ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเสมียนการเงิน กรมการเงินทหารบก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเสมียนการเงิน กรมการเงินทหารบก

แชร์กระทู้นี้

1. ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ก.ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ                                       ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

ค.ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า                            ง.เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ตอบ  ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

2. รายการในข้อใดถือเป็นเงินสด

ก.ธนาณัติ                                                              ข.เงินมัดจำจ่าย

ค.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า                                       ง.เงินฝากธนาคารประเภทประจำ

ตอบ  ก.ธนาณัติ

3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารควรทำขึ้นเพื่ออะไร

ก.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภท

ข.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

ค.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ตอบ    ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

4. การทำงบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไร

ก.เป็นการวางแผนการชำระหนี้                      ข. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขาย

ค.เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต         ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน

ตอบ  ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน

 

5. ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใด

ก.สมุดรายวันทั่วไป                                            ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน

ค.สมุดรายวันซื้อสินค้า                                      ง.สมุดรายวันส่งคืนสินค้า

ตอบ  ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน

6. หลังการทำงบทดสองแล้วต้องทำงบอะไร

ก.งบดุล                                                                 ข.งบการเงิน

ค.งบกำไรขาดทุน                                                ง.กระดาษทำการ

ตอบ  ข.งบการเงิน

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรายการสินค้า

ก.เป็นรายการที่ต้องเก็บมาจากเอกสารของกิจการ

ข.เป็นรายการต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการ

ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ

ง.เป็นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่งที่มีมูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก

ตอบ  ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ

8. ข้อใดที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว

ก.ลืมลงรายการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม

ข.กู้เงินจากธนาคารแต่บันทึกรายการเป็นรายได้

ค.จ่ายค่าโทรศัพท์ 5,000  บาท บันทึกเป็น 500  บาท

ง.เก็บยอดดุลเดบิต  2,200  มาลงงบทดลอง  2,000  บาท

ตอบ  ง.เก็บยอดดุลเดบิต  2,200  มาลงงบทดลอง  2,000  บาท

9. เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2550กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพจำนวน12000หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นเวลา5ปี  หลักทรัพย์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใด

ก.หลักทรัพย์ประเภทมีตัวตน                           ข.หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน

ค.หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน                      ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

ตอบ  ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

10. การให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า จัดเป็นหนี้สินในลักษณะใด

ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

ข.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

ค.หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น

ง.หนี้สินระยะยาว

ตอบ   ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน

11. ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า

ก.ผู้ร่วมค้าทุกคนต้องนำเงินสดมาลงทุน

ข.เมื่อได้กำไรจากเงินที่ลงทุนจะนำไปบริจาคด้วยกัน

ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน

ง.หากใครนำเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กำไรในอัตรามากที่สุด

ตอบ  ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน

12. ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมค้าได้

ก.ธุรกิจสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์              ข.ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน

ค.ธุรกิจขายสินค้า                                                ง.ธุรกิจธนาคาร

ตอบ  ง.ธุรกิจธนาคาร

13. ข้อใดไมใช่สาเหตุการทำธุรกิจร่วมค้า

ก.ลดการเสี่ยงภัย                                                

ข.ประหยัดค่าใช้จ่าย

ค.ได้กำไรมากขึ้น                                               

ง.รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

ตอบ  ค.ได้กำไรมากขึ้น

14. วิธีบันทึกบัญชีแบบไม่เปิดสมุดบัญชีร่วมค้าของกิจกิจกรรมร่วมค้าเมื่อเปิดแยกประเภทของกิจการร่วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใคร

ก. สมุดบัญชีของคนที่เป็นผู้จัดการ

ข. สมุดบัญชีของคนที่ทำหน้าที่ขาย

ค. สมุดบัญชีของคนที่นำเงิน/สินค้ามาลงทุน

ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง

ตอบ   ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง

15. สิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จะปรากฏในงบใดอย่างไร

ก.งบดุล ทางด้านหนี้สิน                                    ข.งบกำไรขาดทุน ถือเป็นรายได้

ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์                 ง.งบกำไรขาดทุน ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย

ตอบ  ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบกใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

- แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ระเบียบการสมัครปี 2556


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบงานสารบรรณ  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 60 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร- 26 เม.ย.56 (เว้นวันหยุดราชการ) )
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 3.38 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้