ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547********************

1.ผู้รักษาการตาม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันได้แก่

                ก. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ                                               ข.พล.ต.อ. พัชวาท วงศ์สุวรรณ


                ค. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ                                              ง.  นายเชาวรัตน์ ชาญวีรกุล

ตอบข้อ ค. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

2. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ สตช.


                ก.  ถปภ. องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
 ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติตาม

ป. วิอาญา

       ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
              
ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบข้อ  ง. ถูกทุกข้อ       

       
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
                ก.  2 ส่วน                                            

                ข.  3  ส่วน
                ค.  4  ส่วน                                           

                ง.  กี่ส่วนก็ได้แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ตอบข้อ ก.  2 ส่วน ตาม พ.ร.บ.
ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 10 บัญญัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2
ส่วน คือ  1.
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  2.
กองบัญชาการ


4.ใครเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนแรกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรก


                ก. พล. ท. พระวรางศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ , พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก                       
 ข. พล. ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ , พล.ต.อ. พรศักดิ์  ดุรรงค์วิบูลย์       

               ค. พล.ต.อ. ไสว ไสวแสนยากร  , พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก   

       ง. พล.ต.ท. พระยาอธิปกรณ์ประกาศ ,  พล.ต.อ. พจน์  บุณยะจินดา           

ตอบข้อ ก. พล. ท. พระวรางศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ , พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก 
5. “ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้ ในทางที่ไม่ขัดต่อ

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี อันดีงามและกฎหมายบ้านเมือง ” เป็นคำกล่าวของใคร

 


 ก. พล. ต.อ. เผ่า ศรียานนท์    ข.จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์

  ค. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา         ง.  พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล


ตอบข้อ ก. พล. ต.อ. เผ่า ศรียานนท์

6. “ ก.ต.ช. ” ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ย่อมาจากอะไร

 ก.  คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ                   ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

 ค. คณะกรรมการาชการตำรวจ                         ง. คณะกรรมการกรมตำรวจแห่งชาติตอบข้อ  ข. ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 16 บัญญัติ “ ให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า  ก.ด.ช .”

7.บุคคลใดเป็นผู้บังคับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ก.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ     ข. นายกรัฐมนตรี                 

 ค. จเรตำรวจแห่งชาติ                                         ง. ถูกทุกข้อตอบข้อ ข.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(2) เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รองจากนายกรัฐมนตรี นั่นก็หมายความว่า
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ8.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มีบุคคลใดดำรงตำแหน่งเป็น ประฐานกรรมการ

 ก. นายกรัฐมนตรี                                                               

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                           
  ง.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบข้อ ก.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 17
กำหนดให้นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


9.บุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการโดยที่ตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม       

  ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                          ง. ถูกทุกข้อ


ตอบข้อ ง.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 17 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ  ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโยตำแหน่ง

10.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มีทั้งหมดกี่คน

 ก.  3  คน                                                                             
ข.
  4  คน

ค.   7  คน    
ง.10  คน

 

ตอบข้อ  ข. ตาม พ.ร.บ.

ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 17
กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมีทั้งหมด  4 คน11.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ต้องมีอายุตามข้อใด


 ก.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์                              

 ข.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

 ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์    
 ง.มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์

ตอบข้อ  ค. ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 20
กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า
40 ปีบริบูรณ์

 12.ข้อใดคือคุณลักษณะต้องห้าม ของการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ                           


  ก. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
       ข. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

        ค. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง                       

       ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบข้อ  ง. ตาม พ.ร.บ.   ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 20   ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม     ของการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติไว้   หลายประการ อาทิเช่น อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 


13.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มีวาระ การดำรงตำแหน่งคราวละ    กี่ปี


 ก.   2  ปี                                                                                               
 ข. 3  ปี

 ค.   4  ปี      
 ง.
6  ปี    

 ตอบข้อ  ค.  ตาม พ.ร.บ.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมีวาระ การดำรงตำแหน่งคราวละ                                                                     


 14.ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร หากว่ามีการ

       แต่งตั้งตำรวจยศชั้นว่าที่พันตำรวจโทเป็นการชั่วคราว
บุคคลใดดังต่อไปนี้ที่จะเป็นผู้มีอำนาจสั่ง
  แต่งตั้ง

  

 ก. นายกรัฐมนตรี                                               
   ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

   ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                         

  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     

 

ตอบข้อ ค.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

มาตรา 26วรรคท้าย
ในระหว่างที่ยังไม่ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
จะแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นการชั่วคราวก็ได้
โดยให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้สั่งแต่งตั้ง1.แต่งตั้งว่าที่ยศพลตำรวจตรีขึ้นไปให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง


2.ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพันตำรวจเอก ให้ผู้บัญชาการตำรวจ


แห่งชาติ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง15.ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ก.ตร.

