ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ตำแหน่งธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ จากสนามสอบจริง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ตำแหน่งธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ จากสนามสอบจริง

แชร์กระทู้นี้

ตำแหน่งธุรการเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลพุทไธสง  จ.บุรีรัมย์
ข้อสอบ 13 กันยายน 2552
ข้อที่ถูก

1.การไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นอะไร
ตอบ   หน้าที่
2. สิทธิชุมชนต้องได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม คือ
ตอบ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ข้อใดไม่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอบ   การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากราชอาณาจักร
4. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คือ
ตอบ   รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. หลังเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคำคัดค้านแล้วจะประกาศข่าวสารได้เมื่อใด
ตอบ   จนกว่าล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์
6. ผู้ที่ได้รับโทษตามมาตรา 40 ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ทำผิดประการใด
ตอบ   ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุเอกสาร
7. ตำแน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล อยู่ได้จนกว่าจะหมดความจำเป็น
ตอบ   เทศบาลตำบล
8. เทศบาลเมือง ที่ไม่ใช่ที่ตั้งศาลากลางต้องมีประชากรเท่าใด
ตอบ   30000 คน
9. สมาชิกเทศบาลตำบลมีกี่คน
ตอบ   12 คน
10. นายกเทศมนตรีมีวาระกี่ปี
ตอบ   4 ปี
11. การประชุมสมัยวิสามัญมีกี่วัน
ตอบ   15 วัน
12. สมัยประชุมมีกี่สมัย
ตอบ   4 สมัย
13. สหการ คือ
ตอบ   กิจการที่ทำระหว่างเทศบาล
14. เทศบัญญัติใช้ได้เมื่อใด
ตอบ   เมื่อประกาศ ณ ที่ทำการแล้ว 7 วัน
15. กรรมการวิสามัญมีกี่คน
ตอบ   3-7 คน
16. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ตอบ   เสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล
17.สำนักงานคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ตอบ   ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ
18.เทศบาลอาจมีรายได้จาก
ตอบ   ภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
19. ภาษียาสูบเก็บได้ไม่เกินมวนละเท่าใด
ตอบ   สิบสตางค์
20. อบจ.อาจมีหน้าที่
ตอบ   การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
21. การมอบอำนาจยึดหลักใด
ตอบ   การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
22. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ   นายกรับมนตรี
23. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่
ตอบ   ราชการทางการเมือง
24. พรบ.บริหารราชการแผ่นดินไม่ใช้บังคับแก่ราชการใด
ตอบ   ทหาร
25. ใครเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ตอบ   รองปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
26. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้
ตอบ   อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา
27. ข้อใดคือโรคที่ กท. ประกาศ
ตอบ   โรคพิษสุราเรื้อรัง
28. การขาดงานเกิน 15 วัน โดยจงใจ ถือเป็น
ตอบ   โทษทางวินัยร้ายแรง
29. โทษทางวินัยร้ายแรงคือข้อใด
ตอบ   ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ราชการเสียหาย บุคคลอื่นได้ประโยชน์
30. การบรรจุเข้ารับราชการตามลำดับ เรียกว่า
ตอบ    การสอบแข่งขัน
31. ข้อแรกของระเบียบคือ
ตอบ   ชื่อระเบียบ
32. ผู้รักษาการอยู่ในข้อใดกรณีไม่แบ่งหมวด
ตอบ   คำลงท้าย
33. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ   คำลงท้าย
34. ข้อใดอาจไม่มีในระเบียบ
ตอบ   ฉบับที่
35. ข้อใดไม่มีในคำสั่ง
ตอบ   คำขึ้นต้น
