ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารและ VCD ติวแนวข้อสอบของภาค ก ของ กพ.
sweet2529 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ใจจ้า
oakleys001 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Oakley Kids Sunglasses
Oakley Sunglasses are designed with high technology for everyone  and Oakley kids Sunglasses is good example of this.
tuss ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
จะรู้คำตอบยังไง
kanajana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
หนูอยากทราบคำตอบของข้อสอบทั้งหมดเลยค่ะ..ทำแล้วไม่แน่ใจว่าถูกมั้ยไม่แน่ใจเลย
ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ชุดที่ 2

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป                          เวลา 2.30 ชั่วโมง                       คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คำสั่ง     - ก่อนลงมือทำข้อสอบนี้โปรดอ่านข้อแนะนำในการกรอก แบบฟอร์มในกระดาษคำ
                 ตอบหน้า 2 ก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามแล้ว เครื่อง
                 ตรวจกระดาษคำตอบ อาจไม่ตรวจกระดาษคำตอบของท่าน
              - ให้ตอบโดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ในแต่ละข้อเพียงคำตอบเดียว โดยให้ระบายวง
                 กลมตัวเลือกที่ต้องการให้เต็มวงในกระดาษคำตอบที่แจกให้
- ให้ส่งกระดาษคำตอบ และคำถามแก่กรรมการและห้ามนำออกนอกห้องสอบโดย
   เด็ดขาด
คำสั่ง ข้อ 1 – 2 ในคำถามแต่ละข้อ จะมีข้อสรุป 1 และข้อสรุป 2 ให้พิจารณาข้อสรุปดังกล่าว
                               โดย อาศัยเงื่อนไขตามโจทย์กำหนด และให้ตอบดังนี้
             ก. กรณีข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
             ข. กรณีข้อสรุปไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
             ค. กรณีสรุปทั้งสองไม่สามารถหาข้อสรุปได้แน่ชัดทั้งคู่
             ง. กรณีข้อสรุปที่ 1 และข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง เป็นจริง หรือไม่
             แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไขที่ 1 (ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 5)
1. ชาญชัย ไพบูลย์ สุเทพ สหชัย และปรีชา เป็นปลัดอำเภอ ซึ่งประจำอยู่อำเภอต่างๆ กัน
คือ อำเภอ ก ข ค ง และ จ (โดยไม่เรียงตามลำดับกัน)
2. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอทั้ง 5 ไม่เท่ากัน โดยอำเภอที่ใกล้ กรุงเทพฯที่สุด
ห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร
3. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงแต่ละอำเภอ หากนำมาจัดเรียงกันจะไดอนุกรมเลขคณิต
ซึ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างพจน์เท่ากับ
4. ปลัดดังกล่าวจบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาละ 2 คน และจบศิลปศาสตร์อีก 1 คน
5.ราษฎรของแต่ละอำเภอข้างต้นประกอบอาชีพต่างกัน คือทำนา ทำสวน ค้าขาย
6. สุเทพชอบทานผลไม้เป็นปลัดอำเภอ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ 6 กิโลเมตร
7. สหชัยรับผิดชอบอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพค้าขายและห่างจากกรุงเทพฯมา กที่สุด
8. คนที่จะเป็นปลัดอำเภอ ก. ต้องจบนิติศาสตร์ ส่วนอำเภอ ค. ไม่มีปลัดคนใดจบรัฐศาสตร์เลย
9. ปรีชาอยู่อำเภอที่ติดกับชานทะเล
10. ปลัดที่จบศิลปศาสตร์ ประจำอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงไก่
11. สหชัยจบนิติศาสตร์ ส่วนไพบูลย์ไม่ได้จบรัฐศาสตร์
12. อำเภอ ก. ตั้งอยู่ใกล้กรุเทพฯ มากกว่าอำเภอ ข.
13. ราษฎรอำเภอ ข. ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่
14. อำเภอ ง. ซึ่ง อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด มีราษฎรประกอบอาชีพทำนา

1.        ข้อสรุปที่ 1              ไพบูลย์จบศิลปศาสตร์
            ข้อสรุปที่ 2              ปรีชาประจำอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพทำการประมง
2.        ข้อสรุปที่ 1              ชาญชัยจบรัฐศาสตร์
             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอ ข. ห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร
3.        ข้อสรุปที่ 1              ถ้าชาญชัยอยู่อำเภอที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ปรีชาจะอยู่อำเภอที่
                                                ห่างจากกรุงเทพฯ 550 กิโลเมตร
             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอ ก. ห่างจากอำเภอ ค. 100 กิโลเมตร
4.        ข้อสรุปที่ 1              สุเทพอยู่อำเภอที่ราษฎรประกอบอาชีพทำสวน
             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอที่ราษฎรทำการประมงอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ น้อยกว่าอำเภอที่
                                                ราษฎรทำสวน
5.        ข้อสรุปที่ 1              ปลัดอำเภอ ค. และ จ. จบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามลำดับ
             ข้อสรุปที่ 2              ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอ ข. กับถึงอำเภอ ค. ต่างกันอยู่ 100
                                                กิโลเมตร
เงื่อนไขที่ 2 (ใช้ตอบคำถามข้อ 6 - 10)
             1. นักเรียน ซึ่งเรียนอยู่คนละชั้น ระหว่างชั้น ม.1 – ม.6 มี 6 คนดังนี้คือดารณี โฉมฉาย จุรี
             สมศรี งามพักตร์ และชูศรี
             2. แต่ละคนเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งต่อไปนี้คือ สตรีวิทยา ราชินี สตรีวัดระฆัง สตรี
             นนทบุรี และโรงเรียนวัดเทพลีลา แต่มี 2 คนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน แต่คนละชั้น
             3. แต่ละคนจะชอบดอกไม้ชนอดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ยกเว้นจะระบุ เป็นอย่างอื่น
             4. ดอกไม้ที่แต่ละคนชอบ คือ กุหลาบ ทานตะวัน ดาวเรือง มะลิ ซ่อนกลิ่น และดอกเข็ม
             5. สมศรีเรียนชั้น ม.1 โดยอักษรตัวแรกของชื่อโรงเรียน ต่างกับอักษรตัวแรกของชื่อตนเอง
6. ผู้ที่อยู่ชั้น ม.5 เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา
             7. มีเพียงนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังเท่านั้นที่ชอบดอกดาวเรือง
             8. โฉมฉายอายุอ่อนกว่าจุรี 1 ปี และทั้งสองอยู่โรงเรียนเดียวกัน
             9. นักเรียนทุกคนที่ชอบดอกดาวเรืองจะชอบดอกทานตะวันด้วย
