ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ (หลักสูตร 51)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ (หลักสูตร 51)

แชร์กระทู้นี้

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานป.1

 http://328afaa5.linkbucks.com

ใบงานที่2แผนที่1แผนที่5.

http://b2a1d5b4.linkbucks.com

ใบงานที่3แผนที่หน่วยที่1แผนที่6

http://823778be.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1ความหมายและประเภทของงานบ้าน

http://1c43f26b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่2ประโยชน์ของงานบ้าน

http://63db54df.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่3วิธีการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต้ะตู้ ชั้น

http://f676e091.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่4การจัดเก็บของเล่น

http://fef61caf.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่5การจัดเก็บของใช้

http://932fd75c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่6การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว

http://34e31edf.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่1งานบ้าน

http://067d321c.linkbucks.com

ใบงานที่4หน่วยที่2แผนที่10

http://1f743060.linkbucks.com

ใบงานที่5หน่วยที่2แผนที่11

http://62ac71ab.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่7ความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

http://11d3a1e7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่8เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน

http://7c06227a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่9การสำรวจการแต่งกายของตนเอง

http://e413b7b8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่10ขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเอง

http://c676e23f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่11การแต่งกายด้วยตนเอง

http://2c30bcad.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่2เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

http://2554c7ae.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนา

ใบงานที่6หน่วยที่3แผนที่15

http://99242734.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่12ความหมายของอาหาร

http://755b20aa.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่13ประโยชน์ของอาหาร

http://fd6fe2e2.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่14ความหมายและวิธีการประกอบอาหาร

http://6cb8f3f8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร

http://a73be9cf.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนา

http://25e2064b.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่4งานเกษตร7หน่วยที่4แผนที่20.

http://dc239525.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่17ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร

http://294037c1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่18ประเภทของงานเกษตร

http://200c7690.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่19การดูแลพืชและการรดน้ำกำจัดวัชพืช

http://0e2dc86d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่20การดูแลพืชและการพรวนดินใส่ปุ๋ย

http://134876c4.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่4งานเกษตร

http://7ce1c9c3.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่5งานช่างใบงานที่8หน่วยที่5แผนที่25

http://a1482faf.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่21ความหมายของงานช่าง

http://8da01dba.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่22ประเภทของงานช่าง

http://da147bc0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่23ผลิตภัณฑ์จากงานช่างในบ้าน

http://9ef9cff9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่24รู้จักวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง

http://8b95be45.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่25การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง

http://edf493f9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่26ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง

http://1ae4a95c.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่5งานช่าง

http://ec5dd998.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่6งานประดิษฐ์ใบงานที่9หน่วยที่6แผนที่33

http://07822d8e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่27.ความหมายของงานประดิษฐ์

http://c7af9eac.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่28ประโยชน์ของงานประดิษฐ์

http://f1f9f4e7.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่29ประเภทของงานประดิษฐ์

http://a7cd194b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่30รู้จักอุปกรณ์ที่ใช่ในงานประดิษฐ์

http://cde7b2a4.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่31การพลับจรวด

http://d9d756dd.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่32การพับหนอนกระดาษ

http://a27a49b5.linkbuck.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่33การพับน้องแมวน้อย

http://2830f6de.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่6งานประดิษฐ์

http://1d8e242a.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่7สาระสนเทศและการสื่อสารใบงานที่10หน่วยที่7แผนที่38

http://d1b0af67.linkbucks.com

ใบงานที่11หน่วยที่7แผนที่39

http://95f662cc.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่34ความหมายของข้อมูล

http://83155fd3.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่35ประเภทของข้อมูล

http://88d8de51.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่36ประโยชน์ของข้อมูล

http://95851e16.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่37แหล่งข้อมูลใกล้ตัว

http://d2d8f0d0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่38การหาข้อมูลที่สนใจ

http://3e2037e4.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่39อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

http://f6001340.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่40ข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์สาระสนเทศ

http://ad238a9f.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://e7cb2b63.linkbucks.com

คำนำ

http://ad99a10b.linkbucks.com

ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ

http://f840a7ed.linkbucks.com

แบบสังเกตพฤติกรรม

http://645ffd94.linkbucks.com

แผนการจักการเรียนรู้ป.2..ใบงานที่1หน่วยที่1แผนที่5

http://2d9a879c.linkbucks.com

ใบงานที่2หน่วย1แผนที่5 

http://bc9e1e7f.linkbucks.com

ใบงานที่3หน่วยที่1แผนที่6

http://ec908931.allanalpass.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1ความหมายและประเภทของงานบ้าน

http://e83c82c7.linkbucks.com

แผนกา รจัดการเรียนรู้ที่2ประโยชน์ของงานบ้าน

http://991b64f1.linkbucks.com

แผนกา รจัดการเรียนรู้ที่3การกวาดบ้าน

 

http://a5edab07.linkbucks.com

แผนกา รจัดการเรียนรู้ที่4วีธีการกวาดบ้าน

http://2e43fa16.linkbucks.com

แผนกา รจัดการเรียนรู้ที่5เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร

http://72dee6d7.linkbucks.com

แผนกา รจัดการเรียนรู้ที่6การล้างจานชาม ช้อนส้อม

http://e23553d7.linkbucks.com

แผนกา รจัดการเรียนรู้ที่7การล้างแก้วน้ำ

http://5e1ecc75.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่1งานบ้าน

http://c9b8f73c.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่2ใบงานที่3หน่วยที่2แผนที่10

http://f4271217.linkbucks.com

ใบงานที่4หน่วยที่2แผนที่10

http://974f86e3.linkbucks.com

ใบงานที่5หน่วยที่2แผนที่13

http://e1d9e315.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่8เสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน

http://300349e0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่10การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง

http://2b115a86.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่11การดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่

http://7eadfa07.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่12การจัดวางและการเก็บเสื้อผ้า

http://9a596654.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่13การจัดวางและการเก็บรองเท้า

http://edf323c9.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่2เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

http://20b7f854.linkbucks.com

 