 ก.กำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจและจัดระบบ  ราชการ        ตำรวจ       
   ข. ออก กฎ ก.ตร. ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงาน    บุคคล                      

   ค. ออกระเบียบให้ สตช.รายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนชั้น เงินเดือน   การดำเนินการ วินัยการออกจากราชการ
   ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง.  ถูกทุกข้อ�� #�����P�้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคำสั่งให้สืบสวนหรือทราบเหตุแห่งการคัดค้าน


8. การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวน  ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน  ต้องมีตำแหน่งและยศในระดับใด


ก. ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา

             ข. ถ้าเป็นราชการบริการส่วนกลาง  ประธานกรรมการหรือผู้ทำการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตำรวจตรี
             ค. 
ถ้าเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจเอก
              ง. 
ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

 

  ข้อ ๙  การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวน  ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน  ต้องมีตำแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา  และนอกจากนั้นถ้าเป็นราชการบริหารส่วนกลางประธานกรรมการหรือผู้ทำการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตำรวจตรี 
ถ้าเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจเอก

9. กรณีการสืบสวนข้อเท็จจริงหากสืบสวนไม่เสร็จและขออนุมัติขยายเวลาออกไปอีกหลายครั้งจนครั้งสุดท้าย  หากมีความจำเป็นจะขยายระยะเวลสืบสวนออกไปเกินกว่าสามสิบวัน  ให้เสนอขออนุมัติต่อใคร

ก. ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสืบสวน

              ข. ผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
             ค. 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
             ง. 
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

ตอบ       ง. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชึ้นหนึ่ง

                ในการสืบสวนเพิ่มเติมตาม ข้อ ๓๕

(๒) 
ให้ดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง 
หากครบกำหนดสามสืบวันแล้วยังสืบสวนไม่แล้วเสร็จให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน 
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนพิจารณาอนุมัติได้ตามความจำเป็น 
แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกินกว่าสามสิบวัน 
หากมีความจำเป็นจะขยายระยะเวลาสืบสวนออกไปเกินกว่าสามสิบวัน 
ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง


10. ในกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน  ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการประจำอย่างน้อยกี่คน  และประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยเท่าใดก. หกคน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยสามคน

             ข. ห้าคน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยสามคน

             ค. สี่คน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
             ง. สามคน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยกึ่งหนึ่งตอบ       ง. สามคน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง

                ในกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการประจำอย่างน้อยสามคน 
ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง  โดยให้มีเลขานุการหนึ่งคน  เลขานุการอาจแต่งตั้งจากกรรมการสืบสวนคนใดคนหนึ่งก็ได้  ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้                ให้นำ ข้อ ๑๒  ข้อ ๒๑ 
และ ข้อ ๒๒ 
มาใช้บังคับกับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุโลม11. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนมีหน้าที่ตามข้อใด


ก. สามารถให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสืบสวนได้

             ข. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
             ค. 
รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง
             ง. 
ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ


                ข้อ ๑๓ 
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนมีหน้าที่


(๑) สืบสวนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 
เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน

             (๒) รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
             (๓) 
จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง

(๔) ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสืบสวน12. การสืบสวนข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดอย่างไร


ก. ไม่เกิน 15 วัน

              ข. ไม่เกิน 30 วัน
              ค. 
ไม่เกิน 60 วัน
             ง. 
ไม่เกิน 90 วัน

ตอบ       ค. ไม่เกิน 60 วัน


 สืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่งทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสืบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนได้รับทราบคำสั่ง  หากครบกำหนดหกสิบวันแล้วยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนพิจารณาอนุมัติได้ตามความจำเป็น  แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกินหกสิบวัน 
หากมีความจำเป็นจะขยายระยะเวลาสืบสวนออกไปเกินกว่าหกสิบวัน 
ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

รายละเอียดและจำนวนผู้สมัครคลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสายการเงิน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

- สรุป กฎ กตร.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ 2547

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547

- สรุปสาระสำคัญว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมสายอำนวยการ  

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
        - แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
        - แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบภาษาไทย
       - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


สายป้องกันและปราบปราม 
 - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

 
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_

 
แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก

 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

 
แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

สายสืบสวนสอบสวน

– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

– เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550


สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.

– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 

– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
วิธีการดาวโหลด inkbucks

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
[/url][url=http://5d665e0d.linkbucks.com/]http://5d665e0d.linkbucks.com
[/url][url=http://6c3fae34.linkbucks.com/]http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
[/url][url=http://6d779210.linkbucks.com/]http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
[/url][url=http://a8833b8f.linkbucks.com/]http://a8833b8f.linkbucks.com
[/url][url=http://3291edad.linkbucks.com/]http://3291edad.linkbucks.com
[/url][url=http://d28e7525.linkbucks.com/]http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
[/url][url=http://10a8ff06.linkbucks.com/]http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
[/url][url=http://92e29417.linkbucks.com/]http://92e29417.linkbucks.com