             10. ดารณี อยู่ชั้นสูงกว่างามพักตร์ 3 ชั้น แต่ต่ำกว่าชูศรี ซึ่งมีอายุมากที่สุด
             11. โฉมฉายชอบดอกดาวเรือง ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 ชอบดอกกุหลาบ
             12. นักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลาชอบดอกมะลิ ส่วนนักเรียนโรงเรียนราชินีเกลียดดอกเข็ม
             13. ผู้ที่ชอบดอกดาวเรืองเรียนอยู่ชั้นต่ำกว่าผู้ที่ชอบดอกมะลิ
6.        ข้อสรุปที่ 1              โฉมฉายอยู่ชั้น ม.3
             ข้อสรุปที่ 2              สมศรีอายุอ่อนที่สุด
7.        ข้อสรุปที่ 1              ชูศรีอยู่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
             ข้อสรุปที่ 2              สมศรีอยู่โรงเรียนวัดเทพลีลา
8.        ข้อสรุปที่ 1              ดารณีอยู่ชั้น ม.5 และชอบดอกเข็ม
             ข้อสรุปที่ 2              งามพักตร์อยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
9.        ข้อสรุปที่ 1              ชูศรีชอบดอกซ่อนกลิ่น
             ข้อสรุปที่ 2              จุรีชอบดอกมะลิ
10.      ข้อสรุปที่ 1              นักเรียนที่อยู่ชั้น ม.6 ชอบดอกมะลิ
             ข้อสรุปที่ 2              นักเรียนที่ชอบดอกเข็มเรียนอยู่ชั้นสูงกว่านักเรียนที่เรียน
                                                โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เงื่อนไขที่ 3 (ใช้ตอบคำถามข้อ 11 - 15)
M  N      O = P  Q
S  R  (N + O)  (Q + P)      (R + S)
ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0
11.      ข้อสรุปที่ 1              P  R
             ข้อสรุปที่ 2              O  S
12.      ข้อสรุปที่ 1              Q  R
             ข้อสรุปที่ 2              Q  S
13.      ข้อสรุปที่ 1              N  Q
             ข้อสรุปที่ 2              M  S
14.      ข้อสรุปที่ 1              2Q  (N + R)
             ข้อสรุปที่ 2              O  R/2
15.      ข้อสรุปที่ 1              S  P
             ข้อสรุปที่ 2              M  Q
เงื่อนไขที่ 4 (ใช้ตอบคำถามข้อ 16 - 20)
3/4 A  B = 3/2 C  3/7 D = 3E
                              2G  F      B  H
                              ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0
16.      ข้อสรุปที่ 1              A  2B
             ข้อสรุปที่ 2              D  F
17.      ข้อสรุปที่ 1              B/2  G
             ข้อสรุปที่ 2              5A  4(B + C)
18.      ข้อสรุปที่ 1              2C  F
             ข้อสรุปที่ 2              G  C
19.      ข้อสรุปที่ 1              H  2E
             ข้อสรุปที่ 2              D  2A
20.      ข้อสรุปที่ 1              C  E
             ข้อสรุปที่ 2              5H  D
คำสั่ง ข้อ 21 -26 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว จากคำตอบที่มีลักษณะ
                                 ความสัมพันธ์ หรือหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่โจทย์กำหนดให้
21. ราชสีห์ : สิงโต :?:?
             ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง                                               ข. นก : วายุภักษ์
             ค. ช้าง : คชสาร                                                         ง. มังกร : งู
22. คน : กวน :?:?
             ก. สุนัข : เชื่อง                                                           ข. ปิ้ง : ย่าง
             ค. แมว : นอนหวด                                                  ง. ทอด : ผัด
23. รถเมล์ : บ้าน :?:?
             ก. เส้นเลือดดำ : หัวใจ                                            ข. เท้า : กระเพาะอาหาร
             ค. พนักงานขับรถ                                                    ง. นายตรวจ : แม่บ้าน
24. ดอกหญ้า : ดอกฟ้า                 กระต่าย : ?
             ก. กระรอก                                                                 ข. ดวงจันทร์
             ค. ดวงดาว                                                                   ง. ดวงอาทิตย์
25. ลึกลับ : ร่องรอย : ?:?
             ก. สืบสวน : ปัญหา                                                 ข. เพชฌฆาต : ฆาตกรรม
             ค. สับสน : วุ่นวาย                                                   ง. มืด : มัว
26. ไข่แดง : ไข่ไก่ :?:?
             ก. ใยแมงมุม : แมงมุม                                          ข. กะลา : มะพร้าว
             ค. นิวเคลียส : เซลล์                                                ง. ซัง : ข้าวโพด
คำสั่ง ข้อ 27 – 32 เลขต่างๆ ทางซ้ายมือจะเรียงตามกฎเกณฑ์ หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
             ให้พิจารณาดูแล้วหาตัวเลขทางขวามือ จาก ก ข ค หรือ ง ซึ่งเป็นตัวเลขเพียงตัวเดียวที่
             จะนำมาต่อเข้ากับเลขชุดข้างหน้า ตามกฎเกณฑ์นั้นได้พอดี
27. 2   10   30   68   130   ..........
             ก. 222                                                                            ข. 202
             ค. 230                                                                            ง. 242
28. 2   16   54   128   250   ..........                              
             ก. 320                                                                           ข. 400
             ค. 432                                                                            ง. 530
29. 67   15   292   13   123   11   244   7   ..........
             ก. 122                                                                            ข. 495
             ค. 234                                                                           ง. 237
30. 99   92   73   36   -25   ..........
             ก. -50                                                                           ข. -102
             ค. -116                                                                          ง. -245
31. 9   20   5   14   27   11   19   34   17   ..........
             ก. 27                                                                              ข. 24
             ค. 18                                                                              ง. 22
32. 845   745   848   754   851   ..........