ใบงานที่6หน่วยที่3แผนที่15

 

http://dad1f50f.linkbucks.com

ใบงานที่7หน่วยที่3แผนที่16

http://062d0a9b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่14ความสำคัญของการช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร

http://58cb0298.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่15การล้างผักและผลไม้

http://418328f8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้16ที่การจัดเตรียมผักและผลไม้

http://a5da2716.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนาการ

http://d8eedfc4.linkbucks.com

ใบงานที่8หน่วยที่4แผนที่19งานเกษตร

http://ad9a5cd6.linkbucks.com

ใบงานที่9หน่วยที่4แผนที่20

http://86cd3544.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่17ความหมายและประโยชน์ของการเพราะเมล็ด

http://d13dda1b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่18วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพราะเมล็ด

http://c3468fff.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่19การเพาระเมล็ด

http://fd023c2f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่20การดูแลแปลงเพราะกล้า

http://7d4fbfd8.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่4งานเกษตร

http://60da6284.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่5งานช่างใบงานที่10หน่วยที่5แผนที่21

http://bf751f0e.linkbucks.com

ใบงานที่11หน่วยที่5แผนที่24

http://10e831bd.linkbucks.com

ใบงานที่12หน่วยที่5แผนที่27

http://c8449386.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่21เครื่องมือช่าง

http://7fcc86fd.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่22ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง

http://b07d5322.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่23ของเล่นและประโยชน์?ของการทำของเล่น

http://35e964be.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่24การทำของเล่นโดยการใช้กระบวนการเทคโนโลยี

http://0163ba70.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่25ความคิดสร้างสรรค์

http://ef97fc8d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่26โทรศัพร์จากแก้วกระดาษ

http://7ae75a45.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่27หน้ากากจากกระดาษ

http://b5d8b5d7.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่5งานช่าง

http://14fd4e51.linkbucks.com

ใบงานที่13หน่วยที่6แผนที่30

http://c77c21ce.linkbucks.com

ใบงานที่14หน่วยที่6แผนที่31

http://3aeca71b.linkbucks.com

ใบงานที่15หน่วยที่6แผนที่32

http://758f2935.linkbucks.com

ใบงานที่16หน่วยที่6แผนที่33

http://f01ed0ce.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่28ความหมายของการออกแบบ

http://cd8f5b44.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่29ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชิวิตประจำวัน

http://d9cbcfd1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่30ประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

http://f9dc984e.linkbucks.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ใบงานที่6หน่วยที่3แผนที่15

 

http://dad1f50f.linkbucks.com

ใบงานที่7หน่วยที่3แผนที่16

http://062d0a9b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่14ความสำคัญของการช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร

http://58cb0298.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่15การล้างผักและผลไม้

http://418328f8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้16ที่การจัดเตรียมผักและผลไม้

http://a5da2716.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนาการ

http://d8eedfc4.linkbucks.com

ใบงานที่8หน่วยที่4แผนที่19งานเกษตร

http://ad9a5cd6.linkbucks.com

ใบงานที่9หน่วยที่4แผนที่20

http://86cd3544.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่17ความหมายและประโยชน์ของการเพราะเมล็ด

http://d13dda1b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่18วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพราะเมล็ด

http://c3468fff.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่19การเพาระเมล็ด

http://fd023c2f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่20การดูแลแปลงเพราะกล้า

http://7d4fbfd8.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่4งานเกษตร

http://60da6284.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่5งานช่างใบงานที่10หน่วยที่5แผนที่21

http://bf751f0e.linkbucks.com

ใบงานที่11หน่วยที่5แผนที่24

http://10e831bd.linkbucks.com

ใบงานที่12หน่วยที่5แผนที่27

http://c8449386.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่21เครื่องมือช่าง

http://7fcc86fd.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่22ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง

http://b07d5322.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่23ของเล่นและประโยชน์?ของการทำของเล่น

http://35e964be.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่24การทำของเล่นโดยการใช้กระบวนการเทคโนโลยี

http://0163ba70.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่25ความคิดสร้างสรรค์

http://ef97fc8d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่26โทรศัพร์จากแก้วกระดาษ

http://7ae75a45.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่27หน้ากากจากกระดาษ

http://b5d8b5d7.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่5งานช่าง

http://14fd4e51.linkbucks.com

ใบงานที่13หน่วยที่6แผนที่30

http://c77c21ce.linkbucks.com

ใบงานที่14หน่วยที่6แผนที่31

http://3aeca71b.linkbucks.com

ใบงานที่15หน่วยที่6แผนที่32

http://758f2935.linkbucks.com

ใบงานที่16หน่วยที่6แผนที่33

http://f01ed0ce.linkbucks.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้