ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเก่า กพ (ภาค ก) ปี 2554 และ 2555เพื่อเตรียมสอบ กพ. 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเก่า กพ (ภาค ก) ปี 2554 และ 2555เพื่อเตรียมสอบ กพ. 2556

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ  ชุดที่ 1    
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา  2.30 ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน
1.  25   33   43   61  89...........
ก.  102     ข. 125     ค.  135    ง.  140
2. 41   121  259  241  65...........
    ก. 0    ข. 1      ค.  2        ง.  -1
3. 65   245  259  129.............
    ก. 79   ข.  53          ค.  41       ง. 39
4.  39   416  525  636.......
     ก. 749     ข.747      ค.  684      ง.  648
5.  25  21  17  23  19  15  18........
     ก.  17     ข.  16     ค.  15     ง.  14
6. ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:?
     ก. นายอำเภอ : 6  ข. เจ้าพนักงานปกครอง  : 3        ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5     ง. ปลักจังหวัด : 3
7. หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์  -> ?:?
   ก.กำแพงเมืองจีน : ปิรามิค       ข. ทัชมาฮาล:กำแพงเมืองจีน
   ค. ทัชมาฮาล:หอไอเฟล       &n bsp;  ง. ปิรามิค:แกร์แคยอน
8. กีฬา : พระ ->กติกา :?
    ก.วัด          ข. ศีล         ค. ข้อกำหนด        &nbs p; ง. ธรรม
9. รุ้งกินน้ำ : เขียว ->ธงชาติไทย :?
   ก. ขาว        ข.แดง&nbs p;        ค.น้ำเงิน        &nb sp;      ง.เหลือง
10. แสง:เสียง  -> ?:?
     ก. จักรยาน:จักรยานยนต์      ข. เครื่องบิน:รถยนต์      ค. เดินเท้า: วิ่ง       ง. วิ่ง:i5wa
11. แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน  ซึ่งห่างกัน  15 ไมล์  ด้วยความเร็วเฉลี่ย 15 ไมล์  ต่อชั่วโมงแต่ในขา  กลับแดงเดินกลับบ้านด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 ไมล์ต่อชั่วโมง  จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของแดงทั้งไปและกลับ
      ก. 7.5 ไมล์/ชม.      ข.10 ไมล์/ชม.        &nbs p;  ค. 12.5 ไมล์/ชม.        &nbs p; ง. 3 ไมล์/ชม.
12. หาก 3*9=3
             4*8=8
     ดังนั้น 5*5=?
      ก. 1    ข. 5           ; ค. 25        ง.50
13.ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 19 บาท  ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำไรร้อยละ เท่าใด
     ก.28.7      ข. 31.6       ค. 41.2      ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก
14. วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว  88 นิ้ว  และสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง  มีด้านกว้าง = 4 นิ้ว มีด้านยาว = 120 นิ้ว  จงหาว่าวงกลมจะมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าร้อยละเท่าใด
      ก.56.67        ข. 61.23         & nbsp; ค.65.14     ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก
15. นักเรียนชั้น ม. 5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน 22 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา  มี 30 คนที่เรียนวิชาเคมี  และมี 9 คน ที่เรียนทั้งสองวิชา  อยากทราบว่านักเรียนห้องดังกล่าวมีกี่คน  หาก
      นักเรียนในห้องดังกล่าวไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่เรียนวิชาชีว วิทยา  หรือวิชาเคมี
       ก. 40 คน         ข. 42 คน         &nbs p; ค. 43 คน         &nbs p; ง. ไม่มีคำตอบที่ถูก
คำสั่ง ข้อ 16-20 คำถามแต่ละคำถามจะใช้ข้อมูลประกอบ  2 ชุดคือข้อมูลที่ 1)และข้อมูลชุดที่ 2)ผู้ตอบข้อสอบไม่จำเป็นต้องหาคำตอบของคำถามดังกล่าวแต่ให้พิจา รณาว่าข้อมูลใดมีประโยชน์  ต่อการตอบคำถามให้ตอบดังนี้
ก.ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ
   ต่อการตอบคำถาม
ข. ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่
    เพียงพอ  ต่อการตอบคำถาม
ค. ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม  ไม่สามารถใช้ข้อมูล
     หนึ่งเพียงลำพังได้
ง. ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม
จ.ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล
    เพิ่มเติม
16. ถ้าความสูงโดยเฉลี่ยของคน 3 คน คือ 68 นิ้ว คนที่เตี้ยที่สุด  จะสูงมากกว่า 60 นิ้ว
      หรือไม่
                  1) คนที่สูงที่สุด สูง 72 นิ้ว                                         2) มีคนหนึ่งสูง 70 นิ้ว
17. ในปี พ.ศ.2538 บริษัทได้กำไร 6,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทได้กำไรเท่าใด
                  1) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้น 20%
                  2) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 25%
18.ถ้ามี  a+b+c  = 50 จงหาค่า a
                  1) c = 4a - b                                                                      2) ค่าเฉลี่ยของ b  และ c  เท่ากับ 2a
19. จงหาค่า (x+y)(x-2)=?
                  1) y+2=10                                                                            2) x+ y=5
20. นักศึกษาจำนวน  120 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส  หรือภาษอังกฤษ  หรือทั้ง 2 วิชาจะมีนักศึกษากี่คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
                  1) มีนักศึกษา 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาฝรั่งเศส
                  2) มีนักศึกษา 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝรั่งเศส
คำสั่ง  ข้อ 21-30 การตอบให้ตอบดังนี้
                  ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
                  ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
                  ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข
                  ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง  ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ
                        กับอีกข้อสรุปหนึ่ง
  เงื่อนไข  2a>b/4?(k-2r)= (s-r)
                  s> 0 = t?(p/2+m)
                  ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์
21.          (1) s ? P / 2
                  (2) A < 0
22.          (1) 5 > s
                  (2) 3k ? T
23.          (1) R ? B
                  (2) B = M
24.          (1) K = R
                  (2) 2A/3?P/2
25.          (1) (A ? 3T ) ? S
                  (2) (4B + M) < 8
เงื่อนไข       &nbs p;          (A+45)<(C+50)=(B+60) ? D ? E
                  ( F + G) = B < ( H + 36) = ( C + 15) ? K/5
                  ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่าศูนย์
26.          (1) C < B
                  (2) A > (B + 15)
27.          (1) (B+50) > (D-11)
                  (2) ( F+G+30) < (B+50)
28.          (1) H > G
                  (2) K > 6G
29.          (1) ( C - 15) = (B-5)
                  (2) B > E
30.          (1) ( A+100) > (D+200)
                  (2) (K+40) > (B+100)
คำสั่ง ข้อ 31-40 ในคำถามแต่ละข้อจะมีข้อสรุป 1) และข้อสรุป 2) ให้พิจารณาข้อสรุปดังกล่าวโดยอาศัยเงื่อนไขตามโจทย์กำหนดและให้ ตอบดังนี้
                  ก.กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง
                  ข. กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริง
                  ค. กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด
                  ง. กรณีที่เป็นข้อสรุป 1)และข้อสรุปข้อ 2) ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงไม่เป็นจริง  หรือไม่แน่ชัด  ซึ่งซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไข
-โครงพยาบาลเปิดใหม่แห่งหนึ่งมีแพทย์รักษาอยู่ 3 แผนก คือ แผนก ก. แผนก ข. และแผนก ค.
-แพทย์แผนก ก. รักษาได้เฉพาะโรคตาอย่างเดียว  มีแพทย์ทั้งหมด 6 คน
- แพทย์แผนก ข.รักษาได้ทั้งโรคตาและโรคหัวใจ  มีแพทย์ทั้งหมด 4 คน
- แพทย์แผนก ค.รักษาได้ทั้งโรคตา โรคหัวใจ และโรคผิวหนัง มีแพทย์ทั้งหมด 5 คน
- แพทย์ทุกคนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รามคำแหง และเกษตร ทำงานอยู่แผนก ก.ข.และ ค.   ตามลำดับ
- สมชายและสมชาติเป็นแพทย์อยู่แผนก ก. สมศรีและสมศักดิ์ จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สมจิต และสมใจจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ละเอียดและลออเป็นแพทย์อยู่แผนก ค.