             ก. 854                                                                            ข. 760
             ค. 852                                                                          ง. 763
คำสั่ง ข้อ 33 – 38 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
33. ถ้าเพิ่มด้านยาวและด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีก 1 เท่าอยากทราบว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นอีก
      กี่เปอร์เซ็นต์
             ก. 50                                                                                               ข. 75
             ค. 100                                                                                             ง. 300
34. ซื้อผลไม้ a บาท ได้ b ผล 5 ถ้าจะซื้อถึง c ผล แม่ค้าจะแถมให้ 1 ผล ถ้าซื้อผลไม้ c ผล      ราคาผลละเท่าไร
b
b(c + 1)
             ก.     ac                                                                                        ข.     b(c + 1)

a
             ค.     b(c + 1)                                                                              ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
35. เฟือง 2 ตัว ตัวแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 นิ้ว ตัวที่สองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว หาก
      เฟืองตัวใหญ่หมุน 15 รอบ เฟืองตัวเล็กจะหมันกี่รอบ
             ก. 20 รอบ                                                                                     ข. 25 รอบ
             ค. 30 รอบ                                                                                     ง. 27 รอบ
36. เมขลาต่อตู้แล้วเสร็จใน 20 วัน ลุงทิมต่อตู้แบบเดียวกัน แล้วเสร็จใน 30 วัน และชนะชลต่อตู้
      แบบเดียวกันนี้แล้เสร็จใน 40 วัน ถ้าทั้ง 3 คน ช่วยกันจะต่อตู้เสร็จภายในกี่วัน
13
12
             ก.     95   วัน                                                                              ข.     120     วัน

12
7
             ค.     250     วัน                                                                          ง.     261     วัน  
37. ฟุตบอลทีม A ชนะมา 40 ครั้ง ในการแข่งขัน 60 ครั้ง ยังเหลือเกมส์การแข่งขันอีก 32 ครั้ง
      ทีมนี้จะต้องชนะกี่ครั้งจึงทำให้ทีมของเขามีชัยชนะเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์
             ก. 26 ครั้ง                                                                                     ข. 28 ครั้ง
             ค. 29 ครั้ง                                                                                     ง. 30 ครั้ง
2
38. เลขสองจำนวน เมื่อเอา 1 ของจำนวนแรกรวมกับ 1 ของจำนวนหลัง แล้วได้
5
2
      ผลลัพธ์เป็น 45 และ 1 ของจำนวนหลังรวมกับ 1 ของจำนวนแรกได้ผลลัพธ์เป็น
       40 ผลต่างของเลขสองจำนวนดังกล่าวเป็นเท่าไร
             ก. 50                                                                                               ข. 60
             ค. 20                                                                                               ง. 10

คำสั่ง ข้อ 39 – 43 จงทำความเข้าใจข้อมูลจากตารางที่กำหนดให้เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมู ลในการ
ตอบคำถามในแต่ละข้อ
ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายได้จากภาษีอากรกับภาษีอากรที่จัดเ ก็บได้ของรัฐบาลประจำปี
งบประมาณ 2523 – 2532
     ภาษีอากร (ร้อยล้านบาท)    
ปีงบประมาณ    ประมาณการ    จัดเก็บได้
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532    837
1,003
1,063
1,296
1,373
1,455
1,496
1,652
1,786
2,383    823
959
1,004
1,203
1,315
1,419
1,463
1,761
2,249
2,796
39. ปีงบประมาณใดรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร ใกล้เคียงกับประมาณการ มาก
      ที่สุด
             ก. ปี 2523                                                                                        ข. ปี 2527
             ค. ปี 2529                                                                                        ง. ปี 2530
40. ภาษีอากรที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2531 เพิ่มขึ้นจากที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2530
      คิดเป็นร้อยละเท่าใด
             ก. 21.6                                                                                              ข. 27.7
             ค. 23.6                                                                                              ง. 31.5
41. ระหว่างปีงบประมาณ 2525 – 2529 รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรเฉลี่ยปีละเท่าใด
             ก. 1,331.2 ล้านบาท                                                                  ข. 1,282.8 ล้านบาท
             ค. 128,080 ล้านบาท                                                                 ง. 133,120 ล้านบาท
42. ในปีงบประมาณปีใด มีการประมาณการายได้ จากภาษีอากรมากกว่าที่จัดเก็บได้จริงเป็น
      อันดับสาม
             ก. ปี 2523                                                                                        ข. ปี 2524
             ค. ปี 2529                                                                                        ง. ปี 2527
43. ปีงบประมาณใดที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นป ระมาณ 19.8%
             ก. ปี 2526                                                                                        ข. ปี 2528
             ค. ปี 2527                                                                                        ง. ปี 2524
คำสั่ง ข้อ 44 – 50 จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามในแต่ละข้อ
“เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดกันในวันนี้ คือ อายุแห่งความคุ้มครองดังบัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมเช่นในมาตรา 18 บัญญัติไว้ว่า“ลิขสิทธิ์มีอายุตลอดชีวิตผู้ประพันธ์และต่อไปอีก 30 ปี ส่วนที่ออกโฆษนาเป็นตอน ๆ อายุแห่งความคุ้มครองเริ่มแต่วันโฆษณาตอนนั้น ๆ ถ้าผู้ประพันธ์ตายก่อนโฆษนาท่านว่าอายุลิขสิทธิ์มีกำหนด 30 ปี นับแต่โฆษนาหรือเช่นที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา 18 ว่า อายุลิขสิทธิ์แห่งภาพยนตร์ท่านว่า มีกำหนด 30 ปี นับแต่วันถ่าย”
เทียบกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดา อายุในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นหลักการพิเศษสำหรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดานั้น กล่าวเป็นโวหารกฎหมายว่า กรรมสิทธิ์เป็นของขลังตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ไม่มีจำกัดในเวลาแห่งการเป็นเจ้าของ สมมุติว่า แดงเป็นเจ้าของที่ดิน 1 แปลง และสมมุติต่อไปว่า แดงไปกินยาวิเศษอะไรมา มีอายุได้ถึง 1,000 ปี แดงก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นอยู่ได้ถึง 1,000 ปี หรือแม้แดงจะมีอายุอย่างธรรมดา ตายลงเมื่ออายุ 60 – 70 ปี กรรมสิทธิ์ของแดงในที่ดินแปลงนั้นก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกถึงหล าน ยั่งยืนอยู่ได้เป็นพันๆ ปี ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุไว้ให้กรรมสิทธิ์ของแดงสิ้นสุดไปด้วยการเว ลาแต่กรรมสิทธิ์หนังสือหรือที่เรียกว่า ลิขสิทธิ์มีหลักเป็นอย่างอื่น โดยทั่ว ๆ ไป คือ ลิขสิทธิ์ เป็นของผู้ประพันธ์เพียงชั่วชีวิตกับต่อไปอีก 30 ปีความสำคัญมีอยู่ว่าเมื่อสิ้นชีวิตของผู้ทรงลิขสิทธิ์และสิ้นร ะยะเวลาอีก 30 ปี หลังจากนั้นแล้วลิขสิทธิ์เป็นระงับเจ้าของจะหวงห้ามไม่ได้ ใครจะคัดลอกโฆษนาซ้ำก็ทำไม่เป็นผิด ไม่เป็นละเมิด ลูกหลานของผู้ทรงลิขสิทธิ์จะนำคดีไปฟ้องร้องเขาไม่ได้”