23. ในกรณีจำเป็น  ก.ต.ช. จำกำหนดให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ตามข้อ 22 ได้หรือไม่
ก.  ได้                            ข.  ไม่ได้
ค.  ไม่ได้เพราะขัดต่อกฎหมาย                ง.  ได้ถ้าได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี
24. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด
ก.  สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ,กองบัญชาการ ,กองบังคับการ            
ข.  กองบัญชาการ ,กองบังคับการ, กองกำกับการ
ค.  สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ,กองบัญชาการ                    
ง.  กองบัญชาการภาคต่างๆ , กองบังคับการ ,กองกำกับการ ,แผนก ,งาน
25. การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อ 24 ต้องตราเป็นกฎหมายใด
ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                    ง.  ออกเป็นประกาศ
26. ถ้าจะแบ่งส่วนราชการตามข้อ 24 ออกเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นต้องตราเป็นกฎหมายใด
ก.  ออกเป็นกฎกระทรวง                    ข.  ออกเป็นประกาศ
ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ                ง.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
27. หัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรงกับข้อใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                    
ข.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                    
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก หรือ ข เท่านั้น
28. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรีคือบุคคลใด
ก.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข.  บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค.   ก.ต.ช.                    
ง.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว
29. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือบุคคลใด
ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                    ข.  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ            ง.  ถูกทุกข้อ
30. ผู้บัญชาการ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการนั้นและผู้บัญชาการดังกล่าวขึ้นตรงต่อบุคคลใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                    ข.  รองนายกรัฐมนตรี
ค.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                ง.  ไม่ขึ้นตรงต่อบุคคลใดเพราะเป็นอิสระ
31. การรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้อใดถูก
ก.  รายงานทุกๆ 1 เดือน                    ข.  รายงานผลตามที่  ผบ.ตร. กำหนด
ค.  รายงานผลทุก  4 เดือน หรือตามที่ ผบ.ตร. กำหนด    ง.  รายงานผลทุก  3 เดือน
32. คำย่อ “ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ” คือข้อใด
ก.  ผบ.ตช.                        ข.  ผบ.ตร.
ค.  ผบ.รช.                        ง.  ผตช.
33. ในจังหวัดมีข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                ข.  ผู้บัญชาการ
ค.  ผู้บังคับการ                    ง.  ขึ้นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงคนเดียว
34. “ ก.ต.ช. ” ตรงกับข้อใด
ก.  คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ                ข.  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ             ง.  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
35. หน่วยงานใดที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก.  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ            ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค.  คณะกรรมการตำรวจส่วนกลาง            ง.  คณะรัฐมนตรี
36. ตาข้อ 34  ประกอบด้วยบุคคลใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ            ง.  ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดมิใช่กรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ  34
ก. นายกรัฐมนตรี                      ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                ง.  รองนายกรัฐมนตรี  
38. ตามข้อ  34 ประกอบด้วยกรรมการตามข้อใด
ก.  กรรมการโดยแต่งตั้ง , กรรมการโดยตำแหน่ง        
ข.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการพิเศษ
ค. กรรมการโดยตำแหน่ง , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
ง.  กรรมการโดยการคัดเลือก , กรรมการโดยการแต่งตั้ง
39. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนกี่คน
ก.  9  คน                        ข.    7  คน
ค.   4  คน                        ง.    2  คน
40. เลขานุการตามข้อ 34 เป็นข้าราชการประเภทใด
ก.  ตำรวจยศ  พล .ต.ท. ขึ้นไป                ข.  ตำรวจยศ  พล .ต.ต. ขึ้นไป
ค.  พลเรือนระดับซี 10 ขึ้นไป                ง.  พลเรือนระดับซี 9 ขึ้นไป
41. ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อ 40 มีกี่คน
ก.  กี่คนก็ได้                        ข.  ไม่เกิน 1 คน
ค.  ไม่เกิน  2 คน                        ง.  ขึ้นอยู่กับความจำเป็น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. + 3 กฎ

1.    ผบ.ตร.แต่งตั้งยศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ   ร.ต.ต.ขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่า   พ.ต.อ.
2.    ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ก.ตร
ตอบ  รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นเงินเดือน
3.    ผู้ใดไม่มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตำราจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบ   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
4.    ข้าราชการตำรวจถึงแก่ความตาย
ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
5.    เงินเพิ่มค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ  ตราขึ้นเป็นกฏหมายใด
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา
6.    ข้อใดมิใช่อำนาจของก.ตร
ตอบ   กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องการทราบสั่งไปให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวนเพิ่มเติม
7.    การขอลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งมีผลนับตั้งแต่วันใด
ตอบ   ผู้นั้นขอลาออก
8.    การอุทธรณ์ที่ถูกต้อง  คือ
ตอบ  ผบช.สั่งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
9.    ผู้ใดแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจในเขตประกาศกฎอัยการศึก มีโทษอย่างไร
ตอบ   จำคุก 1-10 ปี
10.    ใครเป็นผู้อนุมัตินำเงินค่าเปรียบเทียบฯ
ตอบ    คณะรัฐมนตรี
11.    การตรวจเงินแผ่นดินจะต้องรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อใคร
ตอบ   กระทรวงการคลัง
12.    คณะกรรมการพิจารณาการประเมินมีหน้าที่อย่างไร
ตอบ   พิจารณาคำร้องทุกข์ ผู้ที่เห็นว่าการประเมินของตนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้