- มีคนเข้ามารักษาในวันที่โรงพยาบาลเปิดบริการคือ คนที่เป็นโรคตาอย่างเดียวมี 84 คน คนที่เป็นโรคตาและโรคหัวใจ มี 76 คน คนที่เป็นโรคตา โรคหัวใจ และโรคผิวหนังมี 55 คน
- วันโรงพยาบาลเปิดให้บริการ แพทย์แผนก ข. และ ค. ไม่มาแผนกละ 2 คน แพทย์แผนก ก. จึงต้องมาประจำแผนก ข. 2 คน และ แผนก ค. 1 คน
- โรงพยาบาลให้คนไข้แต่ละคนพบแพทย์ได้คนเดียว  และโรคทุกชนิดแพทย์จะรักษาครั้งเดียวหาย
ข้อสรุป  31 (1) มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เปิดสอนแพทย
                (2) คนไข้ที่มารักษาแต่ยังไม่ได้พบแพทย์มี 31 คน
                  32  (1) คนไข้ที่พบแพทย์แล้วยังไม่หายจากโรคมี 60 คน
                         (2) คนไข้ทั้งหมดที่มารักษา  มี 131 คนที่ยังไม่หายจากโรค
                  33. (1)คนไข้ที่ยังไม่ได้รักษาโรคตามี 30 คน
                        (2) มหาวิทยาลัยเกษตรไม่เปิดสอนแพทย์มีแต่ละคณะสัตวแพทย์
                  34.  (1) สมชาติจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
                          (2)คนไข้ที่มารักษายังไม่ได้รักษาโรคหัวใจมี 71 คน
                  35.  (1) โรงพยาบาลเปิดใหม่มี 3 แผนก
                          (2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลิตแพทย์ได้มากกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เงื่อนไข
                  -นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมี 5 คน เป็นชาวรัสเซีย  เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส แต่ละคน ใส่
                      เสื้อผ้าสีต่างๆกัน คือ แดง น้ำตาล ขาว ฟ้า และเทา แต่ละคนมีอายุต่างกัน คือ 44  35  38  33
                      และ 40 ปี
                  - กระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีน้ำหนักต่างๆกัน คือ 20  25  15  18 และ 22
                      กิโลกรัม  และสีต่างๆกันคือ ขา ดำ แดง น้ำตาล และน้ำเงิน
                  - ชาวอังกฤษใส่เสื้อผ้าสีฟ้า  และถือกระเป๋าที่มีน้ำหนักรองจากกระเป๋าสีดำ
                  - ชาวฝรั่งเศส  ใส่เสื้อสีไม่เหมือนสีของกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด และถือกระเป๋า
                       เดินทางน้ำหนัก 22 กิโลกรัม
                  - นักท่องเที่ยวชาวอเมริกามีอายุน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศ ส 5 ปี
                  - กระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลหนักกว่ากระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินและสีดำ 5 และ 3 กิโลกรัม ตาม                   ลำดับ
                  - นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอายุน้อยที่สุด และมีอายุอ่อนกว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอยู่ 5 ปี
                  - นักท่องเที่ยวที่ใส่เสื้อสีฟ้า  ไม่ถือกระเป๋าเดินทางสีดำ
                  - นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน  ถือกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักมากที่สุดและมีสีเดียวกับเสื้อที ่ใส่
ข้อสรุป 36.  (1)นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันใส่เสื้อสีน้ำตาล
                            (2) นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถือกระเป๋าเดินทางหนัก 20 กิโลกรัม
                  37.  (1) กระเป๋าเดินทางสีขาว  เป็นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
                            (2)กระเป๋าเดินทางสรแดงมีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม
                  38.  (1) กระเป๋าเดินทางสีดำ หนัก 20 กิโลกรัม
                           (2) นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียใส่เสื้อสีแดง
                  39.  (1) อายุของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษรวมกับอายุของนักท่องเที่ยวชาวอเ มริกัน
                                   เท่ากับ 75 ปี
                           (2) กระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหนักกว่ากระเป๋าของชาวอเมริ กัน 2 กิโลกรัม
                  40.  (1) กระเป๋าเดินทางของชาวอังกฤษสีน้ำเงิน
                           (2) นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันถือกระเป๋าเดินทาง หนัก 18 กิโลกรัม
41. ? คนเจ้าระเบียบมีเหตุผลของตนเอง.....อยากจะมีความสุข........รับ เหตุของความไม่มีระเบียบของ    
        คนอื่น.........ไม่ใช่จะเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นมีระเบียบเหมือนตนเ อง ......มาตรฐานความมีระเบียบ
       ของคนไม่เท่ากัน?
       ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
                  ก. ถ้า  ควร  ด้วย  เพราะ                                             ข. ในเมื่อ  ต้อง  บ้าง  ซึ่ง
                  ค. เพื่อ  อาจ  ด้วย  เนื่องจาก                                       ง. เนื่องจาก  ควร  บ้าง  ทั้งนี้
42. ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
       .........เรานับถือพุทธศาสนา  ฉะนั้น............วันวิสาขบูชาเรา........ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศ ล
                  ก. เนื่องจาก  เมื่อถึง  จึง                                             ข. เหตุที่  ใน  จึง
                  ค. เพราะ  เมื่อ  จะ                                                         ง. เนื่องจาก  ถึง  จึง
43. ข้อความใดที่เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง
       เมื่อลมโชยพัดมา.............................ก็แกว่งไกว
                  ก. ผมของวิภาดา                                                            ข. ผ้าม่านที่หน้าต่าง
                  ค. ธงที่หน้าโรงเรียน                                                 ง. กิ่งกุหลาบ
44. คำใดใช้เติมช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
     ? ความจริงไม่ใช่ฟ้า  สิ่งที่ปรากฏเป็นสีครามนั้น  คือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ..........?
                  ก. นั่นเอง                                                                             ข. แน่นอน
                  ค. ต่างหาก                                                                         ง. เท่านั่น
45. คำใด ไม่อาจใช้เติมในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
     ? คนมีสติ.............ตกอยู่ในอันตราย  ก็สามารถคิดหาทางเอาตัวรอดได้?
                  ก. แม้                                                                                   ข.แม้น
                  ค. ถึง                                                                                   ง. หาก
46. ? แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกทำตัวเหลวแหลก..........................พ ่อแม่อย่างนี้  แค่นี้พ่อแม่ก็.........
       ญาติพี่น้องจะแย่อยู่แล้ว  อย่าทำให้แม่....มากกว่านี้  จะทำอะไรก็..............พ่อแม่บ้าง?
                  ก. ขายหน้า  เสียหน้า  ฉีกหน้า  รักหน้า
                  ข. ฉีกหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ขายหน้า
                  ค. ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ฉีกหน้า
                  ง. ฉีกหน้า  ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า
  47. ? ถ้าไม่เย้าแหย่ใครแล้วเขา .........ก็แสดงว่าไม่สบอารมณ์  และถ้าเขา........ยังกับแสงไฟ
       ก็ให้ระวังตัวให้ดี  เขาอาจทำร้ายเราได้ง่ายๆที่เตือนเท่านี้ไม่ต้องมาทำ.......ทำเป ็นคนบ่อ
       น้ำตาตื้นไปได้  แล้วก็ไม่ต้องค้อนพี่จน...........ด้วยละนะ?
                  ก. ตาคว่ำ  ตาเขียว  ตาแดงๆตาแดง
                  ข. ตาแดงๆตาแดง ตาคว่ำ ตาเชียว
                  ค. ตาเขียว  ตาแดง ตาแดงๆ ตาคว่ำ
                  ง. ตาเขียว ตาแดงๆ ตาแดง ตาคว่ำ
48. คำที่มีความหมายเหมือนกันในข้อใด  ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
                  ก.ดูซิปลาก็เน่าผักก็บูดจะเหลืออะไรกิน
                  ข. ฝนตก  ชุกโจรก็ชุมมันน่าไปเหรอแถวนั้น
                  ค. คนขับก็ดูบางรถก็ดูผอมลีบเล็กเหมาะกันดี
                  ง. งานช้างสุรินทร์ปีนี้ไม่น่าดูหรอก  เพราะช้างส้มไปตั้งหลายเชือกแถมครวญช้างก็
                        คว่ำไปอีกหลายคน
49. ?เขาออกจะสนใจในลัทธิคอมมิวนิสต์มากเกินไป  จึงไม่สนใจที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับประชาธิปไตย  ทั้งดูๆก็ออกจะสนใจในอบายมุขมากขึ้นทุกทีด้วย?