44. ข้อความนี้มีลักษณะอย่างไร
             ก. ชักชวนให้ปฏิบัติตาม                                                           ข. อธิบายเพื่อให้ความรู้
             ค. แสดงความคิดโต้แย้ง                                                           ง. แสดงความคิดสนับสนุน
45. ลิขสิทธิ์หมายถึงอะไร
             ก. กฎหมายคุ้มครองการเขียน
             ข. ระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครอง
             ค. ระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันโฆษนา
             ง. กรรมสิทธิ์ในวรรณกรรมและศิลปกรรม
46. หนังสือที่ได้ลิขสิทธิ์จะมีกรรมสิทธิ์อย่างไร
             ก. มีกรรมสิทธิ์เพียงชั่วชีวิตของผู้เขียน
             ข. มีกรรมสิทธิ์เพียง 30 ปี
             ค. มีกรรมสิทธิ์ในชั่วชีวิตผู้เขียนและต่อไปอีก 30 ปี
             ง. ผิดทุกข้อ
47. ผู้พูดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
             ก. ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เขียน                                                         ข. ไม่เป็นธรรมแก่ทายาท
             ค. ควรเลิก พ.ร.บ. ฉบับนี้เสีย                                               ง. ไม่มีความเห็นแต่อย่างได
48. “กรรมสิทธิ์เป็นของขลัง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้” หมายความว่าอย่างไร
             ก. ถึงจะขายไปแล้วก็ยังทรงสิทธิ์อยู่
             ข. เป็นของคงทนถาวร
             ค. เจ้าของยังคงมีสิทธิ์อยู่ตลอดไป
             ง. เป็นของที่ไม่ต้องดูแลรักษา
49. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดากับลิขสิทธิ์ ต่างกันอย่างไร
             ก. กรรมสิทธิ์ฯ มีอายุนานกว่าลิขสิทธิ์
             ข. ลิขสิทธิ์มีอายุนานกว่ากรรมสิทธิ์
             ค. กรรมสิทธิ์ฯ และลิขสิทธิ์มีอายุเท่ากัน
             ง. มีกฎหมายคุ้มครองทั้งสองอย่าง
50. ทายาทมีกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์อย่างไร
             ก. มีอยู่ตลอดไป
             ข. มีอยู่ต่อไปอีก 30 ปี
             ค. มีอยู่เท่าที่ตนมีชีวิตอยู่
             ง. มีอยู่ตามที่พินัยกรรมระบุไว้
คำสั่ง ข้อ 51 – 55 จลเติมคำลงในช่องว่างให้เหมาะสมที่สุดตามลำดับ
51.  .....................ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้น ให้ออกให้เฉพาะบุคคลผู้มีภูมิรู้สอบได้
       ประโยคมัธยม 6 หรือผู้มีภูมิความรู้รอบตัวเป็นที่พอใจของเจ้าพนักงานผู้ออก
             ก. ใบรับรอง         ข. ใบอนุมัติ          ค. ใบอนุญาต       ง. ใบประกาศนียบัตร
52. เชียงรายเป็น...................ของคุณวารุณี เธอเป็นคนมี...................มั่นคงคนหนึ่งทีเดียว แต่ง
      กายดู....................เสมอ เพราะ...................เหยียบขั้นเศรษฐี
             ก. พื้นฐาน   ถิ่นฐาน   ภูมิฐาน   ฐานะ                          ข. ถิ่นฐาน   ฐานะ   ภูมิฐาน   พื้นฐาน
             ค. ถิ่นฐาน   หลักฐาน   ภูมิฐาน   ฐานะ                        ง. พื้นฐาน   ถิ่นฐาน   ภูมิฐาน   หลักฐาน

53. “ในครอบครัวนั้นนอกจากจะต้องมีความรัก ความอบอุ่นแล้ว หัวหน้าครอบครัวยังต้อง
       มี....................สนองความจำเป็น....................ของค รอบครัวได้ด้วย เพราะความขัดสนไม่อาจ
       จะ....................ความรักของครอบครัวให้ยืนยาวได้”
             ก. ความสามารถ   พื้นฐาน   หล่อเลี้ยง                              ข. ความอุตสาหะ   เบื้องต้น   เลี้ยงดู
             ค. ความต้องการ   เบื้องแรก   เลี้ยง                                                        ง. ความพยายาม   ขั้นต้น   หล่อ
54. “ ปล่อยให้ความดันโลหิตสูงขึ้นโดยไม่ควบคุม.............มีผลกระท บกระเทือน..............อวัยวะ
        สำคัญหลายอย่างของร่างกาย ได้แก่ หัวใจ สมอง ไต และเส้นโลหิต เป็นต้น อาจทำให้หัวใจวาย
        เส้นโลหิตในสมองแตก ไตพิการ..............อาจเร่งให้เส้นโลหิตตีบตันเร็วขึ้น...... ........ไขมันเกาะ
        หลอดโลหิต”
             ก. ถ้า   จะต่อ   จากนี้   และ                                                  ข. หาก   คง   กับ   และ   เหตุเพราะ
             ค. ถ้า   คง   แก่   และ   เนื่องจาก                                      ง. หากจะ   ต่อ   ทั้งยัง   เพราะ
55. “หัวหน้าคนงานเป็นคนที่ร่างสูง ผิว..............ใบหน้า..............แดด ผม..............ค่อนข้างยาว
        กล้ามเนื้อแน่นดูแข็งแรง และสีหน้าที่ดู...............อยู่ตลอดเวลา ทำให้ดูหน้าแกรงขาม แต่
        ประหลาดที่เขาสามารถใช้ภาษาที่...............ได้”
             ก. เกรียม   กร้าน   สละสลวย   เหู๊้ยมเกรียม   สลวย
             ข. กร้าน   เกรียม   สลวย   เหู๊้ยมเกรียม   สละสลวย
             ค. กร้าน   เหู๊้ยมเกรียม   สลวย   เกรียม   สละสลวย
             ง. เกรียม   กร้าน   สลวย   เหู๊้ยมเกรียม   สละสลวย
คำสั่ง ข้อ 56 – 57 จงเลือกตอบว่าข้อความใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
56.      ก. กลองเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเมือง
             ข. ใช้เป็นหลักสำหรับบอกให้รู้เวลา
             ค. ในสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกาใช้กันทั่วไป
             ง. ต้องอาศัยกลองเป็นสัญญาณ
57.      ก. ที่เรียกว่าฉันทลักษณ์ด้วยมีความประสงค์
             ข. ให้มีชื่อตรงกับไวยากรณ์ในภาษาบาลี
             ค. ที่ท่านจำแนกไว้เป็นอักขรวิธี วจีวิภาค วาทยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์
             ง. ซึ่งไวยากรณ์ในภาษไทยเราได้อิงอาศัยมาสร้างขึ้นไว้เป็นหลัก
คำสั่ง ข้อ 58 – 60 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1 2 หรือ 3 กำกับอยู่
                               แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ ก.                ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุม และถูกต้องตามหลัก
                               ภาษา
ตอบ ข.                ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง
                               ตามหลักภาษา
ตอบ ค.                ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง
                               ตามหลักภาษา
ตอบ ง.                 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง
                               ตามหลักภาษา
1
58. การยิงปืนเพื่อแสดงความเคารพนั้น เราเรียกว่ายิงสลุด  การยิงสลุดเป็นการแสดงความ                                                  
3
2
      เคารพให้แก่ชาติ หรือ บุคคล จำนวนนัดที่ยิงก็มีเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติยศของผู้หรือสิ่ง
      ควรรับการเคารพ
1
