ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิชาชีพครู( จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิชาชีพครู( จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบวิชาชีพครู

( จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
 
คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดพียงข้อเดียว

1. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?

ก. กริยา                         ข.จริยา                          ค. มรรยาท                                 ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.จริยา
2. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง?

ก. จรรยาบรรณ                                       ข. สัตยาบรรณ
ค. มาตรฐานวิชาชีพ                                 ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบ ก. จรรยาบรรณ
3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?

ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ
4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?

ก. รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
6. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด?

ก. 18ปีบริบูรณ์                                        ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์

ค. 20ปีบริบูรณ์                                        ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
7. ผู้ที่จะเข้ารับใบประประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด?

ก. 18 ปีบริบูรณ์                                       ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
ค. 20ปีบริบูรณ์                                        ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
8. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน?

ก. 3 มาตรฐาน                                        ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน                                        ง. 6 มาตรฐาน
ตอบ ก. 3 มาตรฐาน
9. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?

ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน                                   
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
ตอบ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
10. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มรจำนวนเท่าใด?

ก. 4 จรรยาบรรณ                                                ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 6 จรรยาบรรณ                                    ง. 7 จรรยาบรรณ
ตอบ ข. 5จรรยาบรรณ
11.จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่?

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
12. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู?

ก. คุรุสภา                                               ข. คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน              ง. ถูกทุกข้อ
ตอบก. คุรุสภา
13. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ?

ก. 6 ข้อ                                     ข. 7ข้อ                          ค. 8 ข้อ                                     ง. 9 ข้อ
ตอบ ง. 9 ข้อ
14. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539

ก.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์                      
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์              
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
15. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาต
มีสิทธิกล่าวกาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด?

ก. คุรุสภา                                               ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                    ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ก. คุรุสภา

16. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณ(แอ๊คกรุ๊ป)ของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?

ก. พ้น 1 ปี                      ข. พ้น 2 ปี                      ค. พ้น 3 ปี                      ง. พ้น 4 ปี
ตอบ ก. พ้น 1 ปี
17. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณ(แอ๊ค)ของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                         
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน?

ก. 4 สถาน                     ข. 5สถาน                      ค.6สถาน                       ง. 7สถาน
ตอบ ข. 5 สถาน
19. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู?

ก. ยกข้อกล่าวหา                                     ข.ตักเตือน         
ค. ภาคทัณฑ์                                          ง. ตัดเงินเดือน
ตอบ ง. ตัดเงินเดือน
20. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี?

ก. ไม่เกิน 3 ปี                                         ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เกิน 5 ปี                                         ง. ไม่เกิน 6 ปี
ตอบ ค. ไม่เกิน 5 ปี
21. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด?

ก. พ้น 2 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน                 ข. พ้น 3 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ค. พ้น 4 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอนง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ตอบ ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
22. ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ได้ตามข้อใด?

ก. ร้องทุกข์                     ข. ร้องเรียน                    ค. อุทธรณ์                      ง. ฎีกา
ตอบ ค. อุทธรณ์
23. จากข้อ 222 ต้องดำเนินการต่อองค์คณะบุคคลในข้อใด?

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
ข.คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                         
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ข.คณะกรรมการคุรุสภา
24. จากข้อ 23 ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด?

ก. 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ข.10 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ค.15  วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ง. 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ตอบง.       30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

25. ผู้ใดประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด?

ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

26. ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษตามข้อใด?

ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

27.  ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษ
ตามข้อใด?

ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

28. ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?

ก. โรงเรียน                                             ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน                                           ง. ชุมชน
ตอบ ข. นักเรียน
29. อาชีพใดที่ใช้กำลังความคิดและสมองเป็นหลัก?

ก. Technican                                         ข. Labour

ค.Profession                                          ง.Semilabour

ตอบ ค.Profession

30. พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพครู?

ก. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา
ข. เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง
ค. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาทุกวิชา
ง. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ตอบ ก.ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาทุกวิชา

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
bird_small ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย)
1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?
ก.  การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข.  การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
ค.  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ง.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.  นโยบายระยะการบริหารราชการ  3 ปี ข้อใดกล่าวผิด
ก.  ความมั่นคงของรัฐ,  เศรษฐกิจ
ข.  สังคม  และคุณภาพชีวิต  การสร้าง
     ความสมานฉันท์
ค.  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
     วิทยาศาสตร์และวิจัย
ง.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. นโยบายในการจัดการศึกษาของ  รมว.กระทรวงศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพ
ข. การสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
ค. การพัฒนาครู TEACHER  CHANNEL
ง. ส่งเสริมองค์ความรู้และเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์
4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ?
ก.  ค่าหนังสือเรียน
ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ง.   ค่าเล่าเรียน
5. กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?
ก.  Democracy
ข.  Decency
ค.  Drug-free
ง.  Decentenzation
6. ข้อใดหมายถึงวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
ก.    คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ข.    พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
ค.    พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
ง.     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ก.      นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง
ข.      นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ค.      ครูไม่ต้องเหนื่อยในการสอนเพราะมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง.       ช่วยครูสรุปหลักการ เนื้อหา สาระของบทเรียนและทบทวนได้ตามความต้องการ
8. สิ่งใดใช้เพื่อเป็นความรู้ฐานข้อมูลเครือข่าย
ก.      เวิล์ดไวด์เว็บ
ข.      กระดานข่าว
ค.      ไอซีคิว
ง.       อีเมลย์
9. หนังสือต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
ก.     อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค
ข.     มัลติมีเดีย
ค.      อีเมล์
ง.      เวิล์ดไวด์เว็บ
10. พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลกคือข้อใด
ก.     พระราชพิธีตรียัมปวาย
ข.     พระราชพิธีเกศากันต์
ค.     พระราชพิธีสงกรานต์
ง.      พระราชพิธีสารท
11. ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา หมายถึงข้อใด
ก.     ประเพณียี่เป็ง
ข.     ประเพณีสงกรานต์
ค.     วันลอยกระทง
ง.      ประเพณีตักบาตรดอกไม้
12. “เมตตา”   หมายถึงข้อใด
ก.     ความสงสาร
ข.     ความรัก ความปรารถนาดี
ค.     ความเบิกบานยินดี
ง.      ความวางใจเป็นกลาง
13. รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด
     ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
     ข. ฝายแม้ว
     ค. แก้มลิง
     ง. แกล้งดิน
14. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10
     ก. 8 ปี
     ข. 9 ปี
     ค. 10 ปี
     ง. 11 ปี
15. การคาดการณ์อายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กี่ปี
     ก. 65 ปี
     ข. 70 ปี
     ค. 75 ปี
     ง. 80 ปี
16. “ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย” หมายถึงประเทศใด
     ก. ลาว – กัมพูชา
     ข. พม่า – เวียดนาม
     ค. จีน – ญี่ปุ่น
     ง. จีน – อินเดีย
17. พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”  คือข้อใด
ก.ความพอมี  พอกิน  พอใช้
ข.ความพอประมาณ
ค.ความมีเหตุผล
ง.     ความเพียร  มีสติ  ปัญญาและความรอบคอบ
18. ข้อใดกล่าวผิด
ก. การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ข. การประกันคุณภาพภายใน”
    หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
ค.มาตรฐานการศึกษา   หมายความว่า  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ                     ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ
ง. ครู  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน                          และการวิจัย
19. ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา
ก.      เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์
ข.      เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ค.     เพื่อเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ง.      เพื่อ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
20. รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด
ก.      การศึกษาในระบบ
ข.      การศึกษานอกระบบ
ค.      การศึกษาตามอัธยาศัย
ง.      การศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ
ก.  อายุอย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  17
ข.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  16
ค.  อายุย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  16
ง.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  15
22. แนวทางการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542  คือข้อใด
ก.     ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าเป็นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ข.     เน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ค.     จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ง.      ถูกทุกข้อ
23. กพฐ.  หมายถึงข้อใด ?
ก.  คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.  กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  กรรมการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 11  มิถุนายน  2546
ข. 12  มิถุนายน  2546
ค. 13  มิถุนายน  2546
ง. 14  มิถุนายน  2546
25. ต่อไปนี้บุคคลในข้อใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. วิทยากรพิเศษ            
ข. ผู้ที่ทำหน้าที่การสอนเป็นครั้งคราว
ค. ครู  สรช.                              
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน  ตำกว่าระดับปริญญา
26. หากพบครูปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูดำเนินการข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ทำเป็นหนังสือกล่าวหายื่นต่อคุรุสภา
ข. ยื่นเรื่องกล่าวหาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่
    รับทราบการกระทำผิด
ค. ถ้าครูปรับปรุงพฤติกรรกมดีขึ้นก็ยื่นถอนเรื่องการ
    กล่าวหาเพื่อระงับการดำเนินการ
ง. เลขาคุรุสภาเสนอเรื่องต่อกรรมการมาตรฐาน
    วิชาชีพ
27. การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถทำได้ตามข้อใด
ก. 1  ปี
ข. 3  ปี
ค. 5  ปี
ง. ไม่เกิน  5  ปี
28. ข้อใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. เลขา  กพฐ.
29. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ครูหมายความว่าบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหลัก
    ด้านการศึกษาการเรียนการสอน
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่ง
    ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
    ภายในเขตพื้นที่
ค. บุคลากรอื่นทางการศึกษาหมายความว่า
    ศึกษานิเทศก์
ง. หน่วยงานทางการศึกษาหมายความว่า
    สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับ
    สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. บุคคลในข้อใดพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. คุรุสภา          ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานเลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพ
31. ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์
ข. อายุไมต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์
ค. มีวุฒิปริญญาโทภาคบริหารสำหรับผู้บริหาร
ง. ผ่านการทดสอบความรู้ตามที่คณะกรรมการ
   มาตรฐานวิชาชีพกำหนด
32. ใครดำรงดำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน  
ก. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ข.นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์
ค. นายชินภัทร์   ภูมิรัตน์
ง. นายชินวรณ์  บุญเกียรติ
33. วิชาชีพ หมายถึงข้อใด
ก.     วิชาชีพครู
ข.     วิชาชีพบริหารการศึกษา
ค.     วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง.      ถูกทุข้อ
34. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ มีกี่คน
ก.             9        คน
ข.             12      คน
ค.            17      คน
ง.              28      คน
35. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ก.  ภาคทัณฑ์             ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ปลดออก               ง.  ให้ออก
36. ข้าราชการครูออกจากราชการครูเมื่อใด
ก.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข.  ลาออก
ค.  พ้นราชการตาม กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ง.  ถูกทุกข้อ
37. ผู้มีอำนาจปรับปรุงบัญชีเงินเดือนคือใคร
            ก.  กคศ.                                                            ข.  สกศ.
            ค.  กงช.                                                                      ง.  ครม.
38. ข้อใดหมายถึงโรคที่ต้องห้ามตามมาตรา  30(5)
ก.     วัณโรคในระยะติดต่อ
ข.     โรคเท้าช้าง
ค.    โรคติดยาเสพติดให้โทษ
ง.     โรคพิษสุราเรื้อรัง

39. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขออนุญาตลาไปศึกษาฝึกอบรม  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น  และมีผลการศึกษาตามที่กำหนด ข้อใดกล่าวผิด
ก.     ระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  2.5
ข.     ระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  3.2
ค.     ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  3.5
ง.      กำหนดผลการศึกษาตามการอนุมัติการจบหลักสูตรของสถาบันฯ
40. ข้อใดคือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ที่ร้ายแรง
ก.      ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
ข.     กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แล้วทำหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา
ค.      ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  หรือหนักกว่าจำคุก
ง.      ถูกทุกข้อ
41. การลามีกี่ประเภท
ก. 5  ประเภท
ข. 7  ประเภท
ค. 9  ประเภท
ง. 11  ประเภท
42. การลาคลอดบุตรได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินกี่วัน
ก. 30  วัน
ข. 45  วัน
ค. 60  วัน
ง. 90  วัน
43. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ ?
ก.  อนุบาล – ป.6
ข.  ป.1 – ม.3
ค.  ป.1 – ม.6
ง.  ม.1 – ม.6
44. “ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน”  ควรลงโทษระดับใด ?
ก.  ว่ากล่าวตักเตือน
ข.  ทำทัณฑ์บน
ค.  ตัดคะแนนความประพฤติ
ง.  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
45. ข้อใดเป็นเวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษา ?
ก.  เริ่มทำงาน  08.00  น.  ถึง  16.00  น.
ข.  เริ่มทำงาน  08.15  น.  ถึง  16.45  น.
ค.  เริ่มทำงาน  08.30  น.  ถึง  16.30  น.
ง.  เริ่มทำงานตามตารางเรียนของทาง โรงเรียน
46. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าใด จึงประกอบกันเป็นสภาผู้แทนราษฎรได้
            ก. 400 คน
            ข. 420 คน
            ค. 456 คน
            ง. 480 คน
47. การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
            ก. หลายๆ อำเภอติดต่อกันรวมเป็นเขต
                เลือกตั้ง
            ข. จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
            ค. กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
            ง. ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
48. แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติเกิดขึ้นวันที่ ใดของไทย
ก. 11  มกราคม  2553
ข. 12  มกราคม  2553
ค. 13  มกราคม  2553
ง. 14  มกราคม  2553
49. “วิกฤตดูไบเวิลด์” มีสาเหตุมาจากข้อใด
ก. ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
ข. วิกฤติราคาน้ำมัน
ค. วิกฤตเศรษฐกิจโลก
ง. วิกฤตค่าเงินดูไบ
50. หลักการสำคัญของ   AFTA  ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ข. การลดภาษีการค้า
ค. การยกเลิกมาตรการปริมาณสินค้า
ง. การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

pirin555 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
meepoo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากๆๆคะ
sabsa101 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากครับ แต่ว่า  เฉลยอ่ะคับ  ไม่มีเหรอ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้