ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ระดับ 1-2 (ท้องถิ่น.เทศบาล อบต.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ระดับ 1-2 (ท้องถิ่น.เทศบาล อบต.)

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

 

1. ใครเป็นผู้รักษาการระเบียบนี้

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบหมายอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกตรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

2. บุคคลตามคำตามข้างต้น สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดได้บ้าง

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.

 คำอธิบายจากข้อข้างต้น

3. ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารท้องถิ่น” คือใคร

ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. นายกเทศมนตรี

ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

(1)  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

4. หีบห่อคืออะไร

ก. หีบ

ข. ถุง

ค. ภาชนะอื่นใด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 (13) “หีบห่อ” หมายความว่า หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใช้สำหรับบรรจุเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ หรือสำหรับบรรจุเงินเพื่อนำส่ง หรือนำฝากส่วนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู้นิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ระเบียบนี้ใบสำคัญคู่จ่ายคืออะไร

ก. หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน

ข. หลักฐานการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับที่ธนาคาร

ค. หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 (16) “ใบสำคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และให้รวมถึงใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย

6. บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด

ก. กระทรวงมหาดไทย

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบ ค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 ข้อ 6 บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

7. รายการใดต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญ ในใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน

ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

ค. จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ

(3) ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน

(4) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

(5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชำระเงิน

(6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชำระเงินค่าอะไร

(7) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร

(8) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(9) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ และตำแหน่งผู้รับเงินกำกับอย่างน้อยหนึ่งคน

8. กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนำเงินฝากธนาคารได้ประจำทุกวัน ให้ดำเนินการอย่างไร

ก. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

ข. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของเดือน

ค. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

 ข้อ 20 ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หากมีจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่งให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนในวันทำการถัดไป กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้เป็นประจำทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้ และให้นำเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

9. ตู้นิรภัยอย่างน้อนต้องมีลูกกุญแจกี่ดอก

ก. 2 ดอก

ข. 3 ดอก

ค. 4 ดอก

ง. 5 ดอก

ตอบ ก. 2 ดอก

 ข้อ 21 ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก

 ตู้นิรภัยหนึ่ง ๆ ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหนึ่งสำรับ นอกนั้นให้นำฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอื่นตามที่เห็นสมควร

10. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินรักษาไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อยกี่คน

ก. 2 คน

ข. 3 คน

ค. 4 คน

ง. 5 คน

ตอบ ข. 3 คน

 ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อยสามคน ในจำนวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อยสองคน

11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. รายรับให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้น

ข. ถ้าในกรณีฝากไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัย

ค. กรณีที่จะนำฝากตู้นิรภัยต้องนำไปฝากในวันรุ่งขึ้น หรือวันทำการถัดไป

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 ข้อ 34 เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ 20 ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัย และวันรุ่งขึ้น หรือวันทำการถัดไปให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน

12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการรับส่งเงิน

ก. ตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนำส่งและใบรับการรับเงิน

ข. บรรจุลงหีบห่อใส่กุญแจหรือใช้เชือกผูกมัดและตราประจำคลัง

ค. ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกับออกเดินทางไปยังสถานที่รับส่งเงิน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 ข้อ 36 ให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินที่นำส่งโดยให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนำส่ง และบันทึกการรับเงิน เพื่อนำส่งให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลายมือชื่อในบันทึกพร้อมกับผู้มอบหรือผู้รับมอบเงินทั้งสองฉบับ โดยให้คณะกรรมการรับส่งเงินเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ มอบให้ผู้มอบหรือผู้รับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. ให้รับเป็นเงินสด

ข. รับฝากเช็ค

ค. รับเป็นดร๊าฟ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 ข้อ 20 ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14. เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกรับรับส่งคืนหน่วยงานคลังภายใน กำหนดกี่วัน นับจากวันที่ได้รับจากหน่วยงานคลัง

ก. 10 วัน

ข. 15 วัน

ค. 20 วัน

ง. 30 วัน

ตอบ ข. 15 วัน

 ข้อ 42 เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง

15. การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใด ให้วางฎีกาเบิกเงินได้ถึงเมื่อใด

ก. วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีนั้น

ข. วันทำการสุดท้ายของปีนั้น

ค. ภายในกำหนด 15 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของปีนั้น

ง. ภายในกำหนด 30 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของปีนั้น

ตอบ ข. วันทำการสุดท้ายของปีนั้น

 ข้อ 43 การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใด ให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีนั้น


red;">คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1,2 
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
  

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน อปท
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
[แจก] แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการเงิน
โดย รุ่นพี่ "memyself.maew"

แนวข้อสอบบัญชี
http://www.upload-thai.com/download.php?id=ec8e023a2519debf73f062dd6acaea29

แนวข้อสอบสารบรรณ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=781618501ff683132f9dbdc13f66dfc3

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พศ.2551
http://zidofile.com/I7A0eD

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
http://www.ziddu.com/download/16401121/PUSADU.doc.html

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.    ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ข.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
         ข้อ 3  ให้ยกเลิก
          1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
          2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
          3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
          4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531
          5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
2.    ผู้รักษาตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ  ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
           ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
           ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
3.    คณะผู้บริหารท้องถิ่น  หมายความว่า
ก.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด        ข.  คณะเทศมนตรี
ค.  ประธานกรรมการสุขาภิบาล            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           “คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
4.    เจ้าหน้าที่งบประมาณ  หมายความว่า
ก.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.  ปลัดเทศบาล, ปลัดสุขาภิบาล
ค.  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
             “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาลปลัดสุขาภิบาล  หัวหน้าปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5.    ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก.  เรียกให้หน่วยงานต่างๆ  เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ   คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ข.  วิเคราะห์งบประมาณ  และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
ค.  สั่งการ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร  งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           ข้อ  8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้
            1.  เรียกให้หน่วยงานต่างๆ  เสนอประมาณรายรับ  และรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
            2.  วิเคราะห์งบประมาณ  และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
            3.  สั่งการ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร  งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
6.    องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ก.  กระทรวงมหาดไทย                
ข.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.  สภาท้องถิ่น
ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ  ค.  สภาท้องถิ่น
             ข้อ  11  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
7.    เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจต้องจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ก.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง
ข.  งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ
ค.  งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
            ข้อ 12  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจต้องจ่ายช่วยเหลือระหว่างกันได้
8.    รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ  อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.  หมวดค่าครุภัณฑ์                ข.  ค่าที่ดิน
ค.  ค่าสิ่งก่อสร้าง                ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
               ข้อ  14  รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะ  คือ
                        1.  รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย
                              ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                              ข.  หมาดค่าจ้างชั่วคราว
                              ค.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ
                              ง.  หมวดค่าสาธารณูปโภค
                              จ.  หมวดเงินอุดหนุน
                              ฉ.  หมวดรายจ่ายอื่นๆ
                         2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และก่อสร้างรายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ  และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้