59. อัตวิสัยหมายถึงเรื่องหรือภาพ ของสิ่งทั้งหลายที่ผู้เขียนอาจนำมาใช้เป็นเค้าโครง โดยวิธี                                                                                                                                                                          
1
       นึกหรือคิดเห็นในใจ ภาวะวิสัย เป็นภาพที่สร้างขึ้น จากประสบการของผู้เขียน                                                                                            
2
1
60. นักประพันธ์ควรเขียนเรื่องที่แนะให้คนคิด  นักเขียนหลายหนีความจริง  โดยที่สร้างโลก                                                                                                                            
3
  ใหม่ขึ้น  โดยการไม่ยอมรับสภาพชีวิตจริง  ทำให้ผู้อ่านพลอยหนีโลกแห่งความจริงไปด้วย              
61.  ข้อใดเรียงลำดับความถูกต้องที่สุด
                 1. ประโยคเดียวกัน
                 2. เมื่อพูดแล้ว
                 3. ก็ถือว่ามีความหมายเช่นกัน
                 4. ทำให้เกิดผลต่างกัน
                 5. ความหมายของคำพูด
                 6. ขึ้นอยู่กับข้อความแวดล้อม
                 7. และขึ้นอยู่กับผลที่เกิดจากคำพูดนั้นๆ
                 ก. 5 2 6 7 3 1 4                                                                          ข.5 6 7 1 2 4 3
                 ค. 1 2 4 3 5 6 7                                                                        ง. 1 5 2 6 4 3 7
62. ข้อใดเรียงลำดับเนื้อความได้เหมาะสม
                 1. เมื่อนั่งออกจากเทลอะวีฟ  จะกลับเข้าเยรูซาเล็ม  สองข้างทางแลไปไกลลิบเห็นมีแต่ภูเขาสีแสด
                 2. ไม่มีร่องรอยของความแห้งแล้ง  สีเขียวของต้นไม้กับสีแสดของหินทราย  ตัดกันเฉียบขาดน่าดู
                 3. เคยได้ยินมาว่า  อิสราเอลมีความสามารถในการทำทะเลทรายให้เป็นสีเขียวมาได้เห็นกั บตา
                 4. ไม่มีต้นไม้ใบหญ้า  แต่ที่มองเห็นใกล้ๆคือไรส้มสุดสายตา  ต้นไม้ใบเขียวชอุ่ม
          5. ทรัพยากรบุคคลดี บวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทำให้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
                 ก.1 3 2 4 5                                                                                      ข. 3 5 1 4 2
                 ค.3  4 2 5                                                                                        ง.5 3 1 4 2
63. เนื้อความต่อไปนี้  เรียงลำดับใจความได้ตามภาษาเขียนที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
          1. การซึมซาบให้พระคุณของบิดามารดา  จึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของบุคคลทุก ชาติทุก
                     ศาสนา
                 2. เพราะเป็นบุคคลแรกที่ทำให้เกิด  ให้ปัจจัยเครื่องยังชีพ  ให้ความรู้  ให้การอบรมทางอุปนิสัยที่ดี
         3. ก็สุดวิสัยที่เขาจะรู้คุณเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์
                 4. บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า  เป็นต้น  ยกบิดามารดาเป็นบุคคลแรกในโลก
                 5. หากคนใดที่จิตทราม  จนไม่รู้คุณบิดามารดาแล้ว
                 ก.1 2 4 5 3                                                                                      ข.1 4 2 5 3
                 ค.4 2 5 3 1                                                                                      ง.4 5 3 1 2
64.จงเรียงลำดับข้อความนี้ให้เหมาะสม
                 1. เนื่องจากคาเฟอีนสามารถผ่านตามกระแสเลือด  เข้าสู่สมองได้ภายในเวลาเพียงสิบห้านาที
                 2. แต่ถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว  คาเฟอีนสักถ้วยก็จะทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้น
                 3. ถ้าหากคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว  คาเฟอีนก็มีอิทธิพลน้อยที่สุดเช่นกัน
                 4. มันจึงมีพลังอำนาจมากที่สุด  ในขณะที่คุณมีความตื่นตัวอยู่น้อยที่สุด
                 5. คาเฟอีนสามารถสร้างสภาวะของการตื่นตัวให้เกิดขึ้นได้
                 ก.1 4 2 3 5                                                                                      ข.1 3 2 4 5
                 ค.5 4 3 2 1                                                                                      ง.5 3 2 4 1
65. จงเรียงลำดับข้อความนี้ให้เหมาะสม
                  1. รถดับเพลิงจึงไม่สามารถเข้าไปได้
                  2. เพื่อสกัดและดับเพลิง
                  3. ด้วยเหตุนี้  เราจึงคิดสร้างรถดับเพลิงเล็กขึ้น
                  4. รถดับเพลิงก็รีบรุดมายังที่เกิดเหตุ
                  5. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่ง
                  6.เหตุการณ์ดังตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
                  7. แต่ทางเข้าตลาดนั้นแคบมาก
                  ก. 2 4 5 6 7 1 3                                                                       ข.4 2 6 5 7 1 3
                  ค.5 2 7 1 6 3                                                                             ง.6 4 2 7 1 5 3
คำสั่ง  ข้อ 66-69 จงพิจารณาคำ  หรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่กำหนดให้แล้ว  เลือกตัวเลือก ก.ข. ค.
                 หรือ ง. ที่มีความหมายตรงกับคำ  หรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้มากที่สุดและที่มีความหมายสอดคล้องกับ
               ข้อความที่กำหนดให้นั้น
66. ตำแหน่งที่จะเขียนเชิงอรรถ  มักเขียนไว้ท้ายเล่มหนังสือ  หรือบางทีเขียนไว้ท้ายหน้าของแต่ละหน้า
                 ก. รายละเอียดเรื่อง                                                                    ข. บัญชีรายชื่อหนังสือค้นคว้า
                 ค. หลักการจัดรูปเล่มหนังสือ                                            ง. ข้ออ้างอิง  หรือคำอธิบาย
67. ประชาทัณฑ์หมายถึง  การลงโทษผู้กระทำผิดนอกสารบบอาญายุติธรรม
                 ก. บัญชีเรื่อง                                                                                ข. ระเบียบ
                 ค.กฎหมาย                                                                                       ง.แบบแผน
68. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณผูกพัน  เป็นรายปี  สำหรับก่อสร้างศูนย์บ้านพัก
      ข้าราชการในส่วนภูมิภาค  ปีละ 10 จังหวัด
                 ก. เงินรายรับที่ได้จากรายจ่าย                                                ข. เงินรายรับรายจ่ายประจำปี
                 ค. เงินรายจ่ายที่จำเป็น                                                             ง. เงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกัน
69.วัดนี้ตามตำนานกล่าวว่าเป็นวัดโบราณ  และเป็นวัดราษฏร์  การสร้างวัดนี้แต่เดิมไม่ปรากฏหลักฐาน  ว่า
     ท่านผู้ใดสร้าง
                 ก. ไม่มีรายละเอียด                                                                    ข. ไม่ได้กล่าวไว้ในหนังสืออ้างอิง
                 ค. ไม่มีผู้ใดยืนยันความถูกต้อง                                         ง.ไม่มีสิ่งใดยืนยันให้แน่ชัด
คำสั่ง ข้อ 70-75 จงอ่านข้อความที่กำหนดให้  แล้วตอบคำถามโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก ก.ข.ค. และ ง.