                  ก. งมงาย  ใฝ่ใจ  ฝักใฝ่          ข.หมกมุ่น  ใส่ใจ  งมงาย                   ค. ฝักใฝ่  ใส่ใจ  มัวเมา                ง. มัวเมา  ใฝ่ใจ  หมกมุ่น
50. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนามว่า  องค์
                 ก. พระมาลา         ข. พระทนต์          ; ;    ค. พระภิกษุ       ง.พระศรี
51. ข้อใดใช้เริ่มต้นเนื้อเรื่องในหนังสือราชการ  ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุหนักแน่นที่  
       จำเป็นต้องมีหนังสือไป  เพื่อให้ผู้รับหนังสือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
                  ก. ด้วย                   ข. เนื่องจาก                      ค. ตามที่               ง. อนุสนธิ
52. ความในข้อใดเหมาะที่จะใช้ในหนังสือราชการ
                  ก. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส
                  ข. คำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม
                  ค. พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้วเหมือนกัน
                  ง. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และแจ้งผลให้คณะมนุษยศาสตร์ทราบด้วย  จักขอบคุณมาก
53. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงนายกรัฐมนตรี  เขียน ?จุดประสงค์? ของเรื่องว่าอย่างไร
                  ก. จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                             ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                  ค. จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                      ง. จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
54. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร
                  ก. ด้วยความเคารพ                                                         ข. ขอแสดงความนับถือ
                  ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                             ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
5. คำใดใช้ราชาศัพท์ผิด
        พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาส  ให้เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
         ก. เสด็จออก    ข. พระราชทาน        ค. พระราชวโรกาส    ง. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
56. ถ้านักเรียนต้องการบอกให้เพื่อนรู้ว่า  หลวงปู่เทสก์อยู่ประจำที่วัดหินหมากแป้ง  นักเรียนจะใช้คำในข้อใด
                  ก. หลวงปู่เทสก์อยู่ที่วัดหินหมากแป้ง    &nb sp;          ข. หลวงปู่เทสก์บวชที่วัดหินหมากแป้ง
                  ค. หลวงปู่เทสก์จำวัดอยู่ที่วัดหินหมากแป้ง   &nbs p;     ง. หลวงปู่เทสก์จำพรรษาที่วัดหินหมากแป้ง
57. ข้อใดเป็นประโยคที่ใช้ภาษาแบบแผน
                  ก. เขาพูดเป็นต่อยหอย                                                ข. เขาพ่นเป็นคุ้งเป็นแคว
                  ค. เขาพูดพล่ามไม่หยุดฟังคนอื่น                         ง. หมอนั่นพูดบ้าน้ำลายอยู่คนเดียว
58. การจัดลำดับคำในข้อใดถูกต้องชัดเจน
                  ก. เขาฟังเพลง  จากวิทยุที่นำติดตัวมาเพียงเบาๆ
                  ข. นักเรียนต้องใช้รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นมีเชือกผูก
                  ค. เครื่องบินของข้าศึกถูกยิงตกขณะบินล่วงล้ำเขตแดนหลายเครื่อง
                  ง. บางคนขยัน บางคนเกียจคร้าน  จึงทำให้บางคนยากจน  บางคนร่ำรอย
59. ข้อใดเป็นประโยคที่มีความหมายกำกวม
                  ก. นายอินถาผู้นำชาวนาคนสำคัญถูกฆ่าตาย
                  ข. การท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ เพิ่มกำไรแก่ชีวิต
                  ค. ลูกชายของนายแดงซึ่งบวชเมื่อปีกลาย  ตายเสียแล้ว
                  ง. ท้าวสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าหาญเป็นตัวอย่างนักรบหญิงไทย
์ 60. ?เขาเดินก้มหน้าอย่างตั้งใจจะไปให้  และกระชับโดยได้ความเท่าเดิมและตรงความหมายที่สุด
                  ก. เขาก้มหน้าก้มตาเดินไปบ้านคุณป้า                                  
                  ข. เขาตั้งอกตั้งใจเดินไปบ้านคุณป้า
                  ค. เขาเดินดุ่มๆไปบ้านคุณป้า
                  ง. เขาเดินดุ่ยๆๆไปบ้านคุณป้า
61. ความเปรียบในข้อใดใช้ได้ถูกต้องตามสำนวนไทย
                  ก. เธอตกใจกลัวหน้าซีดขาวราวกับสำลี
                  ข. น้ำในบ่อหน้าบ้านเธอใสราวกับใยบัวเลยนะ
                  ค. แม่มาบ้านแรกอย่างนี้  ต้องบ่นเป็นหมีกินผึ้งอีกแน่เลย
                  ง. ฉันไม่กล้าไปขอขนมจากเขาหรอก  คนอะไรใจแข็งเป็นหินเลย
  62. ข้อความที่ว่า  ?เมื่อยังติดขัดก็ถามท่านผู้รู้อื่นๆ ต่อไป  และไม่ควรที่จะกระดากอายในการไต่ถาม
       สิ่งที่เราไม่รู้  เพราะว่าการทะนงตัวว่าเรารู้มาก 1 ดูถูกผู้อื่น  ว่าไม่รู้ 1 และ การถือเกียรติว่าไม่ควร
       ถามคนต่ำต้อยกว่าตน 1 ทั้ง 3 นี้เป็นมารที่จะรั้งเราให้ลงจาก  ฐานะเป็นนักปราชญ์?นั้นผู้แต่งตั้งการ
       จะสื่อ  ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอย่างไร
                  ก. อย่าคิดว่าตัวรู้มากอยู่แล้ว                                        ข. อย่าคิดว่าคนอื่นไม่มีความรู้
                  ค. อยากรู้ต้องถามคนอื่นที่เรียนน้อยกว่าตน                      ง. อยากมีความรู้ต้องไม่อายที่จะถาม
63. ?ชีวิตมีเกิดก็ย่อมมีดับ  เมื่อมีการอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีการพลัดพรากจากกัน.............. .......หมุนเวียน
          เปลี่ยนแปลงไป?
                  ก. ชีวิตเป็นอนิจจัง                                                         ข. ชีวิตเป็นอนัตตา
                  ค. ชีวิตเป็นวัฏสงสาร                                                 ง. ชีวิตเป็นกฎแห่งกรรม
64. ความก้าวหน้าในงานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความสามารถจังหวะ
       และโอกาสของผู้ปฏิบัติงาน  ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ  ให้คุณให้โทษโครงสร้างของงานตลอดจน
       สถานการณ์ของสังคมภายนอก  จากบทความดังกล่าวข้อความใดคือสาระสำคัญ
                  ก.ลักษณะของการทำงาน                                          ข.  เทคนิคในการทำงาน
                  ค.สภาพการทำงาน                                                       ง. องค์ประกอบการทำงาน
65. ใครต้องการจะตายเพราะไฟลามทุ่งละก็หาทางให้หนามเกี่ยวเข็มดำ&nb sp; หาแผลใส่ตัว  แล้วอย่ารักษา
        หรือจะให้แน่ก็หาพวกใบไม้หญ้ามาตำพอกแผลเอาไว้  ถ้าบังเอิญร่างกายยังแข็งแรงแผลเกิดหาย
       ไปได้ก็หาทางทำให้ร่างกายอ่อนแอ  แล้วพยายามทำให้ผิวหนังมีแผลเอาไว้  คนอยากตายอาจโชค
         ดี  สมปรารถนา  เจตนาของผู้เขียนคืออะไร
                  ก. ห้ามกระทำ                                                                   ข. ชี้ข้อบกพร่อง
                  ค. ยั่วยุให้โต้แย้ง                                                              ง. แนะนำให้ปฏิบัติตาม
อ่านข้อความต่อไปนี้  ตอบคำถาม  ข้อ 66-68
                  ?พระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชทานทอดกฐินวัดหนึ่ง  ทอดพระเนตรเห็นเด็ก
วัดตัดต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ตามกำแพงโดยสะเพร่า  คือ ไม่ขูดเอารากเหง้าออกให้หมด  เป็นแต่ตันแล้วเอาปูน
ขาวโบกกลบ  ซึ่งไม่ช้ามันก็จะแตกหน่อขึ้นอีก  และทรงเห็นรอยเกลี่ยเนินทรายที่สูงเอาไปถมที่ลุ่ม
เพื่อให้พื้นสนามราบ  ตามทางเสด็จพระราชดำเนิน  พระองค์มิได้ติให้เดือดร้อนเลย  เป็นแต่ดำตรัสชม
ท่านเจ้าอาวาสเป็นใจความว่า มีความพอพระทัยในการปราบหญ้า  โดยขุดทรายขึ้นให้หมดราก  แล้ว
ยังเอาทรายถมที่ลุ่มได้อีก  เป็นการทำประโยชน์อย่างเดียวได้ผล 2 อย่าง  และทรงเห็นใจว่ามีคนน้อย
ปราบต้นโพธิ์บนกำแพงเหมือนปราบหญ้าต่อไป?