36. ข้าราชการระดับใดรับรองสำเนาได้
ตอบ   ระดับ2
37. หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก มีพยัญชนะ ว เรียกว่า
ตอบ   หนังสือเวียน
38. คณะกรรมการทำลายหนังสือมีประธานแล้วมีกรรมการอีกกี่คน
ตอบ   2 คน
39. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ   รายงาน
40. ข้อใดไม่ใช่หนังสือภายนอก
ตอบ   บริษัทกระจกทำสัญญากับตัวแทนจำหน่าย
41. การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องต่ำกว่ากรมให้ลง
ตอบ   กองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
42. การชี้แจงเหตุการณ์เพื่อทำความเข้าใจ เรียกว่า
ตอบ   แถลงการณ์
43. ข้อใดถือเป็นหนังสือภายใน
ตอบ   นายกทำหนังสือถึงบุคลากรในเทศบาล
44. คำลงท้ายที่ว่า”ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” ไม่ใช่กับบุคคลใด
ตอบ   รัฐมนตรี
45. รายงานการประชุมอาจไม่มีข้อใด
ตอบ   ผู้เข้าร่วมประชุม
46. การทำสำเนาคู่ฉบับอย่างน้อยกี่ฉบับ
ตอบ   2 ฉบับ
47. ข้อใดอาจไม่มีในหนังสือภายนอก
ตอบ   อ้างถึง
48. การอ้างถึง อ้างอย่างไร
ตอบ   ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว
49. หากหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันให้ลงชื่อเรื่องอย่างไร
ตอบ    เรื่องเดิม
50. หนังสือประทับตราใช้ไม่ได้ในกรณีใด
ตอบ   ทำสัญญาร่วมกัน
51. ใครจดรายงานการประชุม
ตอบ   เลขานุการ ,คนที่ได้รับมอบหมาย
52. ข้อใดไม่ใช่การลงคะแนนแบบเปิดเผย
ตอบ   แสดงป้ายความคิดเห็น
53. หากคะแนนเสียงมากกว่าคนที่มาประชุมทำอย่างไร
ตอบ   เรียกนับคะแนนตามลำดับอักษร
54. ในการเลือกประธานหากคะแนนสูงสุดเท่ากันมีหลายคนทำอย่างไร
ตอบ   ลงคะแนนใหม่เฉพาะคแนนเท่ากัน
55. การเสนอญัตติต้องมีรับรองกี่คน
ตอบ   2 คน
56. กรณีรับรองรายงานการประชุมแบบเวียน ต่อเมื่อใด
ตอบ   - ยังไม่มีกำหนดการประชุมครั้งตอไป
-   การประชุมครั้งต่อไปห่างกันมาก
-   ไม่มีการประชุมครั้งต่อไปอีก
57. เรื่องแรกในที่ประชุม คือ
ตอบ   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
58. ข้อใดคือเครื่องหมายผสานเซล
ตอบ   สัญลักษณ์ผสานเซล(โทษทีลงรูปสัญลักษณ์ให้ไม่เป็น)
59.(รูปซิกม่า) คืออะไร
ตอบ   ผลรวมอัติมัติ
60.การเสนอภาพนิ่งคือปุ่มใด
ตอบ (ลงรูปไม่เป็นจ้า)
61. หากต้องการนำเสนอภาพนิ่งทำอย่างไร
ตอบ   การนำเสนอภาพนิ่ง
62.   หากต้องการแก้ไขข้อความที่หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ
ตอบ   Edit
ข้อที่เราตอบผิด  (แต่แก้ไขคำตอบให้แล้ว  ลองเช็คดูอีกทีละกันนะ)
63. ใครเป็นผู้มีสิทธิเสนอร่างเทศบัญญัติ
ตอบ   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
64.ใครมีสิทธิร้องเรียนในกรณีเดือดร้อนต่อเทศบาล
ตอบ   บุคคลที่อยู่ในเทศบาล
65. การเปิดเผยข้อมูบข่าวสารส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือยกเว้นกรณีใด
ตอบ   เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโยระบุชื่อ
66. การยุบกระทรวงทำเป็น
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา
67. ข้อใดไม่ใช่วินัยของราชการ
ตอบ   ให้ออก
68. ถ้าเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขัดต่อกฎหมาย ทำอย่างไร
ตอบ   ทำหนังสือทบทวนคำสั่ง
ข้อที่เราไม่แน่ใจ ว่าถูกหรือไม่
69. พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน 2550 (ฉบับที่7 ) มีส่วนดีอย่างไร
ตอบ   
70. ข้อใดไม่ใช่การเสริมสร้างและพัฒนา
ตอบ   การควบคุมและตรวจสอบ
71. คนที่ไม่ถนัด โปรแกรม เพาว์เวอร์พอยท์ ไม่ควรใช้
ตอบ   เอกสารเปล่า
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
wan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html
wan
toey97 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

pactharin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอขอบพะคุณเป็นอย่างสูง
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้