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจและกระทำการใดๆ

ทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นตำรวจ

                   ค. แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ
                  ง. 
แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ  ได้กระทำภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือ ประกาศภาวะฉุกเฉิน  หรือเพื่อกระทำความผิด


ข้อ 20     สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี  เสร็จแล้วให้รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อผู้ใดก. เสนอต่อ ก.ต.ช. และ กระทรวงการคลัง            

                   ข.  เสนอต่อ ก.ตร.และ กระทรวงการคลัง
                   ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ          
                  
ง. จเรตำรวจแห่งชาติ                     

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
เคย ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)

รายละเอียดและจำนวนผู้สมัครคลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสายการเงิน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

- สรุป กฎ กตร.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ 2547

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547

- สรุปสาระสำคัญว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม


สายอำนวยการ  

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
        - แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
        - แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบภาษาไทย
       - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


สายป้องกันและปราบปราม 
 - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

 
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_

 
แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก

 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

 
แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

สายสืบสวนสอบสวน

– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

– เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550


สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.

– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 

– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://740874b1.linkbucks.com

ลิงค์สำรอง

วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้