66. ความคิดสำคัญของข้อความนี้สรุปได้ตรงกับข้อใดที่สุด
                  ก. ติเพื่อก่อ  ยอเพื่อทำลาย
                  ข. ติเพื่อการแก้ไข  ชมเพื่อให้กำลังใจ
                  ค. จะติไปทำไม  ชมเพื่อให้กำลังใจดีกว่า
                  ง. จะติจะชม  ต้องให้สมกับงานที่ทำ
67. เจตนาของผู้เขียน  คือข้อใด
                  ก. ให้ความรู้ในการปราบหญ้าและปรับสนาม
                  ข.แนะนำให้ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังที่มีอยู่
                  ค. เห็นอกเห็นใจผู้ทำงาน  และการชมผลงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
                  ง. ชี้ให้เห็นความแตกต่าง  ระหว่างการปราบต้นโพธิ์กับการปราบหญ้า
68. ข้อความนี้สามารถยกเป็นตัวอย่างในการสั่งสอนกุลบุตรธิดาได้อย่า งเหมาะสมที่สุดในเรื่องใด
                  ก. อย่าทำงานเพียงเพื่อ ?ขายผ้าเอาหน้ารอด?
                  ข. อย่าทำการใดในลักษณะการเกลี่ยและกลบอย่างขอไปที
                  ค. อย่าใช้วิธีเดียวกับงาน 2 แบบที่ต่างลักษณะกัน
                  ง. อย่าติให้เสียงาน  จงแปลงข้อตินั้นให้เป็นคำชม  จะได้ผลมากกว่า
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  69-73
                  ?แต่คนทั้งปวงบางทีอาจจะลืมเสียสนิทว่า  ชนบทนั่นเองเปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้และคนโดยมากนั้นเมื่อพู ดถึงก็มักจะไปยกย่องที่แก่นไม้มากกว่าเปลือ ก  ยากจะติฉินนินทาใครบางทีก็ยังอุปมาเอาว่าเป็นคนไม่มีแก่นมีแต่เ ปลือก  คือหาสติปัญญาอะไรมิได้  ดูถูกเปลือกแต่ไปยกย่องแก่น  ต้นกล้วยนั้นมีแก่นหรือไม่แต่ก็เลี้ยงชีวิตคนมาไม่น้อยด้วยผลขอ งมั น  ฉันใดก็ฉันนั้นชนบทนั่นเองหล่อเลี้ยงแก่นคือชาวกรุงทุกวันนี้&n bsp; แต่คนก็มาเพ่งหนักเอาที่ในเมืองทุ่มเทส่วนใหญ่ลง ณ ที่นี้ จนเมืองนั้นเองเป็นแหล่งของมลภาวะทั้งปวงไป?
69. สาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการโต้แย้งคืออะไร
                  ก. ในเมืองเป็นแหล่งมลภาวะที่ควรแก้ไข
                  ข. รัฐบาลให้ความสำคัญแก่เมืองมากกว่าชนบท
                  ค. ชนบททำประโยชน์แก่เมืองมาก  แต่ได้รับตอบแทนน้อย
                  ง. สังคมชนบทมีความสำคัญน้อยกว่าในเมือง
70. ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไรในการเขียน
                  ก. แนะนำ                                                                            ข.ปรารถนา
                  ค. เตือนสติ                                                                         ง. เปลี่ยนทรรศนะ
71. จุดเด่นในข้อเขียนนี้ใช้เหตุผลอย่างไร
                  ก.ยกตัวอย่างให้เห็น                                                  ข. ใช้แนวใหม่  ในการเปรียบเทียบ
                  ค. ใช้คำกะทัดรัด                                                            ง. ให้เหตุผลดี
72.จากข้อเขียนนี้ผู้อ่านจะทราบว่าผู้เขียนมีความคิดอย่างไร
                  ก.รักความยุติธรรม                                                         ข.ชอบเปรียบเทียบ
                  ค.ชอบสร้างสรรค์                                                           ง. ชอบชนบท
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 73-74
                  เมื่อก่อนเราเคยได้ยินสำนวนที่ว่า  ?ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว?  แต่ถ้าปลาจะมาอยู่ในนาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก  เพราะปลากินวัชพืช,แมลงศัตรูข้าวหลายชนิด,ช่วยพรวนดินโดยการว่า ยและการหาอาหาร  ปลา 1 ตัว  พอดีกับพื้นที่ 1 ตารางเมตร  พันธ์ปลาที่อาจใช้ในระบบนี้มีหลานชนิด  เช่นปลาไน,ปลายีศกเทศ,ปลานวลจันทร์เทศ,ปลาจีน,ปลานิล,ปลาตะเพีย นและปลาเฉาหรือปลากินหญ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็สูบน้ำออกให้นาแห้ ง  ปลาจะมารวมอยู่ในคูน้ำโดยรอบ  ข้าวได้เพิ่มขึ้นปลาก็ได้กำไร
 
73. ข้อความนี้ควรให้ชื่อเรื่องตามข้อใด
                  ก.การเลี้ยงปลาในนา          จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
แนวข้อสอบเก่า  ก.พ. (จากสนามสอบจริง)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  1
แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่  1
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

ตัวอย่างการติว ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขอนุกรม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ 
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย 
โหลดเอาแล้วกันน่ะ 
(ถ้า เพื่อนๆทำได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนคับ)

[list=1]
วิธีการดาวโหลด inkbucks
ข้อสอบคำอุปมา-อุปไมย
http://8bffe445.linkbucks.com
ข้อสอบแบบภาพเสมือน
http://5e4a3fc5.linkbucks.com
ข้อสอบวัดความคิดรวบยอด
http://1c5a0615.linkbucks.com
ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  1
http://3c5b18e0.linkbucks.com
ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
http://8ecf405b.linkbucks.com
แบบทดสอบ แบบไม่เข้าพวก
http://0d227067.linkbucks.com
แนวข้อสอบเก่า กพ. พร้อมเฉลย
http://8eb03f8c.linkbucks.com


74. ข้อความที่ผู้เขียนให้เหตุผลว่า ?ได้ข้าวเพิ่มขึ้น?นั่นอธิบายได้อย่างไร
                  ก. ได้ข้าวนอกนาจากร่องคูริมขอบนาด้วย
                  ข. ปลาในนาช่วยให้ต้นข้าวงามกว่าปกติ
                  ค.ต้นข้าวปลอดภัยจากศัตรู
                  ง. ระดับน้ำเหมาะแก่ความต้องการของต้นข้าว     ;        

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  
                  นายคาร์เตอร์  นักมายากลเลี้ยงสิงโตไว้ตัวหนึ่งตั้งแต่เล็กๆประวัติเดิมของสิง โตตัวนี้มีวาสนาอยู่ถึงในปราสาทราชวัง   กษัตริย์แห่งราชวงศ์โปรตุเกส  ทรงเลี้ยงลูกสิงโตตัวนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนออกจากราชสมบัติ  ครั้น  เมื่อทรงประสบภัยทางการเมือง  มีผู้เข้าโค่นล้มยึดอำนาจการปกครอง  ท่านต้องเสด็จลี้ภัยไปอยู่ประเทศอังกฤษ  ทิ้งลูกสิงโตไว้ในโปรตุเกส  นายคาร์เตอร์ไปพบเข้าในเวลาถูกประกาศขายพอดี  จึงรับซื้อมาเลี้ยงไว้เองลูกสิงโตเติบโตใหญ่ขึ้นอย่างแสนเชื่อง   เจ้าของเล่นด้วยได้เหมือนดังว่าเลี้ยงสุนัขไว้  ตัวหนึ่ง  แต่อย่างไรๆ ก็ต้องเลี้ยงในกรงอยู่นั่นเอง  มิได้ปล่อยออกมาเพ่นพ่าน  เขาไปไหนพาไปด้วย  เจ้ากรรมที่อาชีพ  นายทำให้ต้องสัญจรตลอดเวลาและการพาสิงโตเดินทางนั้น  ย่อมเป็นเรื่องทุลักทุเล  มีอุปสรรคเกิดขึ้นเนื่องๆ

คราวที่นายคาร์เตอร์จะลงเรือเมล์หรือเรือเดินเร็วเดินข้ามจากฝร ั่งอังกฤษ  ไปฝรั่งเศสทราบว่าจะพาสิงโตลงเรือเมล์ไม่ได้  จึงสั่งลูกน้องให้ขนของอื่นๆ  ขึ้นเรือเสียก่อน  เอากรงสิงโตไว้สุดท้าย  โดยตระเตรียมหาถุงคลุมมิดชิด  ถุงมีบานเปิดได้ที่ประตูกรงเกี่ยวไว้แน่นหนา  ไม่ให้ใครรู้ได้ว่ามีสิงโตอยู่ในนั้น  เมื่อรถไฟไปถึงท่าเรือ  ก็ไสรถบรรทุกของไปยังท่าริมน้ำ  ใช้รอกปั้นจั่นยกหู๊บใหญ่ๆขึ้นเรือไปเกือบหมดจึงจะถึงหู๊บสิงโต
ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเรือคอยยืนคุมของที่กำลังขนข ึ้น  กำลังจะ  ?มุบมิบ?เคลื่อนย้าย  ?จ๋าจ๊ะเลี้ยงแสนรัก?ของ  นายคาร์เตอร์  ได้ตลอดรอดฝั่งแล้วทีเดียวเผอิญลมพัดกรรโชกเอาบานที่ถุงเปิดโร่ เห็นหน้าสิงโตโผล่อยู่ในกรง  เท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ถึงแก่อาการตาเหลือก  ร้องห้ามระงับยับยั้งทันที่ว่าพาสิงโตลงเรือไม่ได้  ผิดกฎข้อบังคับ   นายคาร์เตอร์แย้งว่าถ้าพาจ๋าจ๊ะนั้นไปด้วยไม่ได้  ก็จะต้องขนของกลับลงจากเรือหมดเพราะจ๋าจ๊ะนั้นเป็นเครื่องมือหา ก ินของเขา  เจ้าหน้าที่บริษัทเรือตอบว่าเสียใจ  แต่ต้องทำตามข้อบังคับ
นายคาร์เตอร์  จนมุมจะสั่งพวกพ้องให้ขนของกลับอยู่แล้ว  แต่ความที่เป็นคนชอบพูดเล่นจึงถามออกไปว่า  ทำไมจึงว่าจ๋าจ๊ะนี้เป็นสิงโต  เคยเห็นหรือ
                  เจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยเห็นตัวจริง  เห็นแต่รูปจนคุ้นตา  เขาได้โอกาสจึงถามว่าที่นึกว่าเป็นสิงโตนั่นแหละผิด  เพราะสิงโตเป็นจ๋าจ๊ะดุร้าย  ไม่ทราบหรอกหรือ
                  พอเจ้าหน้าที่บอกว่าทราบเขาก็เลยพูดต่อว่า  ถ้าเช่นนั้นหากคนเอาแขนให้สิงโตคาบมันก็กัดขาดเลย  เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่  เขาจึงขอพิสูจน์ว่าจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต  ว่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปเปิดประตูกรง  เอาแขนยัดเข้าไปในปากสิงโต  มันก็คาบแขนเฉยอยู่เขาแอบ  ยิ้มกริ่มในใจ  ชักแขนออกจากปากสิงโต  ปิดประตูกรงแล้วพูดให้เจ้าหน้าที่วักไขว้เขวว่า  จ๋าจ๊ะนี้ไม่กัดแขนคนที่ใส่เข้าไปในปาก  เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิงโต  และเขายังอยากทำอีกอย่างเพราะใครๆก็รู้ว่าสิงโตไม่จูบคน
                  เจ้าหน้าที่เรือ  เห็นนายคาร์เตอร์เปิดประตูโผล่หน้าเข้าไปในกรงอีก  แล้วพูดกับจ๋าจ๊ะ  ให้จูบคน จ๋าจ๊ะนั้นแลบลิ้นเลียหน้านาย  เหมือนกับจ๋าจ๊ะจูบคน  ไม่ใช่จ๋าจ๊ะกินคนอย่างที่รู้มา
ครั้นนายคาร์เตอร์เห็นอีกฝ่ายลังเล  สงสัยว่าหากจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโตแล้วคืออะไร  เขาจึงบอกว่าจ๋าจ๊ะนี้เรียกว่าวูยูดีชนิดอเมริกัน  เป็นจ๋าจ๊ะที่ไม่มีในยุโรป  ท่านจึงไม่เคยเห็น  เช่นนี้แล้วจะปล่อยให้ลงเรือได้หรือยัง
                  นายคนเคร่งครัดต่อหน้าที่หันไปค้นบัญชีจ๋าจ๊ะต้องห้ามก่อน  ; เห็นไม่มีวูยูดีชนิดอเมริกันหรือชนิดไหน  จึงเป็นอันว่าต้องปล่อยให้ไป  คาร์เตอร์แอบเอาธนบัตรใส่มือผู้นั้น  แล้วก็สั่งให้คนชักรอกเอากรงสิงโตลงเรือ

75. นายคาร์เตอร์ผู้นี้ว่าจะจัดเข้าเป็นประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
                  ก. เจ้าเล่ห์                                                                                                 ข.เจ้าปัญญา
                  ค. เจ้าอุบาย                                                                                           ง. เจ้าคารม
76. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเจ้าหน้าที่ประจำคือ
                  ก. บริการผู้โดยสารอย่างดี                     ข. ซื่ออย่างขาดไหวพริบ
                  ค. เคร่งครัดต่อหน้าที่                                                 ง. ตกใจง่าย
77. สิงโตได้ลงเรือไปพร้อมเจ้าของโดยการปฏิบัติตามข้อใด
                  ก. แก้ปัญหาอย่างแยบยล                                          ข. ให้สินบนเจ้าหน้าที่
                  ค. ละเมิดกฎเกณฑ์ของเรือ                                        ง. วางแผนล่วงหน้าอย่างแนบเนียน
78. ข้อใดไม่ใช่  เหตุผลเจ้าหน้าที่ยินยอมให้สิงโตลงเรือ
                 ก.ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ                                           ข. เชื่อว่าไม่มีข้อบังคับระบุห้าม
                 ค. แน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากจ๋าจ๊ะนี้                   ง. สับสนเรื่องความรู้เกี่ยวกับสิงโต
79. การได้รับเงินของเจ้าหน้าที่ประจำเรืออาจเปรียบได้กับสำนวนไทยข ้อใด
                 ก. ลาภลอย                                                                 ข. กินตามน้ำ
                 ค. สิบเบี้ยใกล้มือ                                                     ง. ตกบันไดพลอย
80. เรื่องนี้ควรจะตั้งชื่อตามข้อใด
                 ก. จากปราสาทสู่เรือเดินทะเล                           ข. สิงโตกับนักมายากล
                 ค. เมื่อนักมายากลแก้ปัญหา                                 ง. จ๋าจ๊ะเลี้ยงแสนรัก
81. ข้อใดมีวิธีการใช้เหตุผลต่างจากข้ออื่น
                 ก. สิงโตดุร้ายกัดคน  จ๋าจ๊ะนี้ไม่กัด    ฉะนั้นจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต
                 ข. สิงโตไม่จูบคนจ๋าจ๊ะนี้จูบคน  ฉะนั้นจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต
                 ค. วูยูดีชนิดอเมริกัน  เป็นจ๋าจ๊ะไม่มีในยุโรป  คนยุโรปจึงไม่เคยเห็น
                 ง. จ๋าจ๊ะร้ายกัดคน  วูยูดีชนิดอเมริกันไม่กัด  วูยูดีไม่ใช้จ๋าจ๊ะร้าย
82.จงเลือกข้อความที่ควรขึ้นย่อหน้าใหม่
                 ก. ทรัพยากรของประเทศไทยมีมากเมื่อเทียบกับขนาดและจำนวนของพลเมือง ฉะนั้นได้ว่า
                       ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ยากจน
                 ข. การที่เมืองไทยยังไม่มีเงินปรังปรุงบ้านเมืองให้สวยงามเนื่องจา กคนไทยยังมิได้นำ
                      ทรัพยากรออกมาทำให้เกิดประโยชน์
                 ค. การหาเลี้ยงชีพในประเทศใดๆก็ตาม  ย่อมขึ้นกับทรัพยากรและลมฟ้าอากาศของประเทศ
                      นั้นๆ
                 ง. ทรัพยากร  ลม  ฟ้า  อากาศ  ของประเทศไทยเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง
83.ข้อใดไม่ใช่ข้อความตอนสุดท้ายของข้อเขียน
                 ก. เกลือจะมีคุณค่ามหาศาลเมื่อรับประทานให้อยู่ในระดับไม่เกิน  3  กรัมต่อวัน
                 ข. มีข่าวดีที่แทบจะไม่น่าเชื่อต่อไปนี้  มีมนุษย์จะไม่มีใครต้องเป็นอัมพาต  เนื่องจากความ
                      พิการทางสมองอีกแล้ว
                 ค. แพทย์แนะนำว่าถ้ำไม่ต้องการให้เด็กของท่านอ้วนก็ไม่ต้องให้เด็ก ดูโทรทัศน์มากเกินไป
                 ง.ถ้ามีนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ค้นพบตัวยาที่จะสามารถรักษาโรคเ อดส์ให้หายได้โลก
                     จะต้องจารึกชื่อว่า  เขาเป็นผู้วิเศษแน่นอน
84. ?ด้วยเหตุที่ในประเทศไทยมีการสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นหลายภาษา  รวมทั้งผู้พูดเองก็มีทัศนคติต่อ
        ภาษาถิ่นแตกต่างกันไป  จึงจำเป็นที่จะต้องมีภาษาที่เป็นภาษามาตรฐานเพื่อใช้เป็นแบบในก าร
        อ้างอิง  แต่การที่จะกำหนดภาษามาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ........ ...?
