ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สํานักงาน ก.พ. รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สํานักงาน ก.พ. รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  2556

แชร์กระทู้นี้

ประกาศแล้ว!! สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 8-30 พ.ค. 2556

ประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับมหกรรมการ สอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2556 สำนักงาน ก.พ. โดยไ้ด้รับมอบหมายจาก ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้) โดยผู้สมัครสอบเลือกสมัครระดับใดระดับหนึ่งได้เพียงระดับเดียว
กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ประจำปี 2556 

สอบ ก.พ. สอบ กพ 2556 สอบ กพ 56
 • 24 เม.ย. 2556 – เผยแพร่ข่าว
 • 8-30 พ.ค. 2556 – กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์การชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • 8-31 พ.ค. 2556 – ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ปิดรับสมัคร 30 พ.ค. แต่ชำระเงินได้ถึง 31 พ.ค.) ค่าสมัครสอบ 130 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • 10 ก.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัคร สอบ ก.พ. ภาค ก.
 • 28 ก.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)*
 • 25 ส.ค. 2556 - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)*
 • 9 ต.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์ สอบ กพ
**ท่านใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น) สอบ กพ
รายชื่อศูนย์สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ
สมัครศูนย์ใด..สอบศูนย์นั้น 
เลือกสมัครได้เพียง 1 ศูนย์สอบ 1 ระดับ และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับว่าสะดวกจะไปสอบที่ศูนย์ใด **กรณีที่นั่งศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบครบจำนวนแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร 
สอบ กพ
 • รหัสศูนย์สอบ 01 – กรุงเทพมหานคร
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 02 – พระนครศรีอยุธยา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 03 – ฉะเชิงเทรา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 04 – ราชบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 05 – ชลบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 06 – เชียงใหม่
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 07 – พิษณุโลก
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 08 – อุดรธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 09 – อุบลราชธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 10 – สุราษฎร์ธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 11 – สงขลา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน
หลักสูตรการสอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
   ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  2. ความสามารถด้านเหตุผล
   ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต้ม 100 คะแนน)
  1. ความเข้าใจภาษา
   ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  2. การใช้ภาษา
   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

คลิกดูรายละเอียดหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้