ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.เทศบาล

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 25481.
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ของปี 3 พ.ศ.ใดก.   ปี  2546ข.   ปี2546 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549ค.   ปี 2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550ง.   ปี2548ตอบ       ง.   ปี 25482.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด
 


ก. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
             พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496

             ข. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

           ค.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
              ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ       ค. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25423. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันได้ยกเลิกระเบียบฉบับใดก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ.  
  2546

             ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่นพ.ศ. 2546

            ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาล

                    เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2546 

ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546ตอบ       ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง


     ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2546

4. องค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยาข. เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานครค. องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยาง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลตอบ       ข. เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร


5. สภาองค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยาข.   สภาเทศบาล
สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลค.   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งง.   สภาเมืองพัทยา
และสภากรุงเทพมหานครตอบ       ง.   สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร
6.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข.   คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาค.   คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งง.   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตอบ       ก.   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนสภาตำบล

 ข.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

 ค.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
         ง.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ตอบ       ก.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนสภาตำบล

 8.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมายความว่า ข้อใดกล่าวผิดก.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาข.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดค.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลง.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตอบ       ข.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด


9.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง อำเภอก.   สุขาภิบาลข.   กิ่งอำเภอค.   อำเภอเมืองง.   หมู่บ้านในเขตอำเภอตอบ       ข.   กิ่งอำเภอ


10.  ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกเมืองพัทยา


ข.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายอำเภอ


ค.   นายกเทศมนตรี
และนายกเมืองพัทยา


ง.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอบ       ข.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอำเภอ11.  สมาชิกสภาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

            ข.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และสมาชิกสภาตำบล
            ค.   สมาชิกสภาเมืองพัทยา

และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ง.   สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งตอบ       ข.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และสมาชิกสภาตำบล
12.   ปลัดองค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และปลัดเมืองพัทยา


ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
และปลัดอำเภอประจำตำบล


ค.   ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง


ง.   ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอบ       ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดอำเภอประจำตำบล
13.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดเทศบาลค.   หัวหน้ากองวิชาการแผนและหัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผนง.   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนและผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณตอบ       ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดเทศบาล
14.  พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก.   ข้าราชการส่วนจังหวัด
และพนักงานส่วนตำบล

             ข.   พนักงานส่วนจังหวัด
และพนักงานเมืองพัทยา

ค.   พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานเทศบาล


ง.   พนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งตอบ       ข.   พนักงานส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา
15.  แผนพัฒนา หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องก.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาอำเภอ


ข.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปี


ค.   แผนพัฒนาสามปี
และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด


ง.   แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนชุมชนตอบ       ข.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี


 16. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ แผนยุทธศาสตร์­การพัฒนาไม่ถูกต้องก.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ข.   มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกาวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

 ค.   แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
 ง.   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำเภอ และแผนชุมชนตอบ       ข.   มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกาวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน  

red; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 15pt; line-height: 1.3em;">

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่ง พัฒนาชุมชน 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย    

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
- รวมข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชน 360 ข้อ
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ทำอย่างไรก. ให้วินิจฉัยตามความถูกต้อง                                       ค. ให้ปฏิบัติตามประเพณีข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี                                            ง.  ให้วินิจฉัยตามระเบียบของสังคมตอบ   ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี 2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทำได้ในกรณีใดก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข. อาศัยอำนาจตามกฏของท้องถิ่นค. อาศัยอำนาจของนายกรัฐมนตรีง. อาศัยอำนาจของนิติบัญญัติตอบ  ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง  5 ปี           ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย
เป็นประธานในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล


ค.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า ก.ถ.  


ง. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  6  ปีตอบ   ก.
ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ
 5 ปี 4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ
กกต.ก. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

             ข. การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง

ค. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง
และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

            ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง 

ตอบ  ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง 5. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใดก. รัฐวิสาหกิจ                                                                   ค. หน่วยงานอิสระ


ข. เอกชน                                                                           ง.องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ตอบ   ง. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 6. หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใดก. ขอบบนขวา                                                                  ค.  ขอบล่างซ้ายข. ขอบบนซ้าย                                                                  ง.   กึ่งกลางล่างตอบ   ก. ขอบบนขวา 7. การร่าง คืออะไร

 ก.  การพิมพ์ขั้นต้น
          ข. 
 การถ่ายทอดความรู้                                             
       
  ค. การบรรยายความรู้สึก
          ง. การพิมพ์จนเสร็จสิ้น

ตอบ   ก. การพิมพ์ขั้นต้น8. การร่างมีวัตถุประสงค์อย่างไรก. จะได้ไม่ลืมว่าควรจะเขียนอะไรบ้าง


ข. ตรวจสอบคำผิดคำถูก


ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน 


ง. เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะเขียนหรือพิมม์ตอบ    ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน 9. หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใดก. ลงชื่อประทับตรา                                                        ค. เขียนวันที่แล้ว


ข. มีคำว่าหนังสือประทับตรา                                        ง. ระบุตัวผู้รับชัดเจนตอบ   ก. ลงชื่อประทับตรา 10. ข้อใดคือปีงบประมาณก. มกราคม ถึง 31  ธันวาคม

             ข. เมษายน  ถึง  31  มีนาคม
             ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
            ง. 
30  กันยายน  ถึง 1  ตุลาคม ของปีถัดไป

ตอบ   ค. 1 ตุลาคม ถึง  30 กันยายน ของปีถัดไป


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดาวโหลดตามนี้

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082D4QAUWGEO7J1EG588FKG
++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082AZWHN7I18Y8BYCT2YCXI
++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039083DGZW1RO412M7UWWR682G
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=48780390832AC3RAGYOXM[G4MYAV6T

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=487803DD1CBQTCR4VPTSX3GJ5DJTMO

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้