         ข้อใดสามารถนำมาเติมข้อความข้างต้นแล้วได้ความเหมาะสมที่สุด
                 ก. การเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจะทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ
                 ข. การเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ
                 ค. ภาษามาตรฐานต้องเป็นภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องและเป็นบรรทัดฐา นเท่ากัน
                 ง. เป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในภาษามาตรฐานซึ่งเป็นความภาคภูมิใ จในชาติ
85. ?การสูบบุหรี่ไม่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น  แต่คนที่มีความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ด้วยนั้น.......?       ข้อความใดนำมาเติมท้ายข้อความนี้ได้เหมาะสมที่สุด
                 ก จะมีผลให้ยาลดความดันไม่ได้ผลเต็มที่  เท่ากับคนที่มีความดันโลหิตสูงแต่สูบบุหรี่
                 ข. มีอัตราเสี่ยงต่อหัวใจวายและเส้นโลหิตในสมองแตกมากกว่าคนที่มีค วามดันโลหิตสูงแต่ไม่สูบบุหรี่
                 ค. จะทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก  สูบฉีดโลหิตแรงขึ้น  ซึ่งมีผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอีกด้วย
                 ง. จะมีผลกระทบกระเทือนกล้ามเนื้อหัวใจให้ทำงานผิดปรกติ  ซึ่งสามารถทำให้หัวใจวายได้เช่นกัน
86. ประกาศอย่างเป็นทางการจะประกอบด้วย ก) หน่วยงานที่ประกาศ ข)เรื่องที่ประกาศ ค) เนื้อหาที่
       ประกาศ ง) วันเดือนปีที่ประกาศ จ)ลงนามหัวหน้าหน่วยงานที่ประกาศในการเขียนประกาศอย่าง
       เป็นทางการจะต้องเรียงลำดับอย่างไร
                 ก. ก ข ค ง จ                                                                                ข. ก ข ค จ ง
                 ค. ข ค ง จ ก                                                                               ง. ข ค จ ก ง
87.          (1) และสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เท่าที่ควร
                 (2)การดำเนินงานของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นไทยที่ปรากฏอยู่ยังไม ่สนองตอบ
                      วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
                 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองและระดับท้องถิ่น
                 (4) เพราะท้องถิ่นในแต่ละรูปยังคงประสบปัญหาต่างๆหลายประการ
                 (5)เพื่อเป็นสถาบันฝึกฝนและเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไต ย
                 ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
                 ก. (3) (5) (4) (2) (1)                                               ข. (2) (5) (3) (1) (4)
                 ค. (5) (2) (3) (1) (4)                                               ค. (3) (2) (5) (4) (1)
88.          (1)สื่อนำฟันเฟืองของกิจกรรมทั้งหลายให้สอดคล้องกลมกลืนกัน
                 (2) โดยการประสานงานจะทำหน้าที่เสมือนตัวกลาง
                 (3) การประสานงานเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่ง
                 (4) ซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการบริหาร
                 ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
                 ก. (1) (2) (3) (4)                                                                       ข. (2) (3) (4) (1)
                 ค. (3) (4) (2) (1)                                                                       ง. (3) (2) (4) (1)
89.          (1) อันจะหล่อหลอมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                 (2) สภาพแวดล้อมและสังคมต่างที่แตกต่างกันไป
                 (3) การเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในต่างถิ่น
                 (4) คงจะสร้างความห่วงใยและกังวลให้กับท่านเป็นอันมาก
                 (5) สำหรับบัตรหลานของท่าน  ขณะที่ศึกษาหาความรู้ในสถานที่ซึ่งห่างไกล
                 ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
                 ก. (2) (4) (3) (5) (1)                                               ข.(3) (1) (4) (2) 5)
                 ค. (3) (5) (4) (2) (1)                                               ง. (2) (1) (5) (3) (4)
อ่านข้อความทั้ง 5 ตอนต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 90-91
(1) คนเขลาย่อมจะมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส
(2) ชีวิตจริงคือสภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบัน
(3) เพราะมัวแต่เศร้าโศกและอาลัยอดีตที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้
(4) หรือมัวแต่ใฝ่ฝันฟุ้งซ่านถึงอนาคตที่ยังไม่ปรากฏ
(5) คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่สามารถยอมรับสภาพปัจจุบันได้อย่างสงบสุ ขและเป็นสุข
90. ถ้าให้เรียงลำดับข้อความทั้ง 5 ตอน เข้าเป็นเรื่องควรเริ่มต้นเรื่องด้วยข้อความใด
                  ก. ตอนที่ 1         ข.ตอนที่ 2                      ค. ตอนที่ 3         ง. ตอนที่ 5

91. ควรใช้ข้อความใดมาต่อหลังข้อความตอนที่ 1
                  ก.ตอนที่ 2      ข.ตอนที่ 3           ;     ค.ตอนที่ 4      ง.ตอนที่ 5
เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ได้ใจความ ข้อ 92-94
92. และหัวหน้าพรรคที่มีคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฏรรองลงไปก็จะได้ร ับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองนายรัฐมนตรี / ถ้าหากผลของการเลือกตั้งทั่วไปไม่มีพรรคการเมืองใดมีคะแนนเสียง ข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฏร / โดยทั่วไปหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากที่สุดจะได้รับเ ลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี / พรรคการเมืองหลายพรรคที่มีคะแนนเสียงมากลดกลั่นจะรวมตัวกันเพื่ อจัดตั้งรัฐบาลผสม / ในประเทศประชาธิปไตยที่มีรูปแบบรัฐสภาหรือแบบคณะรัฐมนตรีนั่น
     ก. 2-5-3-4-1      ข.4-3-2-5-1        & nbsp;     ค.5-2-4-3-1      ง.3-1-2-5-4
94. แสดงว่าศิลปะกับชีวิตเป็นส่วนที่แยกจากกันไม่ออก / จึงมีผู้นำผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลายแล้วจัดวางลงในภาชนะให้มองดูแป ลกตาน่ารับประทาน / ส่วนไม้ดอกที่ออกดอกก็นำมาผูกมัดเป็นช่อบ้าง  เป็นพวงเป็นพู่บ้าง  เสียบเป็นพุ่มหรือปักลงในแจกันก็ได้ / บางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผลเมื่อเกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ  เกิดความคิดที่จะทำดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น / ลวดลายนั้นก็เกิดจากการตัด  ผ่า  ปอก  คว้าน  และแกะสลัก
      ก.1-2-3-5-4         ข.1-3-2-4-5        ค.4-1-3-5-2         ง.4-2-5-3-1
95. ประโยคใดใช้คำกะทัดรัดที่สุด
                 ก. ภาษาไทยยุคปัจจุบันนับวันจะเสื่อมลงไปในทางที่ไม่ควร
                 ข. สินค้าตกมาใหม่ตัวนี้  เหมาะกับชายหญิงทุกเพศทุกวัย
                 ค. ในโอกาสเปิดกิจการใหม่  ห้างขอแจกของสมนาคุณฟรีโดยไม่คิดมูลค่า
                 ง.ในอนาคตอันใกล้นี้  เขาจะเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ
96.ข้อใดควรเป็นใจความสรุปของประโยคที่ว่า ?ครูปั้นคนให้เป็นพลเมืองดี?
