ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ฝึกทำข้อสอบ อบต., ข้อสอบ ท้องถิ่น , ข้อสอบ ก.พ. ข้อสอบปลัด แบบออนไลน์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ฝึกทำข้อสอบ อบต., ข้อสอบ ท้องถิ่น , ข้อสอบ ก.พ. ข้อสอบปลัด แบบออนไลน์

แชร์กระทู้นี้

พอดีไปเจอมาเขาทำให้ทดสอบฟรีๆ

http://www.pkorat.com/test/test.php

http://www.pkorat.com/test/test2.php


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
burapha2007 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตัวอย่างแนวข้อสอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.เจ้าหน้าที่การเงินของ อบต. ข.หัวหน้ากองคลังของ อบต.
ค.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*** ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งออกได้ตามข้อใด
ก.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ***
ข.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ
ค.งบประมาณรายจ่ายท่วไปและงบประมาณรายจ่ายพัฒนา
ง.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายประจำ
3.ผู้ใดมีอำนาจอนุมัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.สภา อบต. ข.นายก อบต.
ค.นายอำเภอ*** ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.ผู้บริหารท้องถิ่นนำงบประมาณรายรับและรายจ่ายเสนอต่อสภาภายในวันใด
ก. 15 กรกฎาคม
ข. 30 กรกฎาคม
ค. 15 สิงหาคม ***
ง. 30 สิงหาคม
5.ใครมีหน้าที่ควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
ก.นายก อบต. ข.ปลัด อบต.
ค.หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง.นายก อบต. และปลัด อบต.***
6.ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.อธิบดีกรมการปกครอง
ค.อธิบดีกรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง.ประธานกรรมการการเลือกตั้ง***
7.ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายเป็น
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก. 7 คน*** ข. 5 คน
ค. 3 คน ง. 2 คน
8. การย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมิชอบีอยู่กรณีหนึ่งคือการ ย้ายบุคคลตั้งแต่กี่คนขึ้นไปที่ไม่ใช่นามสกุลเดียวกันกับเจ้าบ้าน ภายใน 2 ปี เพื่อให้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก. 6 คน ข. 10 คน***
ค. 10 คน ง. 12 คน
9.การประชุมสภา อบต. ครั้งหนึ่ง ๆ กำหนดเวลาตอบกระทู้ถามไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.4 ชม. ข.3 ชม.
ค.2 ชม. ง.1 ชม.***
10. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่โดยกำกอายุควมอย่าง ไร
ก. 2 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่***
ข. 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
ค. 6 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
ง. 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
11.ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้เก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.นายอำเภอ
ค.นายก อบต. *** ง. ปลัด อบต.
12.เงินที่เบิกถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้ส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วันนับแต่แต่ขอเบิก
ก.7 วัน ข.15 วัน***
ค.30 วัน ง. 45 วัน
13. การจ่ายเงินในข้อใดผู้จ่ายทำเป็นใบรับรองการจ่ายโดยไม่ต้องทำบันทึกซื้องของ
ก. การจ่ายเงินครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 10 บาท
ข.การจ่ายค่าโดยสารรถไฟ
ค.การจ่ายค่ารถ
ง.ถูกทุกข้อ***
14. ผู้ยืมต้องส่งใบสำคัญรับเงินและเงินเหลือจ่ายการยืมไปราชการตามข้อใด
ก. ภายใน 15 วันนับจากกลับมาถึง***
ข. ภายใน 30 วันนับจากกลับมาถึง
ค. ภายใน 15 วันนับจากวันรับเงิน ง. ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน
15. ใครมีหน้าที่ควบคุมหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ก. นายอำเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง***
16. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครบวาระต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 45 วัน***
ค. 60 วัน ง. 90 วัน
17. บุคคลในข้อใดมีสิทธิคัดค้านหากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยทุจริต
ก. ผู้สมัคร ข. นายอำเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ***
18. วิธีแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 7 วัน*** ข. 10 วัน
ค. 15 วัน ง. 20 วัน
19. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต้องมีจำนวนเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 10 คน***
ข. ไม่น้อยกว่า 20 คน
ค. ไม่น้อยกว่า 30 คน
ง. ไม่น้อยกว่า 50 คน
20. การเข้าชื่อเพื่อลงคะแนนถอดถอนสมิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องของต่อใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด*** ข. อธิบดีกรมปกครอง
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
21. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องจัดคำชี้แจงจ้อเท็จจริงแก้ข้อกล่าวหาภายในกี่วันนับแต่ได้รับคำร้อง
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 30 วัน*** ง. 45 วัน
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้