ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1,2,3
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1,2,3

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

   1. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ  อยู่ในภาคผนวก ใดของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

        บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

        1. ภาคผนวก ๑                                                            2. ภาคผนวก ๒

        3. ภาคผนวก ๓                                                           4. ภาคผนวก ๔

2. ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

        1. หนังสือที่ลงชื่อ                                        

        2. หนังสือกลาง

        3. หนังสือติดต่อทางการทูต                        

        4. บันทึกช่วยจำ
3. บันทึก ( Memorandum )  เป็นหนังสือชนิดใด

        1. หนังสือที่ลงชื่อ                                        

        2. หนังสือที่มิต้องลงชื่อ
        3. หนังสืออื่น                                                

        4. หนังสือกลาง

4. ข้อใดเป็นชนิดของหนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ต้องลงชื่อ

        1. บันทึกช่วยจำ                                                     2. หนังสือกลาง

        3. บันทึก                                                        

        4. ไม่มีข้อถูก

5. “ First Person Informal Note ” ตรงกับข้อใด

      1. หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี        
        2. หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธี

        3. บันทึกช่วยจำ                                            

        4. บันทึก

6. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งได้ตามข้อใด

        1. หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี         2. หนังสือกลางและบันทึก
        3. บันทึกช่วยจำและบันทึก

        4. หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ

7.หนังสือที่ลงชื่อมีกี่ชนิด
        1. ๑ ชนิด                                                  2. ๒ ชนิด          

        3. ๓ ชนิด                                                       4. ๔ ชนิด

8. หนังสือราชการภาษาราชการอังกฤษที่ลงชื่อ  แบ่งออกเป็นกี่แบบ

        1.  ๑ แบบ                                                  2. ๒ แบบ              3. ๓ แบบ                                                       4. ๔ แบบ

9. ตามข้อ 8.  ตรงกับข้อใด

        1. แบบที่ใช้ในการติดต่อทางการทูตของส่วนราชการไทย
        2. แบบที่ใช้ในการติดต่อทางการทูตระหว่างส่วนราชการไทยกับต่างประเทศ และแบบที่ใช้ติดต่อ

            ระหว่างส่วนราชการไทยกับหน่วยงานทั่วไป

        3. แบบที่ใช้ในการติดต่อทางการทูตระหว่างส่วนราชการไทยกับส่วนราชการต่างประเทศ หรือ

            องค์การระหว่างประเทศ  และแบบที่ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการไทย

        4. ถูกทุกข้อ

10. หนังสือที่เขียนโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑  และต้องลงชื่อ  โดยปกติหัวหน้าส่วนราชการจะต้องเป็นผู้
        ลงชื่อเอง  คือหนังสือชนิดใด

        1. หนังสือกลาง                                            

        2. หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธี

        3. หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี        

        4. บันทึกช่วยจำ
11. ข้อความใดมิใช่ส่วนประกอบของหนังสือราชการภาษาอังกฤษที่เป็นแบบ พิธี

        1. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ                  2. อ้างถึง

        3. สิ่งที่ส่งมาด้วย                                           4. ตำแหน่ง

12. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓ และประทับตราชื่อส่วนราชการ โดยหัวหน้า

        ส่วนราชการระดับกอง  หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น ไปมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ

        ลงชื่อย่อกำกับตรา  คือหนังสือชนิดใด

        1. หนังสือประทับตรา                                 2. หนังสืออื่น

        3. หนังสือกลาง                                             4. บันทึก
13. ผู้ลงชื่อย่อในหนังสือกลาง  ( Third Person Note  หรือ Note  Verbale )  คือใคร

        1. หัวหน้าคณะทูต
        2. ทูต

        3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมขึ้นไป  
        4. บุคคลที่รัฐบาลไทยหมอบหมาย

14. ในส่วน “ ข้อความ  ”  ของหนังสือกลาง  ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจน  และเข้าใจง่าย  

        การขึ้นต้นข้อความโดยทั่วไปให้เขียนจากสถานที่ ถึงสถานที่และตามด้วยวลีอย่างไร
        1. you and I to……………..

        2. and has the honour to………….  
        3. I have the honour to………..

        4. You and I to………. / and has the honour to……………..  

15. บันทึก  มีความหมายตรงกับข้อใด
        1. หนังสือที่ใช้ยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา

        2. หนังสือราชการที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓  และประทับชื่อส่วนราชการ  
        3. หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียดหรือแสดงข้อเท็จจริง

        4. หนังสือซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมให้จัดทำขึ้น

เอกสารแนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ ทางเว็บไซต์ http://www.testthai1.com ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสอบ   เป็นแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการศาลยุติธรรม ในส่วนของ
- ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์และภาษาไทย
-ภาค ข เนื้อหาประกอบด้วย  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
penghakit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้