ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แชร์กระทู้นี้

 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาจากคำภาษาอังกฤษว่าอะไร

 ก. Nature Tourism ข. Sustainable Tourism

 ค. Conservation Tourism ง. Eco-tourism

 ตอบ ง. Eco-tourism   

2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบใด

 ก. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

 ข. การท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย 

 ค. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ 

 ตอบ ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ 

3. ข้อใดไม่จัดเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว 

 ข. การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 ค. การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ง. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ และท้องถิ่นเดิม 

 ตอบ ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว 

4. ข้อใดมิใช่เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ก. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

 ข. เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ 

 ค. เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ง. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ 

 ตอบ ง. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ 

5. แผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีเป้าหมายระยะยาวในปี พ.ศ. 2555 คืออะไร

ก. ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนคนไทย 

ข. ให้การท่องเที่ยวเป็นวิธีการให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน 

ค. การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศ 

ที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป 

ง. ให้การท่องเที่ยวของไทยได้มาตรฐานสากล 

ตอบ ค. การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป 

6. ข้อใดเป็นกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่ 

 ข. การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของท้องถิ่น

 ค. ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสัญจร 

 ง. ส่งเสริมโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 ตอบ ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่ 

7. ป่าดงดิบชื้น มีลักษณะเช่นใด 

 ก. เป็นป่าที่พบในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป 

 ข. เป็นป่าที่ปกคลุมด้วยป่าสนทะเล 

 ค. เป็นป่าผสมผลัดใบ 

 ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้ 

 ตอบ ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้ 

8. ป่าเต็งรัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าอะไร 

 ก. ป่าชายเลน ข. ป่าสนเขา 

 ค. ป่าแดง ง. ป่าดิบแล้ง 

 ตอบ ค. ป่าแดง 

9. พื้นที่ใดไม่ใช่พื้นที่ชุ่มน้ำ 

 ก. ป่าพรุดั้งเดิม ข. พรุเสม็ดหรือป่าเสม็ดขาว 

 ค. พรุหญ้า ง. ป่าโกงกาง 

 ตอบ ง. ป่าโกงกาง 

10. ททท. ได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (พ.ส.ท.) ขึ้นเมื่อใด 

 ก. พ.ศ. 2533 ข. พ.ศ. 2534 

 ค. พ.ศ. 2535 ง. พ.ศ. 2536 

 ตอบ ค. พ.ศ. 2535

11. การอนุรักษ์ปะการังที่เคย์ เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นในประเทศใด 

 ก. ออสเตรเลีย ข. สหราชอาณาจักร 

 ค. อเมริกา ง. เนปาล 

 ตอบ ข.  สหราชอาณาจักร 

12. องค์กรธงนานาชาติสีเขียว หรือ Green Flag International จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

 ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก 

 ข. เพื่อพัฒนาชายฝั่งทะเล 

 ค. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ 

 ง. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

 ตอบ ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก 

13. แผนงานธงสีน้ำเงินขององค์กรการท่องเที่ยวโลก มีฐานการทำงานอยู่ที่ประเทศใด 

 ก. อังกฤษ ข. อเมริกา 

 ค. เดนมาร์ก ง. เนเธอร์แลนด์ 

 ตอบ ค. เดนมาร์ก 

14. องค์กรสีเขียวจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายใด 

 ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ข. เพื่อดำเนินงานเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ค. พยายามให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง 

 ง. เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยว 

 ตอบ ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

15. แหล่งท่องเที่ยวใดของประเทศไทยได้ถูกเลือกให้อยู่ในโครงการโลกสีเขียว : เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่

 ก. เกาะสมุย ข. เกาะช้าง 

 ค. เกาะกูด ง. เกาะภูเก็ต 

 ตอบ ก. เกาะสมุย 

16. แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกเกี่ยวกับการดำเนินการใด

 ก. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 

 ข. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ค. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 

 ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 ตอบ ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

17. องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปีใด เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ก. ปี ค.ศ. 2000 ข. ปี ค.ศ. 2001 