               ที่ถูกต้องที่สุด
70.เสียงของคำ  เพี้ยนและกลายได้  ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกันเพราะเสียงและความ
   หมายเป็นของคู่กัน ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำพูดในภาษาเพราะมีแต่เสียงอย่างเด ียวก็เป็นเสียงที่          
     ปราศจากความหมาย  ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแค่ความในใจเมื่อไม่เปล่งเสียงออกมาก็ไม ่มีใครทราบ
     ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
                 ก.ทั้งสองและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
                 ข.ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร
                 ค.การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที ่สุด
                 ง.ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงเข้าใจกัน
71.พินัยกรรมหรือคำสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดท้าย  ที่จะยกทรัพย์สินวางข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับทรัพย์ของ
      ตน  อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเพื่อตนตายแล้ว
      ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
72. ความคิดเรื่องสหกรณ์  เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท้  แต่การสหกรณ์ก็มีผู้นำใช้ได้ผลดี
      เศรษฐกิจแบบนายทุนนั้นหลายแห่ง
                   ก.สหกรณ์เป็นอุดมคติของสังคมนิยม  แต่ใช้ได้ไม่เหมาะกับประเทศแบบทุนนิยม
                    ข.สหกรณ์เป็นอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่บางประเทศแบบทุน นิยมก็ใช้ได้ผลดี
                   ค.สหกรณ์เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยมแต่ขัดก ับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
                   ง.สหกรณ์เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและแบบทุนนิยมด้ วย
73.ห้ามมิให้คนทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85  เดซิเบล  เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง  ใน 5 วันของสัปดาห์
                 ก.คนงานจะให้เวลาทำงานวันละ  8 ชั่วโมง  ติดต่อกันถึง 5 วัน  ในที่นี่มีเสียงดังขึ้นเกิน 85 เดซิเบล
             ไม่ได้
          ข. คนงานจะใช้เวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วัน  ในที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล
                   ไม่ได้
                 ค.ในหนึ่งสัปดาห์  คนงานสามารถทำงานวันละ 8 ชั่วโมง  ในที่ที่มีเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล  
                     ได้ไม่เกิน  2 วัน
                 ง. คนงานจะทำงาน 8 ชั่วโมง  ใน 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้
74. ผงซักฟอกที่ใช้อยู่มีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโต  เพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช  แต่จะมีผลทำให้น้ำ
       เสียในระยะหลัง  เพราะว่าพืชจะดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ
       ข้อความนี้ตีความหมายอย่างไร
                 ก. ผลซักฟอกมีส่วนทำให้น้ำเสีย
                 ข. พืชน้ำเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่น้ำเสีย
                 ค. ผงซักฟอกให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้หลายอย่าง
                 ง. พืชน้ำจะไม่ใช้ออกซิเจน  ในอากาศมาปรุงอาหาร
75. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่องมียอดทั้ง
      สามช่อง ตั้งแต่นั้นมา  ชาวบ้านก็พากันเรียกประบั้นท้ายังกล่าวว่า “ประตูสามยอด”
                 ก.ชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตูกำแพงเมือง
                 ข.”ประตูสามยอด”ได้ชื่อจากลักษณะการสร้าง
                 ค. ประตูกำแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอดเสมอ
                 ง. เริ่มการสร้างประตูกำแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
คำสั่ง  จงอ่านบทความที่กำหนดให้  แล้วตอบคำถามข้อ  76-79 โดยพิจารณาตัวเลือก ก.ข.ค.หรือ ง. ที่ถูกต้อง
             ที่สุด  ทั้งนี้ให้ยึดเนื้อความในบทความเป็นหลัก
             หนังสือหรือข้อเขียนใดๆคือ สิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น  การเขียนจึงหมายถึง  สิ่งที่มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์เขียนอะไร  คำตอบคือ มนุษย์เขียนสิ่งที่ตนเองรู้หรือคิดถ้านั้นการอ่านคืออะไร  การอ่านคือความหมายที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์เขียนไว้กลับออกมา เป้นความคิด  เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว  ย่อมเห็นว่า  การอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่อ อก
  อย่างไรก็ตามจึงจะเรียกว่า  อ่านดี  หรือ เขียนดี  เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษาได้ให้ทรรศนะไว้ว่า “ผู้เขียนแสดดงความคิดอย่างไร  ผู้อ่านก็ได้ความคิดอย่างนั้น  เอนเอียงไปตามนั้น  หรือปฏิบัติตามนั้น”อย่างนี้เรียกว่าเขียนดี  และ “ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไร  ผู้อ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันทุกความคิดแต่ผู้อ่านมีความคิดเป ็นของตนเอง  รู้จักวิเคราะห์เลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์  ขจัดความคิดที่ไร้สาระออกไป  เพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณ”อย่างนี้เรียกว่า อ่านดี
76. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
                 ก.การเขียนหนังสือ                                                                   ข.การเขียนกับการอ่าน
                 ค.การเป็นนักอ่านที่ดี                                                              ง. การอ่านขั้นใช้วิจารณญาณ
77. การเขียนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
                 ก. ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อเขียนได้ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ
                 ข. ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆประกอบการเขียน
                 ค. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเป็นจริง
                 ง.ภาษาที่ใช้สละสลวยและเข้าใจง่าย
78.ที่กล่าวว่า “อ่านดี”หมายความว่าอย่างไร
                 ก.อ่านเอาจริงเอาจัง
                 ข.เลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ
                 ค.อ่านแล้วมีความรู้สึกคล้อยตาม
                 ง. อ่านแล้วได้ความรู้และความคิด
79.ผู้เขียนมีความประสงค์จะเน้นสิ่งใด
                 ก.การเขียนและการอ่านที่ดี
                 ข.ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนกับการอ่าน
                 ค.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนที่ดีกับผู้อ่านที่ดี
                 ง.ความสามารถในการเขียนและการอ่าน
คำสั่ง  จงอ่านข้อความที่ยกมาให้  แล้วตอบคำถามข้อ 80-85
           คำว่า  “นาง”แปลว่า  หญิง มาตั้งแต่เดิม  มิได้จำกันว่า  หญิงสามีแล้วจึงใช้คำนำหน้าว่า นาง นางในวรรณคดีหรือนิยาย  นิทานทั้งหลาย  ล้วนเป็นนาง  และใช้นางเป็นคำแทนชื่อหญิงตำแหน่งต่างๆอย่าง นางพระกำนัล  นางสนองพระโอษฐ์ หรือคำว่า  นางใน  ก็ไม่ได้ใช้บอกว่าเป็นผู้มีสามีหรือยังไม่ม