                 ก. เป็นผู้มีศีลธรรม                                                  ข.เป็นผู้มีส่วนสร้างชาติ
                 ค. เป็นผู้มีความรู้  เฉลียวฉลาด                          ง.เป็นผู้มีพลาอนามัยแข็งแรง
97. ข้อใดใช้คำกะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดีที่สุด
                 ก. ฝนเทียมซึ่งเลียนแบบฝนธรรมชาติมีประโยชน์มาก
                 ข. เขาเป็นผู้ที่ชอบวิจารณ์เรื่องต่างๆทุกเรื่อง
                 ค. เมื่อสามีเธอถึงแก่กรรม  เธอก็กลับมาอยู่กินกับมารดา
                 ง. สมัยนี้คนนิยมผูกนาฬิกาชนิดที่ไม่มีเข้มบนข้อมือ
98. ประโยคต่อไปนี้บกพร่องหรือถูกต้องแล้วอย่างไร  ?พ่อแม่ย่อมรักถ้าลูกเป็นเด็กดี  และอยู่ใน
       โอวาท?
                 ก. ขาดกรรม                                                               ข. เรียงคำเข้าประโยคไม่ถูกที่
                 ค. ใช้คำฟุ่มเฟื่อยไม่กะทัดรัด                               ง. ใช้คำและสำนวนดีแล้ว
99. ข้อเขียนข้อใดที่มีหลายเนื้อหา
                 ก. นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาข้าว  มีทั้งการประกันราคาและการเร่งการส่งออก
                       และควบคุมการผลิต
                 ข. น้ำท่วมจังหวัดราชบุรีมีคนตาย 15 คน บาดเจ็บ 27 คน  จังหวัดและประชาสงเคราะห์ระดม
                      ช่วยเหลือด่วน
                 ค. รัฐมนตรีต่างประเทศไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ  ครางนี้ได้เจรจาเรื่อง
                        ปัญหากัมพูชา  เรื่องสิ่งทอและมันสำปะหลังกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
                 ง. นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสหรัฐแวะเยือนอังกฤษ  ฝรั่งเศสและเยอรมนีตะวันตกเพื่อ
                      ชี้แจงกรณีที่ไม่สงบ 9 กันยายน
100. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทย
                 ก. ไม่มีตัวการันต์                                    ข. มีคำพยางค์เดียวส่วนมาก
                 ค. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา                              ง. คำคำเดียวทำหน้าที่ได้หลายอย่าง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลย ภาค ก ชุดที่ 1
เฉลยชุดที่1
1. ตอบ ค.
2. ตอบ ข.
3. ตอบ ค.
                      วิธีทำ                65               245         159          129               41
                                        (2)6 +1    (3)5 + 2    (4)4 + 3    (5)3 + 4     (6)2 + 5
4. ตอบ ก.
                   วิธีทำ                39        416        525        636       749
                                          32         42           52           62           72                                
5. ตอบ ง.
                   วิธีทำ                25          21          17          23          19          15           18           14

                                                       -2                          -2                             -5                  -5
6. ตอบ ค.
                   วิธีทำ     ดูจากพยางค์ของคำในข้อนั้น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด = 7
                                            เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทะเบียน = 5
7. ตอบ ข. ดูความสัมพันธ์ของสิ่งของสองสิ่งที่อยู่ในทีปเดียวกัน  เหตุผลเพราะ
                      หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์ เป็นสิ่งที่อยู่ในทวีปยุโรป
                  ทัชมาฮาล : กำแพงเมืองจีน ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในทวีปเอเชีย
8. ตอบ ข. สัมพันธ์แบบคู่หน้ากับคู่หน้า คู่หลังกับคู่หน้า เพราะฉะนั้นกีฬาคู่กับกติกา พระคู่กับศีล
9. ตอบ ค.    เหตุผลเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลาง เพราะรุ้งกินน้ำมี 7 แถบ คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว
            เหลือง     แสด แดง ธงชาติไทย มี 5 แถบ คือ แดง ขาว น้ำเงิน ขาว แดง
10. ตอบ ข. ดูจากความเร็ว เพราะแสงเร็วกว่าเสียง เพราะฉะนั้น เครื่องบินเร็วกว่ารถยนต์
11. ตอบ ก.
             วิธีทำ  สูตร                        ความเร็ว = ระยะทาง        
                                  
            ขาไปใช้เวลา  1 ชม.       =   เวลา      =  ระยะทาง
                  
         ขากลับใช้เวลา  3  ชม.    = เวลา       = ระยะทาง

          \   แดงใช้เวลาทั้งไปและกลับ 4 ชั่วโมง และใช้ระยะทางทั้งไปและกลับ <st1:metricconverter ProductID="30 ไมล์" w:st="on">30 ไมล์</st1:metricconverter>
                                                                          ความ  = 30
                                 \  ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง = 7.5 ไมล์/ชม.
12. ตอบ ค
13. ตอบ ข.
14. ตอบ ง.
15. ตอบ ค.
16. ตอบ ก.
17. ตอบ จ.
18. ตอบ ง.
19. ตอบ ค.
20. ตอบ ค.