 ค. ปี ค.ศ. 2002 ง. ปี ค.ศ. 2003 

 ตอบ ค. ปี ค.ศ. 2002 

18. Overseas Development Administration หมายถึงหน่วยงานใด

 ก. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรของพื้นที่ในท้องถิ่น 

 ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร 

 ค. ฝ่ายบริหารการจัดการระหว่างประเทศ 

 ง. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ 

 ตอบ ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร 

19. ข้อใดมิใช่บทบาทของ ททท. ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 

 ก. ประสานงานการสร้างพื้นที่สีเขียว 

 ข. ปรับกิจกรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เป็นภาระแก่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน 

 ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 

ค. รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว 

ง. เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น 

 ตอบ ง. เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น 

20. ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล หมายถึงอะไร 

 ก. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับป่าต่างๆ 

 ข. ระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่ของต้นน้ำลำธาร 

 ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเล

 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเล 

 

  

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ททท.)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นหนังสือ + MP3 พรบ.ตำรวจ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4

1. ข้อเขียนนี้ชี้ให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใด

รัก รัก รัก คําสั้น ๆ

ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ

แทนทีจะรักกลับกลายเป็นรก

รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิงดี ๆ บางทีต้องรบกัน

1. ภาษามีการเปลี่ยนรูป  3. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย 

2. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง  4. ภาษาสร้างหน่วยใหม่ได้

ตอบ 4 สังเกตจาก รัก เป็น รก และ รีบ เป็น รบ

2. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากทีสุด (นับเสียงซ้ำ)

1. ชาญหาญชาญเชียวเทียวไพร สองขาพาไป บ่มัวบ่เมาเขลาขลาด

2. ขาเขาคือกงพฤกษชาติ ช่อชูดูดาษ และดกด้วยดอกออกระดะ

3. ไป่ช้าเป็นผลปนคละ โตโตโอชะ รสาภิรสหมดมวล 

4. โทษหลายกลายแกแปรปรวน เจือจุนคุณควร เพราะเหตุทีเทียวเทียวเดิน

 ตอบ 4 มีพยัญชนะประสม 4 คํา คือ กลาย แปร ปรวน เพราะ

3. ข้อใดมีสระประสมครบทั้ง 3 เสียง

1. ระบอบการเมืองทีมีรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยทีแท้จริง 

2. การเลือกตังคือการมอบอํานาจให้แกประชาชนทั่วไป

3. ถ้าทุกคนหลงเชื่อคําชักชวนงาย ๆ จะเสียใจภายหลัง

4. รูปรสกลิ่นเสียงเป็นเรื่องทีไมเทียงแท้ทุกคนแกเหมือนกนหมด

ตอบ 3 มีสระประสมครบ 3 เสียง คือ เชื่อ(เอือ) ชวน(อัว) เสีย(เอีย)

4. พยางค์ในข้อใดมีจํานวนเสียงสันเท่ากับจํานวนเสียงยาว

1. รักยาวให้บัน  3. เรือลมเมือจอด

2. น้ำร้อนปลาเป็น 4. จับปลาสองมือ

ตอบ 3 น้ำเป็น ออกเสียงสั้น ร้อน ปลา ออกเสียงยาว

 

 


 

 

5. ข้อใด ไม่มี พยางค์คําตายที่เป็นคําครุ

1. เภสัชกร  3. สังคมสงเคราะห์ 

2. ศิลปศาสตร์  4. วิทยากร

ตอบ 3   ข้อ 1 มีคําตายทีเป็นครุ คือ สัช

ข้อ 2 มีคําตายทีเป็นครุ คือ ศาสตร์

ข้อ 4 มีคําตายทีเป็นครุ คือ  วิท

 

6. ข้อใดทุกคํามีรูปพยัญชนะไม่ออกเสียง

1. ทอ ศุกร์ ฉัตรเหตุ  3. โจทย์ อํามาตย์ 

2. โทรม ไทย เมีย  4. แสร้ง หลาก กลป์

ตอบ 4 แสร้ง  ไม่ออกเสียง หลาก  ไม่ออกเสียง  กลป์  ไม่ออกเสียง

7. ข้อใดมีอักษรสูงมากที่สุด (นับตัวซ้ำ)

1. ฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกัน  3. ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด

2. ใหญ่ยอมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง 4. ยกแต่ชัวดีกระด้าง อ่อนแกฤาไหว

ตอบ 2 มีอักษรสูง 3 ตัวคือ 

8. ข้อใดทุกคําเป็นคํามูล

1. มะพร้าว ทะเลาะ ตะกละ  3. พราน กระเถิบ นักเลง 

2. เฉลย หลอกลวง จระเข้  4. ตลก กระเป๋า กะลา 

ตอบ 4  ข้อ 1 มะพร้าว เป็น คําประสม

ข้อ 2 หลอกลวง เป็น คําซ้อน

ข้อ 3 นักเลง เป็น คําประสม

9. ข้อใดมีคําซ้ำมากที่สุด

1. นี่เธอ เธอชวยฉันหยิบถุงออกมาหน่อยนะ ฉันกำลังยุ่งยุ่ง ช่วยช่วยหน่อยละกันนะ

2. ฉันชอบฟังเพลงเพลงนี้ที่สุดเลย ฟังฟังแล้วเหมือนชีวิตฉัน แถมยังเพราะเพราะยังไงไม่รู้

3. เธอเห็นเขาไหม อยู่อยู่ก็ลุกหนีไปเลย เพื่อนเพื่อนงงกันเป็นแถวแค่เถียงเถียงกันนิดหน่อย 

4. คุณครูขา ที่ที่คุณพ่อหนูจะพาไปดูนี้ไกล๊ไกลนะคะ ครูจะไปเหรอคะ พ่อบอกว่าอยู่ข้างข้าง

โรงงานด้วยคะ

ตอบ 3 มีคําซ้ำ 3 คําคือ อยู่อยู่ ่ เพื่อนเพื่อน เคียงเคียง

 

 

 

 


 

10.  ข้อใดทุกคําเป็นคําสนธิ

1. นภาลัย จินตนาการ วิทยากร  3. กรกฎาคม ธันวาคม วัฒนธรรม 

2. วิทยาเขต พัฒนาการ วิเทโศบาย  4. ไพรินทร์ คเชนทร์ มหรรณพ

ตอบ 4  ข้อ 1  วิทยากร เป็นคําสมาสทีไม่มีการสนธิ

ข้อ 2 วิทยาเขต , พัฒนาการ เป็นคําสมาสที่ไม่มีการสนธิ

ข้อ 3 วัฒนธรรม เป็นคําสมาสที่ไม่มีการสนธิ

11.  ทุกคําในข้อใดมีโครงสร้างการสร้างคําเหมือนกับ อมยิ้ม

1. ลูกกวาด  ทองหยอด  3. สามล้อ สองแถว 

2. มวยปล้ำ กระโดดไกล 4. ต้มยํา  ห่อหมก

ตอบ 4 โครงสร้างของคําว่า อมยิ้ม คือ กริยา+กริยา ซึ่งตรงกับข้อ 4

12. คําที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นกริยาอกรรม

1. เธอบอกพอวาจะกลับบ้านเร็ว 3. กล้วยนั้น แม่ซื้อมาเอง

2. เขายืนเบียดฉันอยู่ตั้งนาน 4. ไมหิวแล้ว กระเป๋าใบนี้หนักเหลือเกิน

ตอบ 2  อกรรมกริยา คือ กริยาทีไมต้องการกรรม

 

13.  ข้อใดเป็นประโยครวม

1. เธอวิงหนีผู้ชายคนนันมา 3. เธอบอกให้เขาเดินช้าช้า 

2. เธอสวมชุดสายเดียวสีเขียว  4. คุณแมของเธอพูดกบตํารวจข้างบ้านเมือวานซืน

ตอบ 1  ข้อ 1 วิงหนี มีกริยา 2 ตัว คือ วิง+หนี จึงถือเป็นประโยคความรวม

 

 ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบข้อ 14 - 15

1. ผู้ทีมีปัญญาย่อมไม่กระทําสิ่งเสียหาย

2. พัฒนาของเด็กเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากในปัจจบันุ 

3. ข้อความตอนนี้พรรณนาความลําบากของชีวิตนักแสดงได้ดีมาก

4. ปรารถนาชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง

5. วิชานี้สมหญิงเรียนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
0000000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้