ผู้ชายเป็นนายได้ตลอดชาติ  ผู้หญิงก็ควรจะเป็นนางในความหมายที่แปลว่าผู้หญิงได้ตลอดไปเหมื อนกัน  ก่อนแต่งงานเป็นนาง  แต่งงานก็เป็นนาง  อย่าแล้วกลับมาใช้สกุลเดิมก็เป็นนาง  ไม่มีตรงไหนที่กำหนดเอาไว้ว่า  ตอนไหนเป็นสาวหรือไม่สาว  มีผู้ข้องใจอยู่เหมือนกันว่า  ผู้หญิงที่อย่าแล้วกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม  ทำไมจึงใช้คำนำหน้าว่านางสาวไม่ได้มาแยกเป็นนางกับนางสาวไม่เป็ นผลดีแก่ผู้หญิง  ผู้ชายไม่มีคำจำกัดสถานภาพของความเป็นโสดหรือไม่โสด  ผู้หญิงก็ควรมีสิทธิเช่นนั้นด้วย
80.จาดเรื่องที่ยกมาให้อ่าน คำว่า “นาง”มีความเป็นอย่างไร
                 ก.มีความหมายอย่างเดียว                                                         ข.มีความหมายสองอย่าง
                 ค.มีความหมายมากกว่าสองอย่าง                                       ง.มีความหมายไม่แน่ชัด
81.คำว่า  นาง ที่นำหน้า สีดา  บุษบา ศกุนตลา  มีความหมายว่าอย่างไร
                 ก.หญิง                                                                                                ข.หญิงมีอายุ
                 ค. หญิงมีสามีแล้วอย่า                                                               ง.หญิงที่ไม่เป็นโสด
82. จากคำว่า นางใน นางสนม นางสนองพระโอษฐ์ ฯลฯ คำว่า นาง ทำให้เราทราบอะไร
                 ก. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีสามี                             ข.ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นยังไม่มีสามี
                 ค.ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้อย่าจากสามีแล้ว                       ง.ไม่มีข้อถูก
83.ผู้เขียนต้องการให้ใช้คำว่า “นาง”อย่างไร
                 ก.นำหน้าชื่อหญิงที่เป็นสาวโสด                                        ข.นำหน้าชื่อหญิงที่มีสามี
                 ค.นำหน้าชื่อหญิงที่เลิกร้างกับสามีแล้ว                          ง.ถูกทุกข้อ
84.ผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้ชายใช้คำนำหน้าชื่อว่า “นาย” อย่างไร
                 ก.ใช้ตลอดอย่างปัจจุบันที่ใช้อยู่                                           ข.ใช้ตอนก่อนแต่งงาน
                 ค.ใช้เมื่อแต่งงานแล้ว                                                                ง.ใช้เมื่ออย่ากับภริยาแล้ว
85. ผู้เขียนเห็นว่า  เกิดการเปรียบในเรื่องใด
                 ก.สิทธิในการแต่งงาน
                 ข.สิทธิในการใช้คำบอกความเป็นโสดหรือไม่โสด
                 ค.สิทธิในการดำรงตำแหน่งงานราชการ
                 ง.สิทธิในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ
คำสั่ง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 86-90
                 อนึ่งในสมัยที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตร  และไม่ถูกอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นมาบังคับให้เปลี่ยนแปลง ในที่นี้ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้จงใจจะกล่าวโทษคนจ ากถิ่นอื่น  ความเจริญเติบโตทางเพศกับภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกัน  จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดีตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 คนก็เริ่มมีความต้องการทางเพศ  ก็พร้อมที่จะตั้งครอบครัวภายในระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตร  แต่สมัยนี้ภาวะเศรษฐกิจบังคับให้มนุษย์ต้องยับยั้งความต้องการท างเพศไว้จนกว่าจะมีความพร้อมที่จะตั้งครอบครัวซึ่งห่างไกลกันปร ะมาณ  10 ปี  จะเห็นว่าเป็นการฝึกธรรมชาติเพียงใด  และมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะต้องพยายามใช้สมอง  ใช้สมรรถภาพทางใจ  สร้างระเบียบทางใจขึ้นให้เหมาะแก่สภาพสังคมของตน
86. ข้อใดสรุปสาระของข้อความทั้งหมดได้ถูกต้อง
                 ก. ภาวะฝืนธรรมชาติซึ่งหนุ่มสาวในสังคมไทยในปัจจุบันประสบอยู่เกิด จากอิทธิพลวัฒนธรรม
                 ข.ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเพศ  ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  ทำให้คนยุคนี้ต้องสร้างระเบียบ
                     ทางใจขึ้น
                 ค. มนุษย์จะต้องรู้จักยับยั้งความต้องการทางเพศไว้ จนกว่าจะมีความพร้อมในการตั้งครอบครัว
                 ง.นิยายและวรรณคดีไทย  ชี้ให้เห็นว่าในสมัยก่อนคนมีอายุ 15-17 ปี  ก็มีความต้องการทางเพศ  และ
                    พร้อมจะตั้งครอบครัวได้แล้ว
87. ถ้าจะใช้เครื่องหมายวงเล็บ  สำหรับข้อความขยาย  จะใช้ข้อความใด
                 ก. ในที่นี้  ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ไม่ได้จงใจจะกล่าวโทษคนจากถิ่นอื่น
                 ข. จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดี  ตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 ก็เริ่มมีความต้องการทางเพศ
                 ค.ซึ่งห่างไกลกันประมาณ 10 ปี จะเห็นว่าการฝืนธรรมชาติเพียงใด
                 ง. และมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะต้องพยายามใช้สมอง  ใช้สมรรถภาพทางใจ
88. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นเมื่อ  “ความเจริญเติบโตทางเพศกับภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกัน”
                 ก.ระเบียบทางใจ                                                               ข.ความต้องการทางเพศ
                 ค.การฝืนธรรมชาติ                                                                   ง.การใช้สมรรถภาพทางใจและสมอง  
89. ข้อเขียนนี้สนับสนุนความเห็นในข้อใด
                 ก.สภาพสังคมไทยปัจจุบันไม่เหมาะกับคนไทย
          ข.หนุ่มสาวสมัยใหม่ไม่มีความยับยั้งในเรื่องเพศ
                 ค.เราแต่งงานช้าไปกว่าเดิมอีก 10 ปี
                 ง.ในภาวะที่จะต้องฝืนธรรมชาติควรสร้างระเบียบทางใจขึ้น
90.จากข้อความนี้  ทำให้เราเข้าใจหนุ่มสาวปัจจุบันอย่างไร
                 ก.มีความต้องการทางเพศช้าลงเพราะต้องเรียนหนังสือมากขึ้น
                 ข. มีความต้องการทางเพศเร็วขึ้น  แต่ต้องแต่งงานช้าลง
                 ค.ต้องยับยั้งและฝืนธรรมชาติอย่างมาก
                 ง.มีทางออกในเรื่องอื่นมากขึ้นแม้จะแต่งงานช้ากว่าเดิม
คำสั่ง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างพิจารณาแล้วตอบคำถามข้อ 91-100
                 ท่านอธิการบดี  ท่านผู้เกียรติและคณาจารย์ทุกท่าน
                 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญมาประกอบพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมพ ื้นบ้านไทยและมลายูในวันนี้  ผมได้รับทราบจากรายงานว่าการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในมหาวิทยาลั ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น  มีอุปสรรคนานาประการในการเรียน  การสอน    และการสัมมนา  ครั้งนี้เป็นการสัมมนาในระยะเริ่มแรกสำหรับวิชาการแขนงนี้ในบ้า นเมืองเราด้วย  การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ ขึ้น  ย่อมเป็นโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเ ห็นและช่วยกันคิดแก้ปัญหาอันจะเกิดประโยชน์ยิ่งในการศึกษาวัฒนธ รรมพื้นบ้านสืบไป
