ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522

 

1. พระราชบัญญัติ รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใชบังคับตั้งแตวันใด

ก. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒                      ค. ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

ข. ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒                     ง. ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

ตอบ   ข. ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒

2. รถยนต์  ตามพระราชบัญญัติ รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายความว่าอย่างไร

ก. รถยนต์สาธารณะ                                        ค. รถยนต์ส่วนบุคคล

ข. รถยนต์บริการ                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรถยนต์สาธารณะ

ก. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด                   ค. รถยนต์รับจ้าง

ข. รถยนต์รับจ้างเฉพาะในจังหวัด                ง.  ผิดทุกข้อ

ตอบ  ข. รถยนต์รับจ้างเฉพาะในจังหวัด

รถยนต์สาธารณะหมายความว่า

(๑) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้

รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด

(๒) รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์

สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง

4. รถยนต์บริการหมายความว่า

ก. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  12 คน

ข. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  10 คน

ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  7 คน

ง. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  5 คน

ตอบ  ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  7 คน

5. ข้อใด ไม่ใช่ รถยนต์บริการ

ก. รถยนต์บริการธุรกิจ                                                    ค. รถยนต์บริการให้เช่า

ข. รถยนต์บริการทัศนาจร                                               ง. รถบรรทุก

ตอบ  ง. รถบรรทุก

6. รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย คือรถยนต์บริการประเภทใด

ก. รถยนต์บริการธุรกิจ                                                    ค. รถยนต์บริการให้เช่า

ข. รถยนต์บริการทัศนาจร                                               ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ก. รถยนต์บริการธุรกิจ

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “รถยนต์ส่วนบุคคล”

ก. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

ข. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน

ค. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

8. รถจักรยานยนต์ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกได้ไม่เกินกี่ล้อ

ก. 1 ล้อ                                                                               ค. ไม่สามารถทำได้

ข. 2 ล้อ                                                                               ง. กี่ล้อก็ได้

ตอบ  ก. 1 ล้อ       

9. รถที่มีล้อหรือสายพาน และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็นเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดันหรือฉุดลาก คือรถอะไร

ก. รถบดถนน                                                                    ค. รถแทรกเตอร์

ข. รถพ่วง                                                                           ง. ถูกทั้ง  ก และ  ค

ตอบ  ค. รถแทรกเตอร์

10. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                          ค. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                        ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบ  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

11. รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้อง

ข. ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน

ค. รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ หรือรถยนต์บริการทัศนาจร รถนั้นต้องมีลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

12. รถประเภทใดที่ไม่ต้องจดทะเบียน

ก. รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด

ค. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๘ รถดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

(๑) รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(๒) รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด

(๓) รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด

(๔) รถที่เจ้าของแจ้งการไม่ใช้รถตามมาตรา ๓๔

(๕) รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ผลิตประกอบหรือนำเข้าและยังมิได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
ความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบความสามารถการคิดคำนวณ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาสตร์  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: กรมขนส่ง2 (Large).jpg 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ

กรมการขนส่งทางบก

 

  1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก

ก. http:// [url]www.dlf.go.th[/url]                                                                ค. http:// [url]www.fish.go.th[/url]

ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]                                          ง. http:// www. customs.go.th

ตอบ   ก. http:// [url]www.dlf.go.th[/url]

  1. ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก

ก. ขสบ.                                                                              ค. ขส.

ข. กขส.                                                                             ง. ขบ.

ตอบ   ง. ขบ.

  1. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายพงศ์    โสโน                                                       ค. นายชัยรัตน์   สงวนชื่อ

ข. นายสมชัย   ศิริวัฒนโชค                                           ง. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ตอบ   ง. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  1.  ปัจจุบันรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  มีกี่คน

ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ    ค. 3  คน    ได้แก่

  1. กรมการขนส่งทางบก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 4  สิงหาคม  พ.ศ. 2484                                             ค. 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2484

ข. 11 กันยายน  พ.ศ. 2484 ง.  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2484             

ตอบ  ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484

 

  1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการขนส่งทางบก

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. Department of Livestock Development 

ง. Department of  Land  Transport

ตอบ  ง. Department of  Land  Transport

  1. กรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                            ค. ราชเทวี

ข. จตุจักร                                                                            ง. จตุจักร

ตอบ   ข.จตุจักร

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  1. หมายเลข Call center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ คือ

ก. 1584                                                                               ค. 1845

ข. 1688                                                                               ง. 1556

ตอบ   ก.1584

  1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก

ก. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

ข. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ค. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ตอบ   ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  1.  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก

ก. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม  คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ

ข. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ค. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน

ง. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตอบ   ง.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้