21. ข้อสรุป1 ไม่แน่   ข้อสรุป2 ไม่แน่
22. ข้อสรุป1 ผิด      ข้อสรุป2 ถูก
23.ข้อสรุป1 ไม่แน่    ข้อสรุป2 ไม่แน่
24. ข้อสรุป1 ผิด      ข้อสรุป2 ไม่แน่
25.ข้อสรุป1 ไม่แน่    ข้อสรุป2 ไม่แน่
26.ข้อสรุป1 ผิด       ข้อสรุป2 ผิด
ที่เหลือจะไล่คำตอบตั้งแต่ข้อ27-100
ก-ง-ง-ง-ข-ข-ง-ง-ค-ก-ค-ง-ข-ง-ก-ก-ง-ก-ง-ง-ค-ข-ค-ค-ก-ง-ค-ข-ค-ง- ค-ข-ค-ค-ค-ค-ง-ง-ก-ข-ค-ง-ค-ง-ข-ข-ข-ข-ข-ก-ก-ก-ข-ค-ข-ค-ค-ง-ข-ก- ง-ค-ง-ข-ง-ค-ข-ง-ข-ข-ข-ก-ค-ง-
เฉลยชุดที่ 2
ง-ก-ง-ค-ค-ก-ข-ก-ข-ก-/ก-ค-ค-ง-ง-ง-ก-ก-ข-ก-/ง-ข-ก-ข-ง-ค-ก-ค-ข- ค-/ข-ง-ง-ก-ข-ข-ค-ง-ก-ข-/ข-ก-ง-ก-ง-ค-ง-ค-ก-ข-/ค-ค-ก-ง-ง-ข-ง-ก -ก-ค/ข-ค-ค-ค-ค-ง-ก-ง-ง-ง-/ก-ข-ก-ก-ข-ข-ก-ง-ก-ข-/ก-ง-ง-ก-ข-ก-ก -ค-ง-ค-/ค-ง-ข-ก-ค-ข-ก-ง-ข-ค-/

2. รถไฟขบวนหนึ่งวิ่งจากสถานี  ก.ไปยังสถานี  ข.ถ้าวิ่งด้วยความเร็ว  29.5  ไมล์ต่อชั่วโมง  จะถึงช้ากว่าปกติ
     5 นาที  แต่ถ้าวิ่งด้วยความเร็ว  30  ไมล์ต่อชั่วโมง  จะถึงไปถึงช้ากว่า  ปกติ 2 นาที  ระยะทางระหว่างเมือง  
     ก.และเมือง ข. เป็นเท่าไร
                   ก.88.8  ไมล์
                   ข.88.5  ไมล์
                   ค.98.5  ไมล์
                   ง.67.5  ไมล์
3.ทรงกลมรูปหนึ่ง  บรรจุพอดีอยู่ในรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานที่เป็นวง กลมยาว 4 ซม.  โดยที่
วงกลมและทรงกระบอกมีความสูงเท่ากัน  ปริมาตรทรงกระบอกเป็นกี่เท่าของปริมาตรทรงกลม
                   ก.1/3
                   ข.2/3
                   ค.3/2
                   ง.3
4.ซื้อสินค้ามา  ราคา  5  ชิ้น 4 บาท  ขายไปในราคา  4  ชิ้น 5 บาท  ได้กำไรร้อยละเท่าไร
                   ก.25
                   ข.44.44
                   ค.56.25
                   ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก
5.นาฬิกาเรือนหนึ่งเดินเร็วกว่าอีกเรือนหนึ่ง  8  นาที  ใน 1 สัปดาห์  จะเป็นเวลานานเท่าไร  ที่นาฬิกาทั้งสอง
    เรือน  จะชี้เวลาเดียวกันอีก
                   ก.60 สัปดาห์
                   ข.70 สัปดาห์
                   ค.90 สัปดาห์
                   ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก
คำสั่ง  ข้อ 6-10  คำถามแต่ละคำถามจะใช้ข้อมูลประกอบ  2  ชุดคือข้อมูลที่ 1) และข้อมูลชุดที่ 2)  ผู้ตอบ
           ข้อสอบไม่จะเป็นต้องหาคำตอบของคำถามดังกล่าวแต่ให้พิจารณาว่าข้ อมูลใดมีประโยชน์ต่อการ   ตอบ
             คำถามให้ตอบดังนี้
             ก.ถ้าข้อมูลที่ 1)แต่เพียงพอต่อการต่อคำถาม  แต่ข้อมูล 2)เพียงลำพัง ไม่เพียงพอต่อการตอบคำถาม
                   ข.ถ้าข้อมูลที่ 2) แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล 1)ไม่ลำพัง  ไม่เพียงพอต่อการ
                        ตอบคำถาม
                   ค. ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ 2)ร่วมกันจึงจะเพียงพอต่อการตอบคำถาม  ไม่สามารถใช้ข้อมูลใด
                          ข้อมูลหนึ่งเพียงลำพังได้
                   ง. ถ้าข้อมูลที่ (1)หรือ (2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม
                   จ. ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1) และ 2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเ พิ่มเติม
6. จะต้องใช้เวลากี่วัน  ถ้าให้คน  8 คน  ทาสีห้อง 12 ห้อง
                 (1)คน 4 คน ทาสี 3 ห้อง  เสร็จภายใน 1 วัน
                 (2)คน 1 คน ทาสี 1 วัน  ได้พื้นที่ 60% ของพื้นที่ห้อง
7. ปัจจุบัน  นายยืน  มีอายุ  มากกว่า  50 ปี หรือไม่
                 (1)เมื่อ 5 ปีก่อน เขามีอายุน้อยกว่า 50 ปี
                 (2)เมื่อ 5 ปีก่อน  เขาอายุมากกว่า 45 ปี
8. ค่าใด  มีค่ามากที่สุด  ระหว่าง xy และ z
                 (1) x+y+z= 2
                 (2) x:y = 2:1
9. นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมาลงทะเบียนเป็นจำนวนเท่าไร
               (1) นักศึกษาที่มาลงทะเบียน  เป็นชายมากกว่าหญิง 8 คน
               (2) นักศึกษาที่มาลงทะเบียนทั้งหมดมี 42 คน
10. สมาชิกของสมาคมทุกคนจบบริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร์  หรือจบทั้งสองอย่างหากมีจำนวน 60 คน
       จบบริหารธุรกิจ  มี 50 คน จบเศรษฐศาสตร์สมาชิกของสมาคมนี้มีจำนวนเท่าไร
              (1) มี 15 คน ที่จบทั้ง 2 สาขา
              (2) มี 35 คน ที่จบเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว
11. รถยนต์: น้ำมัน  - -> ?:?
               ก.เรือ : กระแสน้ำ
               ข.เครื่องบิน:ลม
         ค.กังหัน:น้ำ
               ง.จักรยาน:ถีบ
12. โรงพยาบาล : วัด - ->   ?:?
               ก.หมอ :ลูกศิษย์
               ข.รักษา: เยียวยา
               ค.เริ่มต้น:สิ้นสุด
               ง. ยา:ข้าว
13.เทียน:เกวียน- ->   ?:?
         ก.เข็ม: กระบี่
              ข.ไฟฉาย:ไม้ไผ่
              ค.แหวน:ดนตรี
              ง.พระ:เทวดา
14.ผ้า:กุลี- ->    ?:?
              ก.เสื้อ:ผู้ดี
              ข.พรม:ผืน
         ค.ลูกไม้:ลายดอก
               ง.นก:ฝูง
15.เปตอง:สนุกเกอร์ - ->   ?:?
               ก.หมากรุก:หมากออส
               ข.เทนนิส:ปิงปอง
               ค.ตะกร้อ:ชักคะเยอ
               ง.เดินทน:วิ่งร้อยเมตร
16.        17       24       34   51    78.................
              ก.98
              ข.112
              ค.122
              ง.134
17.         40    43       49   64    106..................
              ก.140
              ข.229
              ค.434
              ง.1342
18.         123    85       55   33.......................
              ก.19
              ข.24
              ค.22
              ง.20
19.         44    77       111   150    205...................
               ก.405
               ข.287
               ค.302
               ง.654
20.         15    20        25   30    40   40   60..............
                ก.70
                ข.80
                ค.60
                ง.50
คำสั่ง  ข้อ 26-40 ในคำถามแต่ละข้อ  จะมีข้อสรุป 1 และข้อสรุป 2 ให้พิจารณาข้อสรุปดังกล่าวโดยอาศัย              
           เงื่อนไขตามที่โจทย์กำหนด  และให้ตอบดังนี้
           ก.กรณีข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
           ข.กรณีข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
       ค.กรณีสรุปทั้งสองไม่สามารถหาข้อสรุปได้แน่ชัดทั้งคู่
           ง.กรณีข้อสรุปที่ 1 และข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปโดยข้อสรุปหนึ่ง เป็นจริง  ไม่เป็นจริง  หรือไม่แน่ชัด  ซึ่งไม่
               ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไข  (ข้อ 21-25)
          -ลิขิต  จันทนา  จุรี  และรักษ์  จะต้องสอบไล่วิชาภาษาอังกฤษในวันศุกร์นี้
          -พวกเขาต้องการจับกลุ่มศึกษาร่วมกันก่อนถึงวันสอบ
          -ลิขิตมีเวลาว่างในตอนกลางคืน  เฉพาะ  วันจันทร์  อังคาร พุธและพฤหัส จะว่างในช่วงบ่ายและ
             กลางคืน
          - จันทนามีเวลาว่างในตอนกลางคืน เฉพาะวันจันทร์ พุธและพฤหัสจะว่างทั้งตอนบ่ายและกลางคืนใน
              วันอังคาร
          -จุรีมีเวลาว่างในตอนกลางคืนเฉพาะวันพุธและวันพฤหัสว่างเฉพาะตอ นบ่ายในวันอังคาร  ส่วนวัน
             จันทร์ว่างทั้งบ่ายและกลางคืน
          -รักษ์มีเวลาว่างทั้งในช่วงบ่ายและกลางคืนในวัน  อังคาร  พุธ  และพฤหัสส่วนวันจันทร์  ว่างเฉพาะช่วง
             บ่ายเ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
25si ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอคุณเจ้า
chaydan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
sombatmai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
noomnim.nt ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากคะ
may555 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะคะ
ao2538 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคะ
enterauj ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพส 2 โพสของ (admin)
ขอบคุณ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้