ผมมีเหตุผลพิเศษในการสนับสนุนการสัมมนาทางวิชาการของภาควิชาภาษ าไทยคณะมนุษยศาสตร์ในวันนี้   เพราะว่าการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน  มีความสำคัญมากไม่เฉพาะในทางวิชาการ  แต่อาจนำไปใช้ในการบริหารปกครองบ้านเมือง  ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีแล้วว่าวัฒนธรรม  คือวิถีดำเนินชีวิตของบุคคลวัฒนธรรมเป็นสิ่งกำหนดความคิดความเช ื่อ พฤติกรรมของบุคคล  ดังนั้น  วัฒนธรรมจึงเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของบุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ ปกครอง  ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประชาชนทั้งๆที่วัฒนธรรมมีความสำคัญเช่นนี้แต่ความสนใจที ่บุคคลทั่วไปให้แก่การศึกษาเรื่องนี้น้อยมาก   ทั้งนี้เพราะเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลเริ ่มตั้งแต่กำเนิดจนตาย  ความคิด ความเชื่อ  หรือ พฤติกรรมของบุคคลได้แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว  ถือเป็นสิ่งธรรมดาจนถึงขนาดไม่ได้คิดถึงมาทำไมจึงคิดอย่างนั้น  ทำเข่นนั้น  ทำไมเราจึงปฏิบัติเช่นนี้เป็นต้น  จนกว่าเราจะได้เห็นผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมอื่นเขาเชื่อ  เขาปฏิบัติหรือเขาประพฤติที่ไม่เหมือนเราเราจึงคิดว่าเราไม่เหม ือนเขาหรือเขาไม่เหมือนเราแต่ว่าของเราดีกว่าของเขา   ของเขาป่าเถื่อนกว่าของเราเป็นต้น  แต่ความจริงแล้ววัฒนธรรมเป็นกลไกในการดำเนินชีวิตของบุคคลมีที่ มาของต้นกำเนิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   วิถีชีวิตของบุคคลบางอย่างก็เป็นสิ่งสนับสนุนความเจริญของชาติบ างอย่างก็เป็นอุปสรรค  แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าวัฒนธรรมย่อยเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแป ลงอยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งเราไม่รู้สึกตัว   ที่ผมนำเรื่องนี้มากล่าวก็เพื่อจะให้เห็นว่าการปกครองจะเป็นการ ปกครองหน่วยงานก็ดี  การปกครองบ้านเมืองก็ดี  ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในกลไกของวิถีชีวิตของผู้ที่จะปกครอง แล้ว  ย่อมอยู่ในฐานะที่จะสู่ทาง  นำความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่บ้านเมืองได้  แต่ในระยะที่ผ่านมานี้ความเข้าใจในเรื่องนี้มีไม่มากนัก  ในด้านวิชาการก็ยังไม่ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง  ผมหวังว่าการสัมมนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้ นบ้านของไทยและมลายู  คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้การศึกษาค้นคว้าต่อไป  และจะได้นำผลให้ครูอาจารย์  นิสิตนักศึกษา  ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราดียิ่งขึ้น  และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองของเรา  ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกที่ควรต่อไป    บัดนี้  ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนา  ขอให้สัมมนาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุจุดประสงค์และเป็นประโยชน์สมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกประก าร
91. ข้อใดเป็นการกล่าวปฏิสันถารที่เหมาะสม
                 ก. สวัสดีท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
                 ข. ท่านประชาชน  ท่านผู้มีเกียรติและผู้ฟังทุกท่าน
                 ค. ท่านคณบดี  ท่านผู้มีเกียรติและคณาจารย์ทุกท่าน
                 ง. ท่านผู้มีเกียรติ  คณบดี  และคณาจารย์ทุกท่าน
92. การกล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้  เป็นการพูดแบบใด
                 ก.การพูดแสดงความคิดเห็น                                                  ข.การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
                 ค. การพูดเพื่อให้ความรู้                                    ง. การพูดจากต้นฉบับ
93.การกล่าวเปิดงานนี้เปิดงานเมื่อใด
          ก.ก่อนรับฟังรายงานการจัดสัมมนา                                    ข.หลังรับฟังรายงานการจัดสัมมนา
                 ค.ก่อนเปิดการสัมมนา                                                             ง.ก่อนเปิดการสัมมนา
94.ผู้กล่าวรายงานได้รายงานในเรื่องใด
                 ก.การสัมมนาเรื่องนี้อยู่ในระยะเริ่มแรกของแขนงวิชานี้
                 ข. การสัมมนาครั้งนี้มีอุปสรรคหลายอย่าง
          ค.การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพราะไม่เคยมีมาก่อน
                 ง. การจัดสัมมนาครั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ริเริ่ม
95. พอจะสรุปได้ว่าจุดประสงค์ของคณะกรรมการการจัดสัมมนาคือข้อใด
                 ก.ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย-มลายู
                 ข.เป็นการริเริ่มก่อตั้งสาขาวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย – มลายู
                 ค.ให้เป็นโอกาสที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัน
                 ง.เพื่อให้คนในวงวิชาการมาช่วยกัน  แก้ปัญหาวัฒนธรรมไทย-มลายู
96. วัฒนธรรม  มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง
                 ก. ความคิด  ค่านิยม การศึกษา                                             ข.ความคิด ความเชื่อ การกระทำ
                 ค.ความคิด  ความเข้าใจ พฤติกรรม                   ง.ความเชื่อมั่น  ค่านิยม  ประเพณี
97.เหตุใดจึงกล่าวว่า  วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ
                 ก. วัฒนธรรมเป็นวิถีดำเนินชีวิตบุคคล
                 ข.วัฒนธรรมแสดงเอกลักษณ์ของชาติ
                 ค.วัฒนธรรมมีส่วนในการตัดสินใจของบุคคล
                 ง.วัฒนธรรมเป็นเรื่องราวของชนชาติที่น่าศึกษา
98.คนไม่สนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเพราะเหตุใด
                 ก.เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
                 ข.วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งได้ง่าย
                 ค.วัฒนธรรมเป็นเรื่องของนักวิชาการโดยเฉพาะ
                 ง.วัฒนธรรมมีผลกระทบที่มองไม่เห็นได้ง่ายนัก
99. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างกันจะมีผลดีอย่างไร
                 ก.ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมในระดับลึก
                 ข.ช่วยให้เข้าใจและประเมินค่าวัฒนธรรมต่างๆได้
                 ค.ช่วยให้ตัดสินใจวัฒนธรรมอื่นๆ
                 ง.ช่วยในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนให้คล้ายคลึงวัฒนธรรมอื่นๆ
100. ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาจนำมาใช้ในการปกครองอย่างไร
                 ก. ทำให้เกิดความหวงแหนรักษาวัฒนธรรมของชาติ
                 ข.ทำให้เกิดความสามัคคีร่วมมือในหมู่พวกที่มีวัฒนธรรมคล้ายกัน
                 ค.นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาพัฒนาประเทศในทิศทางที่เหมาะสม
                 ง.สามารถมีความสัมพันธ์ติดต่อกับประเทศต่างๆได้ผลดี

กาญจนา
kanajana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่วยหน่อยนะคะ....
กาญจนา
ammbozz ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากมาย ^^6
nutchai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank you okkkkkkkkkkkkkkkk
nutchai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
01012529 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอกพ.ด้วยคะ
monpaphop ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
จ้า

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้